Heves Megyei Hírlap, 1999. február (10. évfolyam, 26-49. szám)

1999-02-01 / 26. szám

HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, MEGYEI 1999. FEBRUAR L, HÉTFŐ HÍRLAP LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA X. ÉVF. 26. SZÁM ÁRA: 39 Ft ELŐFIZETVE 27,40 Ft Lapunk az Internetein BÉCEM-Hírlap-kupa, terem-labdarúgótorna - A Hírlap rendezésében tizenharmadik alkalommal került sor az egri körcsarnokban arra a sporteseményre, amelyen nyolc Heves megyei csapat vett részt, és a végső győzelmet az FC Éger-Tengely Közmű együttese (képünkön) szerezte meg. A tornáról all. oldalon részletesen tudósítunk. fotó: pilisy elemér Intézményi szinten nem lesz „frigy” Korábban nem múlt el úgy év a város költségvetésének tárgya­lásakor, hogy - a kiadások mérséklése miatt - fel ne merült volna: egyesíteni kellene a Grassalkovich Művelődési Közpon­tot az Ady Endre Könyvtárral. Mindez megosztotta az érintet teket, ám a terveket nem követték tettek. Idén már szóba sem került, s a következő években is minden marad a régiben. Sziréna Laptopok: az eltűnt UFO nyomában * Hevesen szombaton haj­nalra virradóra föltörtek egy újságospavilont, ahonnan mintegy tízezer forint értékű nyomdaterméket vittek el a széles érdeklődésű elköve­tők. Erre a sorsra jutott a Sport Plusz Foci című lap, az Adókódex, eltűnt az UFO Magazin, és nyoma veszett Rádiótechnika és a Max fo­lyóiratnak. * Hatvanban szombaton délelőtt ellopták a piacnál parkoló AXS-538-as rend­számú középkék színű, '89- es évjáratú Lada 2101-es tí­pusú személygépkocsit. * Egerben a belvárosból egy homokszínű. CBG-359-es rendszámú Trabantot kötöt­tek el a hétvégén. * Zagyvaszántón, az Átányi úton egy ház melléképülete és az ott tárolt szalma kapott lángra vasárnap délután. A lángoló csirke- és disznóól oltását a kivonuló hatvani tűzoltók kezdték meg. HATVAN - A dilemmát az 1997-es közművelődési törvény hosszú időre megoldotta - tájé­koztat Farkas Kálmánné pol­gármester asszony. - A rendel­kezés szerint a Hatvanhoz ha­sonló nagyságú településeken intézményi formában kell gon­doskodni a közművelődési szín­terekről. Ezzel eldőlt, hogy a GYÖNGYÖS - Január 27-én az Energia étterem büféjében egy férfi a pultos hölgyet el­lökte, majd a pénztárgépből ki­vett és eltulajdonított 18 ezer forintot. Amikor a nő vissza akarta venni a pénzt, illetve szerette volna megakadályozni két kulturális komplexum kü­lön működik. Már az idei költ­ségvetésben is ennek megfele­lően tervezünk. Ez a megoldás nem kerül számottevően többe, mint az esetleges integrálás, hiszen utóbbi esetben csupán egy ma­gasabb vezető bérpótlékát spó­rolhatnák meg. De egyébként is az illető elinaljon, a rabló ismét csak rátámadt. A Gyöngyösi Rendőrkapi­tányság bűnügyesei a bejelentés után három órán belül elfogták a bűncselekménnyel alaposan gyanúsítható H. J. helyi lakost. O tagadja a tettét, ám a nyomo­szükség van a két, különböző profilú intézményre - teszi hozzá a város első embere -, hiszen mindkettő változatos, magas színvonalú rendezvé­nyekkel készül az államiság millenniumára. Ballagó Katalin, a polgár- mesteri hivatal közművelődési és közoktatási szakreferense szerint ha az Ady Endre Könyvtár és Közösségi Ház égisze alatt működne a műve­lődési központ is, az csupán mintegy 300 ezer forintos meg­takarítást jelentene - évente. (Folytatás a 2. oldalon) zók több bizonyítékot is besze­reztek. Ezért a férfit bűnügyi őrizetbe vették. Ezt követően az ügyészség előterjesztésére a Gyöngyösi Városi Bíróság el­rendelte H. J. előzetes letartóz­tatását. (f. a.) A bíróság elrendelte a pultos hölgy támadójának előzetes letartóztatását A gyanúsított tagadja tettét A Hírlap az újságszerető közönség szolgálatában Mától térségünkben egyetlen napilap, a Heves Megyei Hír­lap igyekszik szolgálatára lenni a megye olvasóközönségé­nek. Mint arról már többször is írtunk, a tulajdonosok kö­zötti üzleti megállapodás nyomán a két újság értékeit öt­vöző, a mindennapi megyei információigényt kielégítő saj­tóorgánumot vehetnek kezükbe a hét valamennyi napján. A lap kiadásával és szerkesztésével kapcsolatos elképzelések­ről kérdeztük Kiss Sándort, az AS-M Kft. Heves Megyei Irodájának vezetőjét és Stanga István felelős szerkesztőt. HEVES MEGYE - Nagyon fontosnak tartjuk - mondotta elöljáróban Kiss Sándor —, hogy a Heves megyében tör­téntekről a naprakész, érdekes és olvasmányos híreket, in­formációkat továbbra is meg­kaphassák mind a Hírlap ol­vasói, mind pedig azok, akik eddig a Heves Megyei Nap című lapot járatták. Ennek ér­dekében terjesztési részle­günk külön programot dolgo­zott ki, melynek keretében kézbesítőink személyesen is felkeresték, illetve a további­akban is megkeresik a Heves Megyei Hírlapra előfizetni szándékozókat. (Folytatás a 3. oldalon) Kevesebb a kivert kutya Komfortosabb gyepmesteri telepet terveznek EGER - A korábbi évekhez képest az idei télen kevesebb magányosan, illetve riasztó falkába verődve kóborló ki­vert kutyával találkoztak az egriek. Ugyanakkor a kutya­tartói kedvben és a házi ebek számában nem látszik csök­kenés. Dr. Képes László vá­rosi főállatorvost arról kér­deztük, hogy a szubjektív be­nyomások mennyire felelnek meg a valós helyzetnek.-A mi tapasztalataink is azt mutatják, az elmúlt idő­szakban jelentősen visszaszo­rult a közterületen vándorló, kicsapott ebek száma. Jelen­leg egyébként a városban és környékén nincs ilyen prob­léma. A szakember olyan cse­kélynek minősíti az ilyen sa­nyarú sorsú jószágok arányát, hogy szinte nem is számsze­rűsíthető a jelenlétük. (Folytatás a 3. oldalon) A gyökereken múlik, milyen lombot nevel a fa Kézműves Kamara: az építkezés ötödik éve A kis- és középvállalkozá­sok képzettségükkel a nem­zet kincsei - mondta Her­man István (képünkön), a Kézműves Kamara megyei elnöke. Hozzátette: ennek ellenére még nem nem kap­ták meg a kellő elismerést. EGER - A kamara hét végén tartott küldöttgyűlésén azt is hangsúlyozta, hogy az építke­zés ötödik évét zárták. A ka­mara szerve­zése az 1994-ben al­kotott tör­vényt köve­tően kezdő­dött, de az el­telt évek nem voltak felhőt­lenek. így is országosan elis­mert szakképzési rendszert si­került kialakítaniuk. (Folytatás a 2. oldalon) Pintér helyett Kövér?: „mazsola és üveggyöngy” Új típusú kapcsolat épül a polgár és az állam között A NATO-csatlakozás jelentőségéről, a párt jövőképéről, hosszú és rövid távú elképzeléseiről is szó esett a fiatal de­mokraták országgyűlési képviselőcsoportjának hét végi ta­nácskozásán. Itt Szájer József frakcióvezető a sajtó képvise­lői előtt cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint Pin­tér Sándor belügyminiszter helyét Kövér László venné át. MÁTRAHÁZA - Szomba­ton, a tanácskozás szünetében tartott sajtótájékoztatón Szá­jer József bejelentette: a 18 áldozatot követelő ausztriai busztragédia kapcsán felkér­ték a körzet országgyűlési képviselőit, hogy adjanak meg minden segítséget az elhuny­tak hozzátartozóinak. Ezt követően esett szó a NATO-csatlakozásra meghívó levélről. A Fidesz-Magyar Polgári Párt frakcióvezetője elmondta, e történelmi jelen­tőségű eseménnyel új lehető­ség nyílik a magyar polgárok számára, olyan szövetségi rendszernek lesz tagja az or­szág, amelyben kellő bizton­ságot élvezhet. Az elnökség ülésén részle­tesen foglalkoztak a polgáro­sodás, s az ország erősödésé­nek kérdéseivel is. (Folytatás a 3. oldalon) A vezérigazgató utolsó „húzása” HATVAN - Az elmúlt szom­baton a Kodály Zoltán Iskolá­ban tartotta 4. heti hatoslottó­sorsolását a Szerencsejáték Rt. Az ismert művészek fellépé­sével fűszerezett program során - több száz érdeklődő ovációja közepette - ismert hatvaniak húzták ki a nyerőszámokat. így Ságiné Szűcs Klára, a házi­gazda intézmény igazgatója, Fekete Istvánná, a Szerencsejá­ték Rt. helyi kirendeltségének vezetője, Deák József, a Mátra Cukor Rt. - mától már nyugdí­jas - vezérigazgatója, Móricz Máténé, a nyugdíjasklub veze­tője, Szundi Attila, a Bajza Gimnázium egyik legjobban tanuló diákja és Páldiné Pál Ilona sokszoros magyar bajnok atléta. (Folytatás a 2. oldalon) Deák József talán utolsó „hivatalos” ténykedése: kihúzza a hatoslottó egyik nyerőszámát. FOTÓ: T. o. Lottó­nyerőszámok A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint a 4. heti 5/90 lottó számai: 12,41, 43, 57, 61 Jokerszám: 166668 A 6/45 lottó számai: 6, 8,16, 20, 27, 33, a pótszám: 17. (MTI) 977086591001199026

Next

/
Oldalképek
Tartalom