Heves Megyei Hírlap, 1999. március (10. évfolyam, 50-75. szám)

1999-03-01 / 50. szám

HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, MEGYEI 1999. MÁRCIUS 1., HÉTFŐ HÍRLAP LŐRINCI, PETERVASARA VAROSOK ES KÖRZETÜK NAPILAPJA Lapunk az Interneten http:/1'***'» axria.hu/bmhirtap X. ÉVF. 50. SZÁM ÁRA: 39 Ft ELŐFIZETVE 27,40 Ft LPartnerünk az A8riacompu,er ■■■ A város általános tartalékának terhére „zároltak” Az irodán még remélik: viszontláthatják a pénzt A kormány által a minap elrendelt, az idei költségvetésben rögzített 40 milliárd forintnyi „különleges tartalék” zárolása a megyeszékhely önkormányzata esetében mintegy 62,5 millió forintra rúg - tájékoztatta a Hírlapot Zay Ferenc, az egri pol­gármesteri hivatal gazdasági irodájának vezetője. EGER - Mint arra Zay Ferenc emlékeztetett, az idei költség- vetési törvény a korábbiakhoz képest egy új elemet is tartal­maz, nevezetesen: az ország ál­talános tartalékát - több terü­lettől, az előirányzott összeg 1,9 százalékát elvonva - növeli. Ennek logikája abból a meg­közelítésből fakad, hogy ha­zánk gazdasági növekedésének kilátásai bizonytalanok. Ezért az ebből eredő kockázatot úgymond „szétosztja" a gazda­ság szereplői között.-Sajnálatos módon - tette hozzá az irodavezető - ebből a körből nem maradtak ki az amúgy is fölöttébb nehéz hely­zetben lévő települési önkor­mányzatok sem, noha az érdek- képviseletek erőteljesen szor­galmazták azt. (Folytatás a 2. oldalon) Itt a tavasz - lehet pályázni Több az igény, mint a pénz HATVAN - A megyei és a hat­vani művelődési központ közös szervezésében a Grassalkovich- kastély barokk termében me­gyei közművelődési szakmai ta­nácskozásra került sor. Mati- szlovicsné Horváth Éva házi­gazda igazgatóként egyebek mellett elmondta, hogy a talál­„Övön aluli” az A földművelésügyi tárca a költségek 70 százalékának át­vállalásával a megye települé­seit is arra ösztönözi: vegye­nek részt a gyerekek számára ingyenes iskolatej-akcióban. HEVES - Boconádon, Pélyen már így jutnak napi 2 deciliter tejhez vagy kakaóhoz az iskolá­sok, Hevesen a napokban dön­tenek ez ügyben a képviselők.- Övön aluli ütés - mondotta Huszár Tibor, a szociális bi­zottság elnöke. Szerinte a köz­vélemény előtt gyermekellenes az az önkormányzat, amely ki­marad az akcióból. Csakhogy ez nem tervezett kiadás, mely­nek nincs fedezete, s az is kér­déses: szükség van-e rá. A hevesi iskolások közül a legrászorultabbak a gyermek- védelmi támogatást természet­beni juttatás formájában kap­kozónak a közelgő tavaszi pá­lyázatbenyújtási időszak ad ak­tualitást.-Azt szeretnénk, hogy a te­lepülések önkormányzatai köz- művelődési intézményei és civil szerveződései eredményesen pályázzanak. (Folytatás a 2. oldalon) iskolatej-akdó? ják - állítja. A 452 tanuló napi háromszori étkezési költségét az önkormányzat fizeti. A nebu­lók több mint 70 százaléka, 915 tanuló rendszeresen étkezik az intézményekben, ezért nem az iskolatejet látják egyedüli cél­ravezető segítségnek.-Az akció a városnak 3,2 milliójába kerülne, egy-egy szelet kenyér, vagy kifli to­vábbi 2,5 millióba. Már most - teszi hozzá Huszár -, a költség- vetés elfogadása előtt látszik: az idén mintegy 65 millió forin­tot tudunk szQciális célokra ter­vezni - szemben a szükséges 194 millióval. El sem tudom képzelni, hogyan teszünk eleget azoknak a kötelezettségeknek, melyek esetében nincs mérlege­lési lehetőségünk. Ezért - bár jó lenne - nem valószínű, hogy csatlakozni tudunk az akcióhoz. (gottschalk) Hősi emlékmű, szétlőtt ágyúval. A kápolnai csata 150. évfordulóján szoborkompozíciót avattak szombaton a köz­ségben lévő Kossuth-Dembinszky emlékparkban. (Fényképes tudósításunk a 2. oldalon) fotó: pilisy elemér „A falu issza meg a csatorna levét” Közfelkiáltással a vezetők felelősségre vonását követelték Eleinte bosszankodtak a nagygyűlés szervezői. Azt mondták, hiába ütemezték a mise végére akciójuk kezdetét, a plébános fél órával előbb befejezte az istentiszteletet, hogy a hívek in­kább haza induljanak, ne demonstrálni. Téma: az uszoda EGER - Nyilvános tv-vitát rendeznek ma 19 órától az Egri Városi Televízióban. A kezdeményez6 fideszes Nyitrai Zsolt önkormányzati képviselővel szemben végül dr. Horuczi Csaba, a me­gyeszékhely alpolgármes­tere ül majd le. A vitát Bu­dai Ferenc vezeti. Sziréna BMW-t loptak * Két személykocsi ütközött. Tegnap kora délután Mikó- falva és Bekölce között két személygépkocsi karambo­lozott. Az ütközés következ­tében az egyik utas könnyű sérülést szenvedett, akit megfigyelésre a mentők az egri Markhot Ferenc Kór­házba szállítottak. * Eltűnt a BMW. Feltehe­tően tegnapra virradó éjjel Szilvásváradon elloptak egy padlizsánkék színű BMW személygépkocsit. A jármű rendszáma: GMH 324. HERÉD - Csak az menjen a községháza elé, aki szerepelni akar a tévében - jelentette ki a szervezők szerint nem minden él nélkül a lelkipásztor. Ennek ellenére csaknem fél­ezer ember gyülekezett tegnap délelőtt a hivatal előtt, hogy ily TÁRNÁMÉRA - Az ágazatot sújtó négyévenkénti változások dacára a Tarnahús Kft. amellett döntött, hogy felvállalva a költ­ségek előteremtésével járó ne­hézségeket, vágóhidat épít. A módon fejezze ki nemtetszését az utóbbi idők történéseivel kapcsolatosan. A rendőrségen bejelentett, egyenruhások által biztosított eseményen önkor­mányzati képviselők és más it­teniek kértek magyarázatot a vezetőség bizonyos döntéseire, beruházás már kész lenne, ha az időjárás kegyesebb lett volna hozzájuk, így azonban áprilisra tervezik az üzem indítását.-Nem bátorság kell ahhoz, hogy valaki ma építkezzen - kö­majd Temesvári József polgár- mester és Papp Attiláné jegy­zőnő lemondását követelték. A gyűlés előtt Temesvári Jó­zsef szórólapokon arról tájé­koztatta a herédieket, hogy a megmozdulás célja a vezetőség egy része elleni uszítás; szerinte ha a testület nem igényli vissza az ominózus 48 millió áfát, nem lehetett volna befejezni a szennyvízhálózat-beruházást. (Folytatás a 7. oldalon) zölte Esvég József ügyvezető igazgató ugyanis ha nem lé­pünk, akkor egyszerűen elso­dornak bennünket. Tehát az életösztön, a kényszer diktálta, hogy vágóhidat építsünk. 1972 óta dolgozom ezen a telepen, és nekünk lenne a legkényelme­sebb, ha csupán az állatok neve­lésével kellene foglalkoznunk. (Folytatás a 3. oldalon) Kényszer szülte a vágóhidat Nem az értékesítés okoz gondot, hanem a pénz behajtása Bizonyára sokan emlékeznek még a Pélyen épült húsfeldolgozó kálváriájára, s az is köztudott, mennyire bizonytalan ma a ser­téspiac. Ezért nagyfokú bátorság kell ahhoz, hogy egy cég ép­pen most kezdjen hozzá Dél-Hevesben egy vágóhíd építéséhez. A nagydöntő volt a tét EGER - Szombaton az Ész­té rházy Károly Tanárképző Főiskola 2. Számú Gyakorló Általános Iskolája és Gimná­ziumában rendezték meg az Öveges József Fizikai Vetél­kedő megyei döntőjét. A mos­tani megméretésre - mely a verseny harmadik fordulója volt - több mint ezer diákból 19-en jutottak be. A vetélkedőn elméleti és gyakorlati feladatokból, kísér­letekből kellett (vizsgázrfluk a diákoknak, akik közül ketten jutottak tovább az országos döntőre, mégpedig Csorba Beáta (Eger, Dobó gimná­zium) és Kovács István (Gyöngyös, Berze gimná­zium). A legjobb kísérletező díjat az idén Angyal Péternek (Hatvan, Kodály ált. isk. és gimn.) ítélték oda. Kotik Gábor és egy kísérlet FOTÓ: PERL MÁRTON A romák esélyeinek javítása érdekében: Hálófeszítők - tizenhármán Az adatok nem hivatalosak - hiszen ilyen felmérés aligha készülhet -, viszont frissek és pontosak. Eszerint a település lakosságának 14,7 százaléka roma. Az általános iskolások között 36, az óvodásoknál 51, míg a 0-3 éves korosztályban 67 százalék a cigányok ará­nya. Tennivaló tehát akad. MÁTRADERECSKE - A So­ros Alapítványnak számos roma-programja van, ezek kö­zött az egyik az úgynevezett há- lófeszítéses program. Ebben veszünk részt mi is, a gyám­ügyesekkel, az iskolával, az egészségügyi szakemberekkel, a kisebbségi önkormányzattal közösen - mondja Barcziné Horváth Márta, a helyi általá­nos iskola igazgatója. - A prog­ram lényege, hogy a cigányság körében emelkedjen az iskolá­zottság, hiszen ezáltal javulhat­nak az életesélyeik. Alapvető célkitűzés, hogy az általános iskolát végezzék el, ám nyilván­való, ma már ez az alapképzett­ség igazán semmire sem ele­gendő. Legalább egy szakmun­kás-bizonyítványt adó szakkö­zépiskolát el kell annak végez­nie, aki el akar helyezkedni egy munkahelyen. Az a tapasztalatunk, hogy bár a romagyerekek közül egyre többen jelentkeznek középisko­lába, nagy részük igen hamar „kihullik". Mátraderecskén egy 13 főből álló stáb alakult a „hálófeszí­tésre”, vagyis a fenti célok megvalósítására. (Folytatás a 3. oldalon) Lottó­nyerőszámok A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint a 8. heti 5/90 lottó számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húz­ták ki:. 32,47, 55, 74, 78 A Jokerszám: 815589 A 8. heti 6/45 lottó nyerő­számai a következők: 10,12, 23, 24, 30, 35 A pótszám: 36.

Next

/
Oldalképek
Tartalom