Heves Megyei Hírlap, 1995. július (6. évfolyam, 152-177. szám)

1995-07-18 / 166. szám

HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, MEGYEI 1995. JÚLIUS 18., KEDD LŐRINCI, PETERVASARA VAROSOK ES KÖRZETÜK NAPILAPJA VI. ÉVFOLYAM 166. SZÁM ARA: 23,50 FORINT D/Ü'ffDAlVlÖ'í ÚJ Hírlap Fiókszerkesztőség, hirdetésfelvétel, lapterjesztés! mániA, Eltűnt szakok nyomában Kény szer döntések a tanárképző főiskolán1? Többen hívták fel a Hírlap szerkesztőségét tegnap, arról érdeklődvén, vajon mit is te­hetnek (kell tenniük) azoknak a diákoknak, akik sikeres fel­vételi vizsgát tettek az egri Esz- terházy Károly Tanárképző Főiskolán, ám utólag derült ki, hogy áradott szakpárt (szakot) az intézményben átmenetileg szüneteltetik.-Tény - mondta dr. Káló Ferenc, az intézmény főigaz­gató-helyettese -, hogy a vizs­gák után 15 szakpár esetében 120 pontra emeltük a felvételi ponthatárt, ez azonban nem szokatlan, sőt nem egyedi do­log, előfordult már más tanár­képző főiskolák esetében is. — Ez igaz, itt viszont nem csupán a korábbi, elvi pontha­tárok megváltoztatásáról van szó, hanem szakpárok - így az orosszal, a rajzzal és a techni­kával párosított szakok to­vábbá az ének-zene-karveze- tés szak ideiglenes szünetelte­téséről is...-Nos, a feleletet többfelé kell választani. Mert például a rajz esetében szakmai indokok alapján - a tanszék kérésének megfelelően - döntöttünk úgy, hogy csupán rajz-vizuális kommunikáció szakon tanul­hatnak a jövendőbeli főiskolá­sok, azaz itt egyszakos kép­zésre nyílik mód. Az ének- zene-karvezetésnél pedig en­nek a fordítottja igaz, magya­rán itt szakpárokban gondol­kodtunk. S amennyiben az orosz nyelvet vagy a technikát nézem, ott megint csak más szempontok motiválták az el­határozásunkat. (Folytatás a 2. oldalon) Az oktatáshoz is pénz, pénz és pénz kell fotó: fodor Péter Csak a HEVES HÍRLAP olvasóinak Agria Volán: új buszokkal komfortosodtak Mint lapunkban beszámoltunk róla, az április végi közgyűlésén új igazgatóságot és felügyelőbizottságot választott az Agria Vo­lán Részvénytársaság. A két testület hosszabb szünet után megtartotta első együttes ülését, ahol az első félévi gazdálko­dásról és a további üzletpolitikai teendőkről esett szó. Mind­ezekről Füle István vezérigazgatóval beszélgettünk. Sziréna Trabantok fekete napja az utakon Tegnap két balesethez kel­lett szükebb hazánk mentő­seinek kivonulniuk, tudtuk meg a megyei ügyeletén a szolgálatvezető tiszttől. Elsőként az ostorosi tetőn történt ütközéses baleset, melynek egy autóbusz és egy Trabant voltak résztvevői. Az autó utasa olyan könnyű sérülésekkel úszta meg a nem mindennapi találko­zást, hogy elegendőnek bi­zonyult a helyszínen ellátni sebeit, kórházba szállítása nem vált szükségessé. Szintén egy Trabant, il­letve annak utasai voltak szenvedő alanyai annak a Hatvannál az autópályán történt balesetnek, melyben egy kamion karambolozott a fentebb említett kisautóval, melynek utasai közül két sú­lyos és egy könnyű sérültet szállítottak a hatvani kórház baleseti ambulanciájára. A szakértők vizsgálják a bal­esetek körülményeit.- Mennyi árbevételt értek el hat hónap alatt?- Az első fél évben megvaló­sítottuk, amit célul tűztünk megunk elé, a 659 millió forin­tos bevételt. Mindezt három fő tevékenységből értük el: a tá­volsági autóbuszok, továbbá az egri helyi járatok működtetésé­ből, valamint a járműjavításból és egyéb ipari szolgáltatások­ból. Am a bevétel több mint nyolcvan százalékát a személy- szállítás biztosította. Most a nyári hónapokban - ez különö­sen júliusra és augusztusra jel­lemző -, kisebb forgalmi kilo­méterekkel és a költségek csökkenése nélkül, mintegy harminc százalékkal kisebb ár­bevételre számítunk. Jelenleg ugyanis sokan vannak szabad­ságon, tart a vakáció, és emiatt kevés diák utazik autóbuszain­kon.- Mennyire szigorították a költségekkel való gazdálko­dást?-A kialakult közgazdasági környezet még inkább arra kényszerített bennünket, hogy a költségeinkre nagyon ügyel­jünk. Annál is inkább, mert időközben az üzemanyagok, a gumiköpenyek és az alkatré­szek ára tetemesen emelkedett, jóval meghaladta a tervezett mértéket. Ezért amikor mérle­get készítettünk, örömmel ve­hettük tudomásul: érdemes volt takarékoskodnunk, mert az nyereségben jelentkezett. Ennek köszönhető, hogy - ugyan ke­mény erőfeszítésekkel, de - si­került megtartanunk az esz­tendő első felében a dolgozó­inknak juttatott szociális és egyéb kedvezményeket.-Az első hat hónap komoly eredménye, hogy - informáci­ónk szerint - újabb jármüvekkel gyarapodtak.- Megállapodtunk a gyár­tókkal: az Ikarus Rt.-vei, vala­mint az Ikarus Egyedi Autó- buszgyártó Rt.-vei, hogy az első hat hónapban 117 milliós beru­házást valósítunk meg. Nyolc új autóbuszt, s három használt he­lyi járatos csuklós kocsit vásá­roltunk. Ezek közül hét Ikarus 244-56-os típus, és egy Ika- rus-Scania Intercity kocsi, amelyet légkondicionáló rend­szerrel, valamint a legkorsze­rűbbfékberendezéssel szereltek fel. Egyébként valamennyibe környezetkímélő motorokat építettek be. Ezekkel a korszerű járművekkel elértük, hogy to­vább növekedett az autóbusz­parkunk üzembiztonsága,* és komfortosabbá tehetjük a sze­mélyszállítást.-A társaságnál az utóbbi években nagy figyelmet fordí­tanak a korszerűsítésre.- Valóban. Jelenleg már 67, környezetbarát motorral felsze­relt autóbusszal rendelkezünk. (Folytatás a 3. oldalon) A tegnapi jegyzés 25 millió forint volt Bizalom az OTP Bank Rt. kibocsátott részvényei iránt Tegnap reggel már nyitás előtt sokan érdeklődtek az OTP Bank Rt. megyénkben levő fió­kjainál a pénzintézet részvényei iránt. A délelőtti órákban ez szinte állandósult. Hétfő óta le­het ugyanis lakossági részvé­nyeket jegyezni az OTP Bank Rt.-nél, ez egymillió 400 ezer darabot jelent. A déli órákban a Hírlap ér­deklődésére dr. Jakab Zsolt, a pénzintézet megyei igazgatóhe­lyettese elmondta, hogy a jegy­zés három lépcsőben történik. Először a nagy európai pénz­ügyi befektetőknek ajánlották az OTP Bank Rt. részvényeinek egy részét, amely július 7-én le is zárult, harmincszázalékos túljegyzéssel. A múlt héten a társaság dolgozói tehették ugyanezt - kedvezménnyel. Tegnaptól a lakosság kezdhette meg a jegyzést a részvények öt százalékára. Lapzárta előtt kaptuk a hírt: hétfőn 25 millió forint névér­tékű részvényt jegyeztek me­gyénk OTP-fiókjaiban. Amennyiben túljegyzés lesz, akkor az ÁPV Rt. felajánl még további, közel 960 ezer rész­vényt lakossági megvásárlásra. (m. k.) Tragédia Egerbaktán Hét hónapos baba az úton Egy édesanyának egyformán kedves mindegyik gyermeke, de talán a legkisebbik áll a szívéhez legközelebb. Vadász Éva is majd beleőrült, amikor hét hónapos kicsinye vasárnap súlyos sérülést szenvedett. Az asszony a karjaiban tartotta Dórikát mindaddig, amíg egy száguldó rendőrautó fellökte őket, s a csecsemő az úttest aszfaltjára röpült. Exkluzív A 18.05-kor Egerből induló au­tóbusszal érkeztek Egerbak- tára, hogy néhány felhőtlen na­pot töltsön a család az édesapa, Szabó Lajos szüleinél. A köz­pontban, a Viktória vendégfo­gadónál szálltak le a járműről, s mivel járda nincs, így az út szé­lén igyekeztek a nagymamáék- hoz. Kimerültek voltak, hiszen lakhelyükről, a Nógrád megyei Mihálygergéről többszöri át­szállással jutottak ide. A férfi - maga előtt terelgetve három csemetéjét - ment elöl, őket követte az asszony a karon ülő csecsemővel.- Egy pillanat alatt történt az egész - meséli a családfő. - Az úttest túloldalán Eger felé tar­tott egy személykocsi, s mögüle kivágott és átjött a mi olda­lunkra a rendőrautó. Nem szi­rénázott, csak rendkívül gyor­san robogott felénk. (Folytatás a 2. oldalon) Méltó emléket az áldozatoknak Az ’56-os Szövetség a megye- székhelyen beadványt nyújtott be az urbanisztikai bizottság­hoz, illetve Eger polgármeste­réhez. Ebben kérték, hogy az egri sortűz áldozatainak állít­son méltó emléket a város. Tegnap délután az érintettek és a szakemberek megtekintették a helyszínt, majd megegyezés született a leendő emlékhelyről. Ennek értelmében a Csiky Sán­dor utca végén álló falra kerül majd a fekete gránittábla a hő­sök neveivel. A szövetség ön­álló emlékművet szeretett volna, azonban a belváros mű­emlék jellege ezt nem tette le­hetővé. A tábla avatásának időpont­járól a későbbiekben születik majd döntés. Pár kilométerre Tiszaújvárostól Gál Zoltán autóbalesete Nem sérült meg az Országgyűlés elnöke Hétfőn, a délutáni órákban - hozta nyilvánosságra a hírt tegnap kora este a Magyar Távirati Iroda - a Debreceni Nyári Egyetem megnyitásáról a miskolci millecentenáriumi kiállítás megnyitására utazó Gál Zoltán a 35-ös számú fő­úton autóbalesetet szenvedett. Az elsődleges beszámoló sze­rint a karambol Tiszaújváros­tól mintegy 10 kilométerre következett be. Bár a rendőrség a szeren­csétlen és váratlan eset után azonnal teljes hírzárlatot ren­delt el az ügy kapcsán, az MTI munkatársai által meg­szerzett értesülések szerint az történt, hogy az Országgyűlés elnökének autóját felvezető motoros rendőr előzés közben egy Trabant személyautóval ütközött. Arról pedig a két­ütemű jármű pontosan a ház­elnököt szállító autóba csapó­dott. A baleset során Gál Zoltán sértetlen maradt, a távirati iroda információi szerint azonban a motoros rendőr és az elnököt kísérő két kormányőr sajnos, a helyszí­nen életét vesztette. Az Országgyűlés elnökét kivizsgálásra az egyik mis­kolci kórházba szállították. A baleset körülményeit szakértők bevonásával vizs­gálja a rendőrség. Lesz-e versenyképes vasút? Beszélgetés Rigó Zoltán vezérigazgatóval A gyöngyösi vasutasnapi ün­nepségen sikerült találkoz­nunk Rigó Zoltánnal, a Ma­gyar Államvasutak Rt. vezér- igazgatójával, aki készséggel válaszolt a Hírlap tudósítójá­nak kérdéseire.- Vezérigazgató úr, hogyan fo­gadták a kormányhatározatot, amely a MÁV 40 milliárdos adósságát elengedte?- Talán nem ez a leglényege­sebb ebben a kormányhatáro­zatban, hanem az, hogy végre megoldódik az a 10-12 éves probléma, miszerint a közszol­gáltatásnak és a személyi fuva­rozásnak nincs finanszírozója, s emiatt folyamatosan gyűlik a MÁV adóssága. Ma 180 milli­árd forint a külső és 200 milli­árd a belső adósság. A fő, hogy rendeződik ez a kérdés. Ezen túl igen fontos, hogy folytató­dik a régi tartozások szanálása. Reméljük, e kormánydöntésnek köszönhetően a jövő év elején megszűnnek ezek a gondjaink. A novemberi kormányhatározat 56 milliárdot, a mostani 40-50 milliárdot fog szanálni. Mindez lehetővé teszi, hogy a MÁV végre a saját lábára álljon.- Hírlik, hogy mindezek drasztikus létszámleépítésekkel is járnak...-A MÁV-nak ahhoz, hogy életben maradjon, versenyké­pesnek kell lennie. Ennek pedig van egy követelménye: a költ­ségeket olyan szintre csökkent­sük, amit a vevő meg tud fi­zetni. (Folytatás a 2. oldalon) Karácsondon elsőnek a megyében Állami földre licitáltak Mindössze húszhektárnyi föld sorsáról döntöttek a tegnapi karácsondi árverésen. Két szempontból mégis jelentős volt a licitálás. Egyrészt a megyében most első alka­lommal lehetett állami tulaj­donú földhöz jutni, nevezete­sen a Gyöngyös-Domoszlói Állami Gazdaság területei­hez, másrészt a kárrendezési hivatal határozata szerint csak a saját jogon kárpótolt hely­beliek, illetve azok vehettek részt az árverésen, akiktől va­lamikor karácsondi földet vet­tek el. A polgármesteri hivatal dísztermében összegyűlt mintegy 60 kárpótolt közül csak minden negyedik felelt meg a szigorú előírásoknak. A többiek zokszó nélkül tu­domásul vették a tényeket, sőt folyosói beszélgetéseken olyan kijelentés is elhangzott, hogy már az előző kormány­nak szigorúbban kellett volna az idegenek, a nem helybéliek termőföldkárpótlását szabá­lyoznia. Általában ezer forintnál nem kellett többet fizetni aranykoronánként, noha a ki­kiáltási ár minden esetben 3 ezer forint volt. A 20 hektár gyorsan gazdára talált, ami azt jelzi, hogy továbbra is igény van a termőföldre. Ka­rácsondon egyébként hol­napra is terveztek árverést, ezt azonban szeptemberre halasz­tották. Akkor 86 hektár kerül kalapács alá. N. Gy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom