Heves Megyei Hírlap, 1993. április (4. évfolyam, 76-99. szám)

1993-04-17-18 / 89. szám

HÍRLAP, 1993. április 17—18., szombat—vasárnap SPORT 15. Megnyílt a megyei Sportmiízeuni Olimpiai bajnokunk, Pócsik Dénes a Kemény Ferenc-kormányki- tüntetést veszi át Gallov Rezsőtől (Fotó: Szántó György) Véleménycsokor Pócsik Dénes: — Szándékosan nem néztem meg korábban a kiállítást, ki­vártam ezt a napot, mert így az igazi ez az élmény. Csodálatos dolog, hogy az egykori csapattársakkal: Denkkel, Katonával, Bodnárral együtt idézhetjük fel a műitat. Rajki Béla, az ötvenes évek sikerkovács vízilabda-szövetségi kapitánya: — Nagyszerű ez a múzeum. Biztos vagyok benne, hogy ezek a termek nem fognak üresen kongani a jövőben sem. Épp most adtam át egy-egy fotót Ká­dasról és Utassyról. Tehetek még egy megjegyzést? Az egri Hevesy Pistánál belevalóbb és ugyanakkor fegyelmezettebb pólósom sohasem volt. Dr. Ringelhann György: — Nekem is nagyon megnyerte a tetszésemet ez a kiállítás, hiszen a segítségével felidézhettem fiatalkori éveimet. Örömöm még teljesebb lesz akkor, ha áll majd Egerben az új fedett uszoda. A tanul­mányterv elkészítésére Makovecz Imrét kértük fel, aki három hónap múlva elkészül a munkával. Bízom benne, hogy Egernek nemcsak múzeuma, ha­nem uszodája is lesz. Tegnap délelőtt a megyeháza nagyterme volt a színhelye an­nak a felemelő hangulatú sport­emlékülésnek, amelyet a megyei Sportmúzeum felavatása alkal­mából rendeztek. A meghívot­tak között láthattuk többek kö­zött Gallov Rezsőt, az OTSH el­nökét, dr. Aján Tamást, a Ma­gyar Olimpiai Bizottság főtitká­rát és dr. Ringelhann Györgyöt, Eger város polgármesterét. A hallgatóság soraiban egykor vi­lághíres egri úszók, vízilabdázók és edzők arcát fedezhettük fel. Ugyancsak bajban lennénk, ha mindannyiuk nevét fel kellene sorolni. Közülük többen az uta­zás fáradalmait is vállalták, csak­hogy jelen lehessenek ezen az ünnepélyes eseményen. Bitskey ÁrpádV>agtá\, Válent Gyula Ta­tabányáról, Hevesy István és Ba­kó Jenő pedig a fővárosból érke­zett. Az ünnepi ülés a megyei köz­gyűlés elnökének, dr. Jakab Ist­vánnak a beköszöntő szavaival vette kezdetét, majd Gallov Re­zső lépett a mikrofonhoz, hogy megtartsa előadását a magyar sport időszerű kérdéseiről. Sza­vaiból átfogó kép rajzolódhatott ki mindazokról a gondokról, mindazokról az örömökről, amelyek sportéletünk sajátos kétarcúságát alkotják. A rend­szerváltás után a gazdasági és társadalmi problémák megoldá­sa került előtérbe, a sport érez­hetően a perifériára szorult a ma­ga bajaival. A helyzet akkor vál­tozott meg némiképp, amikor másfél éve úgy határozott a kor­mány, hogy miniszteri rangú tisztségviselő lássa el a sport fel­ügyeletét. Az OTSH napjaink­ban legfőbb feladatának az ér­tékmentést tekinti, azt, hogy mi­nél kevesebb menjen veszendő­be a magyar sport kincsestárá­ból. Ehhez viszont nélkülözhe­tetlen az anyagi alapok megte­remtése, hiszen pénz nélkül nem működhetnek a szövetségek, egyesületek sem. Az állam nem vonulhat ki elegánsan a sport­életből, nem hagyhatja magára a sportot, sőt — lehetőségeihez mérten — támogatnia kell, mind­addig, amíg létre nem jön egy te­hetős vállalkozói réteg, amely hajlandó a sportra is áldozni. A mostani esztendő igen nehéz lesz, tán még a tavalyinál is nehe­zebb. A sportegyesületek kétmil­liárd forinttal tartoznak az APEH-nak és a társadalombiz­tosításnak, vagyis joggal beszél­hetünk szükségállapotokról. Biztató előjelek azonban már lé­teznek, ilyenek többek között a sporttörvény megalkotásának előkészületei, a nemzeti sport­alap létrehozása, valamint az a parlamenti határozat, amely az állami feladat rangjára emeli az olimpiai felkészülés folyamatos támogatását. Addig azonban nem beszélhetünk áttörésről, sőt lényegében hatékony sporttámo­gatásról sem, amíg az adótörvé­nyek nem változnak meg kedve­ző irányban. Egy olyan nemzet, amely — polititikai rendszerektől függetlenül — különösen fogé­kony a sportra, rászolgálna arra, hogy a honatyák ily módon is el­ismerjék átütő erejű sportsikereit. Az államtitkán expozéi a után a Heves Megyei Úszó- és Vízilab­da Szövetség főtitkára, dr. Szé­kely Ferenc emelkedett szólásra, ismertetve a múzeum anyagának gyűjtésétől a megnyitás napjáig eltelt évtized főbb történéseit. A legilletékesebbtől hallhattunk minderről, hiszen a megyei Sportmúzeum életre hívásának gondolata tőle származik, ésa fá­radságos szervezőmunkát is ő végezte. Több mint száz neves sportemberrel vette fel a kapcso­latot, és győzte meg őket arról, hogy nyugodt szívvel felajánl­hatják féltve őrzött ereklyéiket. A kérés visszhangra talált, amit bizonyít, hogy nem kevesebb, mint másfél ezer érem, oklevél, serleg, szobor és egyéb relikvia halmozódott fel az evek során — nem beszélve a csaknem 9000 fotográfiáról —, s ezeknek egy része kapott helyet a tárlókban is. A hajdani levéltár helyiségei­ben az egri úszók és vízilabdázók három nemzedékének világra­szóló sikereit követhetik nyo­mon az érdeklődők, kiegészítve a gyöngyösi olimpikon, Csépe Gabriella trófeáival. Hogy mindez lehetővé vált, köszönhe­tő a számos segítőnek, akiktől egymillió forint jött össze, vala­mint a Dobó István Vármúzeum munkatársainak, akik a megva­lósítás során szakmai tanácsokat adtak. Befejezésként Gallov Rezső államtitkár a Heves Megyei Úszó- és Vízilabda Szövetség emlékplakettjét nyújtotta át Bitskey Árpádnak, Bakó Jenő­nek, Baranyai Györgynek, Vá­lent Gyulának, Hevesy István­nak, dr. Bodnár Andrásnak és Katona Józsefnek. Ugyancsak a jutalmazottak között volt az egri úszósport talán legnagyobb egyénisége, dr. Bárány István, aki idős kora miatt nem vehetett részt az ünnepségen. Az Eger SE úszó- és vízilab­da-szakosztályának igazgatója, olimpiai bajnokunk, Pócsik Dé­nes sportpályafutása alatt kifej­tett munkásságáért a Kemény Fe- renc-kormánykitüntetést kapta. Dr. Székely Ferenc a Magyar Sportért megtisztelő elismerést vehette át az OTSH elnökétől. A múzeum felavatásánál a nemzetiszínű szalagot szintén Gallov Rezső vágta at, s beszédé­ben hangsúlyozta, hogy a vilá- on is egyedülálló, a maga nemé- , en páratlan ez a szakmúzeum. ígéretet tett arra is, hogy a hivatal a későbbiekben figyelmet fordít a múzeum fejlesztésére. Végeze­tül dr. Aján Tamás Kisfaludi Stróbl Zsigmond kisplasztikáját adta át az ötletgazdának és a megvalósítás mozgatórugójá­nak, dr. Székely Ferencnek. Buttinger László Ellenfelek: KSI, Tungsram Kéthetes szünet után kettős for­dulóval folytatódik a vízilabda OB I-ben a pontvadászat. Az egrieknek szombaton 11 órakor a KSI lesz az ellenfele a Bárány-uszodában, más­nap este hatkor pedig a Tungsram- mal mérkőznek a Szőnyi úton. Mint ismeretes, az egriek a szü­netben Dániában egy nemzetközi tornán vettek részt, így próbálták megőrizni formájukat. Érdekesség, % <WTELESTAR -kábelkom- kAbclkowwwAcióskft. r felvételt hirdet TITKÁRNŐI állás betöltésére. A munkakör betöltéséhez gyors- és gépírói szaktudás szükséges. Középfokú angol vagy német nyelvtudás előnyt jelent. Jelentkezni: TELESTAR­KÁBELKOM Kábelkommunikációs Kft. Eger, Törvényház u. 15. Telefon: ^ 36/312-275. /y hogy az ESE-n kívül a KSI is indult ezen az eseményen, és Áncsánék 12-10-re győztek. Valószínű, hogy ezzel az eredménnyel a mai találko­zón is kiegyeznének, hiszen a sport­iskolások csapata csak első pillan­tásra tűnik gyengének, de a tabellán elfoglalt helyezés még nem zárja ki, hogy egy-egy mérkőzésre megráz­zák magukat. Annál is inkább, mert tehetséges fiatalok alkotják a gár­dát, többen közülük a juniorváloga­tottnak is tagjai. Gyulavári Zoltán edző az esé­lyekről szólva elmondta, hogy sze­retnének három pontot megszerez­ni, de kettőre minden körülmények között számítanak. Azt is megtud­tuk tőle, hogy sérült, gyengélkedő nincs a csapatban. Már Pulay is edzésbe állt, hosszú kihagyást kell bepótolnia. fVISZONTELADÓK ÉS KISKERESKEDŐK' FIGYELMÉBE! REKLÁMÁRON KÍNÁLJUK: Színes pólók 10 színben M, L, XL, XXL méretben 100—115 Ft/db, a mennyiség függvényében. 3 db-os ágynemű-garnitúra 460 Ft. Lepedő 169 Ft. Női alsó S, M, L méretben 30 Ft/db. Férfialsó 3 db-os 150 Ft/csomag (min. 300 db vásárlása esetén). Fiúalsó 6-14 évesig 43 Ft/db. Lánykaalsó 6 db-os 240 Ft/csomag. Férfizokni 6 színben 65 Ft/pár. Frottírtörülköző 50 x 100 cm-es 92 Ft/db. Fentiek 100 % pamutanyag összetételííek. Női harisnyanadrág 6 színben 1—2, 3—4, 5—6 méretben 40—41 Ft/db árban, a mennyiség függvényében. ÁRAINK AZ ÁFA-T NEM TARTALMAZZÁK! Fentieken kívül még további 100 féle cikket ajánlunk. Kérjük, keressen bennünket, legyen vásárlónk! Üzletkötők jelentkezését is várjuk. Nuitvii fsiEfác1 8-15.30 óráig hétfőtől-péntekig. POLIKER KFT. Eger, Kistályai út 5. Tel/fax: 311-141. f FUTBALL­foci­LABDARÚGÁS ­FUTBALL ­foci - gJME LABDARÚGÁS - FUTBALL Ki nyer ma a 21.-en? Hozhatna szerencsét a labda­rúgó NB II. huszonegyedik for­dulója csapatainknak, főleg az egri szurkolók kiéhezettek már egy hazai tavaszi győzelemre. Köztudottan az FC Hatvan pozí­ciója előnyösebb mostanság, bár a jelenlegi Keleti csoportban ké­vés csapat érezheti magát bizton­ságban. A hatvaniak is úgy gondolják, hogy jól jönne egy győzelem a Hajdúnánás ellenében, mert megerősíthetnék a középme­zőny elején elfoglalt helyüket, egyben helycserére kényszeríte- nék a hajdúságiakat. A Tóth Dénes — Bóna Zoltán edzőpárosból utóbbit kaptuk te­lefonhoz tegnap, aki a várhatóan hiányzó játékosokkal kezdte mondandóját: — Móznerés Cse- resznyik sérült. Krasnyánszki sem teljesen egészséges, de az ő játéka azért valószínű. Gépkará­nak még tart az eltiltása, így jó­szerivel alig marad több rendel­kezésre álló labdarúgó, mint a kezdő csapathoz szükséges. A keret: Nagy, Sipeki, Nyikos, Ká­roly, Krasnyánszki, Tuifel, Sza­bados, Baranyi, Orovecz, Kele­men, Mogyorós, Martinenko, Bíró. A szakember szavaihoz annyi még hozzáfűzhető, hogy a szű­kös hatvani kerettől megszoktuk és szívesen vesszük a Kicsikart pontokat. Reményeink szerint újabb példát szolgáltatnak majd az ily módon történő gyarapo­dásra a fociklub labdarugói. Egerben a Szarvas csapatát látják vendégül. Az ESE nehéz helyzete köztudott, Kiss Tibor edző főleg a gólképtelenséget tartja megdöbbentőnek: — Leg­utóbb Baján is a helyzetek soka­ságát hagytuk ki, ugyanakkor a hazaiak ötször jutottak el a ka­punkig, mégis abból három gólt szereztek. Támadóink kritikája, hogy tavaszi góljainkat védőjáté­kos szerezte. Ez több mint felhá­borító. Mindezen túl még az is el­keserítő, hogy egyesek nem iga­zán érzik ennek felelősségét — dohogott a szakvezető. Ami a Szarvas elleni várható összeállítást illeti, Berecz részle­ges bokaszalag-szakadás miatt nem játszhat, így a pályára lépő csapat nagy valószínűséggel a következő lesz: Póta — Parho­menko, Lengyel, Csató, Nagy A., Vójtekovszki, Búd, Vadicska, Jávorszki, Malisenko, Kanyok. Nincs szándékunkban eltú­lozni az egri összecsapás jelentő­ségét, de túl a bajnokság kéthar­madán, már nem sok lehetőséget lehet elmulasztani a kiesés elke­rülése érdekében. A Szarvas el­leni mérkőzés is azok közé tarto­zik, amit meg kell nyerni az ESE- nek, ha biztonságban akarja tud­ni magát. Túl azon, hogy miként szórakoztatja a csapat az egyre fogyatkozó nézőket. Felhívjuk a mérkőzésekre ki­járó szurkolók figyelmét, hogy a hét végén többnyire megfordul az NB I-es és az NB Il-es mérkő­zések megszokott játékrendje. Az NB Il-es csapatok nagy több­sége szombaton lép pályára, így a Hatvan és az Eger együttese is. Vendégségben a mieink A labdarúgó NB III. huszon­egyedik fordulójában megyénk csapatai mind felkerekednek, hi­szen a sorsolás következtében valamennyien idegenben lépnek pályára. A Mátra-csoport máso­dik helyezettje, a Gyöngyösi SE a sereghajtó Rákóczifalva ottho­nába utazik, a papírforma azon­ban nem téveszti meg Ács János edzőt: — Bár az kétségtelen, hogy mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, idegenben azonban soha nem mehet biztosra egy csapat — mondta a szakvezető, majd így folytatta: a listavezető Rákoscsa­ba is csak nehezen nyert Rákó- czifalván, ami feltétlen figyelmez­tető. Az esélyesség terhe inkább minket nyomaszt, ennek ellenére szeretnénk újabb két ponttal gazdagodni a hét végén. Játéko­saink közül Szerdahelyit és He­gedűst sérülés gátolta a felkészü­lésben, rájuk azonban számítok. Nemoda sárga lapjai miatt nem lehet viszont ott a küzdők között. Amennyiben nyerünk, igazi rang­adóvá léphet elő következő mér­kőzésünk, amikor majd a Rákos­csabát fogadjuk. Az élmezőnyhöz tartoz'ó Fü­zesabonya mindenre képes Szol­noki Cukorgyár vendége lesz ma délután. Az abonyiak még min­dig nem kapták el az őszi „fona­lat*’, bár a bajnokság első felében sem a támadójáték volt a legfőbb erénye Albert Csaba edző le­génységének. Ha nem akarnak leszakadni a dobogós helyen álló csapatoktól Polgárék, akkor leg­alább egy pontot el kell hozniuk a Tisza partjáról. Képesnek tart­juk viszont a gárdát arra, hogy akár nyeljen is. A füzesabonyiaktól is nehe­zebben lendül játékba tavasszal a Heréd gárdája. Egyetlen pontot szereztek eddig az idén, de még gólt nem lőttek. Karcagon sike­res csatát vívni góllövocipő nél­kül aligha lehetséges, a csoport hetedik helyezettje támadójá­tékban a jobbak közé sorolható. A félénkségre ennek ellenére nincs oka a herédieknek, a szívós odaadást viszont elvárjuk tőlük. A Tisza-csonortban szereplő Bélapátfalvi Építők játékosai gyengeségeik mellett a szeren­csével is hadilábon állnak. Leg­utóbb még a játékvezető is túl szigorú volt velük szemben, véli Szabó László edző, aki a botla- dozások ellenére változatlanul bízik csapatában, és reméli, hogy Hajdúszoboszlóról elhoznak legalább egy pontot. Úgy le­gyen... Gáncsot vet a Selyp a Tenknek? A megyei bajnokság I. osztá­lyában a 21. forduló mérkőzései­re kerül sor a hét végén. A legér­dekesebbnek a Tenk — Selyp osz- szecsapás ígérkezik, hiszen a lis­tavezető a cukorgyári gárdában méltó ellenfélre akadt, olyanra, amelyik bármikor képes akár az éllovasnak is borsot törni az orra alá. Még akkor is igaz ez a megál­lapítás, ha Selypen nem a legj óbb előjelekkel készülődnek erre a rangadóra. Szinte a fél csapat sé­rült, Szabalics, Szabó G. es Illés biztos, hogy nem lehetnek ott a pályán. Kétséges Kurucz játéka is, viszont a korábbi maródiak, Baranyi, Králik és Molnár már rendelkezésre áll. Varga József edző így nyilatkozott: — Kétség­telen, hogy sorsdöntő mérkőzés előtt állunk, ennek megfelelően készültünk, és mi sem természe­tesebb annál, hogy mindent megteszünk a siker érdekében. Hogy mi jelentené a sikert? Jó­solgatni nem szeretek, ezért csak annyit mondok: tisztes helytál­lást várok a fiúktól, hiszen nem lenne rossz dolog felkerülni a dobogóra a pontvadászat vé­gén... Az ellenfélről annyit minden­képpen érdemes megjegyezni, hogy az öt eddigi tavaszi mérkő­zésen csupán egy pontot vesztet­tek Tarnaörsön, es a hárompon­tos hátrányból sikerült három­pontos előnyt fabrikálni. Káló Mihály legénysége ezen a talál­kozón is esélyesebb, hiszen olyan tenki gólvágók képesek megke­seríteni az ellenfelek sorsát, mint Nagy István és Grabecz, akiknek őrzése sokszor megoldhatatlan feladat elé állítja a védőket. Tippjeink: Besenyőtelek — Heves 1, Felsőtárkány — Tama- örs 1, Recsk — Tarnalelesz 1, Apc — Kompolt 1, Tenk — Selyp X, Gyöngyöshalász — Novaj I, Nagyréde — Sírok X, Domoszló — Poroszló 1. Pályáról — pályára Labdarúgó NB I. Vasárnap.Nasas — Vác 13, Di­ósgyőr — Csepel 14, Pécs — Kispest-Honvéd 14.30, BVSC — Nyíregyháza 15, Veszprém — Bé­késcsaba 15.30, Siófok — UTE 15.30, Rába ETO - FTC, 15.30, MTK - Videoton 17. Labdarúgó NB II., Keleti-csoport. Szombat (17 óra): Eger SE — Szarvas, Juhos (Lettrich, Green- hillj, Tiszavasvári — SBTC-Salgglas, Budafok — DVSC, Bag — Gödöllő, Kazincbarcika — III. kér. TVE, Hatvan — Hajdúnánás, Holczimmer (Ádám, dr. Bozóky), Baja — Kaba. Vasárnap: (17 óra): Kis­kőrös — Szeged. Labdarúgó NB III., Mátra-csoport. Szombat (16 óra): Szolnoki Cukorgyár — Füzesabony, Pásztó — Jászberény, St. Kohász — Balassagyarmat, Török- szentmiklós — Szolnoki MÁV-MTE. Vasárnap (16 óra): Rákospalota — Dunakeszi, Karcag — Heréd, Jászapáti — Monor, Rákóczifalva — Gyön­gyös. Megyei I. osztály. Szombat (16 óra): Besenyőte­lek — Heves, Kaíicz, Felsőtárkány — Tarnaörs, Molnár L., Recsk — Tarnalelesz, Borsod m-i jv., Apc — Kompolt, Györgyfi. Vasárnap (16 óra): Tenk — Selyp, Kóródi, Gyöngyöshalász — Novaj, Ducsai, Nagyréde — Sírok, Pest m-i jv., Domoszló — Poroszló, Szolnok m-i jv. Sportműsor Szombat Labdarúgás: megyei II. osz­tály (16 óra): Makiár-Átány — Atkár, Apella — Gyöngyöspata. Gyöngyös körzet: Gyöngyösi Energia — Gyöngyöstarján, 16. Heves-Füzesabony körzet (16): Sarud — Hevesvezekény, Pély — Kömlő, Boconád — Tárnáméra, Átány — Kisköre, Szihalom — Tiszanána. Természetjárás: Mátrabérc ’93 teljesítménytúra. Rajt: Sírok vasútállomás, 6. Vízilabda: Eger SE — KSI, OB I-es mérkőzés, Eger, Sport­uszoda, Szentgyörgyi, Mohácsi, 11. Vasárnap Asztalitenisz: Eger város öregfiúk és nők bajnoksága, Eger, Dr. Ruttkay Vilmos Játék- csarnok, 10. Labdarúgás: megyei II. osz­tály (16 óra): Boldog — Eger SE Jun. Hatvan — Petőfibánya, Pé- tervására — Erdőtelek, Gyön- gyösoroszi — Mátraderecske. Gyöngyös körzet (16 óra): Vá- mosgyörk — Ecséd, Gyöngyös- solymos — Detk, Visonta — Abasár, Szűcsi — Karácsond, Adács — Visznek. Eger körzeti, osztály (16 óra): Szilvásvárad — Andornaktálya, Egerbakta — Egerbocs, Párád — Balaton, Istenmezeje — Eger- szólát, Egercsehi — Kisnána, Vécs — Noszvaj. II. osztály (16 óra): Márkáz — Andornaktálya II., Nagyvisnyó — Demjén, Egerszalók — Do­hánygyár Eger, Maklár-Átány II. — Hevesaranyos, Bükkszék — Mátraballa, Kerecsend — Szajla, Pétervására II. — Vára­szó. Szarvasűzők ’93 Hetvenhét csapat részvé­telével rendezik ma Eger és Miskolc között a hagyomá­nyos — Szarvasűzők elneve­zésű — egyetemi és főiskolai váltófutást, amelynek idei fővédnöke Göncz Árpád köztársasági elnök. A csapatok fél 11-kor raj­tolnak Egerből a Líceum elől, és Felnémet — Szarvas­kő — Bélapátfalva — Szil­vásvárad útvonalon halad­nak megyénk területén. A váltó összesen 12 szakaszból áll, a mezőny 72 kilométer megtétele után várhatóan délután fél 6-kor érkezik a borsodi megyeszékhelyre. Este 20 órakor a Miskolci Egyetem aulájában tartják az ünnepélyes eredmény- hirdetést, amit zenés-táncos összejövetel követ.

Next

/
Oldalképek
Tartalom