Heves Megyei Hírlap, 1996. március (7. évfolyam, 52-76. szám)

1996-03-01 / 52. szám

EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1996. MÁRCIUS 1., PÉNTEK VII. ÉVFOLYAM 52. SZÁM ÁRA: 29 FORINT Hírlap fióksxerkesztőség, hirdetésfelvétel, lapterjesztés! Hatvanban semmi nem változott... - nemcsak a panorámát illetően, de a képvi­selő-testület tegnapi tanácskozásán sem. Pedig olyan előterjesztések kerültek a vezetőség asztalára, amelyek elfogadása esetén számos területen lehetett volna kézzelfogható ered­ményekről - mások szerint visszalépésről - tudósítani. Különösen, ami az oktatásügyet érinti... Ehelyett hosszas viták, helyenként személyeskedések tarkították az egész napos programot. A részletekről a 3. oldalon tudósítunk. fotó: fehl mäkton Csak a HEVES”HÍRLAP olvasóinak A kéménynek füstölnie kell, de nem mindegy: hol Nem hinném, hogy boldog lakástulajdonosnak vallja magát Egerben a Simkó házaspár. Hiába, hogy 1993-ban felépült az új családi házuk, a bajok mégsem oldódtak meg, sőt inkább csak fokozódtak. A kéményük ugyanis kivitelezői hiba miatt használhatatlan lett, ezért felkerestek egy helybeli vállalkozót, Liga Józsefet, akit új füstelvezető építésével bíztak meg. Az igazi bajok ekkor kezdődtek. A kémény füstölt, hasznavehetet­lennek bizonyult, mígnem egy januári reggelen kigyulladt. Pazarló közigazgatás - a társulásoké a jövő Különféle vállalkozások kínálnak tanfolyamokat közigazgatási szakembereknek, de ezek a gyakorlatiatlanok és megfizethetetle­nek. Ezen kívánt segíteni a Magyar Közigazgatási Kar, amikor a Heves Megyei Közigazgatási Hivatallal, s a megyei önkormány­zat hivatalával beszélgetésre invitálta megyénk szakembereit Pé- tervásárára. Szecskó József, a megyei közigazgatási hivatal főosz­tályvezetője elmondta: a jegyzők a kulcsszereplők, vezetik az ön- kormányzatok hivatalait, őrködnek a törvényesség fölött. (További részletek a 2. oldalon) A gázszivárgás után mentettek a hatvani tűzoltók is Gyermekek halála Szirákon A kutasi tragédia után Előzetesben van a sorompókezelő A kaposvári bíróság az ügyész­ség indítványát megalapozott­nak tekintette, és csütörtökön elrendelte a kutasi sorompóke­zelő előzetes letartóztatását. A bíróság szerint a 34 éves Czillinger Csabáné alaposan gyanúsítható vasúd közlekedés során halálos tömegszerencsét­lenséget okozó gondatlan ve­szélyeztetéssel. Az elrendelő határozat szerint a kényszerin­tézkedés a bíróság majdani tár­gyalás-előkészítése során ho­zott határozatáig, de legfeljebb egy hónapig, azaz március 29- ig tart. Az előzetes letartóztatás elrendelését a bűncselekmény tárgyi súlya indokolja, emellett attól is tartani lehet, hogy a gyanúsított szabadlábon ha­gyása esetén meghiúsítja az el­járást, esetleg megszökik. A ha­tározat ellen Czillinger Csa­báné és védője fellebbezést je­lentettek be, kérik a szabad­lábra helyezést. Erről öt napon belül dönt a bíróság. Sziréna Elgázosított papagájok Viszonylag nyugodt napot zár­tak megyénk ügyeletesei. Garázdaság miatt állították elő még szerdán este Egerben G. János egri lakost, aki a Bar- kóczy és a dr. Nagy János út sarkán rátámadt egy férfira, s bántalmazta őt. A sértett nyolc napon belül gyógyuló sérülése­ket szenvedett. Illegálisan behatoltak teg­napra virradóan az andornaktá- lyai általános iskolába. Az is­meretlen elkövetők feldúlták az irodát, ám a zsákmány csekély volt: egy faliórával és egy rá­diós magnóval távoztak a hely­színről. A kár 10 ezer forint. Ismeretlen elkövető ellen tet­tek feljelentést tegnap a rend­őrkapitányságon. Egerben, a Cifrakapu úti garázssor egyik garázsába - ahol papagájokat tenyésztettek - eddig ismeret­len gázt juttattak be, amely több madár halálát okozta. A becsült kár 40 ezer forint. Két hétvégi házat is feltörtek a Bajusz-völgyben. A kárról még nincs adat.-Az új építmény üzembe he­lyezésével november 19-én próbálkoztunk először - mondja a tulajdonos -, ám ki­derült, hogy alacsony, s az égéshez nem biztosít elegendő Erről beszélt tegnap Gyöngyö­sön, a Gödöllői Agrártudomá­nyi Egyetem főiskolai karán dr. Rednágel Jenő, a Földművelés­levegőt. Értesítettük a vállalko­zót, hogy javítsa ki a hibát. Csak sokára, többszöri telefo­nálás után volt hajlandó ki­jönni, de számlát nem adott.- A baj megoldódott? ügyi Minisztérium helyettes ál­lamtitkára. A Heves Megyei Agrárkamara, az Agrár-érdek­védelmi Szövetség és az Agrár­- Nem, sőt január 7-én, reg­gel nyolc órakor még a tűzoltó­kat is értesítenünk kellett. A kémény hézagjai ugyanis eitö- mődtek korommal, s a hő hatá­sára meggyulladt a szigetelés. A lemez kiégett, a cső összeol­vadt. Megrongálódott a tető, aminek következtében még a ház is beázott. A szerkezet pe­dig kifejezetten veszélyessé vált. A legnagyobb hidegben két hétig fűtés nélkül marad­tunk. (Folytatás a 3. oldalon) tudományi Egyesület közös rendezvényén nagy számban vettek részt a vállalkozók, a szövetkezetek és társaságok vezetői. A helyettes államtitkár kiemelte: a mezőgazdasági termelés egyharmadára csök­kent a kilencvenes évek előtti szinthez képest. Ehhez hozzájá­rultak a földtulajdonváltás gondjai, a gépek elöregedése. (Folytatás a 2. oldalon) Gyermekhalált okozott a szi­várgó gáz csütörtökön a Nóg- rád megyei Szirákon. A szomszédok jelezték, hogy reggel óta semmi mozgást nem látnak a Petőfi út 32. számú családi ház környékén. A men­tők, illetve a műszaki mentésre Tegnap reggel fél 9 körül Po­roszlón a polgármesteri hivatal hangosbemondója arra hívta fel az érdekeltek figyelmét, hogy „rendkívüli esemény miatt ne menjenek a HTO-támogatásért az önkormányzathoz”. Aki ad­dig semmit nem tudott, kapta hát a hír hallatán a kabátját, s irány az utca. Ott már futótűz­ként terjedt: az éjszaka betörtek a takarékba. A rendőrök javá­ban helyszíneltek, nézőközön­ségben nem szenvedtek hiányt. A nyomozást vezető rendőrtiszt a megyei főkapitányság szóvi­vőjéhez irányította az újságírót. A rendőrségi hírzárlatot azonban nem vették igazán ko­molyan az ácsorgó, nézelődő emberek, akik, hogy honnét, honnét nem, sok mindent tudni véltek. felkészült tűzoltók három gyermeket holtan találtak a házban. Egy eszméletlen gyer­meket és két ájult felnőttet élet- veszélyes állapotban szállítot­tak kórházba, Salgótaijánba. A mentési munkában részt vettek a hatvani tűzoltók is. Mit is adott le az újságírónak a „kontyos rádió”? Szerdán este takarékszövetkezeti beszámoló gyűlés volt. Ott állítólag azt is mondták: mivel „divatba jött” betömi a takarékszövetkeze­tekhez, Poroszlón is további védőintézkedéseket tesznek. Rácsok kerülnek majd az utcára néző ablakokra is. Sajnos, el­késtek. A hátsó udvarra néző vasaj­tón mentek be. Megfúrták, fel­feszítették azt. Ezután kint és bent is hatástalanították a ri­asztóberendezést. Bent aztán megvagdosták a páncélszek­rényt, majd felfeszítették és ki­rámolták. A civil vélemények megosz­lottak arról, hogy profi vagy pancsermunka volt-e. (Folytatás a 2. oldalon) Kinevezték Medgyessy Pétert Göncz Árpád köztársasági elnök - Horn Gyula miniszterelnök javaslatára - március 1-jei hatállyal pénzügyminiszterré ne­vezte ki dr. Medgyessy Pétert. Erről a köztársasági elnök sajtóirodája tájékoztatta csütörtö­kön a Magyar Távirati Irodát. A jövő héttől állami támogatásért pályázhatnak a vállalkozók Az új törvény fejlődést hozhat a mezőgazdaságban Gyötrelmekkel teli, válságos fél évtizedet hagyott maga mögött mezőgazdaságunk és élelmiszeriparunk. A termelés nagyobb arányban visszaesett, mint amennyit az átalakulás megkívánt. Emiatt az ágazatnak a gazdaságban betöltött súlya jelentősen csökkent, és 1994-ben mindössze 6,4 százalék volt. Ezért a kormány erőfeszítéseket tesz, hogy mezőgazdaságunk mielőbb új fejlődési pályára kerülhessen. Betörtek a poroszlói takarékba A faluban nem érvényes a „hírzárlat” Testületi ülés Felsőtárkányban Százmillióból gazdálkodnak Legutóbbi, szerda délutáni ülé­sén, demokratikus légkörben zajló vita végén, afelsőtárkányi önkormányzat két tartózkodás­sal elfogadta az idei évre vo­natkozó költségvetést, amely szerint a település százmillió forintból gazdálkodhat. A pénzügyi bizottság által részletesen elemzett előirányza­tokból kiderült, hogy az intéz­mények a tervezett keretet megkapták. Az általános iskola 25,5, a negyedik éve működő és egyre jobban fejlődő zeneiskola 5, a két óvoda 16 milliós ösz- szegből gazdálkodhat. Létszám- leépítéstől nem kell tartani az ott dolgozóknak. A bevételi ol­dalon a normatív támogatáso­kon túlmenően jelentős tételt (22 millió) jelent a helyi adókra épülő saját előirányzat. A kötelező szakfeladatok mellett biztosítja a költségvetés egyebek között a közművelő­dés (3,6 millió), valamint a sport (1,7 millió) támogatását is. A tervezett tartalékalap, va­lamint az elmúlt évi pénzma­radvány adja a feltételét a kö­zéptávú fejlesztési koncepció­nak, melyről a közeljövőben rendkívüli ülésen tárgyalnak. Az ülésen egyebek között el­hangzott, hogy kedvező időjá­rás esetén a Strabag cég meg­kezdi a rossz állapotban lévő mellékutak aszfaltozását. Az önkormányzat, mérle­gelve minden körülményt, há­rom tartózkodással elfogadta a Heves Megyei Vízműnek az ere­deti javaslathoz képest csök­kentett, 69 forintos vízdíját. Bajzát Rafael Elmozdulás kell, ha túl közeli a vég Tisztújítás és zárszámadás Poroszlón Tisztújításra valójában ez év decemberében került volna sor a Poroszló-Újlőrincfalva Mezőgazdasági Termelőszö­vetkezetben. Ám volt egy szétválást kezdeményező csoport, melynek beadványa nyomán „tartottak” egy ha­tározatképtelen közgyűlést. Itt hangzott el: mondjon le az igazgatóság. Ezt meg is tették, ezért került sor idő előtti választásokra. A tegnapi közgyűlés előbb visszahívta a tisztségviselőket, majd a hetek óta folyó jelölé­sek végére tett pontot azzal, hogy megválasztották az új összetételű igazgatóságot, fel­ügyelő- és egyeztetőbizottsá­got. Tizennégy név került az igazgatóságba jelöltek listá­jára. Amíg a számlálóbizott­ság dolgozott, addig Czövek Sándor igazgató megtartotta a zárszámadáskor szokásos be­számolót.-A szövetkezet a jelenlegi formájában működtetve nem tud nyereségesen gazdálkodni - közölte már a beszámoló elején. - Az 1995. évi gazdál­kodást már eleve nem is tud­tuk nyereségesre tervezni, 9 millió 753 ezer forint veszte­séget irányoztunk elő. Sajnos, a tényszámok ennél sokkal rosszabbak. Az okok egyike, mint aho­gyan Czövek Sándor rámuta­tott, hogy a tervezett és szük­ségszerű dolgozói létszám­csökkentést évek óta nem tud­ják végrehajtani. A másik ok­ként említette az igazgató:-A már három éve kidol­gozott kisebb önálló vállal­kozó egységek kialakítását, a szövetkezet lebontását gazda­sági társaságokra - a tagság nem fogadta el. Az igazgató­ság javaslatait a közgyűlés minden évben elvetette. Hol tart most a szövetkezet? - A gazdasági és anyagi helyzet tovább romlott, a szö­vetkezet szintjén a nyereséges gazdálkodás biztosítása kilá­tástalan, csak azt tudjuk - mondta Czövek Sándor -, a szövetkezet még teljesen nem omlott össze. (Folytatás a 3. oldalon) Új szeméttároló kell a Mátraalján Gyöngyösön öt év óta foglal­koznak a szilárd hulladék elhe­lyezésének problémájával. Szakemberek egymásnak el­lentmondó véleményt fogal­maznak meg a jelenlegi szur­dokparti tároló jövőjéről'. Egy pesti mérnöki iroda né­met tőkebevonással vállalná a Gyöngyös környéki hulladék elhelyezését. Helyet is találtak erre, Gyöngyöstarján közigaz­gatási területén. A német part­ner 150 millió forint értékben vállal garanciát megvalósításá­ért. Gáber Gusztáv, a budapesti cég ügyvezetője tegnap tájé­koztatót tartott a városházán a megjelent képviselőknek és ér­deklődőknek. Az önkormány­zat fontosnak tartja, hogy va­lamennyi ajánlatot mérlegelve hozza meg döntését.

Next

/
Oldalképek
Tartalom