Heves Megyei Hírlap, 1996. december (7. évfolyam, 281-304. szám)

1996-12-05 / 284. szám

HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, 1996. DECEMBER 5., CSÜTÖRTÖK MEGYEI HÍRLAP LŐRINCI, PETER VASARA VAROSOK ES KÖRZETÜK NAPILAPJA VII. ÉVFOLYAM 284. SZÁM ARA: 39 FORINT AHEVESflÉIAP-ot] telefonon is megrendelheti! ! Hívja a 36/412-646-os telefonszámot!! Kézbesítőnk felkeresi Önt. mm Jubileumi és névadó ünnepség - Az egykori egri Gép- és Műszeripari Szakközép- iskolában tegnap jubileumi és névadó ünnepséget tartottak. Ennek keretében az új hidrau­lika-pneumatika labort Gredinger Lajos, a Mecman Rexroth Kft. igazgatója adta át rendelte­tésének. (Részletes tudósításunkat a 2. oldalon olvashatják.) fotó: perl Márton Új hatvani kirendeltség - jövő évi beruházással? Naprakész munkaerő-piaci információk Tőkejuttatásra, támogatási formák bővülésére van remény Jövőre átalakítják az országos munkaügyi szervezetet. A vál­tozás üzenetét maga a miniszter, Kiss Péter tolmácsolta: a me­gyei munkaügyi központok a Munkaügyi Minisztérium közvet­len felügyeletével önállóan tevékenykednek majd. — Mit értsünk a fentieken? - fordultunk Kisgergely István­hoz, a Heves Megyei Munka­ügyi Központ igazgatójához.- Szakmai felügyeletünket az Országos Munkaügyi Központ látta el. Jövőre az OMK mód­szertani feladatot kap, ezért te­vékenységi köreinek egy részét a megyei központok, kirendelt­ségek kapják meg.- Például?-Az OMK-nak másodfokú hatósági jogosítványai voltak, 1997-től ezeket részben itt gya­korolhatjuk. (Folytatás a 3. oldalon) Január 27-én folytatódik majd az úgynevezett Sámson-per Mindenki másként emlékezett az okirat-hamisítás körülményeire A Heves Megyei Bíróság büntetőtanácsa foly­tatta a Sámson-birodalom hajdani első számú emberének, Balázs Andrásnak, illetve két tár­sának perét. Amint az ismert, a megyei fő­ügyészség különösen nagy kárt okozó csalás büntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat. A tegnapi nap délelőttjén a Sámson-cé- gek egykori alkalmazottait hallgatta meg a bí­róság, míg délután T. I.-t, Balázs korábbi üz­leti partnerét. A tárgyalási nap végén Balázs András kérte a bíróságtól: helyezzék szabadlábra, mivel 29 hónapja van előzetes letartóztatásban, s ezen idő alatt romlott a hallása, a látása, s a gyomra sincs rendben. A büntetőtanács nem adott helyt az indítványnak, leszögezve: az előzetes letartóztatás fenntartásának indokai (bűnis­métlés, elrejtőzés) továbbra is fennállnak. A felek e döntést tudomásul vették. (A részletekről a 4. oldalon olvashatnak) Csak a HEVES g" HÍRLAP 0|Vasóinak Alig folyó csapok Egerben: a vízmű megelégelte a huzavonát Korlátozások a pontosan fizetők érdekében A méreteket tekintve egyedülálló lépésre szánta el magát a hét elején a Heves Megyei Vízmű Rt.: bár szűkebb pátriánkban már korábban is előfordult vízkorlátozás a különböző nagyságrendű díjhátralékok okán, ám arra eleddig még nem volt példa, hogy eme szankciót egyszerre tíz társasházban léptessék életbe. Nos, úgy tűnik, az adósoknak most már erre is fel kell készülniük. Mint azt a Heves Megyei Vízmű Rt.-nél megtudtuk, a mostani tíz egri társasházat érintő „akció” azon egyszerű tényre vezethető vissza, hogy a társaság díjhát­ralékokból összegyűlt kintlevő­sége immár meghaladja a 100 millió forintot. Ebből csak az egri társasházak tartozása mintegy 18 millió. A vízműnél a radikális lépés magyarázataként külön kiemel­ték: lehetőségeik ezen kintlevő­ségek behajtására vagy a szankcionálásra meglehetősen korlátozottak, hiszen míg a gáz­vagy az áramszolgáltató ilyen esetekben különösebb feltétel nélkül kikapcsolhatja a fo­gyasztót, addig a vízműnek nin­csenek ilyen lehetőségei. A szolgáltatás korlátozását azon­ban az idevágó kormányrende­letek lehetővé teszik - ha az Ál­lami Népegészségügyi és Tisz­tiorvosi Szolgálat is áldását adja rá. (Folytatás a 2. oldalon) Sziréna Rádőlt a fa - szörnyethalt Galyatető közelében egy vál­lalkozó brigádja fakitermelést végzett tegnap az erdőben. Dél­tájban - feltehetően figyelmet­lenség miatt - egy fa rádőlt az egyik favágóra. A balesethez azonnal riasztották a mentőket; azonban a nem Heves megyei férfin már ők sem tudtak segí­teni. A halálos tragédia áldo­zata 42 éves volt. Nagyvisnyóról gépek tűntek el szerdára virradóra. Hogy pontosan mi történt, s ez össze­függésbe hozható-e bűncse­lekménnyel, arról - a hiteles tá­jékoztatás érdekében - a rend­őrség még nem kívánt tények­kel szolgálni. A bejelentést - mint megtudtuk - egy kft. veze­tője tette, két darab - összesen 4,7 millió forintot érő - gép hűlt helyének láttán. Hazaérkeztek Annus Antal földi maradványai Katonai tiszteletadással fogadták szerdán a Ferihegyi repülőtéren a Comore-szigeteknél tragikus körülmények között repülőszerencsét­lenségben elhunyt Annus Antal nagykövet földi maradványait. A néhai diplomata családtagjai mellett a repülőtéren megjelent Fodor István honvédelmi politikai államtitkár, Papp Sándor kül- ügyminisztériumi közigazgatási államtitkár és Végh Ferenc altá­bornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka, vezérkari főnöke. Annus Antal, a Magyar Köztársaság Kenyában és Etiópiában akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, a Honvé­delmi Minisztérium egykori közigazgatási államtitkára - mint is­mert - azon a repülőgépen utazott, amely terrorista-akció miatt másfél hete a Comore-szigeteknél a tengerbe zuhant. A diplomatát a Honvédelmi és a Külügyminisztérium saját halottjának tekinti. Végső búcsúztatása a jövő héten lesz a Farkasréti temetőben. Nyereséges termelés - tartós munkahelyek Visontán és Bükkábrányban Borbála-napi elismerések Visontán, a Mátrai Erőmű Részvénytársaságnál tegnap em­lékeztek meg a bányászok védőszentjéről, Szent Borbáláról. Az ünnepség a bányászhősök emléktáblájánál a Himnusz hangjaival kezdődött, ahol XVII. századi bányász díszegyen­ruhába öltözött szakemberek álltak őrséget. Köszöntőjében Breuer János bányászati igazgató elmondta: Szent Borbála kultusza is része azoknak a mélyen gyökerező hagyományoknak, amelyek a lignitbányászat szakmai kultú­ráját megalapozták. A szónok a továbbiakban az rt. dolgozói előtt álló felada­tokról beszélt: egyrészt sikere­sen teljesíteniük kell a téli termelési terveket, másrészt meg kell alapozni a közeli és a távoli jövőt. Visontán a 3x200 MW-os blokkok környezetkí­mélő megújítását, Bükkáb­rányban pedig a tervezett 2x500 MW-os erőmű felépíté­sét. Mindezzel kapcsolatban elhangzott: a felelősség nagy, miután ezen a hatalmas nyers­anyagbázison eredményes és nyereséges tevékenységet kell folytatni, mert csak így őrizhe- tők meg a munkahelyek Vison­tán és Bükkábrányban. (Folytatás a 2. oldalon) Csökkent a gázolaj ára A Magyar Olaj- és Gázipari Rt. egy forinttal - 117 forint 50 fil­lérre - csökkenti a gázolaj és a tüzelőolaj literenkénti kiske­reskedelmi árát - tájékoztatott Buda Dénes, a MÓL Rt. sajtó­irodájának vezetője. Az árcsökkentés szerdán éj­féltől érvényes. A benzin árának csökkenté­séről szóló információkat azonban sem cáfolni, sem meg­erősíteni nem tudta a Mól ille­tékese. Maradnak a fémpénzek Bevonják a papír 100 forintosokat A Magyar Nemzeti Bank - a korábbi terveknek megfe­lelően - kivonja a forga­lomból a papír 100 forinto­sokat. A Magyar Közlönyben megjelent hirdetmény sze­rint a 100 forintos bankjegy 1998. december 31-ig ma­rad törvényes fizetőeszköz. Ezt követően senki sem kö­teles azt fizetésül elfogadni. A jegybank azonban 2000. december 31-ig név értéken átváltja a 100 forintos bank­jegyeket. 1998. december 31-e után csak a kétféle - az 1992-től és az 1996-tól kibocsátott - 100 forintos pénzérme ma­rad ilyen címletben törvé­nyes fizetőeszköz. Jövőkép nélkül három megye szövetkezői és termelői Tovább mélyült az északi régió agrárválsága A jövő év január 15-én országos közgyűlést tart a Mezőgazda- sági Szövetkezetek és Termelők Szövetsége. Ezen az érdekkép­viselet értékeli a mezőgazdasági ágazat helyzetét, továbbá, hogy a kormány programjában megfogalmazott agrárpolitikai célkitűzések mennyire megvalósultak meg eddig. A közgyűlés előkészítéséről tegnap Egerben Heves, Borsod- Abaúj-Zemplén és Nógrád me­gyék szövetkezeti vezetői, me­zőgazdasági termelői és vállal­kozói cseréltek véleményt. Szaniszló Sándor, a MOSZ al- elnöke bevezetőjében el­mondta: 1995-ben a kongresz- szusuk arról határozott, hogy szükség van az agrárágazat válságának kezelésére, de két év után is erről kell állást fog­lalni. Nem született meg a Nemzeti Agrárprogram, s to­vább nyílt az agrárolló, az állat- tenyésztés 60 évvel ezelőtti színvonalon áll, sok telep üres. Nem fejeződött be a kárpótlás, az elaprózódott birtokszerkezet akadálya a termelésnek. Az ágazat válságkezelésében nem történt érdemi előrelépés. Gon­dot jelent a finanszírozás is, miután a bankok ezt nem vállal­ják. Az állami támogatások re­álértéke radikálisan csökkent. Hiányzik az átfogó agrárstra­tégia. A változó árak miatt a növénytermelés és az állatte­nyésztés elszakadt egymástól. Erőteljes a térségi differenciá­lódás, amely Eszak-Magyaror- szágra különösen jellemző. Az előadást követően felszó­lalt - többek között - Nagy Ist­ván, a gyöngyösi Mátra Kincse Szövetkezet elnöke. Arra fi­gyelmeztetett, hogy a beruhá­zási támogatások kiszámíthatat­lanok, a szövetkezetek földvá­sárlásának tilalma pedig disz­kriminációt jelent, fari József, a mezőszemerei szövetkezet elnöke kifejtette: a kormány je­lenlegi agrárpolitikája nem a termelő embereket segíti. Kérik a MOSZ küldöttgyűlését, hogy még jobban emelje fel hangját a falvakért, a vidékért. Elmondta véleményét a fó­rumon egyedüli képviselőként megjelent Rusznák Miklós, Borsod-Abaúj-Zemplén megye (KDNP-s) országgyűlési képvi­selője. (Folytatás a 9. oldalon) Siroki „urak” szélhámoskodtak az országban e Álneveket használtak a csalók A rendőrség kéri a lakosság segítségét Az Egri Rendőrkapitányság három személy ellen folytat büntetőeljárást, miközben mindhármójuk - előzetes le­tartóztatásban - a hatóság vendégszeretetét élvezi. A képen látható Pajták László egri lakos, a szintén megyeszékhelyen lakó társa, Oláh Jenő, valamint a siroki Hangyási J. László igen sajá­tos módját választották a pénzszerzésnek. Az minden­képpen bizonyos, hogy az alapos gyanú szerint nem ép­pen a törvények szellemében jártak el. A nyomozás eddigi adatai szerint az említett „urak” szinte egész Magyarországon Pajták László szélhámoskodtak - természe­tesen a maguk javára. (Folytatás a 4. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom