Heves Megyei Hírlap, 1999. szeptember (10. évfolyam, 203-228. szám)

1999-09-01 / 203. szám

2. oldal 1999. szeptember 1., szerda Megyei Körkép A Duna Virradórában: Tanévkezdés és árvíz A Duna Televízió holnap reg­geli Virradóra című műsora ismét újdonságokkal jelentke­zik. Csütörtökön a Koós Károly Szabadfőiskola tanévkezdéséről lesz szó. A vízelvezető árkok eltűnése kapcsán a főváros 18. kerületében tapasztalt árvízről is beszámolnak. Az adásban azt a kérdést is elemzik: miért nem tud szétválni Zamárdi és Szán­tód, illetve hírt adnak a spanyol csigák somogyi kertek ellen in­tézett támadásáról. Diabetes-fesztivál, bő programokkal HEVES MEGYE - A Diabe­tes újság szerkesztősége és a Tudomány Kiadó jubileumi születésnapi rendezvényt szer­vez abból az alkalomból, hogy a szaklap tíz éve jelent meg elő­ször. A Diabetes-fesztivált szep­tember 25-én, szombaton, 10- 18 óráig Budapesten, a Petőfi Csarnokban rendezik meg. Ezen a napon a nagyterem színpadán szórakoztató műso­rok követik egymást, míg há­rom kisebb klubszobában szakmai előadásokkal, tanács­adással várják az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, belépő­jegyeket előzetesen igényelhet­nek az alábbi címen: 1146 Budapest, Hermina út 57-59., illetve a 251-7531-es telefonon. A szervezők - igény esetén - a belépőjegyek mellé a részle­tes programot is mellékelik. Öt felhőtlen nap volt a vakáció EGER - Huszonkét halmozottan hátrányos helyzetű felnémeti gye­reknek sikerült öt boldog napot szereznünk - osztotta meg velünk örömét Suhaj Bertalanná, a Phra- lipe Egri Szervezetének elnökasz- szonya. A kisebbségi képviselőnő im­már évek óta fáradozik azon, hogy a Béke-telepen élő gyerekeknek is emlékezetes lehessen a vakáció­juk. Ezért több helyre is nyújtott be pályázatot. Támogatást nyert az Ifjúsági és Sportminisztérium­tól, a Nemzeti és Etnikai Kisebb­ségekért Közalapítványtól, és se­gítséget kapott a város kulturális bizottságától és a Civil Fórumtól. Az összegyűlt pénzből ezen a nyá­ron a Pásztorvölgyi Általános Is­kola és Gimnáziumban alakult színjátszó kör tagjait utaztatták meg, a színkör vezetőjével, Maro­siné Nagy Eszter tanárnővel közö­sen. Az első napon a strandra vitték el kedvezményesen a gyerekeket, a második nap Szilvásváradra, a harmadikon ismét strandoltak, a negyediken meglátogatták a vá­rat, sétakocsikáztak, beültek a Pizza-klubba, az ötödiken pedig bográcsoztak Almárban. (n. z.) Egri közgyűlés: pénz, disznó és bor (Folytatás az I. oldalról) A frakcióvezető ugyanakkor még kifejtette azt is: a beígért kormányzati segítséget nagy valószínűséggel a 2000. évi címzett önkormányzati támo­gatásokból tudja a város el­nyerni. A testület ezt követően ren­dezési tervekkel foglalkozott, és - immár második forduló­ban - módosította a szociáli­san hátrányos helyzetben lé­vők adósságterhének enyhíté­séről szóló rendeletet. Nagy vi­tát váltott ki ellenben a helyi állattartási rendelet szigorí­tása, amelynek érdekében több lakossági kezdeményezés is érkezett a hivatalhoz. Kert­városi részeken - például a Hajdú-hegyen - élők kifogá­solták, hogy miért lehet Eger ezen területein haszonállatot, sertést tartani, ezzel nem kevés bosszúságot okozva a nyuga­lomra, tisztaságra, jó levegőre vágyó szomszédoknak. Az ön- kormányzat a kérdést - egy­előre még csak első forduló­ban - úgy oldotta meg, hogy nem tolta ki a különféle állat­fajtákra korábban létrehozott övezetek határait, viszont elő­írta: az úgynevezett II. övezet­ben disznó csak valamennyi közvetlen szomszéd hozzájá­rulásával és külön polgármes­teri engedéllyel tartható. Pap László (MSZP) tanácsnok en­nek kapcsán hangsúlyozta: az övezetek határainak ismereté­ben eszerint a jövőben gyakor­latilag csak Felnémeten, il­letve Szarvaskőn jut hely a sertéseknek. A következő témáról, a me­gyeszékhely első féléves gaz­dálkodását részletező beszá­molóról dr. Nagy Imre pol­gármester elöljáróban el­mondta: összességében idő­arányosan teljesültek a bevéte­lek és a kiadások, ám támoga­tás hiányában előfordulhat, hogy a második fél évben több hitelt kell majd felvennie a vá­rosnak a tervezettnél. Habis László (lokálpatrióta), a költ­ségvetési bizottság elnöke úgy értékelte, „globális egyen­súly” jellemezte Eger közel nyolcmilliárd forintos költség- vetését. Hasonlóan vélekedett a stabilitást méltató Nyerges Andor (MDF), a pénzügyi el­lenőrző grémium vezetője is. A Hírlap egy minapi, a Szépasszony-völgyben zajlott fogyasztóvédelmi vizsgálato­kat leíró cikke nyomán terjesz­tett be sürgősségi indítványt a Fidesz-MDF frakció. Azt szorgalmazták: az érintett ha­tóságok kellő szigorral lépje­nek fel a város hírnevét csor­bító termelők, a minó'sítetlen, rossz borokat kínálók ellen. Bár az indítvány lényegével mindenki egyetértett, gyakor­lati hasznát ebben a formában többen megkérdőjelezték. (rm) Minőségmérés a katedrán Jóval több pénzre lenne szükség HEVES MEGYE - Mostan­ság az a divat, hogy a társada­lom minden szférájában meg­kísérlik felmérni, értékelni az alkalmazottak, a dolgozók ál­tal produkált teljesítményt. Természetes, hogy a tanítók és a tanárok se maradhattak ki a sorból. A minisztérium megkísérelt kidolgozni egy rendszert, amely állítólag le­hetővé teszi, hogy precízen megállapítsák, ki a jól képzett, a pedagógiailag elkötelezett, hivatástudattól áthatott, szor­galmas pedagógus. Az oktatási törvény módosí­tásába foglalt tippekről, ren­delkezésekről beszélgettünk Elek Elemérrel, az egri Bor­nemissza Gergely Szakkép­zési Intézet igazgatójával.- Szükséges volt ez - említi -, hiszen ha a bevezetés zök­kenők nélküli, akkor valószí­nűleg előbbre léphetünk. Azt persze tudom, máris érezhetők a későbbi gondok.- Régóta szorgalmazom, hogy kollégáim olyan fizetést kapjanak, amely méltó szel­lemi szintjükhöz. A baj csak az, hogy jóval kevesebb a pénz, mint kellene. Nálunk száz nevelő és ugyanannyi technikai alkalmazott mun­kálkodik. A rendelet egy sze­mélyre havonta bruttó 1500 forintot biztosít, ám csak a ka­tedrán állókkal számol, holott juttatni kell valamit a többiek­nek is. Ha számolunk, rögvest kiderül, hogy egy emberre 750 forint jut. Ebből még levonják a megfelelő summát. Gondol­junk bele: valódi elismerés ez? Aligha. Mindenesetre szep­tembertől rajtol az akció. Mi úgy határoztunk, hogy egyéni módon cselekszünk: a Bor­nemissza-napokon 15-20 munkatárs között osztjuk szét az egész összeget. Ennél jóval többen produkálnak kiemel­kedő munkát, de a filléreske­désnek semmi értelme. Azért akadnak pozitívumok is.- Mindnyájan helyeseljük, hogy megalakult az Országos Közoktatási és Vizsgaköz­pont. Az feltétlenül helyes, hogy nem szólamokra építe­nek, hanem a megfogható konkrétumra. Az is dicséretes, hogy az oktató saját maga is ellenőrzi, honnan hová jutott, s ezt dokumentumokkal iga­zolhatja. Ha mindezt számba vesszük, akkor kiviláglik, ér­demes mindezzel megpróbál­kozni, mert egyszerre lesz nyertes a diák, az oktatás-irá­nyítás és a nevelő... Pécsi István Majd’ félmillió, pályázatokon MÁTRADERECSKE - Fő­ként az állami támogatásból működik a kisebbségi önkor­mányzat. Am a településtől is kaptak 100 ezer forintot, s to­vábbi 480 ezret nyertek pályá­zatokon - derült ki a kisebb­ségi önkormányzat munkájá­ról szóló tájékoztatóból, me­lyet Botos László elnök ismer­tetett a képviselő-testülettel. Számos sikeres programot is szerveztek, többek között a roma folklórtalálkozót vagy az általános iskolások kirándulá­sát. Támogatják a helyi Roma Szívek hagyományőrző együt­test. A felnőttek számára több ismeretterjesztő, vállalkozás- fejlesztési, illetve mezőgazda- sági témájú előadást szervez­tek. Ez utóbbit ahhoz kapcso­lódóan, hogy több roma család mintegy egyhektáros területen foglalkozik kertészkedéssel. A foglalkoztatási gondok enyhítésében is igyekszik részt vállalni a kisebbségi ön- kormányzat, eredményeként értékelhető, hogy a szezonális csigagyűjtésbe bevont romák­kal sikerült az őstermelői iga­zolványokat is kiváltatni. Sajnos - tette hozzá Botos -, a tartós foglalkoztatási gondok megoldása „nem fér bele” a kisebbségi önkor­mányzat hatáskörébe. Jubileumi évnyitók Egerben EGER - A Balassi Bálint Álta­lános Iskola 1979-ben nyitotta meg kapuit, akkor még 6. Sz. Általános Iskola néven. A ko­rábbi években igen magas, 1540-es létszámmal is működ­tek, ám 1992 óta stabilan 880 gyermek - évfolyamonként 5 osztály - ül évente az iskola­padba. Az idén 116 első osztályos kezdi meg tanulmányait az in­tézményben, ahol több válasz­tási lehetőségük is van a szako­sodni kívánóknak. Emelt szin­ten tanulhatják a testnevelést, a németet, az angolt és a számí­tástechnikát. Ezenkívül vannak speciális osztályok is, ahol a nehezen tanuló gyermekek fel­zárkóztatása folyik. Az iskolá­nak gazdag a kulturális élete, szakkörök, sportkörök várják a lurkókat minden évben. Mint azt a 20. születésnapját ünneplő intézmény igazgatója, Dobó Katalin elmondta: a jubi­leum alkalmából számos ren­dezvény lesz az iskolában év végéig. Szerveznek iskolatör­téneti kiállítást, reneszánsz vá­rosi vetélkedőt, sport- és tanul­mányi versenyeket. A nebulók munkáiból tárlatot nyitnak, és lesz egy nagyszabású ünnepség is. Egy különlegességet is tar­togatnak, hamarosan elkészül ugyanis a Balassi Bálint-emlék- fal és -emlékszoba, amely a vá­ros többi iskolája előtt is nyitva áll majd. Az Eszterházy, Károly Ta­nárképző Főiskola 2. számú Gyakorló Általános Iskolája is jubilál. A ma kezdődő tanév lesz ugyanis az ötvenedik a gyakorló életében. Ebből az al­kalomból az évnyitó ünnep­ségre ellátogatott dr. Szövényi Zsolt, az Oktatási Minisztérium államtitkára és Palcsóné dr. Zám Éva, az egri főiskola fő­igazgatója is. Az Egri Közgazdasági Szak- középiskola évnyitóján jelen volt dr. Horuczi Csaba alpol­gármester, Szókéné Komenczi Anikó, a polgármesteri hivatal közoktatási irodájának veze­tője, valamint Révészné Bőgős Zsuzsa, a megyei önkormányzat művelődési és sportirodájának vezetője. A hagyományosan zajló eseményen Kántor Imre közgazdász özvegye a férje em­lékére létrehozott alapítvány ösztöndíját - 10 hónapig 10 ezer forintot - adta át a 12. év­folyamos Ivády Endrének. Tegnap a Lenkey János Hon­véd Középiskola és Kollégium ünnepi tanévnyitóján megjelent Pálos János dandártábornok, a Honvédvezérkar humán főcso­portfőnök-helyettese. Az in­tézmény ugyanis jubilált, 25 évvel ezelőtt kezdődött meg a nevelőmunka a jogelőd MN Ka­tonai Középiskolai Kollégiu­mában. Az alkalomra több egy­kori igazgatót és pedagógust láttak vendégül, s olyan, ma fő­tiszti rangban szolgáló katoná­kat, akiknek pályafutása innen indult. Az alapítók nevében Fodor János nevelőtanár emlé­kezett, húszán emléktárgyban részesültek. A 65 fős elsős év­folyam fogadalomtételének ér­dekessége volt, hogy először az intézmény életében 14 leány is növendékként készülhet Eger­ben a katonai pályára. Ezt követően Nagy Gábor al­ezredes, igazgató elemezte a negyedszázad tapasztalatait, külön is megemlékezve az 1992-es gimnáziummá válás­ról. Mint kiemelte: az intéz­ményben 1860-an szereztek érettségit, és közülük 1611-en tanultak tovább a hivatásos szolgálatot választva. A tanév­nyitó keretében a legjobb tanu­lók, sportolók és katona fiata­lok a Hunyadi Mátyás Baráti Kör oklevelét és emlékérmét vették át. Az ünnepség további részé­ben Kárpáti Lajos nyugállomá­nyú ezredes emléktáblát leple­zett le a kollégium falán, amely a negyedszázados jubileumot örökíti meg. Kocsit vesznek, bért emelnek MÁTRABALLA - A kelleté­nél is óvatosabbak voltunk a költségvetés tervezésekor, de úgy vélem, ez volt a helyes. Ezt bizonyította az első félévi gaz­dálkodásunkról szóló beszá­moló is, melyet a képviselő-tes­tület egyhangúan elfogadott - mondta érdeklődésünkre Forgó János polgármester. Hozzátette: pénzügyi helyze­tük lehetővé teszi, hogy 300 ezer forintot osszanak ki tanév­kezdési támogatásként. Az alsó tagozatosok 1500, a felsősök 2000, a közép- és főiskolások, illetve egyetemisták 3000 fo­rintra számíthatnak. Határoztak arról is, hogy 250 ezer forinttal hozzájárulnak a körzeti megbízott számára Mát- raderecskével közösen tervezett gépkocsivásárláshoz. Januárban csak azok a közal­kalmazottak és köztisztviselők kaptak bérfejlesztést, akiknél ezt kötelező volt megtenni. A többieknek járó pénzt zárolta az önkormányzat. Legutóbbi ülésükön viszont úgy határoz­tak, „felszabadítják” ezt a kere­tet, s visszamenőlég megkapják az emelt pénzeket az érintettek.- Mindez korántsem jelenti azt, hogy „fényesen állnánk” - mondta a falu első embere -, a következőkben is nagyon taka­rékosan kell gazdálkodnunk. A vásár fia Láttam a vásár fiát. A vásár fia éppen egy büfépultnál amorti­zálta magát félrecsúszott nyakkendőben és félreismerhetetlen testtartásban. Karján föltűrt zakójával merész fantáziálásnak is teret en­gedő pillantásoknak szolgált alapjául a rövid ujjú ing nyújtotta meztelen kihívás. A vásár fia negyvenes lehetett, a férfiarcot oly jellegtelenné tevő és nálunk mégis oly népszerű kurta bajusszal és vélhetően gömbölyített talpú cipőjében állt. Illetve dehogyis állt ő, nem, inkább légiesen ringott a lágy szélben. Tengerész­terpeszben, lassan átvéve az ismeretlen hullámok ritmusát. A vásár fia hiába próbálta erőfeszítve pillantását valami kö­zeli dologra fókuszálni, ami megragadja szertevágtató figyel­mét: lemondóan legyintett, aztán óvatosan elindult a bizonyta­lannak tetsző kijárat felé. Feleúton megállt, mint egy kérdőjel, lehetővé téve, hogy elmaradt gondolatai is utolérhessék. Majd megfordult, és visszacaplatott az ott felejtett két reklámszatyor­hoz, melyből sütő-, tej-, valamint tésztaipari áruk lógtak ki meggyötörtén. Elégedetten két kezébe ragadta őket, és sokkal kiegyensúlyozottabb léptekkel, egyik és másik oldalán is sza­tyorral övezve, a kijárat felé vette az irányt. Otthon örülni fognak a vásár fiának, a gyerekek körbecsiri- pelik: apu, apu, mit hoztál, az asszony is körbedongja majd. És ő csak mosolyog, egyre csak mosolyog, amikor arra a két prak­tikus szatyorra néz. (kj) Mától már járnak Új helyi járatok EGER - Egy Ikarus 260-as és egy Ikarus 280-as helyi járatos autóbusz beszerzésével gyara­podott az Agria Volán Rt. Mint Pintér Lajos űzletág- igázgátótól megtudtuk, á múlt évi fejlesztésből áthúzódott 67,7 millió forint összértékű szóló és csuklós buszt a társa­ság az egri önkormányzat 15 millió forintos támogatását is felhasználva vásárolta meg. Mindkét jármű erőforrása megfelel az Euro-2-es szab­ványnak, a legszigorúbb kör­nyezetvédelmi előírásoknak. A korszerű sebességváltóval, retarderrel, első tárcsafékkel, új arculatú homlok és hátfal­lal ellátott buszok mától állnak a megyeszékhely utazóközön­Az új járművek a megyeszékhely tömegközlekedését szolgálják fotó: pilisy elemér ségének rendelkezésére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom