Heves Megyei Hírlap, 1998. január (9. évfolyam, 1-26. szám)

1998-01-28 / 23. szám

8. oldal SporTTüköR 1998. január 28., szerda A megyei sportági szakszövetségek működését segítve Legalább az infláció mértékével szeretnék növelni a támogatást Mint azt már többször hírül adtuk, a Heves Megyei Közgyű­lés Ifjúsági és Sportbizottsága az 1997-es esztendő eredmé­nyei alapján díjazni szándékozik a megye elmúlt évi legjobb női és férfi sportolóját, valamint legjobb csapatát. A me­gyénkben működő valamennyi írott és elektronikus sajtó sportmunkatársait felkérték, hogy tegyenek javaslatot. A bi­zottság döntését február 1-jén, a NIKE-Hírlap-kupa kereté­ben hirdetik ki, amikor a díjak átadására is sor kerül. A megye sportjáról általában beszélgettünk Sárosi Károly- lyal, a bizottság elnökével, s tettük fel kérdéseinket.-Milyen pályázatokat írtak ki erre az évre?-Folytatjuk az „Erdei Is­kola" pályázatot. A nyertes ál­talános iskolák tanulóinak csoportja egy hetet tölthet a tardosi ifjúsági és sporttábor­ban. Ismét kiírtuk a már ha­gyományossá vált, Jó tanuló - jó sportoló” díj elnyerésének feltételeit, amelyre minden esztendőben harmincnál több pályázat érkezik. Szabályaink szerint csak öt általános és három középiskolás diákot tu­dunk jutalmazni. Az idén arra szeretnénk az iskolák figyel­mét felhívni, hogy azok ered­ményét is továbbítsák a Ma­gyar Köztársaság hasonló pá­lyázatára, akik nem kerültek be a megyei díjazottak közé. Tavaly a 105 országos díjazott között csak két Heves megyei volt.-Hogyan zajlik a pályáza­tok elbírálása?- Az a feltétel, hogy a pá­lyázó diákok tanulmányi át­laga 4,5 felett legyen. Mivel az iskolai tel­jesítmények zöme meg­egyezik, lé­nyegében az országos, esetleg nem­zetközi sport­eredmények tükrében állítjuk fel a végső sorrendet.-Milyennek látja a megyei szakszövetségek helyzetét?-Mivel a lovasok is létre­hozták szervezetüket, jelenleg már 26 szakszövetséggel ren­delkezünk. Sokan csak a költ­ségvetési támogatásból képe­sek talpon maradni, persze vannak szövetségek, amelyek számottevő szponzorokkal rendelkeznek. Sajnos, az utóbbiak vannak kisebb szám­ban. Az már önmagában is si­ker, hogy egyetlen szövetség sem szűnt meg. Amennyiben a megyei közgyűlés jóváhagyja a költségvetést, legalább az infláció mértékét követő emelt támogatással növelhetjük a szövetségek anyagi lehetősé­geit.-Miként vélekedik a ma­gyar sport helyzetéről?-Magyarországon — és ta­lán a megyében is - az után­pótlás nevelésében vannak problémák. Az egyesületek túlságosan eredménycentriku- sak, a minőségi sportra kon­centrálnak, így kevesebb energiát fordítanak a felnö­vekvő nemzedékre. Ezen úgy próbálunk segíteni, hogy a tá­mogatások kiosztásánál azo­kat részesítjük előnyben, akiknek az utánpótlás-nevelés területén legalább terveik vannak. Birkózásban, kézilab­dában, röplabdában és vízi­labdában már történt változás.-Milyen célkitűzése van a bizottságnak 1998-ra?- Azt szeretnénk elérni, hogy a költségvetéstől éves támogatás címén kapott eddigi hatmillió forintot nyolcmilli­óra növeljék. így lehetősé­günk lenne a szakszövetségek juttatásait megemelni, és több ifjúsági rendezvényt tartani. Célunk olyan megyei rendez­vényeket és táborokat patro­nálni, amelyek a felnövekvő generáció testi és szellemi fej­lődését segítik elő. — Végül egy aktuális kérdés: mi a véleménye a magyar lab­darúgás helyzetéről?-Focistáink a teljesítmé­nyükhöz képest túl vannak fi­zetve. Amíg ők irányítják a vezetést, addig változás nem lesz. Talán ebben a sportágban kellene az utánpótlásra a leg­nagyobb figyelmet fordítani. Kovács Anikó Nyolc közül választhat elnököt az MLSZ február 21-i közgyűlése A Magyar Labdarúgó Szövetség ügyvivő elnöksége kedden határozott arról, hogy mely elnökjelölteket, illetőleg elnöksé- gitag-jelölteket terjeszti a február 21-i közgyűlés elé. A szö­vetség első emberének tisztére nyolc, az elnökségi tagságra harminckét jelölt került listára. Elnökjelöltek: Gál András, a Hungaro Kábel elnök-vezér­igazgatója, Genzwein Ferenc, a monori Ecker Likőrgyár ve­zérigazgatója, Hauk László müncheni számítástechnikai mérnök, Izsó Ignác ügyvéd, Kovács Attila, a Soroksár el­nöke, Páva Zoltán országgyű­lési képviselő, Takács László, az Aramis Plus Öltönyház üz­lethálózat tulajdonosa, Török Ferenc ügyvéd, olimpiai és vi­lágbajnok öttusázó. Az elnök­ségi tagnak jelöltek listája: Baksa László, Berzi Sándor, Borbényi János, Bozóky Imre, Cseh László, Csende Sándor, Dajka László, Dárdai Ferenc, Dlusztus Imre, Erdei Zoltán, Fa Sándor, Farkas Gábor, Gál András, Gerencsér József, Győri László, Imrő János, Izsó Ignác, Kamarás István, Kiss József, Lázár Lajos, Lévai Ti­bor, Nagy Miklós, Németh László, Pados Zoltán, Ritter Imre, Szániel János, Szepesi György, Szilágyi György, Szil- vási József, Török Ferenc, Vass Géza, Vértes Árpád. *** Az elnökség a női bizottság javaslatára benevezi az U-18­as utánpótlás-válogatottat az UEFA által kiírt 1998/99. évi Európa-bajnokságra. Az UEFA felkérése alapján az MLSZ elvállalja, hogy a 2001- ben megrendezendő UEFA if­júsági konferenciának házi­gazdája legyen. Az UEFA meghívása alap­ján az 1998. évi UEFA-Inter- totó-kupára az eddig beérke­zett jelentkezések alapján (.Diósgyőri FC, DVSC-Epona, Győri ETO FC, Vasas DH, Vác FC, Videoton FCF) kettő csapatot nevez. A név szerinti nevezést a bajnoki sorrend alapján adja meg az MLSZ. Az MLSZ a területi bizottság ja­vaslatára az 1998-as tavaszi NB III.-as bajnokság kezdési időpontját március 7-8-ra tűzte ki. NIKE-Hírlap-kupa - Megkezdődött a jegyek elővételi árusítása Három nap múlva ismét a palánk a határ Részünkről az előzetes tervek szerint halad az idei NIKE- Hírlap-kupa elnevezésű labda­rúgó-teremtorna előkészítése, amely a Kiss Jdnos-emlékver- seny nevet is viseli ebben az esztendőben. Az időjárás lehe­tővé teszi, hogy a szabadban is rúgják a labdát a csapatok, noha fagyos az idő, szombaton és vasárnap azonban az egri Kemény Ferenc Sportcsarnok palánkjai szabnak majd határt a játéknak. A legkülönbözőbb hírek ter­jednek átigazolási ügyekben, ami a torna szempontjából kö­zömbös, hiszen a csapatokban - éppen az átigazolási időszak miatt - bárki pályára léphet. A magunk részéről úgy is készülünk, hogy kedden meg­kezdtük a belépők árusítását. A bérlet (két teljes napra szól) 500 forintba kerül, a felnőttek 200 forintért, a diákok és a nyugdíjasok alkalmanként 100 forintért nézhetik a mérkőzé­seket. Várjuk az érdeklődőket! Mérlegen a labdarúgó NB III. őszi szezonja (IV. rész) Döntetlenben mindenkit vertek az abonyiak Nehéz újat írni az utóbbi hetekben megjelent tudósítások után Füzesabony NB III.-as labdarúgócsapatáról, de azért igyekszünk megvilágítani őszi szezonjukat, éppen a konkré­tumok szerint. Sajátos, a mai magyar labdarúgásban is példa nélküli volt a csapat nyári átalakulása, hiszen egy jó képes­ségű gárda nem folyamatosan épült le, hanem - ha egészen pontosak akarunk lenni - percek alatt omlott össze. Akár meg is szűnhetett volna egy felnőttcsapat, mivel a magyará­zat arra is egyértelműen adott volt. Azzal, hogy NB //.-es mércé­vel mérhető játékosok ki­mondták távozásukat, meghalt egy álom, de nyomban meg­született a helyi elhatározás; porainkból is életre kelünk. Amikor Trombitás István szakosztályvezető a nyo­masztó csendben körülnézett, méltán érezhette azt, hogy egyedül maradt. Néhány ta­pasztalt futballista mellett többségében csak fiatal tehet­séges labdarúgóikra gondolha­tott, és azokra, akik máshol játszottak kölcsönben. Persze, nyomban felmérhette az erő­ket, mennyire lesz az elegendő az NB ///.-ban..? Edzőként Lörincz János vállalta a meglehetősen kilá­tástalan harcot, bár ilyen szempontból talán egyedül ő volt, aki korábbi szerepköré­ből ismerve a játékosokat, tudta, hogy mivel gazdálkod­hat. A megyei ifjúsági váloga­tott vezetőjeként tisztában volt a játékosok képességeivel, de nyilvánvalóan látta azt is, hogy a Aová£-testvérek, va­lamint Sima és Sűrű mellett fiatalokat lesz kénytelen a „mély vízbe” dobni. A kapus posztjára sikerült megnyerni a sok szurkoló szerint talán még mindig NB I.-es teljesítményre is képes Bodolait, akiben nem is csalódtak. Nem számolhat­tak viszont azzal, hogy többen hetekre kiesnek sérülések mi­att, így még nagyobb teher ne­hezedett Bódira, Ragóra, Fe­re nczre, Pókára, Kiss re, hogy csak néhány olyan labdarúgót említsünk, akik pályafutásuk elején tartanak. Lasztóczi és Szentiványi hullámzó teljesít­ményével is tudott segíteni, de nem feledtették az elődöket. Szezon közben visszakerült a tehetséges Oláh, majd Füzes­abonyba került a szintén fiatal Kaszás is Egerből, de az ilyen munka jobban hasonlít a tűz oltásához, mint egy csapat tervszerű építéséhez, noha a szándék az utóbbit célozta. Pályára léptek persze olyan labdarúgók is az ősszel Füzes­abonyban, akik nem ütik meg a mércét, de az nem róható fel senki hibájaként. Legalább ti­zenegy játékost pályára kell küldeni, illetve esetenként nincs más megoldás, mint a csere. Egy ilyen őszi szezon után csak elismerés illeti mindazo­kat, akik tenni akartak Füzes­abony futbaüjáért .vezetőként, edzőként vagy játékosként. A krónikás, mint a helyzet köz­vetlen ismerője, azokban a kri­tikus pillanatokban nem gon­dolta volna, hogy Füzesabony az őszi szezon tizenöt mérkő­zéséből annak több mint a felén nem jön le vesztesként a pályáról. Egyszer győztek ugyan az abonyiak, mégpedig a sereghajtó Gyöngyös ellen, hétszer viszont kiharcolták a döntetlent. Utóbbi tekinteté­ben vezetik a Mátra-csoport tabelláját, ez a szempont vi­szont kevés az üdvösséghez, főleg amikor három pont a nyerő. Kis szerencsével lehe­tett volna jobb a teljesítmény, de az ősszel Fortuna istenasz- szony sem az abonyiak pártján volt. Legyen ez végszó a Fü­zesabony őszi értékelésében, hagyjuk nyugodni a mérleg nyelvét. Tavasszal majd meglátjuk, hogy merre billen... Fesztbaum Béla A számok tükrében 14. Füzesabony 15 1 7 7 18-37 10 Otthon: 7133 9-15 6 Idegenben: 8 0 4 4 9-22 4 A szereplés százalékokban kifejezve, összesen: 22,22, otthon: 28,57, idegenben: 16,66. A szerepelt játékosok száma: 20 fő. A legtöbbet szereplők csapata (zárójelben: 1. pályára lépések száma, 2. végigjátszott mérkőzések, 3. becserélé­sek, 4. lecserélések száma): Bodolai (15, 14, 0, 1), Ragó (12, 10, 0, 0), Bódi (14, 10, 0, 4), Kiss (12, 12, 0, 0), Póka (12,2, 8, 2), Ferencz (14, 7, 2, 5), Sima (13, 10,0, 3), Szen­tiványi (14,11,0, 3), Novák Z. (12, 11,0,1), Lasztóczi (14, 9,1,4), Oláh (12,11,0,1). Játszott még: Kövesdi (11,6,5, 0), Sűrű (10,4, 2, 3), Novák T. (7, 6,0, 1), Hegyi (7,1, 3, 3), Kasza (7,5,5, 1), Mészáros (7,0,7,0), Szabó K. (4,0,4, 1), Linkecs (2,0,0,1), Perge (1,0,1,0). A mérkőzésenkénti gólátlag lőtt gólok tekintetében: 1,2, a kapott találatokat illetően: 2,46. Gólszerzők: 6: Lasztóczi, 4: Oláh, 3: Sűrű, 2: Kasza G., 1: Ferencz, Szentiványi, Kiss. A Hírlapban megjelent tudósítói értékelések szerint: Novák Z. 7, Bodolai, Novák T. 6-6, Bódi 4, Ragó, Sűrű, Lasztóczi, Ferencz, Szentiványi, Oláh 1-1 alkalommal tel­jesített átlagon fékül. Kiállítások: Ragó (2), Sűrű. Sárga lap összesen: 45. Kormos Éva SZUPER­EXPRESSZ Csütörtökön bálásruha-vá- sár a Techn. Háza (fogá­szat)! Kilós és darabos áru! (16593) Egerbakta területére kézbesítőt keresünk a Heves Megyei Hírlap terjesztésére. f Érdeklődni a 06-36/326-603-as és 06-30/350-536-os telefonszí mokon lehet Labdarúgó NB III. Mátra-csoport Poroszló-Selyp a nyitányon A salgótarjáni székhelyű NB III.-as Mátra-csoport ver­senybizottsága elkészítette a tavaszi fordulók sorsolását. Az első fordulót március 7-8- án rendezik, végeredményt pedig a június 14-i utolsó for­dulót követően hirdetnek. A befejező három fordulót egy­ségesen vasárnap bonyolítják le. Pásztó-Hasznos csapata a tavaszi szezonban is a hasz­nosi pályán fogadja majd el­lenfeleit. Március 7., szombat, 13: Poroszló - Selyp, Füzesabony- Rákóczifalva, Szécsény - Balassagyarmat, Jászberény - Mezőkövesd, Pásztó-Hasznos- Tápiószecső. Március 8., vasárnap: St. Öblös-Faipari SC - Gyöngyösi AK 11 óra, Gödöllő - Besenyőtelek, 13, Monor - Újszász, 13. Előkészületi mérkőzések Mindkét NB //.-es labdarúgó­csapatunk pályára lép ma dél­után, előkészületi mérkőzés keretében. Az FC Éger-Ten­gely-Közmű 14.30 órától a Felsőtárkánnyal játszik az egri érsekkerti salakos pá­lyán, az FC Hatvan pedig a Salgótarjáni Öblöst fogadja 14 órától Nagygomboson. Teremfoci a Tinódiban A 13-as és a City Taxi Az egri Tinódi Sebestyén Álta­lános Iskolában zajló terem­labdarúgóbajnokság 8. fordu­lójának eredményei: Ma-10- Tűz - EVKLASZ JB 4-3, Igaz­ságügy - BOGÉ SC 6-5, City Taxi - Távközlés 13-3, Csipet Csapat - Oszlánczi Kft. 3-1, Agrikon - PAFC 7-5, T-Mobil - ZF Hungária 5—4. A bajnokság állása: 1. T-Mobil 8 7­1 77-35 21 2. City Taxi 8 6­2 69-47 18 3. Oszlánczi Kft. 8 5 1 2 43-28 16 4. BOGÉ SC 8 5­3 63-46 15 5. Igazságügy 8 5­3 46-38 15 6. Csipet Csapat 8 5­3 43-40 15 7. Ma-10-Tüz 8 5­3 56-61 15 8. ZF Hungária 8 3 1 4 38-34 10 9. EVKLASZ JB 8 3­5 43-48 9 10. Agrikon 8 2­6 33-46 6 11. PAFC 8 1­7 21-59 3 12. Távközlés 8­­8 22-66 0 Példás volt a markazi célzás A VAMAV Szabadidős Lövész Klub és a Községi Lövészklu­bok ligája Gyöngyösön ren­dezte a községi klubok terü­leti légpuskás bajnokságának II. fordulóját. Tíz klub (Már­káz, Detk, Domoszló, Makiár, Selyp, PM Egri Dohánygyár, Lőrinci, Petőfibánya, MÁV Hatvan, Gyöngyösoroszi) 90 versenyzője állt lőállásba. A győztesek, serdülő lányok 20 lövés, 10 méter: 1. Tresó Kitty 319, 2. Nyika Adrien 306,3. Dienes Erzsébet (mind Márkáz) 272 kör. Fiúk: 1. Ifj. Nagyváradi István (Márkáz) 304, 2. Godó Gábor 273, 3. Kapás Gábor (mindkettő Pe­tőfibánya) 262 kör. Ifjúsági, lányok: 1. Szekrényes Éva (Márkáz) 335, 2. Vámos Re­náta (Makiár) 310, 3. Bercsé­nyi Barbara (Lőrinci) 304 kör. Fiúk: 1. Szőcs László (Már­káz) 344, 2. Balogh Gábor (Lőrinci) 320, 3. Lember András (Gy.oroszi) 311 kör. Junior lányok: 1. Homyák Éva 334, 2. Székelyhídi Kla­udia (mindkettő Márkáz) 329, 3. László Diana (Lőrinci) 292 kör. Fiúk: 1. Misi Viktor (Márkáz) 342, 2. Győri Csaba (Lőrinci) 330, 3. Lember Zol­tán (MÁV Hatvan) 321 kör. Nők: 1. Vinczéné Pápista Erzsébet (Dohánygyár) 358, 2. Godó Győzőné (P.bánya) 327, 3. Nagy Andrásné (Lő­rinci) 297 kör. Férfiak: 1. Ta­kács László 350, 2. Lájer László (mindkettő Dohány­gyár), 3. Kormos Gábor (P.bánya) 322 kör. Csapatban: 1. Markazi LK 2546, 2. Lőrinci 2373, 3. Pe­tőfibánya 2203 kör.

Next

/
Oldalképek
Tartalom