Heves Megyei Hírlap, 1993. június (4. évfolyam, 125-150. szám)

1993-06-19-20 / 141. szám

HÍRLAP, 1993. június 19—20., szombat—vasárnap SPORT Pingpongban nemzetközi kupaszereplés Ütőképes gárda jött össze a megyeszékhelyen A világbajnokság időpontja miatt már több hete befejeződött a küzdelem az asztalitenisz NB I-ben. A HMÖ SE férfigárdája újoncként ötödik helyen végzett a tízcsapatos mezőnyben, és ezzel messze túlteljesítette az előzetes várakozást az eg­ri együttes. A csapat szerepléséről dr. Es­tefán Géza szakosztályvezetővel beszélgettünk, hogy felidézzük a csapatbajnokság történéseit, visz- szatekintsünk a sikeres bajnok­ságra, amelyhez hasonló még nem volt Egerben. — A célt bizonyára nem ilyen „szigorúan " fogalmazták meg az induláskor? — A kiesést jelentő 9-10. he­lyet akartuk biztosan elkerülni, vagyis a gond nélküli bentmara- dásra összpontosítottunk. — Az őszi szezon után Wei Csin Siu játékos-edző úgy véle­kedett, hogy elérhető a hatodik hely, és végül attól is jobb lett. — Ez a gárda öt fordulóval a befejezés előtt nyerte meg tavaly az NB I/B-t. Attól a pillanattól kezdve már a magasabb osztály­ra készült, kitartóan és kemé­nyen. Wei Csin Siu teljes szakmai önállósággal dolßozott. Szigorú edzésein nem tűrte a legcseké­lyebb lazaságot sem, szerencsére a játékosok hű követői voltak a felkészülésben. A tavalyi nyáron napi két edzésen öt órát gyako­roltak. Pihenésül az volt a juta­lom, hogy elmehettek például strandolni egy kicsit abban a nagy hőségben, de a távot futva kellett megtenni. — Valójában már az ősszel sem úgy látszott a csapat, mint egy félénk újonc. — Meg is leptük ezzel a többi­eket, de azért a bajnokság első felében még gyakran kiütközött a tapasztalatlanság. Bizonyíté­kául ennek, háromszor 10-8-ra kaptunk ki. A Spartacusnál el­szenvedett vereség különösen fájó volt. A hetedik helyezést 7 ponttal értük el, tavasszal viszont 12 pontot gyűjtöttünk hozzá. Túljutottunk az 50 százalékos teljesítményen. Egyénileg Wei Csin Siu 80, Bárány 51, Marsi Wei Csin Siu forradal­masította Egerben az asztali- teniszt (Fotó: Szántó György) 45, András 35 százalékos pont­szerző volt, Pálosi viszonylag ke­veset lépett asztalhoz. Sikereink­hez feltétlen hozzájárult a páro­sok jó kezdése az egyes mérkőzé­seken. Főleg a Wei Csin Siu — Marsi duó remekelt, és aratott szép győzelmeket. — Hogyan alakul a nyári me­netrend? — Jelenleg tetszőlegesen vesznek részt az edzéseken a já­tékosok. Valójában szünet van, hiszen az elmúlt másfél eszten­dőben nem pihentek a fiúk. A felkészülést július 19-én kezd­jük. — Várható-e változás a csa­patban? — Szó van egy fővárosi ping­pongozó átigazolásáról, aki bal­kezes. Változás lehet az is a kö­vetkező bajnokságban, hogy Pá­losi több lehetőseget kap. — Felvetődhet, hogy kevesen látják Egerben játszani a csapa­tot, a Kistályai útra nem mennek ki sokan. A körcsarnokban több lenne a néző. — Mi nem panaszkodhatunk ilyen tekintetben sem. Kiskunfél­egyháza után Egerben van a leg­több szurkoló, és ez eddig az elő­nyünkre vált. A körcsarnok nagy terem, a mieink is idegenül ját­szanának ott, ami nagy hátrány az asztaliteniszben. A mi ter­münkhöz az ellenfelek nehezeb­ben alkalmazkodnak, vagyis tak­tikai okok is közrejátszanak a helyszín megválasztásában. — Úgy hírlik, hogy ősszel már nemzetközi kupában is indulhat a HMÖ SE. — A bajnokság első hat helye- zettjejogosult a kupaszereplésre, de meg nem tudni, melyik csapat hol indul. Mi is élni fogunk a le­hetőséggel. Háromfős csapatok vesznek részt a küzdelmekben, az összecsapások egyfordulósak, nincsenek oda-visszavágók. Aki veszít, az kiesik. Azzal, hogy ki­lépünk a nemzetközi küzdőtérre, az egri asztalitenisz is megmutat­kozik a világ, illetve azon belül Európa előtt. Azért, hogy ide ju­tottunk, abban nagy szerepe van „Csocsónak”, ahogyan Egerben becézik, és egyben szeretik Wei Csin Siu-t. A vele évek óta meg­kezdett munkát szeretnénk a jö­vőben is folytatni. Fesztbaum Béla ét A mátraderecskei Általános Iskola igazgatója pályázatot hirdet német — angol szakos tanári állásra, vagy német — bármely szakos tanári állásra. Állás elfoglalásának határideje 1993. szeptember 1. Bérezés a jogszabályban meghatározottak szerint. Szolgálati lakás megoldható. Jelentkezni lehet a mátraderecskei Polgármesteri Hivatalban. Levélcím: 3246 Mátraderecske, Hősök tere 12. Telefon: Recsk: 124. ______________ * A z ESE sorsáról tárgyaltak Az elmúlt napokban bead­vánnyal élt az Eger Sportegyesü­let ügyvezetése és a szakosztá­lyok vezetői Eger város önkor­mányzatának képviselő-testületi tagjai felé. Az anyag tárgyát a klub további sorsát érintő anyagi problémák képezték. A bead­ványt tegnap tárgyalta az önkor­mányzat mellett működő oktatá­si és sportbizottság, azzal a szán­dékkal, hogy javaslatot tegyen a közgyűlés felé. Az Eger SE veze­tőivel együtt tartott megbeszélé­sen leginkább az a kérdés forgott kockán, hogy a városi sportkon­cepciót is alapul véve mennyiben tekintheti sajátjának az egyesületet a megyeszékhely önkormányzata. A hosszúra nyúlt eszmecsere végén született megállapodás értelmében a kö­vetkező hetekben a művelődési és sportiroda, valamint az Eger SE vezetése közösen készít javaslatot a lehető legjobb megoldás érde­kében, hiszen tovább nem odáz­ható az egyesület működtetésé­nek tisztázása. A végveszély megelőzése céljából úgy szüksé­ges felgyorsítani a cselekvést, hogy augusztusban az önkor­mányzati közgyűlés dönteni tud­jon a legalapvetőbb kérdések­ben. Végh János a Szuper Bike ob-n Vasárnap a Hungaroringen rendezik meg a Szuper Bike országos bajnokság harmadik fordulóját. A mezőnyben ott lesz Yamaha mo­torjával a gyöngyösi Végh János, aki az összetett versenyben az elő­kelő negyedik helyen áll. A második fordulóban úgy érkezett ötödik­nek a célba, hogy eltört a dugattyúgyűrűje. Most abban reménykedik, hogy nem lesz részé hasonló balszerencsében, és sikerül az élbolyban végeznie. V Országos kereskedelmi hálózattal rendelkező kft. keres megyei kirendeltségének élére vezetői. Ön sikerrel pályázik, ha 28—40 év közötti, fiatalos lendiiletű, kereskedelmi végzettségű, vezetői gyakorlattal rendelkező szakember. Az Ön feladata lesz a már működő képviseletek munkájának koordinálása, illetve továbbfejlesztése. Kreatív, építő munkáját évi 360.000—650.000 Ft-os jövedelemmel honoráljuk. Fényképes szakmai önéletrajzát, melyet bizalmasan kezelünk, kérjük, küldje be 1993. június 24-ig a következő címre: „Irodavezető” MITAX ORGAN KFT. 6720 Szeged, Ff.: 1175 r FUTBALL- FOCI— LABDARÚGÁS - FUTBALL ­FOCI - ^LABDARÚGÁS -TTl* FUTBALL Az FC Hatvan „kezében” is az Eger SE A labdarúgó NB II. utolsó for­dulója előtt valójában már egy hete tart a számolgatás, minde­nekelőtt a kiesés frontján. A Bag és a Salgótarján után még nem tisztázott a harmadik kieső csa­pat neve, ahol három együttes körül folyik a latolgatás. Buda­fok, Eger, Szeged a pillanatnyi sorrend. A Budafoknak pont­előnye van, az Eger SE-nek leg­jobb a gólkülönbsége. De mi vár rájuk ma délután? Budafokra az FC Hatvan láto­gat. A vendégeknek egy döntet­len is elegendő az „üdvösség­hez”, az NB I-es osztályozó egy ponttal is biztosítható. Egyetlen pontocskánál a budafokiak eset­leg fellélegezhetnek, de nyugod­tak csak két ponttal lehetnek. Győzelmük esetén a hatvaniak bánkódhatnak, mert rosszabb a gólkülönbségük, mint a harma­dik Kaba csapatának, amely nyerhet Kiskőrösön. Mint nyil­vánvaló, az FC Hatvannak a két pontra kell törekednie, pedig az idegenbeli győzelmekben nincs gyakorlata. Takács Pál elnökhe­lyettes emlékeztetett arra ben­nünket, hogy 1991 októberében nyertek utoljára idegenben... Térjünk azonban vissza az „al­sóházba”. Az Eger SE a már baj­nok Debrecen otthonában ven­dégszerepei. Vereség esetén is bent maradhat, de mi a garancia arra, hogy a Szeged otthonában veszti el a III. Kér. TVE elleni mérkőzését? Biztosra vehető, hogy semmi. Éppen ezért nem lehet más célja az Egernek, mint győzelemre játszani. Ezt erősí­tette meg tegnap Kiss Tibor edző is, aki kissé neheztelve mondta: — Most mindenki tőlem várja a csodát, mert köztudott, hogy Debrecen a szülővárosom. Sem­mi szennyes dologba nem va­f yok hajlandó belemenni, ne- em többet ér a foci annál, hogy .alkudozzak. A csapat javulását látni kell, a fiúk elszántak lesz­nek, amit nem is szükséges külön bizonygatni. Tovább számolgatva, a dön­tetlen is elég lehet az Egernek, ha győz a Hatvan. így valójában a hatvaniak „kezében” is van a megyeszékhely NB Il-es labda­rúgásának jövője, és ezzel csak a matematika törvényszerűségeit követjük, nincs szándékunkban terhet rakni Tóth Dénes edző ki­tűnő csapatára. A kívülálló szá­mára kétségtelenül érdekesnek mutatkozik így a forduló, hiszen a csapatok nagy többségének a győzelemre kell törekedni, ami hasonló arányban zárja ki az al­kudozás lehetőségét is. Remél­hetőleg... a GYSE is lehet bajnok Még A labdarúgó NB III. Mátra- csoportjában arra lehetett számí­tani, hogy a magabiztosan vezető Rákospalota jóval a végé előtt bebiztosítja bajnoki címét. Az­tán a hajrában becsúszott két ve­reség, és így még a Gyöngyösi SE is lehet bajnok, hiszen a listave­zetőre idegenben vár nehéz fel­adat. Halmóczki Ferenc, a GYSE ügyvezető elnöke így látja a Füzesabony elleni megyei rang­adó esélyeit: — Nem foglalkozunk az NB II. lehetőségével, becsületes já­tékra törekszünk, mint eddig is mindig. Bennünket elsődlegesen a GYSE léte és jövője érdekel. A Füzesabony jó csapat, bizonyára jó mérkőzést játszunk velük, a dobogós helyezésre igyekszünk vigyázni. Trombitás István, a Füzes­abony szakosztályvezetője is a do­bogóban reménykedik: — Jó formában van a csapa­tunk, így esélyünk lehet a győze­lemre. Ha nyerünk, megszerez­hetjük legalább a harmadik he­lyet, ami széjp teljesítmény lenne az újonctól. Nem felejtettük el az ősszel Gyöngyösön elszenvedett vereséget, szeretnénk visszavág­ni a vendégeinknek, noha nagyra értékeljük a GYSE eredményeit, és tudjuk, hogy nehéz küzdelem vár ránk. Sok szurkolót várunk, összességében sikeres bajnoki évzárásra számítunk. A Mátra-csoportban izgalmas lesz a végjáték, hiszen összesen hét csapatnak van esélye arra, hogy az első három hely valame­lyikén végezzen. Harmadik itt szereplő csapatunk, a Heréd, a Monor csapatát fogadja. A mér­kőzés, tekintve a herédiek utóbbi hetekben előállt gondjait, három­esélyes. Bízva abban, hogy Nagy Vilmos edző gárdája be­tyárbecsületből összekapja ma­gát, és szerez legalább egy pon­tot. Ezzel persze nem a győze­lemről akarjuk lebeszélni a jobb sorsra érdemes gárdát. A Bélapátfalva számára véget ér a Tisza-csoportbeli „száműze­tés”. Derecskén köszön el az NB III-tól a már hetek óta kiesettnek tekinthető Építők. Csak az ezüstérem „érdekes” A megyei I. osztályú labdarú­gó-bajnokság utolsó fordulója előtt már minden lényeges kér­dés tisztázódott, hiszen ismert a bajnok, és tudott az is, hogy me­lyik két csapat esik ki. Még a to­vábbi dobogós helyezésekért van harc, az ezüstéremre a Recsk és az Apc pályázik. A szezonzáró számukra idegenben lesz. A je­lenleg második Recsk Felsőtár- kányban, az Apc pedig Nagyré- dén vendégszerepei. A Felsőtárkány jelentősen megerősödött erre a tavaszra, két idegenbeli győzelem után fo­gadja otthonában a recskieket. Bajzát Rafael egyesületi elnök jó mérkőzésre számít: — Kétszer nyertünk idegen­ben, és most már a közönségünk is elválja, hogy itthon is győzzön a csapat, noha célunkat, a bent- maradást már elértük. Bizonyára mindkét csapat nagy becsvágy- gyal küzd majd, remélem, a sportszerűség keretei között ma­rad a mérkőzés. A megbízott edzővel kapcso­latban elmondta az elnök, hogy a jelenlegi állapot csak ideiglenes megoldás, mivel az előző tréner, Fükő Tibor munkahelyi elfog­laltság miatt nem tudta a csapat­tal befejezni a bajnokságot. A nagyrédei összecsapáson egy visszaesett és egy jó formá­ban lévő csapat találkozik, a ven­dég Apc még idegenben is rend­re a győzelemre törekszik. Nem lenne meglepetés, ha Országh János edző csapata Nagyrédéről két ponttal távozna. A bajnok Tenk bizonyára győzelemmel szeretné zárni megyei pályafutá­sát, minden más eredmény meg­lepetés lenne. A Sinok-Domosz- ló mérkőzés valójában helyosz­tó, a hazaiaknak győzni kell a helycseréhez. A Gyöngyösha­lász és a Besenyőtelek már pi­hen, hiszen előbb lejátszották 30. fordulóbeli mérkőzésüket a halásziak külföldi útja miatt. Tippjeink: Felsőtárkány — Recsk X, Nagyréde — Apc 2, Selyp — Tamalelesz 1, Tenk — Heves 1, Novaj — Tarnaörs X, Poroszló — Kompolt 1, Sírok — Domoszló 1. Pályáról Labdarúgó NB I. szombat (17 óra): Csepel — Békéscsaba, BVSC — Veszprém, MTK — Rába ETO, Vasas — Siófok, Vác — PMSC, Videoton — UTE, Nyíregyháza — FTC. A Diósgyőr — Kispest mérkőzést 15 órától rendezik. Labdarúgó NB II. Keleti-csoport, szombat (17 óra): Bag — Kazincbarcika, SBTC — Gödöllő, Sze­ged — III. kér. TVE, Szarvas — Hajdúnánás, Kiskő­rös — Kaba, Tiszavasvári — Baja, Budafok — FC. Hatvan, Fazekas (dr. Bozóky, Mohácsi), Debrecen — Eger SE, Kurmai (Marcsok, Bodnár). Labdarúgó NB III. Mátra-csoport, vasárnap (17 — pályára óra): Szolnoki MÁV MTE — Balassagyarmat, Tö- rökszentmiklós — Rákospalota, Jászberény — Szolnoki Cukor, St. Kohász — Jászapáti, Hered — Monor, Kormos, Füzesabony — Gyöngyösi SE, Balogh, Pásztó — Rákóczifalva, Karcag — Duna­keszi. Tisza-csoport: Derecske — Bélapátfalva 16. Megyei I. osztály, szombat, (17 óraj: Felsőtár­kány — Recsk, Szolnok m-i jv., Nagyrede — Apc, Borsod m-i jv., Selyp — Tarnalelesz, Szabó S., Tenk — Heves, Pest m-i jv., Novai — Tarnaörs, Szabad, Poroszló — Kompolt, Tóth B., Sírok — Domoszló, Lánczos. Sportműsor Szombat Atlétika: Heves megye össze­tett bajnoksága, Hatvan, 9. Autómodellezés: Berva Gp. nemzetközi verseny, felnémeti pálya, 9. Úszás: Pro Agria nemzetközi emlékverseny, Eger, Bárány­uszoda, 14. Vasárnap Autómodellezés: Berva Gp. nemzetközi verseny, felnémeti pálya, 10. Úszás: Pro Agria nemzetközi emlékverseny, Eger, Bárány­uszoda, 10.30. Labdarúgás: megyei II. osz­tály (17): Pétervására — Apella ISZÉ, Hatvani Lokomotív — Mátraderecske, Boldog — At- kár, Gyöngyösoroszi — Erdőte­lek, Maklár-Átány — Gyön­gyöspata, Eger SE Junior — Pe-, tőfibánya. II. Orex — Sava-rali Kisbéren rendezték meg a kö­zelmúltban — rendhagyó mó­don, az I. osztály küzdelmei után — az Orex-Sava-kupa autós rali II. osztályának versenyeit. Bár az időjárás kedvező volt, az indu­lók dolgát nagyban megnehezí­tette, hogy az I. osztályúak verse­nyét követően a pálya szinte jár­hatatlanná vált. Bizonyára ez is hozzájárult ahhoz, hogy a 140 in­dulónak alig több mint a fele ér­kezett célba. Megyénkből az A/6 géposztályban eredménye­sen szerepelt a Balogi János — Bocsi István páros, akik kategó­riájukban második helyezést ér­tek el. Sikerük eléréséhez hozzá­segítette őket a HÍRESZTEL Gmk, az ANTICOR Gmk, vala­mint a Busák Gumijavító. N/3 kategóriában a Kalbantner Géza — Szécsi Miklós páros a nyolca­dik, a Magda Róbert — Balogh Gábor duó pedig a kilencedik helyen végzett. Mindhárom pá­ros az ERLA ASE versenyzője. Berva GP és Csepel Autó R/C Autó­modellezés Ezen a hétvégén ismét meg­rendezik a bervai modellezőbá­zison a nemzetközi Berva Grand /Vir sebességi, valamint a Csepel Autó rádióirányítású autómo­dellező versenyt. A rendezők több országból várnak modelle­zőket, nagy valószínűséggel a tengerentúlról is lesznek vendé- ei a már hagyományos erőpró- ának, így ismét garantáltak a jó eredmények is. Szombaton ÍO órakor lesz a megnyitó, majd a sebességi autók négy kategóriá­jának első futamait tartják meg. Azt követően az R/C sport kate­góriájú modellek selejtezőit, be­fejezésül a döntőit rendezik. Va­sárnap szintén a sebességi kocsik kezdenek 9 órai rajttal, aztán a rádióirányítású Forma-1 típusú autók következnek a selejtezők­kel és a döntővel. Az eredmény- hirdetés fél háromra várható.

Next

/
Oldalképek
Tartalom