Heves Megyei Hírlap, 1996. június (7. évfolyam, 127-151. szám)

1996-06-01 / 127. szám

4. oldal Horizont 1996. június 1., szombat Szövetkezve a hatalomért: III. Richard (Csendes László), Ratcliff (Bajcsi Lajos), Catesby (Vókó János) és Buckhingam (Sziki Károly fotó: majoros tamás Shakespeare III. Richardjának bemutatója a Gárdonyi Géza Színházban Keserű művészi állásfoglalás a politikai hatalom természetéről Gáli László minden évadban megrendez egy Shakespeare-t. Ezek az előadások mára rendezői életpályájának tartópillé­rei. Nem véletlen, hogy éppen most a III. Richard volt soron. A premiert május 17-én tartották. A királydrámák egyik leg­gyakrabban játszott darabját három részben állította színre, egységes csatasorba állítva az egész társulatot. Mintha a poli­tikai mozgásokról szerzett személyes tapasztalatok fel­szabadították volna Gáli alko­tói energiáit: az előadás a ha­talom természetéről szól. Shakespeare értette a törté­nelem lényegét. Pénz, hatalom egyéni érdek - minden korban elegendő mozgató erő egy ré­teg számára, hogy „igazolja” a gazemberségeket. Nincs mit csodálkozni, ha a szereplők egyébként is stilizált jelmeze mögül kikukucskál egy-egy aktatáskás médiaszakértő, vagy a politikai széljárást meglovagoló (ön)kormányzati vezető. A játéktér, a díszletek, a jelmezek egységes jelentés­tana kétséget sem hagy a pub­likumnak, hogy jelen problé­máira is megkísérelnek választ adni. Gátlástalan, ám nagyon is eszes, alakoskodó figurákat lá­tunk a szírien, élen a címsze­replő III. Richarddal (Csendes László), vagy a kivárási takti­kát folytató, majd teljes mér­tékben kampányfőnökké át­alakuló Buckhingam szemé­lyében (Sziki Károly). Ezt a pa­lettát egészítik ki a hatalomért ringbe szálló, s aztán sorra- rendre áldozatokká váló ér­deklovagok: Clarence (Vencel Valentin), Lord Hastings (Pálfy Zoltán). Mintha csak egy választási kampány kérészéletű hőseivel találkoznánk, miközben a fő gazember tudatos gonoszság­gal és következetességgel szövi hálóját a hatalom meg­szerzéséért. Csendes László (noha a szereposztás sokunk számára meglepetés!) energi­ával és lendülettel alakítja ezt az intellektuális gazembert, aki krisztusi pózban tetszeleg, s közben mintha élvezkedne saját ördögi voltán. Az intel­lektus és érzékiség egyéni, iz­galmas válfaját nyújtja, mind­végig feszültségben tartva a játékot. (Például Anna vagy Erzsébet megnyerésénél. A rá­fröccsenő nyál egyetlen moz­dulattal lesz a nő érzéki meg­ragadásának fölényes esz­köze.) Összetettsége teszi von­zóvá, és épp ezért veszélyessé. Méltó cinkostársakra lel: Catesby (Vókó János), aki elegánsan gunyoros, Ratcliff (Bajcsi Lajos). Szerep szerint és színészileg is osztoznak vele az alakoskodásban, köz­tük London Lord Majorja (Várhelyi Dénes). S a la'vül- álló polgárokban (Fehér Ist­ván, Barátit Zoltán, Bakody József) sem kelt ez megütkö­zést. Noha írnokként Bakody „kiszól” a képből, a koholt per arcátlansága mégis felhábo­rítja. Még a legtöbb erkölcsi ag­gályuk a bérgyilkosoknak van. (Horváth Ferenc és Balogh András keserűen kacagtató bohócjelenetében). Ezek a meghasonlott figurák lesznek majd a „jövő szereplői” Rich­mond (Tunyoghy Péter) olda­lán. Nem csoda, ha ebben a légkörben Edward (Fésűs Ta­más meggyőző alakítása) minden törekvése halálra ítélt. A tragédia nőalakjai itt nem annyira áldozatok. A becste­lenséget elfogadják, akkor ri­adnak meg, amikor személyes sorsukat érinti. Akkor sem annyira, hogy indulatuk visz- szájára ne fordulna. Juhász Judit vendégként alakítja An­nát, indulattal, olykor illusztra- tívan, Bókái Mária ragyogás­sal, s harsányan Erzsébetet, Ribár Éva mértéktartón az öreg York hercegnét, s Agárdy Ilona démonian Margit ki­rálynét. A darab szerint átka végigkíséri, s mintegy előle­gezi is a tragédiát. Itt III. Ri­chard végzete tetteinek logiká­jából következik. (A színen le­zajló csatajelenetben is saját tőrétől hal meg.) III. Richard törtelmi példá­zatát három színpadkép fog­lalja egybe. A nézőtérnek hát­tal álló uralkodói kettős inte­get az éljenzőknek. E kép még kétszer ismétlődik, s a végén mintha hóesésben állnának. A zárójelenetben Richmond, a győztes, a hatalom új birto­kosa békét ígér (a York- és Lancaster-ház között.) Meg­békélést nekünk. Ez az egyet­len lehetséges jövő. (Ez a ren­dező optimizmusa?) Az előadás nagyszerű ösz- szegzése mindannak, ami tör­ténhet velünk és körülöttünk, s ami történhetne érettünk is. Jámbor Ildikó Tanári ünnepség az egri főiskolán Arany Érdemkeresztet kapott Pócsik Dénesné Egerben az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán tegnap délelőtt bensőséges ünnep kere­tében emlékeztek meg az in­tézmény tanárainak egész éves munkájáról. A résztvevőket dr. Hauser Zoltán, a főiskola főigazgató­helyettese köszöntötte, majd dr, Kozári József, a Közalkalma­zotti Tanács elnöke mondott ünnepi beszédet, amelyben - Churchillre hivatkozva - utalt rá: a politikusok nemzedékben gondolkodnak, a tanároknak pedig e nemzedékért kell dol­gozniuk. Ezt követően dr. Hauser Zol­tán átadta a Magyar Felsőokta­tásért Emlékplakettet. Ezt a ki­tüntetést dr. Kelemen Imre, az ének-zene tanszék, valamint dr. Nagy B. István, a rajz tanszék tanára vehette át. Az intézmény tanácsának ha­tározata alapján alapított Pro Academia Paedagogica Agri- ensi elismerést ez alkalommal dr. Nagy Andor, a neveléstu­dományi tanszék tanára érde­melte ki az általános iskolai ta­nárképzés érdekében végzett kiemelkedő munkájával. Öt pedagógus adjunktusi fo­kozatot vívott ki magának. Ők név szerint: Baka Magdolna, Hudik Margit, Kovács Ernőd, Liptai Kálmán, valamint Var- gáné Dávid Mária. A rendezvény az ének-zene tanszék műsorát követően a fő­igazgató-helyettes zárógondo­lataival ért véget. * A Magyar Köztársaság elnöke - a szakminiszter előterjeszté­sére - kiemelkedő oktató-ne­velő munkásságának elismeré­seként tegnap a Parlamentben a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (polgári tagozat) kitüntetést adományozta Pócsik Dénesnének, az Egri Közgazda- sági Szakközépiskola igazgató­jának. Szerelmek jönnek-mennek... ...de enni mindig kell - tartja egy orosz közmondás. Megígér­tem, hogy az alábbi történetet - amelyről ez a kárpátontűli böl­cselet eszembe jutott - nem írom meg vitriolba mártott pen­námmal. Az ígéret felét be is tartom, hiszen ez esetben méreg­ről szó sem lehet. Hanem: történt, hogy polgármester ismerő­sömhöz kiqsivel korábban érkeztem, így arra kért, hadd fejezze be, amit elkezdett: nevezetesen a pedagógusnapi köszöntőjét. Természetes, addig csendesen elücsörgök - mondottam -, mire ő elmélyült az asztalán heverő papírokban. A ’89-es pedagó­gusnapi beszédben. Jó lesz ez is - magyarázkodott -, ha egy kicsit kigyomlálom. Községi Tanács: nincs. Hazafias Népfront: nincs. Pártbizottság: az sincs. Na, a többi mehet... Ellenben - tettem hozzá, persze csak gondolatban - pedagó­gus van. A tanerő ugyanis pártállamnak vagy demokráciának egyaránt állandó - sőt, ha matek-fizika szakos, akkor konstans - szereplője. így hát megérdemli a köszönő szavakat. S még inkább a megbecsülést, s a feltételeket ahhoz, hogy munkáját végez­hesse. Hogy gyerekeket iskolában oktathasson. Mindannyiunk­nak van tehát tennivalónk. Hogy a gyerekek sokan és szépek legyenek, S az iskolák - ha öt év előttek is: egye fene - csak he­lyet, teret adjanak. Hiszen a többi adott. Mert a pedagógus állandó. És mert enni mindig kell... Suha Péter Pár éve az iskolákban ilyenkor már javában készültek a peda­gógusnapra. Volt idő, amikor a köszöntőn túl futotta egy-egy bensőséges rendezvényre, s a szülők tudták: illik néhány szál virággal megköszönni a taná­rok egész éves segítségét. Tavaly sem volt felhőtlen ez az ünnep, de az idén több tano­dában az átlagosnál is boron- gósabb lesz a hangulat. Az ok köztudott: a létszámleépítések miatt jó néhány tanár a napok­ban kapja kézhez az „elbocsátó szép üzenetet", azaz a felmon­dólevelet. Szép időzítés - mondhatjuk. Tudvalevő, az adott intéz­mény vezetőjének a hatáskö­rébe tartozik, kit küld el, kivel óhajt együtt dolgozni. Épp ezért Tanársirató azon is fölösleges moralizálni, hogy sok helyen a tehetséges, a gyerekek között legnépszerűbb tanerő is az áldozatok közé ke­rül. De azt nem nehéz megállapí­tani: a „racionalizálás” arra is lehetőséget nyújt az igazgatók­nak, hogy végérvényesen meg­szabaduljanak azoktól a kollé­gáktól, akik nem kellőképpen idomultak az előzőekben a ve­zetői irányvonalhoz, netán időnként nyíltan is szembesze­gültek azzal. Az iskolákban is akadnak olyan emberek, akik a kritikai észrevételt nem rejtik véka alá, s elveiket nem adják fel egy-egy jobb pozícióért. Többnyire ők azok, akik a tízperces szünetek­ben szívesen beszélgetnek ta­nítványaikkal, s nem a tanári szobában fel-felröppenő plety­kákon csámcsognak. Köztük vannak azok is, akik a hétvége­ken túrákat szerveznek a lakóte­lepi létbe kövült diákoknak, el­lenszolgáltatás nélkül. A levél szűkszavú, lényegre- törő: szeptembertől nem számí­tanak a munkájukra... Nos, az idei pedagógusnapon én főként azokat a tanárokat köszöntöm, akiknek azért kell távozniuk, mert „kilógnak" a sorból. S tudom, hogy pillanat­nyilag sovány vigasz, de abban biztos vagyok: nekik hosszú évek múltán is előre köszönnek volt tanítványaik. (barta) Hirdetmény Jászdózsa Község Önkormányza­tának Képviselő-testülete értékesítésre kijelölte a tulajdonában lévő alábbi ingatlanokat: 1. / Jászdózsa, Bozóky János utca 4. sz. (jelenleg óvoda) tulajdoni lapszám: 186, hrsz. 102, terület: 698 m! Az ingatlan értékesítési irányára: 1.500.000,-Ft 2. / Jászdózsa, Széchenyi út 43. (lakóház) tulajdoni lapszám: 1449, hrsz. 1478, terület: 973 m! Az ingatlan értékesítési irányára: 1.000.000,- Ft Jelentkezési határidő: 1996. június 15. UJ TELEVÍZIÓ-ján nézheti VIDEÓ-ján rögzítheti a Labdarúgó Európa-bajnokság és az OLIMPIA eseményeit június 3-tól. 4Wi eGéR Régi TV készülékét bizományosi értékesítésre átvesszük. Üzemképtelen televízióját 2.000,- Ft értékben beszámítjuk az új készülék vásárlásakor ÍGY NÁLUNK AZ OLCSÓ MÉG OLCSÓBB LEHET Egerben a Mágnes Áruházban Dr. Sándor I. u. 8. Lakberendezési Áruházban Barkóczy u. 4. Hatvanban a Rádió-villamossági boltban Grassalkovich u. 6. A Sipotéka Könyvesboltok szeretettel várják kedves vásárlóikat a? ünnepi fcönpbíjét foeje alatt a főiskola előtt rendezett könyvvásáron .május 30 - június 3-ig egész nap. Térképek, falitérképek, földgömbök akciós áron! (62648) $ ? ^ Tárgyalóképes német ^ ^ nyelvtudással íj ^ rendelkező műszaki t ^ vagy kereskedelmi jí ^ felsőfokú végzettségű ^ $ munkatársat í ^ keresünk ^ S í 5; 40 éves korig. JÍ § „KERESKEDELMI J ^ ASSZISZTENS” ^ ^ jeligére a kiadóba £ £ Eger, Pf. 23. JÍ ^ Német és magyar nyelvű S önéletrajzot kérünk. íí 1 Hárman a főiskolai kitüntetettek közül: dr. Kelemen Imre, dr. Nagy Andor és dr. Nagy B. István fotó: perl Márton

Next

/
Oldalképek
Tartalom