Heves Megyei Hírlap, 1995. március (6. évfolyam, 51-76. szám)

1995-03-27 / 72. szám

Várvédök mai „utódjai” Hatszáz gyermek vett részt az egri várjáté­kokon, érkeztek a környékbeli falvakból, de a fővárosból is. (3. oldal) A saját portájukon söpörjenek Javaslom, mielőtt nyilvánosan megjelentetnek valamit, ismerjék meg a valós tényeket és az ide leginkább vágó törvényeket... (6. oldal) Forráshiány Kiskörén A Tisza-tó partján rákényszerülnek arra, hogy pénzért, támogatásért pályázzanak a Belügyminisztériumnál. (5. oldal) HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, MEGYEI 1995. MÁRCIUS 27., HÉTFŐ HÍRLAP LŐRINCI, PÉTER VÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA VI. ÉVFOLYAM 72. SZÁM ÁRA: 18,80 FORINT A lekötéstől függő eladási kamatok ezen a héten: 30 nap 60 nap 90 nap 23,0% 24,0% 26,0% 180 nap 270 nap 365 nap 27,0% 27,5% 28,0% 450 nap 540 nap 730 nap 28,5% 29,5% 30,0% 1 /i’FHi I /' OOlKftf Az új tulajdonos fejleszti az üzlethálózatot Panoráma VIK Rt.: új feltételekkel készülnek a megméretésre Amikor tavaly november végén az Állami Vagyonügynökség nyilvános pályázaton meghirdette az egri központú Panoráma VIK Részvénytársaság 79,95 százalék, azaz 103 millió 940 ezer forint névértékű állami tulajdonú részvénycsomagját megvé­telre, akkor többen is „ringbe szálltak”. A társaság privatizá­ciójában való részvételre a megyeszékhelyen megalakult a To- urs-Invest Kereskedelmi Kft., amely az idén január 26-án le­járt beadási határidőig - mások mellett - szintén pályázott. Amint nemrég hírül adtuk, az ÁVÜ szakmai bizottsága dön­tött, és a Tours-Invest Kereskedelmi Kft.-t hirdette ki a pályá­zat győztesének. Az új tulajdonos az elmúlt hét második felé­ben már alá is írta a szerződést a Panoráma VIK Rt. megvásár­lására az illetékesekkel. Torta s gyertya a Harlekinnek MSZP-értekezlet Hónapok óta értek a szigorító döntések A kormány hosszú szakmai, politikai előkészítő munka után döntött a március 12-én bejelentett intézkedéscsomag­ról. A kabinet olyan határoza­tokat hozott, amelyek az eset­leges szükséghelyzet elkerülé­sét szolgálják. Erről Horn Gyula kormányfő­pártelnök beszélt a Magyar Szocialista Párt vasárnap dél­előtt Budapesten megnyílt or­szágos értekezletén. A tanács­kozáson összegezték a kor­mányzati intézkedéscsomag nyomán kialakult helyzetet, és körvonalazták az elkövetke­zendő hónapokban a kor­mányra, illetve a pártra váró tennivalókat. A kormányfő-pártelnök visszautasította azokat a kifo­gásokat, miszerint a kabinet úgymond kapkodva, rögtönözve nyúlt volna a szigorítás eszkö­zeihez. Az igazság az - hangoz­tatta -, hogy már hosszú hóna­pok óta érik a döntés. (Folytatás a 4. oldalon) A plébános-gyilkosság elfogott gyanúsítottjai A Pest Megyei Rendőr-főkapi­tányság szombaton őrizetbe vette a törökbálinti plébános meggyilkolásával és más súlyos bűncselekmények elkövetésével alaposan gyanúsítható P. L. 28 éves leányvári, B. E. 20 éves budapesti és D. M. 18 éves bu­dapesti lakosokat. Törökbálinton március 23-án este hat óra tájban gyilkolták meg brutális kegyetlenséggel Pelsőczy Ferenc prépost-plé­bánost. A rendőrség nagy erők­kel kezdett a nyomozáshoz, és bravúros gyorsasággal sikerült elfogni a gyanúsítottakat. A rendőrségi vizsgálat továbbra is nagy erőkkel folyik. A Pest Megyei Rendőr-főka­pitányság kedden részletes tá­jékoztatást ad a sajtón keresztül a történtekről. A kft. egyik tulajdonosa Har­mati László, az Eger-lnvest Rt. vezérigazgatója. Vele beszél­gettünk a magánosítást követő elképzelésekről.- Az ÁVÜ az árajánlatot, il­letve az üzleti tervet illetően a mi pályázatunkat tartotta leg­megfelelőbbnek — mondta. - Sőt, utólag azt is megtudtuk, hogy amennyiben a társasá­gunk pályázatát nem fogadja el a szakmai bíráló bizottság, ak­kor újból nyilvános pályázatot írtak volna ki a privatizációra. Végül is örülünk a döntésnek, de már világosan látjuk, hogy nem kis szakmai feladatot je­lent majd a Panoráma VIK Rt. versenyképessé tétele.- Milyen feladatokra készül­nek?- Annyi már bizonyos, hogy április végén lesz a cég közgyű­lése, amelyen az elmúlt év gaz­dálkodását értékelik, és megha­tározzák az idei üzletpolitikát. Információim szerint a Pano­ráma a tavalyi évet veszteség­gel zárta. így a magánosítását követően egy teljes szerkezeti, működési elemzést végzünk a cégnél,' konkrétan a tizennégy üzletre vonatkozóan. Az közül öt: az egri Unicornis, a Kop- csik-cukrászda, a szilvásváradi Szalajka Fogadó, a mátraalji városban levő Gyöngyös, va­lamint az Olympia étterem jö­vedelem-érdekeltségben mű­ködik. A többi kilenc - közöt­tük például az egri Vadászkürt étterem - viszont vállalkozásba adott. Az említetteknél a ko­rábbi feltételeket nem ismertük. (Folytatás a 3. oldalon) A harminc éve megalakult Har­lekin Bábszínház jubileumi ren­dezvényeinek sorában tegnap délelőtt a Hófehérke című játé­kot mutatták be Egerben. Az előadás után - mindenki szá­mára váratlanul - a közönség soraiból a besenyőtelki gyere­kek hatalmas tortával és har­minc szál gyertyával köszöntöt­ték a szereplőket a kettős év­forduló alkalmából. Demeter Zsuzsa művészeti vezető szerint ez volt a legmeghatóbb pilla­nata a tíz éve professzionális Azt hinné az ember, hogy mo­torizált korunkban, amikor annyi az autólopás, nem történ­nek már a régi betyárvilág han­gulatát idéző bűncselekmé­nyek. Ezért nem számít szok­ványos esetnek az a bűntény, amely szombaton, a délutáni órákban esett meg Andornaktá- lyán. Történt ugyanis, hogy négy ló a szőlőkön keresztül elkóbo­rolt Ostorosról egészen az an- domaktályai határig. N. K. öt­venegy éves andomaktályai la­kos épp kinn dolgozgatott. Vesztére. Ugyanis, hogy a vetést ne ta­possák össze, befogta a négylá- búakat, hazaterelte, s kikötötte házának nagykapujához. Még­hozzá azzal a szándékkal: a tu­lajdonosuk majd csak rájuk ta­lál. Nem így vélte azonban az os- torosi M. Cs. és fia, M. A. A be­csületes megtalálót tolvajnak gondolták, amikor a háza előtt rábukkantak állataikra. Szó szót követett, s a két lótulajdonos nekiesett a szerencsétlennek. Értesüléseink szerint olyan bru­tálisan bántalmazták, hogy N. K. elvesztette egyik szeme vilá­gát. A rendőrségtől vasárnap meglehetősen nehézkesen ka­társulatként működő bábszín­ház gazdag rendezvénysoroza­tának. Délután a Gárdonyi Géza Színházban megtartott fogadá­son köszöntötték a bábtagozat művészeit, ezen többek között részt vett Magi István, a Műve­lődésügyi Minisztérium szín­házi osztályának főtanácsosa és Gál Agnes, a színházi osztály munkatársa. A társulatot dr. Löffler Erzsébet tanácsnok kö­szöntötte a kettős jubileum al­kalmából. pott tájékoztatás alapján a sér­tett nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléssel került kór­házba. Ezúttal nem volt szerencséje annak a három sötétben lopa­kodó embernek, aki éjszakai „portyázásra” indult vasárnapra virradó éjjel Egerben: annak reményében, hátha kicsit „meg­szedhetik” magukat. A tett színhelyéül a Mátyás király út 76. szám előtti aján­dék- és dohánypavilont szemel­ték ki. Alig ütötte el az éjfélt az óra, amikor betörték a kirakat ablakát, s nekiálltak dézsmálni a pavilonban lévő árukat. No, nem sokáig űzhették ténykedé­süket. Ugyanis vesztükre az ott la­kók épp az erkélyen nézelőd­tek, s észrevették a három, szorgosan „ügyködő” tolvajt. A polgárok sem tétlenkedtek: 0 óra 20 perckor riasztották a rendőrséget. A rend őrei forrónyomon ül­dözés során elfogták a tettese­ket: B. T. és F. K. egri lakoso­kat, valamint G. L. tamaszent- miklósi lakost. A háromezer fo­rint értékben ellopott kozmeti­kai cikkeket a rendőrség visz- szaszolgáltatta a tulajdonosnak. (mikes) Üldözéssel fogták el az éjszakai betörőket Négy ló miatt kiverték a szemét Nem tolvaj volt a szerencsétlen megtaláló A^közgyúlés tagja lett Blaskó György Önkormányzatot választott a magyarországi szlovákság Az Országos Választási Bi­zottság a Magyarországon pontosan tizenegy megyében élő hazai szlovákság által megválasztott 226 elektort március 25-én, szombaton délelőtt 11 órára hívta össze az V. kerületi Újvárosháza dísztermébe. A Heves megyeieket - kap­tuk vasárnap délelőtt a friss tájékoztatást Stuller András­tól, Mátraszentimre polgár- mesterétől - a kisnánai nem­zetiségi önkormányzat tagjai, valamint Mátraszentimre pol­gármestere és a képviselő-tes­tület nemzetiségi tagja képvi­selték az országos fórumon. A 87 százalékos megjelenés biz­tosította a legitim választás lebonyolítását és az 53 tagú közgyűlés tagjainak megvá­lasztását. Heves megye kül­döttei is eredménnyel tértek haza az esti órákban, mivel Blaskó György, mátraszent- imrei szlovák nyelvoktató és szakértő nagyon előkelő he­lyen került a közgyűlés tagja­inak a sorába. A megválasztott tagok ápri­lis 2-án a parlamentben talál­koznak, ahol esküt tesznek és megkapják megbízólevelüket. A szlovák kisebbség országos önkormányzatának elnökét, alelnökeit, különböző bizott­ságait a későbbiekben választ­ják meg. Karitászmunkák Az Egri Főegyházmegyei Kari- tász szombaton egyházmegyei gyűlést tartott Egerben, a kari- tászcsoportok küldöttei részvé­telével. Délelőtt 9 órakor dr. Seregély István egri érsek mon­dott szentbeszédet a Baziliká­ban megtartott szentmisén, majd a résztvevők felkeresték Ács István segédpüspök sírját. Ezt követően az Érsekudvar­ban lévő előadóteremben gyűlt össze több mint harminc kari- tászcsoport képviselője, ahol dr. Csiba Gábor tartott elő­adást. A csoportokra nagy fel­adat hárul: a falvakban a mun­kanélküliséggel, a szegénység­gel kell szembenézni, a váro­sokban pedig elsősorban a drog terjedésével. A lelki segély- nyújtás a gyermekotthonokban, a börtönökben is feladata a csoportoknak, és támogatják az időseket, a mozgássérülteket is. Csőd, felszámolás A múlt évben 189 csőd- és 5711 felszámolási eljárás kez­dődött a magyar bíróságokon. A csődeljárások közül 1994-ben 495 fejeződött be, és 4148 felszámolási ügyet zár­tak le a bíróságok. A legtöbb eljárás tavaly is kft.-k ellen in­dult. Ikarusok Angliába Újabb tíz, jobbkormányos 480-as típusú városi autóbuszt indítottak útnak az Ikarus má­tyásföldi telepéről Angliába. Érre a piacra az Ikarus az el­múlt hónapban szállította a századik járművet. A most ki­gördült buszokon kívül to­vábbi tíz szerelését végzik. Az angliai vásárló újabb hatvan A Nap Hírei autóbusz vásárlását helyezte kilátásba. A Richter nem emel A Richter Gedeon Rt. ügyve­zetése annak ellenére sem emeli saját gyártású gyógy­szerei árát, hogy a forintleér­tékelés és a vámpótlék kivetése jelentős többletköltséget oko­zott, mivel emelkedtek az im­portból beszerzett vegyianya­gai árai. A gyár vezetése úgy ítélte meg, hogy a többletkölt­ségeit a lakosság, mindenek­előtt a nyugdíjasok helyzetére tekintettel, átvállalja. így a Cavinton, Quamatel, Ednyt árai változatlanok maradnak. Mérgezett madarak Nagy valószínűséggel vegy­szermérgezés okozta azt a tö­meges darupusztulást, amely Nagybánhegyes külterületén történt március 10-én. A fele­lősségre vonás mégis elmarad. Bár a vizsgálóknak tudomásuk van a - házilag készített és gondatlanul alkalmazott - me­zőgazdasági célú vegyszer­használatról, ennek tényét bi­zonyítani nem áll módjukban. Fenyegető fegyveres Szombaton Pécsen, a Szirén bár előtt R. V. Péter csőre töl­tött fegyverrel fenyegetett meg két férfit. A sértettek lefegyve­rezték és a rendőrjárőmek át­adták. A férfi lakásán megtar­tott házkutatás során horvát gyártmányú géppisztolyt, lő­szereket és golyóálló mellényt foglaltak le. Az ügyben foly­tatják az eljárást. Végső győzelem a röplabda Interligában - A Kordax-Eger női csapatának kie­melkedő nemzetközi eredményéről a 9. oldalon tudósítunk. fotó: kaposi tamás

Next

/
Oldalképek
Tartalom