Heves Megyei Hírlap, 1999. szeptember (10. évfolyam, 203-228. szám)

1999-09-01 / 203. szám

HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, 1999. SZEPTEMBER 1., SZERDA megyei HÍRLAP LŐRINCI, PÉTER VÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA X. ÉVF. 203. SZÁM ÁRA: 39 Ft ELŐFIZETVE: 27,40 Ft Egri Bazilika 1999. szeptember 4. 20 6r.. MJyS'SEMF Arcarielt, Prattorius, Händel, Kodály, Cesar Franck, Lisztes Gounod művei Perenczky Zsolt, Perenezky Balázs - orgona Ember Dániel - fuvola Vezényel: EMBER CSABA BRAHMS: 1. SZIMFÓNIA Vezényel ROBIN BROWNING Jegyek válthatók: IBUSZ Utazási Iroda (Eger, Széchenyi u. 9.) és az előadás előtt 2 órával a helyszínen. Megnyitották a 20. tanévet - az egri Balassi Bálint Általános Iskolában. A jubileumi születésnapját ünneplő intézmény­ben az idén 116 első osztályos kezdi meg tanulmányait. (További részletek tanévnyitókról a 2. oldalon) fotó: perl marton Sziréna Mivel mossák a szennyest...? * Bélapátfalván egy lakás szekrényéből tűnt el mint­egy 1,2 millió forint. * A demjéni italboltban fal­bontók jártak. A pénzesre­kesszel együtt 92 ezer forin­tot vittek el. * Egy gyöngyöshalászi bü­féből a rácsot átvágva emel­tek el 65 ezer forintnyi do­hányárut, italt és készpénzt. * Gyöngyösön az Egri úti tüdó'gondozó intézetbe tör­tek be, ahonnan 80 ezer fo­rintos fénymásolóval, nyom­tatóval távoztak a betörők. * Visontán, a Mátrai Erőmű Rt. területén lévő műhelyből loptak el szerszámokat és hegesztó'trafót. * A hatvani MAV-állomásra érkezett vasúti kocsiból 16 Zanussi automata mosógé­pet tulajdonítottak el. * Hengerzártöréssel hatol­tak be egy gyöngyösi áru­házba, s 5,1 millió forintnyi hátitáskának, szabadidó'ru- hának és női fehérneműnek veszett nyoma. Éjszaka órákig piszmogott a zárral, eiharapta a telefonzsinórt Baltával osont a féltékeny férj A féltékenységnek több fokozata is létezik, közülük a legmaga­sabbra jutott el a 19 esztendős Sz. Roland. Kis híján megölte a feleségét, akivel öt hónappal korábban házasodott össze. Ügyé­ben elkészült a vádirat - kaptuk a tájékoztatást a Heves Me­gyei Főügyészségen. HATVAN - A vádindítvány szerint a városbeli Sz. Roland tavaly decemberben vette fele­ségük az ugyanide való K. A.-t, s utóbbi édesanyjának a házába költöztek. Nem tartott sokáig az idilli állapot. Mivel a fiú rop­pant féltékeny volt, állandósult a házastársak közötti veszeke­dés. Olyannyira megromlott a viszonyuk, hogy idén január­ban az anyós, T. Zs. kiutasította lakásából a vejét, akinek vissza kellett mennie a szüleihez. Ám az ifjú férj csak nem nyugodott. Telefonon és szemé­lyesen is rendre zaklatta, meg­öléssel fenyegette asszonyát, s az csak családtagjai kíséretében mert az utcán közlekedni. y (Folytatás a 4. oldalon) Az igazgató első próbája: mi rejlik a múltban? Perelte-e korábban az iskolát? Az elbocsátott pedagógus panasza Nem aratott osztatlan sikert a községben a képviselő-testület igazgatóválasztása. Az általános iskola vezetőjének múltjában máris sötét foltot találtak. Igaz, nyilvánosságra mindezt egy pedagógus hozta, akinek lejárt a szerződése, és az új tanévre nem hosszabbították meg. Munka nélkül maradt. TÁRNÁMÉRA - A nyáron megválasztott igazgatónő ko­rábban már pályázott a most megkapott állásra, de akkor nem rúghatott labdába - jelen­tették ki Füsték, ahol az anyuka szeptembertől már a munka- nélküliek keserű kenyerén él. - Komlón tanított és ott is élt. Ám öt éve beadta Mérára a pá­lyázatot, gondolván, ha nyer, visszaköltözhet szülőfalujába. A házat is elcserélték, ám a szóbeli ígéret ellenére a pályá­zata nem volt befutó. Ekkor a munkaügyi bíróságon pert indí­tott az iskola akkori vezetése el­len. Nem nyerte meg, hiszen csak egy szóbeli ígéret hangzott el, s a pályázata sem volt al­kalmas. Ráadásul a pert is el­vesztette.- Ön szerint miért perelte be az iskola korábbi vezetését? Hiszen az állást a pályázat tar­talma alapján bírálják el.- Csábították, de végül nem kapta meg az állást. A bíróság szóbeli ígérettel nem tud mit kezdeni. Gyanúnk, hogy most azért lett ő a nyertes, mert nem akartak vele még egy pert. (Folytatás a 3. oldalon) Törvény készül a helyi képviselők összeférhetetlenségéről Mandátum vagy tisztség? A helyi önkormányzati képviselők összeférhetetlenségéről még nincs átfogó szabályozás, ám a Belügyminisztériumban már készül az az előterjesztés, amely e területtel foglalko­zik. Ha jogszabály lesz, Hevesben is többeknek választaniuk kell: a mandátumot vagy az állásukat tartják-e meg. HEVES MEGYE - A még politikai egyeztetés előtt álló előterjesztés szerint például nem lehetne képviselő' az ön- kormányzat által fenntartott intézmény vezetője. Bizonyos esetekben a képviselő gazdál­kodó szerveknél sem vállal­hatna szerepet, hiszen nem szerencsés, ha egy önkor­mányzati alapítású gazdasági társaságban, vagy egy, a tele­püléssel üzleti kontaktusban lévő cégnél a helyhatóság tagja tisztséget tölt be. (Folytatás a 4. oldalon) Lemondott az APEH elnöke Simicska Lajos, az APEH el­nöke kedden lemondott - kö­zölte Borókai Gábor szóvivő. Elmondta: Simicska Lajos - aki tegnap találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel és Járai Zsigmond pénzügymi­niszterrel - a családi életében bekövetkezett tragikus esemé­nyekkel és a folyamatos poli­tikai támadásokkal indokolta távozását. Az APEH elnöki funkció­jára - szeptember elsejei ha­tállyal - Vidai Ildikó, eddigi alelnököt kérték fel. (Részletek a 6. oldalon) Még nem bírálták el az uszoda-pályázatot Pénz, disznó és bor A megyeszékhely az idei első fél évben is stabilan gazdálko-' dott, ám az önkormányzatnak jobban oda kell figyelnie a szépasszony-völgyi borok minőségére és az állattartókra - erről is tárgyaltak a tegnapi közgyűlésen a képviselők. EGER - Az ülés elején az uszodaépítéshez ígért, össze­sen 320 millió forint állami támogatás késése folytán Deé András, a Fidesz-frakció ve­zetője leszögezte: az Ifjúsági és Sportminisztériumban még nem fejeződött be a pályáza­tok elbírálása. Annyi bizo­nyos, hogy a beruházás kor­mánytámogatása biztosított, a kérdés a tárca asztalán van, a kormány tartja az ígéretét. (Folytatás a 2. oldalon) A vezető új, a körülmények a régiek Változik-e a félönállóság? HEVES - Mától új igazgató vezeti az Eötvös József Kö­zépfokú Oktatási Intézményt. Kerek László kinevezése (aki korábban az 1. számú általá­nos iskolát igazgatta) nem volt vita nélküli. Igaz, egyet­len pályázóként nyerte meg az állást, mégis voltak, akik keresztkérdésekkel szoktatták az új körülményekhez. Mert a KOI igazgatói széke az utóbbi hónapokban nem egy pihe­nésre alkalmas bársonyszék...- Igazgató úr! A kinevezése óta eltelt idő' kevés ahhoz, hogy a tanulók új körülmé­nyekkel szembesülhessenek. Változik-e valami mától? (Folytatás a 4. oldalon) Vélemények a nyilvánosságra hozott VIP-listáról Ha igaz, disznóság, ha nem, akkor rágalom HEVES MEGYE - Megosz­lanak a vélemények a hétfőn nyilvános­ságra hozott VIP-lista ügyében. Köztudott, hogy a név­sorban olyan ismert politi­kusok, köz- tisztviselők, színészek és mű­vészek szerepelnek, akik 1992 és 1998 között kedvezménye­sen juthattak jelentős összegű hitelekhez, illetve igen ked­vező' kamattal helyezhették el betétjüket a Postabanknál. A megyénkben megkérde­zett emberek vérmérsékletük, és az üggyel kapcsolatos is­mereteik alapján vélekednek a történtekről. Darvai István ostorosi nyug­díjas (képünkön):- Az a legnagyobb baj eb­ben az országban, hogy eltö­rölték a halálbüntetést. Én nemcsak a bankvezetőket, hanem a kedvezményezette­ket is a legszigorúbb bünte­téssel sújtanám. Ha belegon­dolok, hány fiatal család nem tud lakáshoz jutni, hogy so­kan a bankok közelébe se mernek menni a magas kama­tok miatt, akkor azt hiszem, érthető a felháborodásom. Példás szigort alkalmaznék. (Folytatás a 3. oldalon) BesenyőteLki negyedszázad - Az Általános Művelődési Központ működésének 25 éves jubileumáról tegnap emlékeztek meg. Az ünnep részeként nyüt meg Csehné Bódi Csilla festő­tanár tárlata. Az eseményről a 3. oldalon tudósítunk. fotó: ötvös imre Pénz a rendezési tervekre A Heves Megyei Önkor­mányzat által létrehozott Heves Megye Fejlesztéséért Közalapítvány kuratóriumá­nak keddi ülésén 32 pályázó közül 11-en - tíz települési önkormányzat és egy kistér­ségi társulás - kaptak 50- 400 ezer forint közötti, ösz- szesen 2,5 millió forintnyi vissza nem térítendő támo­gatást. A pénzt az érintettek jórészt a rendezési tervek elkészítésére fordítják. 9 *170865 91003 5 99203

Next

/
Oldalképek
Tartalom