Heves Megyei Hírlap, 1999. szeptember (10. évfolyam, 203-228. szám)

Vasárnap Reggel 39. szám

1999. szeptember 26. * SPORT * 9 GOROGTUZ BUZUKI. MJSZ-etoökválaw« í Már félórával a rajt előtt elég jó a felhozatal, s a Hotel Stadion konferen­ciatermében tülekedik a magyar labdarúgás színe. Java alig van szegény fut- ballunknak. A küldöttek az utolsó egyeztetéseknél tartanak, s szépen egy­más fülébe sutyorognak. Többnyire a sportág szol­gálatában megfáradt arc - jobb-rosszabb szabású zakókban, attól függően, hogy ki milyen posztot foglal el a hierarchiában. Mígnem doktor Vörös Tamás levezető elnök véget vet a folyosózásnak, s el­kezdi a nap attrakciójának számító ténykedését: az MLSZ rendkívüli közgyű­lésének koordinálását. „Kérem, hogy a magyar kultúra jegyében, jó híréhez méltóan képviseljék a ma­gyar labdarúgás ügyét, bi­zonyítván, hogy a magyar kulturáltsági szint már el­érte az európait” - ami mi­nimum henc, esetleg les, mert helyből feltételezi, a magyar labdarúgó-társada­lom képviselőinek szintje együttesen nem üti meg az európait. Ebben spéciéi akár igaza is lehet. A levezető szavaival élve rövidesen „megállapí­tásra kerül, hogy a? 114 szavazati jog­gal rendelke­ző küldött közül 109 van je­len, vagyis a közgyűlés sza­vazatképes”. Elsőre aztán felborítják a napirendi pontokat, s a leg­főbb kérdés, az elnökvá­lasztás csak másodsorban kerül terítékre. Először dr. Bajor Lászlóné közölheti a Vienna Consul Kft. könyv­vizsgáló cég jelentését az MLSZ gazdálkodásáról. Ál­lítja: a szövetség működése „problémákkal terhes”, majd inkább történelmi tárlatvezetés részese lehet a hallgatóság, amely az MLSZ viselt dolgait taglalja „Eddig úgy tudtam, a maffia Nápolyban van, de tévedtem” az őskortól napjainkig. Te­kintve, hogy a jelenlévők e téren igencsak képben van­nak, abszolúte fölösleges a múltidézés, amit a küldöt­tek is éreznek, mert a be­széd alatt tekintélyes há­nyaduk lassan, de biztosan a szomszédos büfébe szi­várog. Ezt onnan lehet tud­ni, hogy a jegyrend­szernek hála, az ingyenkávét és sonkás szendvicset felvonultató büféből diszkrét kanálcsör­gés és emésztés hallik a nagyterembe. A kanál legfeljebb akkor áll meg a küldöttek­ben, amikor a könyvelő asszony a m o n d ó : „1997-ben 31 millió, 1998- ban 117 mil­lió, azaz ösz- szesen 148 millió forintos veszteség halmozódott fel az MLSZ-ben. Az APEH vizsgálta 1993 és 1998 kö­zötti gazdálkodási időszak esetében pedig 197 millió forint az adóhiány, amit büntetőkamat is terhel majd. ” Erre fel Szigner József Az osztrákok elégedettek Beppo Mauhart, az oszt­rák szövetség elnöke az MLSZ invitálásának en­gedve érkezett a közgyű­lésre.- Elégedett?- Lehet, furcsán hang­zik, de nekem teljesen mindegy volt, hogy ki lesz az MLSZ elnöke.- Komolyan?- Persze, hiszen szá- munkra csak az volt a lé­nyeg, hogy végre világos és egyértelmű döntés szülessen, ugyanis ez elenged­hetetlen feltétele, hogy minden kétséget eloszlassunk a közös, 2004-es Európa-bajnoki pályázat ügyében.- Egyáltalán: ismerte az elnökjelölteket?- Hogyne, az esélyesek közül mindegyiket ismer­tem, és programjukkal is tisztában voltam.- Kivel dolgozott volna a legszíveseb­ben? Mint mondtam, nem személyhez, ha : nem a döntéshez -ra­gaszkodtam.- Árulja még el: egyetért az osztrák bul­vársajtó kéthavonkénti megállapításával, mi­szerint Ausztriának sokkal nagyobb esélye lenne, ha nem Magyar országgal, hanem egyedül pályázott volna?- A vasfüggöny lebontása, a határnyitás, az EU- bővítés mind egy folyamat része, amelybe pont bele­illik, hogy két közép-európai ország, mint Ausztria és Magyarország közösen rendez egy labdarúgó Európa- bajnokságot. Keszthelyi Erika Tolna megyei kül­dött: „Egyetlen gon­dolat maradt a fejem­ben: ki ezért a felelős?!" Berzi Sándor főtitkár: „Javaslom, hogy válasz- szunk tiszteletbeli elnököt. ” Egy ismeretlen küldött: „A Kovácsot!” A javaslat elve­szik a légtérben, helyette Szüágyi György az egyik tiszteletbeli elnök, míg a másik jelölt, Benkő László korábbi MLSZ-elnök eseté­ben újabb beszólás borzol­ja a hátsó traktus idegálla­potát: „A Komora nem ké­ne?” De a kezek a magasba lendülnek, Benkő 69 igen­nel tiszteletbeli lesz. A választás simának ígérkezik, csakhogy egy ja­vaslat szerint a tizenegy je­löltet öt-öt perces program­beszéddel kellene megju­talmazni. Az ötletet lesza­vazzák, amit egy ugyan­csak ismeretlen küldött fél­hangosan ekképp kom­mentál: „Ezek saját maguk­ra se kíváncsiak. ” Mindazonáltal kiderül: Dlusztus Imre visszalép, Kiss József szintúgy, ahogy a kisgazda ország- gyűlési képviselő, Molnár László is. Utóbbi szót kér: „Tisztelt sportszerető honfi­társaim! Ami itt történik, az durva politikai beavat­kozás egy civil szervezet életébe. Azért avatkoztam bele, hogy hol van itt a medve... vagy hogy is mondjam. Történelmi pél­dák igazolják, hogy 40 évig Biszku-Kádár- Gáspár-foci volt. Kizárólag erkölcsi okokból lépek vissza, s ké­rem, hogy a rám szavazók Kovács Attilát támogas­sák!" Vagyis Molnár nyíl­tan szembeszáll az ISM, azaz a Fidesz támogatottjá­Elnóksegi tagok: Mezey György, Annus Vince, Balázs András, Fekete Miklós, Ferencz Gyula, Frank Tamás, Kamarás Ist­ván, Klement Tibor, Kovács Attila, Makray Balázs, Puhl Sándor, Szitvási József, Fa Sándor, Lázár Lajos. val, Bozókyval, ami akár politikai üzenetnek is fel­fogható, pláne az Ország- gyűlés költségvetési vitája előtt. Jön egy újabb elnökje­lölt, Kovács István: „Hiteles személyek kellenek, ha meg sem hallgatják a jelöl­teket, hogy akarnak dönte­ni? Vagy egy szavazógépek akarnak lenni? Én tükröt tartok önöknek." Bácsalmási Ottó, újabb elnökjelölt: „Eddig úgy tud­tam, a maffia Nápolyban van, de tévedtem. A futta­tott jelölteket, mint Bozóky faluszomszédomat, Mezeyt és Kovácsot tisztelem. De együttesen sem tudnak annyit segíteni a focin, mint én egyedül." Ilyen előjáték után fel­üdülés a szavazás, a győze­lemhez ötven százalék plusz egy szavazat kell. El­ső fordulóban nincs meg senkinek, Kovács Attila 40, Bozóky Imre 39, Mezey 27, Kőszegi Imre 2, Vass Géza 1, Kovács István, Szendrei József, Bácsalmási Ottó egyaránt nulla szavazat. Vagyis Mezey, az egye­düli szakember elsőre ki­zúg, a meccs Bozóky és Kovács között dől el. A szétlövésig mindenki az esélyeket taglalja, hogy miként kaszálhatott Kovács, amikor a héten (legalábbis a sportláp szerint) kiegyezett az amatőr és a profi szféra. Egy neve elhallgatását ké­rő amatőr szerint a szek­ciót képviselők nem vol­tak legitimek, így hiába állapodtak meg a profik­kal, azt nem tartják irány­adóknak az amatőrök, akik így jobbára Kovácsra szavaznak. Mezey György: „Nem vagyok csalódott, ellenfele­im tisztességes küzdelem­ben nyertek. Az új elnök­nek sok szerencsét kívá­nok, s bárki is legyen az, ha számít rám, a rendelke­zésére állok. ” A szünetben amúgy Mé­szöly Kálmán érdeklődik Kovács Attilánál, aki a hé­ten kimerültség miatt nem tudott elmenni az APEH- be, amely a Kovács Rt.-t vizsgálta volna: „Mi volt az a nagy betegség, ami ágy­nak döntött?” A választ sajna nem hal­lom... A második szavazásnál görögtűz, buzuki, Bozóky, mert a kecskeméti ügyvéd 62 szavazattal győz a 46-ot szerző Kováccsal szemben. Elsőként Kovács gratulál neki. Kovács: „Nem vagyok csalódott, remélem, több segítséget kap a labdarú­gásban dolgozóktól, mint én. Amennyiben felkérnek elnökségi tagnak, akkor azt is elvállalom, mert ez a pozíció is megtisztelő lenne számomra. ” Bozóky Imre: „Nehéz, de korrekt versenyben győz­tem. A labdarúgás morális válságban van, amit meg kell szüntetni, és békét kell teremteni a futballtársada­lomban. A többmilliós hi­ányt ki kell egyenlítenünk. A sportvezetés segítségére is számítok. ” Vincze Attila Koké megint kiütéssel nyert Arénához illő hangulat volt tegnap a kölni arénában. Már jóval a profi bokszgála előtt megindult a nép, hogy lássa az Axel Schulz-Vladimir Klicsko Európa-bajnoki címmérkőzését. Elég­gé el nem ítélhető módon bennünket sokkal jobban érdekelt Kokó 15. profimérkőzése. Kitűnő öklözünk a hét közbeni rossz híreket - miszerint fáj a kézfeje - ekképpen tette helyre: „Ismét győzni fogok.” Kovács István ennek érdekében hosszú pihenővel töltötte a délutánt. Délelőtt még leápolták sérült jobb kezét, de már ekkor is minden jel arra mutatott, semmi akadálya nincs az újabb sikernek. Ahogy az már ilyenkor len­ni szokott, sok hazai rajongó, barát várta Kokó újabb csatáját. Ott szurkolt a lelátón Vukovics László, Simon Tibor, Darnyi Tamás, a két kölni futballista, Dragóner és Hajdú, no és nem utolsósorban Erdei Zsolt. Madár nem csak barátja kedvéért ér­kezett a Rajna-parti városba, hanem azért is, mert tárgyalt az Universum Box Promotion vezetőivel. Nem titok: Erdei az olimpia után szívesen lépne a profik táborába. Visszatérve Kokóhoz, bajnokunk a szokásos módon melegí­tett be, s amikor a gála második sztárjaként a szorítóba szólí­tották őt és kongói ellenfelét, Euloge Makiza Sitát, bajnokun­kon nyoma sem volt az elmúlt napok feszültségének. Pedig még olyan kellemetlenségben is része volt, hogy egy autóbusz meghúzta Kokó új autóját, így a gyönyörű Alfa egy kis kozme­tikázásra szorul majd. Előtte azonban Kokó kozmetikázta ki fekete bőrű ellenfelét. Az első menetben ügyesen kereste az ütéstávot, a másodikban többször pontosan eltalálta Sitát, amit a közönség tapssal ho­norált. A harmadik felvonásban is szinte csak Kokó talált, Sita csak a levegőt csépelte. Nem volt ez másként a negyedik és az ötödik menetben sem. Bajnokunk ballal előkészített, jobbal ütött. Egyeneseket, horgokat, felütéseket, csapottakat. Aztán a menet közepén egy balelütéstől Sita közelebbről is megismer­hette a padlót, a bíró pedig miután tízet számolt, beszüntette a mérkőzést. Kokó tizenötödik győzelmét aratta profi pályafutá­sa során - 6. K. O. -, s ez igazi gyógyír lehet sérült kezére. Sporthírek • Sporthírek • Sporthírek Davis-kupa-siker Tenisz - Davis-kupa: Köves, Sávolt-Carlsen, Fetterlein 7:5, 7:6, 3:6, 7:6. Magyarország-Dánia 3-0. Ezzel a győzelemmel a ma­gyar válogatott feljutott az euro- afrikai zóna I. csoportjába. Dunaferr-bravúr Dániában Kézilabda - Női Bajnokok Kupá­ja, elődöntő: Viborg HK-Dunaferr 27-28. A magyar gárda a fináléban a norvég Bakkelagets együttesé­vel találkozik. Élre ugrott a Sopron Labdarúgás - NB l-es eredmé­nyek: Békéscsaba-Hajdúszoboszló 0-1, Tiszaújváros-Kaposvári Rákó­czi 0-0, Matáv Sopron-Kecskeméti FC 3-0, Százhalombatta- Dunakeszi 1-3. Az élcsoport: 1. Matáv Sopron 22 pont (24-5), 2. Vi­deoton 22 (20-2), 3. BVSC 19. A né­met bajnokságban: Unterhaching- Hertha 1-1, Bremen-Ulm 2-2, Rostock-1860 München 0-0, Dortmund-Frankfurt 1-0, Duis­burg-Schalke 04 1-1. Az élcsoport 1. Dortmund 13 pont/6 mérkőzés, 2. Hamburger SV 11/6 (15-8), 3. Bayer Leverkusen 11/5 (7-3). Az an­gol bajnokságban: Arsenal- Watford 1-0, Coventry-West Ham 10, Derby-Bradford 0-1, Middles­brough-Chelsea 0-1, Leeds-New­castle 3-2, Leicester-Aston Villa 31, Manchester United-Southampton 3-3, Sunderland-Sheffield Wed. 1-0. Az állás: 1. Manchester United 21 pont, 2. Leeds United 19 (17-11), 2. Arsenal 19 (12-7). Három király Birkózás - Majoros István (58 kg), Hirbik Csaba (69 kg) és Deák Bár­dos Mihály (130 kg) egyaránt a legjobb nyolc közé jutott az athéni kötöttfogású birkózó-világbajnok­ságon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom