Heves Megyei Hírlap, 1993. január (4. évfolyam, 1-25. szám)

1993-01-22 / 18. szám

HÍRLAP, 1993. január 22., péntek SPORT 15 Ki mit ért ősszel a megyei labdarúgó bajnokságban? Ahonnan bárhová el lehet jutni (Át) ú szóversenyben a sportélet... A megyei labdarúgó bajnokság I. osztályáról szóló értékelésünkben azokhoz a csapatokhoz jutottunk, amelyek a meglehetősen tömör középmezőnyt alkotják, s amelyeket körülbelül annyi pont válaszja el az élbolytól, mint amennyi az „alsóház” képviselőitől. Ebből a megállapításból következik, hogy ez az a hely, ahonnan bárhová el lehet még jutni, természetesen a tavaszi produkciótól függően. Aki többre vágyik az bizonyára összedi majd minden csepp erejét, hogy bekerüljön a legjobbak közé, akinek vi­szont tökéletesen megfelel a „langyos víz”, az feltehetően csak arra vigyáz, hogy megőrizze korábbi pozícióját. Néhány hét múlva a tavaszi szezon választ ad minden hasonló kérdésre. Se hideg, se meleg... Ha csupán a helyezéseket vet­jük össze, akkor joggal merül fel a kérdés: ennyi van a Novajban? Tavaly a hatodik helyen végzett a csapat, most pedig a hetediken zárta az őszt. Mégis, micsoda kü­lönbség! Az elmúlt évben, játé­kosállományát tekintve, még a legkiválóbbak közé tartozott eb­ben az osztályban, de a múlt idő­ből is sejthető, hogy a nyáron lé­nyegesen megváltozott a helyzet. Először is Barta János, aki éve­ken át irányította a kispadról a novaji gárdát, képletesen szólva bedobta a törülközőt. Azt mondta, jöjjön most már más. A „más” a csapat egyik játékosa, egy ismert egri labdarúgó, Fegy- verneki János lett, akinek szem­be kellett néznie azzal a ténnyel, hogy jónéhányan búcsút intettek Novajnak a futballisták közül. Egy félcsapatra való játékos — köztük Bartuska és Bóta Balázs — már nem intézhető el egy ha­nyag kézlegyintéssel, nélkülük jelentősen meggyengült az együttes. Bár az elején még a „Vagy ki tudja?” okvetetlenkedésnek is helye volt, hiszen négy forduló után az igen előkelő harmadik helyen tanyázott a társaság, ám ez csak pünkösdi királyságnak bizonyult. Egy nehéz sorozat — Tenk, Gyöngyöshalász, Sámson SE — következett, és mindany- nyiszor bosszantó, egygólos ve­reségek. Ez is mutatja, hogy so­káig rezgett a mérleg nyelve, hogy aztán mégis az ellenfél felé téljen ki. A végén Tamaörsön ki­ütéses győzelmet arattak, amit nem sok csapat mondhat el ma­gáról. Az őszi szezonban a védelem jeleskedett főképp, a mezőnyben csak négy csapat kapott náluk kevesebb gólt. Akiknek a góllö­vés lett volna a feladata, azok vi­szont hadilábon álltak a helyzet- kihasználással. így fest a házi góllövőlista ele­je: Csizmadia 6, Bóta 5. Emlékeztető: 7. Novai 15 S 5 5 24-18 15 Megfontolt léptekkel A Siroki Vasas hasonlóan nagy név a megyeiben, mint a Recski Ércbányász. A hasonló­ságot csak tovább fokozza, hogy mindkét együttes mögött évtize­dekig nagyvállalat állt, és amikor ezek a cégek már nem tudtak ál­dozni a focira, az szinte sokként érte ezeket a csapatokat. A meg- rázkódtatász úgy látszik a recski­ek heverték ki előbb, hiszen ők teszhalottból látványosan feltá­madva hagyták faképnél a me­zőnyt, míg a Sírok inkább még csak lábadozik, megfontolt lép­tekkel igyekszik a hagyomá­nyokhoz méltó pozíciót elfoglal­ni. A pontvadászat Sírokban is edzőváltozással köszöntött be, Abuczki Béla helyett Pázmándi Gáspár vette át a karmesteri pál­cát. Rapszódikus idénykezdet után bravúrokat is bemutatott a Sírok, megadásra kényszerítve a Sámson SÉ-t és elrabolva az egyik pontot a Recsktől. (Ez utóbbi rajtuk kívül csak három csapatnak sikerült még). Ezeken az összecsapásokon valóban jó játékkal lepték meg szurkolói­kat, ám később olyannyira hul­lámzóvá vált teljesítményük, hogy például hazai pályán is fejet kellett hajtaniuk a Tamaörs előtt, ami nem vált a dicsőségük­re. A végbizonyítványt is ez a ve­reség rontotta le, hiszen előzőleg az hatodik helyen álltak, csak a gyengén sikerült hajrával estek vissza a nyolcadikra. Feltűnő a különbség a hazai és idegenbeli szereplés között, az előbbi javára. A vendégeskedés nem ízlett a siroki focistáknak a nyolc mérkőzésből csupán hat pontot gyűjtöttek. Legjobb góllövőik: Parádi 5, Doktorcsik 4, Miskolci 3, Erdé­lyi B. 3. Emlékeztető: 8. Sírok 15 6 3 6 26-23 15 A Lelesz saját erőkből „építkezik” Tarnaleleszen gyakorlatilag az NB III-ból kiesett csapat vágott neki a bajnokságnak, sót még any- nyit gyengült is a társaság, hogy a két ózdi és a kapus Szögedi eltá­vozott, és a korábbi edzőt, Murá­nyi Istvánt újra Kovács A. Béla váltotta fel. A célkitűzés az öt közé kerülés volt, s bár ezt nem sikerült megvalósítani mégsincs az elkeseredettségnek a nyoma sem a csapat háza táján. Mint Sallai Ferenc klubelnök beszá­molt róla, azért nincs pánikhan­gulat, mert a hátrányuk nem je­lentős, és az ősszel mutatott játék is biztató volt, legalábbis az ese­tek többségében. Ez utóbbi megszorítás azért szükséges, mert az első három fordulóban igen számyaszegett focit mutattak be a leleszi fiúk, ám később összerázódott az együttes, és a tamaörsi győzelem már fordulópontot jelentett. Itt 1-0-ás hazai vezetés után is volt annyi ereje a Tamalelesznek, hogy talpra álljon, és a maga ja­vára fordítsa a mérkőzést. A csa­E at erőssége, Utassy Gyula je- :ntős részt vállalt magára, egé­szen visszavonulásáig húzóem­bernek bizonyult. Rajta kívül fel­tétlenül meg kell említeni a vete­rán kapust, Kovács Miklóst, aki a negyvennegyedik évét tapossa ugyan, ám ennek ellenére is sok­szor szorult helyzetekből segítet­te ki a csapatot. Kovács Béla és Danó Alfonz szintén az együttes meghatározó egyénisége volt. A legjobb góllövőik: Utassy 6, Nagy Z. 5, Sike 3. A lelesziek a hét elején kezdik el a felkészülést, s soraikba vár­ják a két leszerelőt, Szőke Jánost és a középpályás Orosz Zoltánt. Komoly veszteséget jelent, hogy a hajrában remeklő Nagy Zoltán Sírokba készül, és az edzőkérdés sem tisztázott, hiszen úgy fest, hogy Kovács A. Béla feláll a kis­padról, az utódja pedig még nem ismert. Emlékeztető: 9. Tarnalelesz 15 4 7 4 21-26 15 Felemás félév Halászon Ha valaki veszi magának a fá­radtságot, és visszaemlékszik ar­ra, hogy a Gyöngyöshalász gár­dája tavaly ősszel még a második helyen állt a Füzesabony mögött, és a végelszámolásnál is megma­radt a dobogón, akkor az a mos­tani tizedik hely láttán bizonyára elkezdi csóválni a fejét. Nem biz­tos, hogy helyesen teszi, ugyanis ez a csapat, nem az a csapat. Idő­közben egy féltucat menő játé­kos mondott búcsút Halásznak, s helyüket még tapasztalatlan fia­talok vették át. Ennek megfele­lően a lendület jellemző volt egész ősszel a társaságra, ám a higgadtság annál kevésbé. Ez eredményezte, hogy a teljesít­mény is igen hullámzóan alakult, ami „jót” csináltak az egyik for­dulóban, azt nem egyszer rögvest lerontották a másikban. Egy súlyos hazai vereséggel kezdtek, amit a hevesiek mértek rájuk, de Kompolton mindjárt vigaszt is nyújtottak Gódorék a szurkolóiknak. A Leleszi még megverték hazai pályán, ám Tar- naörsön „otthagyták a fogukat.” Fogat — kutyaszorítóban Még az ősszel történt, hogy a szilvásvárnál fogat­hajtó versenyen az egyik hajtó bentragadt a vizesá­rokban. Először szép szóval próbálta jobb belátásra bírni a lovakat, de bizony a patások akárhogy is for­golódtak, nem tudták .kirántani’a kocsit a gödör­ből. Előkerült aztán az ostor is, de ez sem használt. Ugye, ne is folytassuk... Talán még annyit a bevezetőben tett megállapítás igazának alátá­masztására, hogy ugyanaz a csa­pat, amelyik otthonában ki tu­dott kapni a Selyptől, két fordu­lóval később már focisulit adott az őszi második Tenknek. A csapatrészekről annyit, hogy a védelem teljesítménye az élbolyba „helyezné” az együt­test, a csatárok viszont nagyon ritkán találtak hálóba. Jellemző, hogy az általuk szerzett gólok egyötödét, szám szerint négyet a tenkiek hálójába juttatták. Akik a legtöbb gólt szerezték: Tóth A. 8, Asztalos 5, Bódi 4. Emlékeztető: 10. Gyöngyös­halász 15 5 4 6 22-19 14 A jócskán „pozitív” újonc A tizenegyedik hely, így fél­időben, nem tragédia Besenyő- telken, ám ha a szívükre teszik a kezüket a vezetők, ennél azért jobb szereplésben is joggal re­ménykedhettek. Annál is in­kább, mert ránézésre jó nevek­ből verbuválódott az együttes, hiszen Méhesit, Pásztort, Do- mánszkit és Pelyhét minden va­lamirevaló szurkoló ismeri a me­gyében. Bizonyára azt sem kal­kulálták be előre — nem is tehet­ték —, hogy az újonc nevének említésekor, sokan a karalábét kezdik el emlegetni, halványmo- sollyal a szájuk sarkában. Erről persze, nem a csapat tehet, ha­nem az, aki a kerítésen kívülről behajította a piacra és nem a sportpályára való terményt, de szerencsére nem okozott vele sú­lyos sérülést. Mindezekből már kiderülhe­tett, hogy a címben található po­zitív minősítés nem a fentiekre, hanem a Besenyőtelek gólkü­lönbségére értendő. Az ugyanis nem mindennapos jelenség, hogy a 11. helyezett plusz tizes gólkülönbséggel dicskedhes- sen... Én ebből azt a következte­tést vonom le — lehet, túl meré­szen —, hogy Kiss János csapata azért többre hivatott mostani po­zíciójánál. A pozitív gólkülönbségben P ersze „vastagon” benne van a elsőtárkánynak és a Kompok­nak rúgott összesen 16 gól is. Ha­zai pályán csak három pontot ve­szítettek, és csupán a Novaitól kaptak ki. Az viszont nem álla­pot, hogy idegenben csak három döntetlenre és négy(!) gólra fus­sa az erejükből nyolcszor kilenc­ven perc alatt Ügy is mondhat­nánk, hogy itt van a kutya elás­va... Legjobb góllövőik: Pásztor 6, Roman 4, Horváth 3. Emlékeztető: 11. Besenyőtelek 15 5 4 6 26-16 14 Összeállította: Buttinger László A gazdasági folyamatokkal párhuzamosan egyre nehezebb anyagi helyzetbe sodródik a magyar sport is. Ezekben a napokban az egyesületi és szakosztályi vezetők lábukat lejárva futkosnak a pénz után, kilincselnek ahol tudnak, ahol legalább enyhe „szagot” érez­nek. Hallani és olvasni persze bőven olyan esetekről is, miszerint a közelmúlt számlái sem rendezettek még, az adósság törlesztése kése­delmet szenved. Tudunk olyanról, hogy több hónapos béreket nem fizettek ki december végéig, az esetek többségében a sportszereteten múlik a sportélet folyamatossága. Sokszor nemcsak munkabért, ha­nem például utazási költséget sem tudnak téríteni a klubok, ami előbb vagy utóbb szakadáshoz, szakításhoz vezethet. Az élsportról tájékozódva, értesülhettünk arról, hogy kecskeméti asztaliteniszezők kisorsolt bajnoki mérkőzésen nem voltak hajlandóak asztalhoz állni, mert nem kapták meg az őszre ígért prémiumot. Miskolcon a sakk­csapat felbomlása van folyamatban, mert szerződést szegett a jogu­tód nélkül megszűnt a patronáló vállalat. Máshol az új vállakózás eredményét várják hiába. Nagy erőpróba napjait éli mostanság a sport, hiszen teljes műkö­dési bizonytalanság közepette vátják tőle az eredményeket. Aki szín­re lép, az megméretik. A közvélemény ítéletet mond a teljesítményé­ről, noha gyakorta nem ismeri a felkészülés feltételeit. A pénz „nagy úr” lett, tetszik vagy nem tetszik, ezt kell elfogadnunk. Talán még any- nyit, hogy nagyobb megértéssel kell minden tekitnetben viselked­nünk. Ha bírjuk még türelemmel a pályán és a lelátókon, ezt a sajátos (át)úszó versenyt. Ahol még mindig ködbe burkolózva a túlsó part... (fesztbaum) Szabó Dezsőre műtét vár? Szabó Dezsőnek egyelőre fo­galma sincs arról, hogy részt vesz-e a márciusi torontói fedett­pályás atlétikai világbajnoksá­gon. Pedig Mérei László szövet­ségi kapitány már hetekkel ko­rábban arról beszélt, hogy az ÚTÉ tízpróbázójának a legbiz­tosabb a helye az utazó küldött­ségben, hiszen ő névre szóló meghívást kapott a kanadai szer­vezőktől. A 25 éves atléta, aki a spliti Európa-bajnokságon ezüstér­met szerzett, a barcelonai nyári olimpián pedig negyedik lett, menne szívesen, márcsak azért is, mert eddig még nem jutott el az amerikai kontinensre. Csak­hogy... — A döntést nem én hozom meg, orvosaim mondják ki a vég­ső szót — nyilatkozta Szabó De­zső. — Kiújult a korábbi sérülé­sem, megint fáj a derekam, nem tudok úgy készülni, ahogy sze­retnék. Már többször megvizs­gáltak, röntgenfelvételeket ké­szítettek, s azt is megállapították, hogy az ágyéki ötös csigolyám hátrafelé elmozdult néhány mil­liméterrel. Könnyen előfordulhat tehát, hogy a fiatal atléta műtétnek veti alá magát, hiszen lassan három éve nem tud teljes értékű edzés­munkát végezni. Ha az elkövet­kező hetekben nem romlik to­vább az állapota, akkor a tető alatti világbajnokság hétpróba számában — a diszkosz, a gerely és a 400 méter hiányzik a meg­szokott műsorból, így szerinte egyfajta képességfelmérőnek számít ez a megméretés — még szerencsét próbál, utána pedig befekszik a kórházba. Az már most biztos, hogy az operációt követően fél évet ki kell hagynia, vagyis az augusztusi stuttgarti szabadtéri világbajnokságon leg­feljebb nézőként lehet jelen. Ami pedig a közeljövő felada­tait illeti: szeretne néhány hazai versenyen rajthoz állni, a február 5-ei Tricotex Kupán — ez a Bu­dapest Sportcsarnokban lesz — rúdugrásban tervezi részvételét, két nappal későbbre pedig Fran­ciaországból, Párizs közeléből kapott meghívást egy villám-öt- próba viadalra. Ezek az elképze­lések, de valójában minden az egészségi állapotától függ. Hírek a sport világából Melyik a veszélyesebb? A hullámlovaglás 70 száza­lékkal veszélyesebb sportág, mint a sílesiklás. Ezt állapította meg a Garmisch-Partenkirchen- ben működő baleseti klinika. A Csak röviden... dásukat. A találkozók 12 órakor kezdődnek. * Eger város teke csapatbajnok- ságanak őszi végeredménye: 1. Egri Vasas III. 18, 2. Egri Vasas II. 16, 3. Agria II. 14,4. Pétervá- sára 12,5. VILATI12,6. Közúti Igazgatóság 12,7. BM 6,8. Zsá­lya 6, 9. Olajbányász 6, 10. Ki­egészítő Parancsnokság 4, 11. TAKISZ 2 ponttal. A hevesi 3-as iskolát a napok­ban tollaslabdaütőt forgató fia­talok népesítették be, hogy el­döntsék a megyei serdülő baj­nokság helyezéseinek sorsát. Az eredmények. Lányok: 1. Rudas, 2. Szőke (mindketten Gy.-oro- szi), 3. Ecsegi Sz. (hevesi 5-ös isk.) és Molnár V. (Gy.-oroszi). Párosban: 1. 1. Szőke — Rudas (Gy.-oroszi), 2. Ecsegi — Kovács (hevesi 5-ös isk.), 3. Ecsegi J. — Ecsegi Sz. (hevsei 5-ös isk.) és Molnár — Szecskő (Gy.-oroszi). Fiúk: 1. Horváth (Gy.-oroszi), 2. Tóth Zs. (hevesi 5-ös isk.), 3. Szőke K. es Tóth K. (Gy.-oro­szi). Párosban: 1. Horváth — Toth K. (Gy.-oroszi), 2. Tóth Zs. — Botos (hevesi 5-ös isk.), 3. Gondár — Kovács T. (hevesi 5-ös isk.) és Szőke K. — Szőke Cs. (Gy.-oroszi). Vegyes páros: 1. Horváth — Szőke Zs. (Gy.- oroszi), 2. Tóth K. — Rudas (Gy.-oroszi), 3. Tóth Zs. — Ecsegi Sz. (hevesi 5-ös isk.) és Szőke K. — Molnár (hevesi 5-ös isk.). kutatók természetesen az összes rendelkezésre álló európai ada­tot vetették össze, hiszen az egyes országokban más és más a baleseti statisztikák aránya. A hullámlovasoknál sokkal sűrűbb a fej- és könyöksérülés, és súlyo­sabb balesetnél nehezebb a me­nekülés a tengerből, mint a havas lejtőkről. A komoly tudományos jelentés végén a szerzők meg­jegyzik: a cápaveszélyt nem vet­ték figyelembe. Krabbe indul a Vb-n? Katrin Krabbe elkezdte a fel­készülést az idei stuttgarti világ- bajnokságra. A doppingvád alatt álló kiváló atlétanő a Sport-Bild című lapban közölt interjújában elmondta: a személyével kap­csolatos bonyodalmak ellenére bízik benne, hogy eléri a minősí­tési szinteket. Krabbe bizonyos benne, hogy a Német Atlétikai Szövetség február 20-án ártat­lannak találja majd őt, és folytat­hatja a versenyzést. Berlin már készülődik... A német főváros képviselő- testületének egyik bizottsága ki­lenc milliárd márkás bankgaran­cia megadását javasolta a 2000- re megpályázott olimpiai játékok szervezőbizottságának. Az erről szóló hivatalos okiratot január 27-én nyújtják át Lausanne-ban, a NOB székhelyén. A bizottság számításai szerint a játékok meg­rendezése mintegy 3.3 milliárd márkát emészt fel, 5.7 milliárd márka viszont a várost gazdagítj a majd lakásként (olimpiai falu­ként), útként és egyéb kommu­nális beruházásként. A környe­zetvédők és a zöldek nem sza­vazták meg a javaslatot, mert vé­leményük szerint az egész épít­kezés a természetet rombolná. A hét végén az egri körcsar­nokban sorra kerülő labdarúgó teremtornán nem kevesebb, mint 21 csapat lép pályára, köztük az Egri Lendület, a Lady Rose, az EVAT RT. és az Egn Vasas. A mérkőzések szombaton is, vasár­nap is 8.30-kor kezdődnek. * A gyöngyösi 4-es iskolában rendezték meg a tollaslabda me­gyei újonc és gyermek bajnoksá­got, amelyen kiemelkedően sze­repeltek a gyöngyösoroszi fiata­lok. Az eredmények. Újoncok. Lányok: 1. Molnár G., 2. Mol­nár B. (mindketten Gyöngyös- oroszij, 3. Ecsegi J. és Ecsegi I. Í mindketten hevesi 5-ös isk.). 7iúk: 1. Zimány, 2. Lőrincz, 3. Molnár G. és Szőke (mind Gy.- oroszi). Gyermekek. Lányok: 1. Ecsegi G., 2. Molnár G., 3. Mol­nár V. és Kiss E. (mind Gy.-oro- szi). Párosban: 1. Molnár — Szecskő, 2. Ecsegi Sz. — Kovács Zs., 3. Molnár G. — Molnár B. és Kiss E. — Nagy M. Fiúk: 1. Zi­mány, 2. Szőke K. 3. Szabó Gy. és Lőrincz (mind Gy.-oroszi). Párosban: 1. Zimány — Szőke, 2. Lőrincz — Szőke Gy., 3. Botos — Bártfai (Hevesi 5-ös isk.) és Körösi — Lőrincz (Gy.- oroszi, hevesi 5-ös isk.). * Január 30-án, szombaton az egri körcsarnok ad otthont a Gó­liát labdarúgó teremkupának, amelyen a megyeszékhely 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 7-es és 10-es is­kolájának harmadik-negyedik osztályos diákjai mérik össze tu­Mondják, okos állat a ló. S bizony ebben az eset­ben sem a kétlábúak tehettek arról, hogy kutyaszo­rítóba került a fogat. Sokkal inkább a haj tót okol­hattuk azért, hogy a paciknak fölöslegesen kellet megszenvedniük a vendégmarasztaló vizesárokkal (Fotó: Szántó György)

Next

/
Oldalképek
Tartalom