Heves Megyei Hírlap, 1999. szeptember (10. évfolyam, 203-228. szám)

1999-09-18 / 218. szám

2. olcfal 1999. szeptember 18., szombat Megyei Körkép Szüretelők szerződés nélkül (Folytatás az 1. oldalról) Az iratok áttanulmányozása után állapítható meg, hogy történt-e munkaügyi szabály­talanság. Amennyiben ez bi­zonyítást nyer, úgy a munkál­tató szövetkezet több százezer forintra is bírságolható. Az érintett földterülettel együtt a szőlőt is magukénak valló gazdák bejelentették, hogy tovább folytatják a har­cot, immár a leszüretelt szőlő' ellenértékét követelve az Ag- lária szövetkezettől. Papp Józsefié, az egyik érintett termelő elmondta: napok óta nem hagyja aludni a gondolat, hogy a családjá­val három éve megművelt sző­lőtőkékről más szedte le a termést. Jómaga magas vér­nyomással és cukorbajjal küszködve járt ki a határba. A szőlő után mintegy hétszáz­ezer forintot remélt, ám a várt pénz elúszott. Pedig a család­nak nagy szüksége lenne rá, miután a művelésre már több mint százezer forintot költött, kölcsönből. A tizenkét gazda nevében nyilatkozva Csontos István közölte: az ügy gyors megol­dása érdekében a Földműve­lésügyi Minisztérium segítsé­gét kérték. Továbbra is úgy vélik, hogy a termés őket illeti meg, miután a földkiosztó bi­zottság által részükre arany­koronáért kiadott területeket már a földhivatal is a nevükre írta, tehát tulajdonhoz jutásuk törvényesnek tekinthető. (tompa) Támogatott légimentők ÉSZAK-MAGYAROR- SZÁG - Októbertől Borsod- Abaúj-Zemplén és Heves me­gye területén munkába áll a miskolci központú S.T.A.R. Közhasznú Alapítvány heli­kopteres légimentő szolgá­lata. A hírt az alapítvány képvi­selői Miskolcon jelentették be, miután tanácskoztak a ré­gió önkormányzati vezetői­vel, a nagyobb vállalatok képviselőivel és a tehetősebb vállalkozókkal. Bart a Tamás, az alapítvány kuratóriumának elnöke és dr. Nagy Géza főorvos, a szolgá­lat egészségügyi vezetője el­mondta: a három éve légi­mentésre alakult szervezet a közelmúltban a borsodi köz­gyűléstől hárommillió forintot kapott a mentés megindítá­sára, és sikerült vállalati tá­mogatókat is megnyerni az ügyhöz. Az elmúlt egy év és a kö­zelmúlt észak-magyarországi katasztrófái meggyőzték a térség önkormányzatait és vállalatait arról, hogy szükség van az emberi élet védelme miatt egy zökkenőmentesen működő légimentő szolgá­latra. A Tiszai Vegyi Kombi­nát Rt. képviselője máris beje­lentette, hogy támogatja egy új helikopter megvásárlását. Egyelőre a helikoptert bére­lik, amelyet felszereltek mindazokkal a nélkülözhetet­len műszerekkel, amelyek egy eseti mentőautóban is rendel­kezésre állnak. A mentés tár­gyi feltételei mellett a kikép­zett orvosi és mentőtiszti cso­port is létezik. EGE^ÜN® Az EGERVIN Borgazdaság Rt. értesíti a Tisztelt szőlőtermelőket, hogy az alábbi térségi védőárjegyzék alapján rövid és hosszútávú felvásárlási szerződéseket kötünk szőlő felvásárlására. Szerződéskötés helye: Eger, Főpince Árnyékszala út. Központ, Széchenyi út 3. szám alatt. Verpelét, Vasút út 3. Kék szőlőfajták Cukor % S N Borszőlőfajták 14,1-15 15,1-17 17,1-18 18,1-19 19 felett Merlot­­80 90 100 Cabernet _ _ 80 90 100 Medina 45 53 56 60 65 Kékfrankos 45 56 60 63 70 Zweigelt 45 56 60 63 70 Blauburger 45 56 60 63 70 Festők­100­­­Borszőlőfajták 14,1-15 15,1-16 16,1-17 17,1 felett Oportó 45 50 60 65 Fehér szőlőfajták Cukor % S ÍV Borszőlőfajták 15,1-16 16,1-17 17,1-19-19 felett Chardonnay 30 55 65 75 Hárslevelű 35 45 50­Olaszrizling 30 35 40­Leányka 30 35 40­M. Ottonel 30 35 40­Gyöngyrizling 30 33 35­Tramini 35 45 50 60 Szürkebarát 30 35 40 45 Cserszegi fűszeres 30 33 35 40 Zefir 30 33 35 40 Zengő 30 33 35 40 Zenit 30 33 35 40 Bianca 30 33 35 40 Vegyes fehér 30 32 33­Az árak az ÁFA-t, ill a tartalmazzák. kompenzációs felárat, valamint a fuvartérítési hozzájárulást (59302) Szilvát, almát, sárgabarackot, később meggyet szárítanak Keletje van az aszalt gyümölcsnek A szakközépiskola két tanulója a géppel EGER - A nyugat-európai or­szágokban nagy hagyománya van a különféle aszalt termékek fogyasztásának és készítésé­nek. Ennek mintájára termék- bemutatóval egybekötött tájé­koztatót tartottak tegnap a Me­zőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet tangazdaságában. Mint Bartók János mérnök­tanár, a gazdaság vezetője el­mondta: tavaly ősszel pályáza­ton nyert 1,5 millió forintért vá­sároltak egy Delikát 10-es kis­üzemi aszalóberendezést. Ez el­sősorban oktatási célt szolgál, ám az előállított termékekre pi­acot is keresnek. A géppel az idén szilvát, almát, sárgaba­rackot tartósítottak, jövőre pe­dig meggyel is bővítik a ter­mékkört. A berendezéssel - 48- 56 órás műszakban - 130-140 kiló nyersanyagból 30-32 kiló aszalványt készítenek. Az ön­költség kilónként csaknem ezer forint. Az érdeklődőknek szaktaná­FOTÓ: PERL MÁRTON csókát adnak, sőt tanfolyamot is szerveznek, hogy átadhassák tapasztalataikat. (mentusz) A szennyvízcsatornázás és a hulladékkezelés létkérdés a Tisza-tó mellett Lesz-e előrelépés a 38. helyről? A környezetvédelmi konferenciára a Tisza-tó mentén lévő 21 település képviselői kaptak meghívást. A résztvevők elsősorban a térségi szennyvízcsatornázás és hulladékkezelés jövőjével kapcsolatban formáltak véleményt. POROSZLÓ - A tegnapi ta­nácskozást Bornemissza János polgármester nyitotta meg. A Tisza menti Kistérségi Társulás vendégeként a Kör­nyezetvédelmi Minisztérium­ból Wohner Zsolt főosztályve­zető érkezett. Tájékoztatójában a tárca képviselője sajnálkozva állapította meg, hogy az or­szágban támogatás híján ötven szennyvízberuházás kivitelezése torpant meg. Az év eleji pénz­hiány után ma már a szakmai rangsorban első 19 munkát a környezetvédelmi alapból is fi­nanszírozzák. Elhangzott, hogy az említett várólistán Poroszló, Tiszanána, Sarud és Újlőrincfalva együttes pályázata csak a 38. helyen áll. Soltész András újlőrincfalvi polgármester szerint kormány­hoz közel álló körök éppenség­gel akadályozzák a csatornázás megvalósítását. Összesen egyébként 74 az elbírált és tá­mogatásra érdemes pályázatok száma. A készülő hulladékgazdál­kodási törvény kapcsán Woh­ner Zsolt kijelentette:- Tőkeerős befektetői kör várja, hogy komolyan bekap­csolódhasson a hulladékkezelés regionális problémáinak meg­oldásába. Nem kívánatos ugyanis számolatlanul építeni a kis hulladéklerakókat. A szorgalmazott környezet­terhelési díj bevezetéséről meg­jegyezte:- Főként azt kívánjuk elérni, hogy a nagy ipari szennyezők fizessenek. Ugyanakkor a meg­lévő települési csatornahálóza­tok kiépítéséhez az állam azért járult hozzá jelentős összegek­kel, hogy arra a lakosság egé­sze rákössön. A konferencia résztvevőit Godó Lajos országgyűlési kép­viselő a Tisza-tó térségi Fej­lesztési Tanács megalakítására biztatta. (budavári) Jövőre tízmillió forintot jelenthet a múzeumnak Százas címletekben a várért Sorsjegy segítheti a történelmi építmény rekonstrukcióját (Folytatás az 1. oldalról)- Miféle engedélyek szüksége­sek a „ vársorsjegyhez ” ?- Először a Szerencsejáték Rt. vezérigazgatójával, dr. Han- tosi Zoltánnal egyeztettem, akinek tetszett az ötlet, s vál­lalta a kiadással, a forgalmazás­sal járó teendők kidolgozását, illeve lebonyolítását - vázolta az eljárást Homa János. — Az engedélyt a Pénzügyminiszté­rium adja ki. Már tárgyaltam Varga Mihály politikai állam­titkárral, aki ígéretet tett arra, hogy a szükséges engedélyeket megkapjuk.-Milyen címletekben és ér­tékben kerül piacra a sorsjegy ?- Az elképzelések szerint százforintos címletekben körül­belül ötmillió sorsjegyet ad ki a Szerencsejáték Rt. Ha ennek csak a 70 százalékát sikerül el­adni, akkor is tízmillió forintot tudunk adni a vármúzeumnak.- Hogyan és mennyit lehet ezzel nyerni?- Több mint 50 százalék nye­reményalap marad, ami a játé­kosokat illeti meg. A nyerhető összeg nagyságát a közeljövő­ben határozzák meg.- Hol lehet majd kapni a sorsjegyeket?- Ugyanott, ahol a többit. De tervezzük, hogy az ország kö­zép- és általános iskoláiban is megvásárolható lesz, egyben ezzel is népszerűsítjük a várat.-Mikortól várható a kibo­csátás?- Szeretnénk,' ha a sorsje­gyek már a jövő év elején forga­lomba kerülnének. Sz. R. SZÚR a focipályán EGER - Vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődik a jóté­kony célú SZÚR, azaz a szí­nészek és újságírók meccse a városi stadionban. A há­romórás műsorban a szóra­koztatás minden műfajával találkozhat a közönség. Lesz humor, zene, táncdal, operett, revü, nóta és termé­szetesen focimérkőzés. A meghívottak között a közönség találkozhat Ko­vács Katival, Fenyő Miki­vel, Szilágyi Olgával, Cseke Péterrel, az Egri Helyőrségi Katonazenekarral, Dékány Saroltával, Bajor Imrével, Koncz Tiborral és Koós Já­nossal. De ott lesznek a makiári ugrókötelesek és a majorettes lányok is. Az esemény fővédnöke Sós Tamás, védnöke Hor­váth László országgyűlési képviselő. Az eseményt Marton Frigyes rendezi, a meccset pedig Bozóky Imre FIFA-bíró vezényeli. Jegyeket az esemény idő­pontjáig lehet vásárolni az ismert jegyirodákban. Biztosít-e a biztosító? A Duna Televízióban a hét­fői Virradóra adásában a következőkről lesz szó. Miféle változások történ­tek a Márton Áron Kollégi­umban, s mire számíthatnak a határon túli hallgatók? Hogyan, s miből épít házat a Máltai Szeretetszolgálat a kárpátaljai árvízkárosultak­nak? Szeptember 20. a biztosí­tók világnapja. Egyáltalán: mit biztosítanak a biztosí­tók? - teszik fel a kérdést. Végezetül a nézők meg­tudhatják, ki lett a Philip Morris Magyar Balettdíj idei díjazottja. Bővülő Volán-járatok EGER - Az Agria Volán a szeptemberi vasárnapokon kísérleti jelleggel bővíti a 11 -es vonalon közlekedő helyi járatok számát. A pró­baüzem napjai: szeptember 19. és 26. Ezeken a napokon a me­netrendi járatok mellett a Mezőgéptől 9.05, 15.05 és 16.05 órakor, a felnémeti Béke úttól 9.35, 15.35 és 16.35 órakor indulnak autó­buszok. Az utasok egyébként már a Széchenyi úti postahiva­talban is megvásárolhatják bérleteiket az Agria Volán járataira. Micsoda bőrök...! HATVAN - A Grassalkovich Művelődési Központban teg­nap nyitotta meg Beszprémy Katalin, a Magyar Művelődési Intézet főtanácsosa azt a kiállí­tást, amelyen a III. Országos Népi Kézműves Pályázat leg­jobb munkáit mutatják be. Mint arról Matiszlovicsné Horváth Éva, az intézmény vezetője tájékoztatta a Hírla­pot, a zsűri mintegy másfél száz alkotás közül választotta ki azt a több mint hetvenet, amelyeket a nagyközönség is megcsodálhat. A házigazdák legnagyobb örömére Takács Agnes, a hatvani Pályakezdők Szakiskolájának növendéke az egyéni kategóriában második helyezést ért el. A megnyitót követően két­napos szakmai konferencia vette kezdetét. Ezt a lószerszámot a debreceni Kóródi Anna tanítványai készítették fotó: t o. < t J •

Next

/
Oldalképek
Tartalom