Heves Megyei Hírlap, 1997. november (8. évfolyam, 255-279. szám)

1997-11-05 / 258. szám

--------------­­-------------­1 997. november 5., szerda Hazai Tükör 7. oldal Egy kérdés - egy népszavazás Az országgyűlés felhívása a magyar társadalomhoz Minden eddigi vitán és perlekedésen felülemelkedve, egyet­len ellenszavazat mellett fogadták el a képviselők a Magyar Demokrata Néppárt által kezdeményezett politikai nyilatko­zatot. Ebben az országgyűlés kinyilvánította: egyetért azzal, hogy Magyarország a maga jólétét és biztonságát az Észak- atlanti Szerződés Szervezetében (a NATO-ban) biztosítsa. Ennek támogatására felhívja a magyar társadalmat. Pont került a november 16-ai népszavazás körüli, hosszú he­tek óta zajló viták végére is. E szerint egyetlen, a NATO- csatlakozással kapcsolatos kérdés fog szerepelni a szava­zólapokon. Ha az illetékesek népszavazásra bocsáthatónak ítélik a nép által kezdeménye­zett, a föld tulajdonlásával kapcsolatos kérdést, akkor ar­ról egy későbbi időpontban tartanak referendumot. Megkezdődött a gazdasági kamarákról, illetve az egyéni vállalkozásokról szóló törvé­nyek módosítása. A gazdál­kodó szervezetek ezután sza­badabban választhatnak a ka­marák között. A vállalkozói engedély kiadását a gazdasági kamarák veszik át. Döntött a parlament a jövő évi adótörvényekről is. Az al­kalmazottak havi adójóváírása 4200 forintra nő, a munkahe­lyi étkezési utalvány 1400 fo­rintig lesz adómentes. A ter­mőföld haszonbér-jövedelme akkor adómentes, ha az illető tulajdonában és bérletében álló földterület egész évben nem haladja meg a 3 hektárt. Varga István (MDF) és Torgyán Józsefi FKGP) külön- külön és más okból, lemon­dásra szólították fel Kuncze Gábor belügyminisztert. Az ok az alvilági bűnözés burján­zása illetve a hétfői, békésnek nevezett tüntetés brutálisnak tartott szétverése. Kuncze sze­rint csupán annyi történt, hogy valakik aktuálpolitikai okok­ból, szerencsétlen idős embe­reket maguk előtt tolva, zavart akartak kelteni. (simonffy) Kettős évforduló. Az 1956-os forradalom mártír honvédelmi minisztere, Maiéter Pál születésének 80. évfordulója alkalmából emlékszobát rendeztek be életének dokumentuma­iból a Budapest Őrezred Budaörsi úti laktanyájában, ahol egy ideig maga is szolgált. A no­vember 4-én nyűt állandó kiállítás civilek előtt is nyitva áll. roTrrrEnnrmTTSTtYöHnY A rendőrök nem lehetnek sértődékenyek, de pert indíthatnak Politológus és jogász a tüntetésről Jogszerűen akadályozta meg a Metész által szervezett, hiva­talosan nem engedélyezett demonstráció Kossuth téri meg­tartását a rendőrség, miután igyekezett szétoszlatni a Hősök terén gyülekező tömeget - nyilatkozta szerkesztőségünknek a közismert jogász, Nehéz Pozsony István. Elmondta: a Műcsarnokhoz autókkal és gyalogosan érke­zett emberek hivatkozása, hogy ők csupán baráti beszél­getésre jöttek össze, a körül­mények ismeretében „nem áll meg a lábán”. A tömeg ugyanis épp ott és akkor gyü­lekezett, ahová és amikorra az érdekvédelmi szövetség a megmozdulást támogatókat összehívta. Kérdésünkre, hogy joguk­ban volt-e a rendőröknek ki­emelni a tömegből a hangadó, őket esetleg becsmérlő szemé­lyeket, Nehéz Pozsony kifej­tette: mivel a Btk.-ból kikerült a „hatóság megsértéséről” szóló passzus, az egyenruhá­soknak voltaképp el kell tűr­niük az esetleges durva hangú megjegyzéseket, szidalmakat. Annyit tehetnek, mint bárki más: becsületsértés miatt felje­lenthetik az illetőket. Intéz­kedni akkor jogosultak, ha fennáll a veszélye az ellenük vagy a rendőrtársaik ellen irá­nyuló erőszaknak. Bozóky András politológus úgy véli: a tüntetés csupán annyiban hasonlított a taxis­blokádhoz, hogy sem azt, sem ezt a megmozdulást nem en­gedélyezték. Hozzátette: nincs jele annak, hogy az „utca em­bere” oly módon azonosult volna vagy azonosulna a de­monstrálok törekvéseivel, mint annak idején a taxisok céljaival. Nagyobb, hosszabb távra szóló politikai kihatása csak akkor lehetne az ügynek, ha az ellenzék egy vagy több pártja nyíltan a demonstrálok mellé állna. Takács Mariann .Garantálom, hogy hallani fognak még rólam” Mentelmi jog nélkül Március 15-e óta nyilvánvaló volt, hogy le akarnak váltani - nyilatkozta tegnap G. Nagyné Maczó Ágnes, arra reagálva, hogy hétfőn kizár­ták az FKGP frakciójából, és ezzel megszűnt parlamenti alelnöki tisztsége is. A képviselő asszony úgy vélte: Torgyán József azzal, hogy a li- berálkommunista kormány he­lyett a földmozgalom élére álló kisgazda politikust váltja le, mindent elárult. Arra a kér­désre, hogy ezek után melyik politikai erőhöz fog csatla­kozni, közölte: jelenleg a föld­védő mozgalom vezetője.- Torgyán József rózsa­dombi ügyvédként nem tud­hatja, hogy az ország nemcsak Budapestből áll - reagált a frakcióból való eltávolításának egyik indokára a politikus. Mint mondta, a Metész sztrájk- bizottsága kijelölte, hogy tagjai az országban hol tartózkodnak a hétfői napon. így történhetett meg, hogy ő nem a budapesti részvételre kapott megbízást.- Garantálom, hallani fognak még rólam - mondta végül G. Nagyné Maczó Ágnes. Áz Országgyűlés Mentelmi és Mandátumvizsgáló Bizott­sága kedden úgy döntött, java­solja a parlamentnek, függessze fel a képviselőnő mentelmi jo­gát. A testületet a bíróság ke­reste meg, mert egy állampol­gár feljelentette a Ház volt alel- nökét, aki - mint ismeretes - egy korábbi parlamenti felszó­lalásában úgy fogalmazott, hogy az MSZP elődje, a ma­gyargyűlölő Róth Manó, vagyis Rákosi Mátyás pártja volt. Az EDDSZ garanciát kér. Az Egészségügyben Dolgo­zók Demokratikus Szak- szervezete addig nem írja alá a kormánnyal a jövő évi bérmegállapodást, amíg nem lát garanciát arra, hogy a beígért keresetnövekedés fedezete eljut az intézmé­nyekhez. Ezt Gulyás Judit, a szakszervezet elnöke kö­zölte a Népjóléti Érdek­egyeztető Tanács ülése után. A határőrök tiltakoznak. Minden alapot nélkülöz a Budapesti Katonai Ügyész­ség által megfogalmazott vád, miszerint határőrségi vezetők jogtalan előnyöket nyújtottak egyes cégeknek lopott autók külföldre csempészésének felderíté­sében - közölte Kiss Kál­mán vezérőrnagy, a Határ­őrség Rendészeti Főigazga­tója. A Ford Fiesta már 1699 OOO forintért, vagy 255 OOO forint részlettel elvihető. Magyarországi . Ford márkakereskedők Mások előtt vezet www.ford.hu Bővebb információért érdeklődjön a Ford márkakereskedőknél Egyes gyógyszerek éves fogyasztói átlagárai Magyarországon (1987-1996) 1987 1996 tj jr» Algopyrin tabletta, 10 db/íevét 10 levél 30,00 940 rj -T Kalmopyrin tabletta, 10 db/levél ■gSTP“™8" drazsé, 50 db/doboz II ■■ ....... Bilagitdrazsé, 30db/doboz 1 0 levél 10 doboz, 10 doboz 30.00 38.00 40.00 867 2050 1580 I — - Vitamin C drazsé, 20 db/levél 10 levél 40,00 430 M —» Sumetrolim tabletta, 20 db/doboz 10 doboz 100,00 800 jj 1997. január 15-től átlagosan 12 %-kal emelkedtek a gyógyszerárak. \ ■ 1998-fál pedig 10,8 százalékkal növekednek a tb áltar támogatott 1 gyógyszerek, a többi készítmény szabadáras lesz. I.... Dráguló patikaszerek Várhatóan december első he­tében hozzák nyilvánosságra az 1998-ra érvényes gyógy­szerár- és tb-támogatási lis­tát. Noha néhány, főként az idősek és a krónikus betegek által használt készítményért kevesebbet kell majd fizetni, átlagosan 10,8 százalékkal növekednek a térítési díjak. Kökény Mihály népjóléti mi­niszter és dr. Cser Agnes, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója kedden, a gyógyszergyártókkal folytatott tárgyalások finisében el­mondta: a korábbi évek gyakor­latától eltérően a 147 forgal­mazó, illetve gyártó céggel egyenként, minden gyógyszer­ről külön megállapodást kötöt­tek. A döntéshez 17 orvos­szakmai kollégium véleményét vették figyelembe. Ennek meg­felelően 2662 gyógyszer árában és a tb-támogatás mértékében született megállapodás. Hét készítmény - tápszerek és vérnyomáscsökkentők - ügyében nem sikerült meg­egyezésre jutni. Esetükben a forgalmazók csak a betegek terhére érvényesíthetik „árigé­nyüket”. A patikákban kapható szerek közül 1288 semmiféle támogatást nem élvez, ezek a szabadáras kategóriába tartoz­nak, és drágulásuk a gyártóktól, forgalmazóktól, illetve a piaci versenytől függ. A miniszter elmondta, hogy javában folynak a gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos ártárgyalások is. Terveik sze­rint a nagyobb értékű eszkö­zökre kölcsönzési lehetőséget teremtenek. Németh Zsuzsa Prímásbúcsúztatás. Száz hegedűn sírt a nóta tegnap a Rákoskeresztúri új köztemetőben: elment a cigányprí­más. Életének 57. évében, tragikus hirtelenséggel hunyt el Berki László hegedűművész, az Állami Népi Együttes zene­karvezetője, a 100 Tagú Cigányzenekar művészeti igazga­tója. Öt búcsúztatták társai, barátai, tisztelői. A Rajkó ze­nekar prímásaként kezdte pályafutását a később csak ma­gyar Toscaniniként emlegetett muzsikus, fotó: feb/diósi imre I

Next

/
Oldalképek
Tartalom