Heves Megyei Hírlap, 1997. június (8. évfolyam, 126-150. szám)

1997-06-28 / 149. szám

HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, MEGYEI 1997. JUNIUS 28., SZOMBAT HÍRLAP LŐRINCI, PÉTER VÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA VIII. ÉVFOLYAM 149. SZÁM ÁRA: 39 FORINT nHHKSHHK Lapunk az Interneten Partnerünk az Agriacomputer Kft. A fotólaborból a rendőrségre Obszcén kislány-felvételeken bukott meg A történet nem új keletű. Hogy lapunk mégis csak most ír részletesen róla, az annak tudható be, hogy az ügyről hivatalos tájékozta­tást eleddig képtelenség volt szerezni. EGER A Hírlap - bár tisztában volt a történtekkel - nem akart találgatásokba bonyo­lódni. Most (tekintve, hogy országos lap beszámolt az eseményekről) elérkezett az ideje néhány tény közlésének. Azért is, mert Egerben már a legképtelenebb pletykák kap­tak szárnyra az esettel össze­függésben. Nemrég egy budapesti, V. kerületi fotólaborban kívánt fényképeket előhívatni az egri B. M., volt érsekségi gépko­csivezető. (A múlt idő indo­kolt, hisz a férfit az ügy hatá­sára rögvest elbocsátották ál­lásából.) Ám mire visszatért a képekért, már rendőrök vár­ták. A labor dolgozói - meg­látván az obszcén felvételeket, amelyek főszereplője egy 12- 13 éves kislány - értesítették az V. kerületi kapitányságot. (Folytatás a 3. oldalon) Húsz tojástól száz ezresig Vádirat a középiskolai titkárságvezető ügyében EGER Az Egri Városi Ügyészségen a napokban elkészült a vádirat az egyik - a sajtóban is gyakran szerepelt - egri középiskola tit­kárságvezetőjének, H. István- nénak az ügyében. Az 53 éves asszony egyebek mellett ellátta a diákfelvétellel kapcsolatos te­endőket, ám érdemi döntést nem hozhatott. A vádhatóság álláspontja szerint a vizsgálat megállapí­totta: H. Istvánná a hozzáfor­duló, gyermekeik felvételét el­érni szándékozó szülőktől több esetben pénzt kért és kapott, il­letve pénz ígéretét fogadta el úgy, hogy az őt megkeresőknek azt állította, segítséget nyújt majd a gyermekük felvételében. Megtörtént, hogy az iskolázta­táshoz szükséges gyakorlati hely megszerzését vetítette előre azzal, hogy majd befolyá­solja a döntéshozókat. A vádirat húsz alkalmat so­rol fel. Megesett, hogy egy anyuka 15 ezer forintot rukkolt le a titkárságvezetőnek, aki ezt nem tartván elegendőnek, to­vábbi 15 ezret kért és kapott. Volt, akinek azt a kérdést tette fel az immár vádlott: mennyire elszánt anyuka ön? Neki egy ötezrest kellett fizetnie. (Folytatás a 2. oldalon) A tárgyalás elnapolva Fegyveresek védték a „négyes” iskolát HATVAN Tegnap 11 órakor kellett volna kezdődnie annak a fe­gyelmi tárgyalásnak, ame­lyen a hatvani 4. Számú Ál­talános Iskola egyik - felső tagozatos lányok molesztá- lásával gyanúsított - peda­gógusának magatartását kí­vánták vizsgálni. Különböző időpontokra az intézménybe is kérették az érintett - vagy nem. érin­tett - gyerekek szüleit, ám a meghallgatás elmaradt. A fegyelmi bizottság egyik tagja ugyanis nem vállalta tovább a feladatot. (Folytatás a 2. oldalon) Csak a HEVES "g" HÍRLAP olvasóinak Család a tragédia árnyékában Krisztián a maga módján tiltakozott: véget vetett életének KERECSEND Még az ég is siratta a 19 éves kerecsendi fiút, Burai Kriszti­ánt, akinek a temetésén hatal­mas tömeg gyűlt össze. A falu lakóinak egyfajta néma de­monstrációja volt a búcsúszer­tartáson való megjelenés. A fia­tal fiú születésnapján öngyil­kosságot követett el. A települé­sen szinte mindenki tudja, mi állt a tragikus elhatározás hátte­rében. A Burai család szenvedések­kel teli kálváriája évekkel ez­előtt kezdődött. Az apa, Burai József pár évig tartó kiegyensú­lyozott házasság után egyre sű­rűbben nyúlt az alkoholos po­Intim betét, környezetvédelem PETERVASARA Tudatosan törekednünk kell arra, hogy a megye, a térség a befektetők és a lakók számára egyaránt egészséges környeze­tet biztosítson. Ennek érdeké­ben az idei esztendő a tervezés jegyében telik - mondta tegnap Pétervásárán Komenczi La- josné, a Heves Megyei Önkor­mányzati Hivatal környezetvé­delmi főmunkatársa. Mint elhangzott, a környe­zetvédelemről szóló megyei koncepciót minden kistérség képviselőivel igyekeznek meg­ismertetni és megvitatni. A jelenlévő polgármesterek abban egyetértettek, hogy üd­vözlendő kezdeményezés a 6 évre szóló környezetvédelmi program kidolgozása. Abban is megegyeztek viszont, hogy a települések pénzügyi lehetősé­geiket meghaladó feladatokat nem vállalhatnak. A térségben leginkább a kommunális hulla­dék elhelyezése okoz gondot. Az „egy falu, egy (illegális) szemétdomb” néven jellemzett állapotokat meg kell szüntetni. Egy térségi hulladékkezelő te­lep megépítése viszont több százmillió forintba kerülne, s ez csak jelentős állami támogatás­sal valósulhat meg. Az is elhangzott: hiába a nagy reményű tervek, amíg az emberek szemléletében nem áll be változás. Hiszen szavakkal sokan kiállnak a természetvéde­lem ügye mellett, miközben to­vábbra is az árokpartra hordják a hulladékokat. Ennek megvál­toztatására komoly, akár álla­milag preferált „kampányt” kel­lene folytatni, mert - mint az egyik polgármester megfogal­mazta -: nem lenne haszontala­nabb, mint az intim betétek és mobiltelefonok mindenhonnan áradó dömpingje... (s. p.) EURÓPA LEGOLCSÓBB PADLÓSZŐNYEGE a SULÁKNÁL! Készpénzfizetés esetén minden szőnyeg féláron! Gumis hátoldalú nyomottmintás filc padlószőnyeg nettó 232.- Ft/négyzetmétertől! Velúr padlószőnyeg nettó 552.- Ft/négyzetmétertől! Szobai 2mx3m-es szőnyeg nettó 7.990 Ft-tól. CSAK A SULÁKNÁL, EGYES TERMÉKEKRE 100%-ON FRANCIA SZŐNYEGEKRE 120%-ON BESZÁMÍTJUK ______________KÁRPÓTLÁSI JEGYÉTI______________ A /e feladja: a Sutákkal Jót Járt Eger, Pacsirta út 2. Tel.: 36/31 1-699 Nyitva: k-p: 9-17, szó.: 9-12 hárhoz. Feleségét és három gyermekét ittasan többször is megfenyegette, s az idő teltével állandó rettegésben tartotta. Tudták ezt a környezetükben élők is. Az anya, Csóka Rozália éjszakánként nemegyszer me­nekült gyermekeivel rokonok­hoz vagy a szabad ég alá, hogy mentse magukat. Végül beadta a válókeresetet. A válást köve­tően a bíróság úgy döntött, hogy a férj maradhat a közös házban. A 'zaklatás nem szűnt meg, s tavaly június 25-én vég­zetes tragédiába torkollott. A részeg férj ismét fenyegette a családot, s vasvillával a kezé­ben a legidősebb fiúra táma­dott, aki apját próbálta jobb be­látásra bírni. Az anya, féltvén fia életét, egy kést ragadott, s egy alkalommal megszúrta volt férjét. Az asszony hiába értesí­tette azonnal a mentőket, a férfi kórházba szállítás közben életét vesztette. Az esetet követően emberölés bűntette miatt három és fél évi szabadságvesztésre ítélték az anyát. A döntés - fel­lebbezés híján - első fokon jog­erőre emelkedett. ' A falubeliek igyekeztek segí­teni: élelmiszerrel, ruhanemű­vel támogatták a három gyer­meket. A legidősebb fiú, a 21 éves József megpróbálta fele­lősséggel eltartani az apa és anya nélkül maradt családot. (Folytatás a 3. oldalon) Virágos falu volt, lesz. HEVESVEZEKENY Az idén Hevesvezekény is ne­vezett a Virágos Magyaror­szágért versenybe. Hagyomá­nya van a parkok, utak, lige­tek szépítésének. A polgár- mesteri hivatal élen jár: több­ször is nyert pénzt fásításra. A lakosságot kérik: aki te­heti, ültessen virágot, cserjét, díszfát háza elé, közvetlen környezetébe. Az idei - Ba­logh Sándorné polgármester szerint - a rend és a tisztaság éve lesz. A nyáron bizottság dönti el, hogyan szerepeltek az országos megméretésen. A zsűri érkezéséről a hangos­bemondón tájékoztatnak. Csillognak-villognak a katonák kezében a Hangszerek, parádéznak a vitézek a kellemes nyári szóra­kozást ígérő fesztiválon. Magazinunk 4. oldalán színes képösz- szeállításunkkal invitáljuk olvasóinkat az egyenruhások július 2-3. között rendezendő show-műsorára. fotó: perl tamás „Üzleti fogások” a tej körül Változatos képet mutat áz a tej- és tejtermékvizsgálat, melyet a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség végzett. A kínálat, a fo­gyaszthatósági idők feltüntetése megfelelő, a tej beltartalmi összetételét vizsgálva egyetlen esetben állapítottak meg a fel­tüntetett 2,8 százalékos zsírtartalomnál kevesebbet, a darabolt és előre csomagolt áruknál viszont nincs minden rendben. HEVES MEGYE Az országos program keretében végrehajtott ellenőrzés, a tej és tejtermékek Heves megyei ér­tékesítésének vizsgálata kiter­jedt mindhárom megyei előál­lító termékeire, de ellenőrizték a megyén kívüli gyártók termé­keit is - tudtuk meg Bisztriczki László igazgatótól. Az áruk széles körét vették alaposan szemügyre a szakem­berek, többek között gyártó, csomagolás, feldolgozottsági fok és eltarthatósági idő szerint. A kínálatot mind a 22 ellenőr­zött üzletben megfelelőnek talál­MDNP: Politika, földtörvény, sajtó Néppárti politikusok a Hírlap szerkesztőségében F.: piusy-Tény: ’90 óta sokat tanul­tunk a pártok és a sajtó közti viszonyból. Nem is kívánunk előnyöket kicsikarni a Néppárt számára, ám szeretnénk, ha mi is megjelenhetnénk a nyilvá­nosság előtt. Mindezt Zsigmond Attila, a Magyar Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője je­lentette ki tegnap, mikor dr. Farkas Gabriella, az MDNP főtitkára és megyei pártveze­tők társaságában felkereste a Heves Megyei Hírlap szer­kesztőségét. Zsigmond Attila szerint a nyilvánvalóan kormánypárti televízió mellett az írott sajtó­ban az ellenzéki vélemények­nek is meg kell jelenniük, hogy a polgárok maguk vá­laszthassanak a politikai irányzatok közül. A találkozón szó volt még a földtörvény tervezett módosításáról. ták, a nagyobb egységekben és ABC-áruházakban kiszerelés­ben és csomagolásban is külö­nösen gazdag a választék. A je­lenlegi nyári időszakban a ked­velt dobozos csomagolású ult­rapasztőrözött, homogenizált (egyenletesen eloszlatott zsír­cseppecskéket tartalmazó) tej hosszabb fogyaszthatósági ideje miatt népszerű, egyes tar­tós formái hűtés nélkül is el­tör thatóak, míg az olcsóbb, zacskós tejek többnyire folya­matos hűtést igényelnek. A hű­tési lánc megszakítása náluk minőségromláshoz vezethet. (Folytatás a 2. oldalon) Kis Mártonra emlékeznek KERECSEND A településen ma este hét órá­tól bensőséges hangulatú ün­nepségen emlékeznek meg a falu híres szülöttéről, Kere­csendi Kis Mártonról. A közismert helyi író és dramaturg születésének nyolc­vanadik évfordulója alkalmából - a kerecsendi fiúk részvételé­vel - irodalmi összeállítást hallhatnak az érdeklődők, majd a zeneiskola növendékei adnak műsort. Ezt követően a községbeli fiatal lányok tartanak divatbe­mutatót a nyár legújabb kollek­cióiból. Ez utóbbi rendezvényt az egri Black and White ruhasza­lon és a Sevró cipőbolt támo­gatta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom