Heves Megyei Hírlap, 1992. december (3. évfolyam, 283-307. szám)

1992-12-17 / 297. szám

Figyelő Marlboro man a Vadkeleten Hatalmas piac, növekvő fogyasztás, keményedő verseny A kilencvenes évek üzleti nö­vekedését megalapozni kívánó Philip Morris elsősorban cigaret­táival, ezen belül is a Marlboró- val igyekszik meghódítani a ha­talmas befogadóképességű ke­let-európai piacokat — írta teg­napi számában a The Wall Street Journal Europe. A cég ebben a térségben is komoly verseny­helyzetbe került legfőbb nemzet­közi vetélytársaival, hiszen a Ca- melt is gyártó R. J. Raynolds To­bacco International és a B. A. T. Industries is igyekszik megvetni a lábát a régióban. Mindazonáltal egyelőre úgy tűnik, hogy a Philip Morris jelen­tős előnyt szerzett a versenyben, hiszen Kelet-Németországban, Magyarországon, Csehszlováki­ában és Oroszországban is ve­gyes vállalatot alapított, a len­gyelországi egység létrehozásá­ról most folynak a tárgyalások. Hírek szerint már Horvátország­ban is tájékozódnak a cég szak­emberei. A dohányipari vállalatok szá­mára hatalmas profitlehetőséget kínál a térség országainak jó mi­nőségű fogyasztási cikkekre ki­éhezett lakossága. Kelet-Európa Oroszországgal együtt Kína után a világ második legnagyobb ciga­rettapiaca. A fogyasztás jelenleg 700 mil­liárd darab körül alakul, ami 40 százalékkal meghaladja az Egye­sült Államokban eladott meny- nyiséget. Csak Oroszországban évi 280 milliárd szálra lenne ke­reslet, de az orosz ipar ennek alig felét állítja elő. A Philip Morris az évtized végére 100 milliárd szál cigarettát szeretne eladni ezen a piacon, és ez megközelít­heti jelenlegi amerikai forgalmá­nak 45 százalékát. Reményeik­nek tápot adhat az a sokak sze­rint sajnálatos tény, hogy Kelet- Európában még mindig növek­szik a dohányosok száma. A dohányzás elleni küzdelem élharcosai keményen bírálják a nyugati dohánygyárakat, amiért a helyi lakosság tudatlanságát ki­használva, úgymond „exportál­ják a halált” Kelet-Európába. A Philip Morris ezzel szemben azt állítja, hogy csak a lakosságban egyébként is meglévő igényeket elégítik ki jelenlétükkel, és az emberek nem az országutak mentén sorakozó hirdetések ösz­tönzésére kapnak rá a dohány­zásra. Lengyelországban, Litvá­niában és Szlovéniában egyéb­ként törvény készül a dohányter­mékek reklámozásának tilalmá­ról, Románia viszont még azt sem követeli meg, hogy a gyár­tók a dobozok oldalára egész­ségügyi figyelmeztetést tegye­nek. Miközben a dohányáruk már csak 42 százalékban része­sednek a cégóriások forgalmá­ból, az éves profitnak még min­dig kétharmadát jelenti a cigaret­tagyártás. A cég kelet-európai sikerszto­rija akkor kezdődött, amikor évekkel ezelőtt Albánia kivételé­vel valamennyi akkori szocialista országgal licencszerződéseket kötött. Miután a privatizáció során sok helyen a dohánygyárakat is áruba bocsátják, kézenfekvőnek tűnt, hogy a már jelenlévő Philip Morris jelentős szeletet kihasít­son az ígéretes piacból. Megfigyelők szerint az elmúlt években a fogyasztókban kiala­kított márkahűség a kilencvenes években hozza majd meg valódi gyümölcsét. (AP-DJ) Amit a kárpótlásról (még) tudni kell Lakásvásárlási jogot nem lehet „átértelmezni” „Lakásvásárlás — kárpótlási jegyért” címmel nemrégen az Or­szágos Kárpótlási és Kárrende­zési Hivatal osztályvezetőjének nyilatkozatát közöltük azokról a jogszabályi lehetőségekről, ame­lyek az érintett személyeket meg­illetik. Cikkünk megjelenését köve­tően több telefont is kaptunk olyan idős emberektől, akik a kárpótlási jegyükért fiuk, lá­nyuk, unokájuk részére vásárol­nák meg a bérlakásukat, de... Mindhiába kilincselnek az ön- kormányzatok illetékeseinél, mert az ott dolgozók — például Pécsett és Baranya más városai­ban is — kötik az ebet a karóhoz, mondván: a kárpótlásra jogosult szerintük csak önmaga számára vásárolhatja meg a lakást. „Miért vegyem meg most, 75 évesen a magam nevére a lakást, s miért kelljen gyermekemnek majdan illetéket fizetnie az átírásért? — dohogott a telefonba az egyik panaszos, és igaza van. Utánajártunk az ügynek, va­jon mi tévedtünk, vagy az önkor­mányzat jár el helytelenül? Meg­nyugtathatjuk az érdekelteket: a jogszabály azóta sem változott, a 32/1969. (IX. 30.) kormányren­delet ezekben az ügyekben az irányadó. Eszerint pedig a kár­pótlásra jogosult bérlő saját kár­pótlási jegyéért megvásárolhatja a lakását a tőle külön élő leszár­mazottja — gyermeke, örökbe­fogadott gyermeke, unokája, szülője számára is. A jogszabály csak így értel­mezhető, a fogalmazás egyértel­mű, és mint az illetékesektől megtudtuk, alkalmazása minden önkormányzat számára kötelező érvényű. Nem tagadhatják meg a kárpótlási jegy elfogadását, ha a bent lakó bérlő — a jogszabály adta lehetőséggel élve — közeli hozzátartozója javára kíván élni az elővásárlási jogával. Természetesen a bérlőnek, amennyiben az önkormányzat elutasítja a kérését, jogában áll a bírósághoz fordulni. Vélemé­nyünk szerint azonbarífelesleges a jog rögös útjait végigjáratni az idős emberekkel, amikor világos és egyértelmű jogszabályt alko­tott a Parlament. (újvári) HÍRLAP, 1992. december 17., csütörtök 11. Kilencven év tapasztalata — Tréningek, angol mintára — A segély nem arányos a bérrel A feketemunka egyenlő a lopással A közelmúltban Egerben, a Hóra Hotelben négynapos sze­mináriumot tartottak a Brit Munkaügyi Szervezet szakem­bereinek részvételével. Az elő­adások két témakört öleltek fel. A jelenlévők megismerkedhet­tek a szigetország munkaerőpia­ci információs rendszerével, majd arról esett szó, hogy miként lehet mérni, elemezni a különfé­le programok — például az át­képzések, a közhasznú munkák — hatékonyságát. A tanácskozás nem akadémikus jelleggel zaj­lott, sőt éppen az volt a vendégek célja, hogy a különféle gyakorlati leckék, esettanulmányok révén minél jobban megismertessék a magyar munkaügyisekkel a brit módszereket. A tanácskozást — amelyen az országos, a fővárosi és a tizenki­lenc megye munkaügyi központ­jai, a szaktárca, valamint a Mun­kaügyi Kutatóintézet szakembe­rei vettek részt — a brit delegáció vezetője, a Yorkshire-Humber­side régió igazgatója, Reg Parr nyitotta meg. Ezt követően kértünk tőle in­terjút, s ő készséggel állt a Hírlap rendelkezésére. Elöljáróban elmondta, hogy már nem először jár Egerben. Á Heves Megyei Munkaügyi Köz­ponttal másfél éve vették fel a kapcsolatot, s úgy véli, a magyar kollégák fogékonyak a brit mód­szerek iránt. Külön öröm számá­ra, hogy az egri Job Clubot angol segítséggel sikerült elsőként az országban létrehozni. — Az Önök országában ki­lencven évre tekint vissza a mun­kaügyi szervezet. Miben külön­bözik a magyartól, ahol ez a terü­let csak néhány éve, a munkanél­küliség megjelenésével került a reflektorfénybe. — Minimális az eltérés, hiszen nekünk is az a legfőbb célunk, hogy a szűkös erőforrásokat a le­hető legjobban tudjuk felhasz­nálni — felelte Reg Parr. — Az állástalanok ellátása nálunk is hasonlóképpen történik, aki el­veszti a munkáját, egy évig kap­hat segélyt. A munkahelykeresés nálunk is kulcsfontosságú kér­dés, mint ahogy a különféle programok, eszkövök minél ha­tékonyabb felhasználása. Tud­juk jól, hogy a munkanélküliség demoralizáló hatású, gyakran jár depressziós állapottal, s úgy igyekszünk segíteni a bajbajutott embereken, hogy az a lehető leg­kisebb fájdalmat okozza. — Nagy-Britanniában mi alapján folyósítják a munkanél­küli-segélyt? — Nálunk a segély és a bér kö­zött nincs összefüggés. A járadék mértéke minden egyes esetben az eltartottak számától függ. Egy egyedülálló férfi például az át­lagkereset egy harmadát kapja segélyként, míg egy kétgyerme­kes családapa, ha elveszti az állá­sát, akár az átlagjövedelem nyolcvan százalékát is megkap­hatja az államtól. — Milyen mértékű az úgyneve­zettfeketemunka? — Biztos adataink nincsenek. A szervezetben külön csoport foglalkozik ezzel a munkával. A gyanúba keveredett személyek után nyomoznak, s bizony, ha bebizonyosodik róluk, hogy a se­gély mellett feketén dolgoztak, megvonjuk tőlük a járandóságot. Sőt a súlyosabb esetekben bíró­ság elé is kerülhet az illető, jobb esetben megússza pénzbírsággal, de előfordulhat az is, hogy 1-2 hónapos börtönbüntetésre ítélik. Nálunk ugyanis a feketén végzett munka egyenlő a lopással. De hogy számokat is mondjak, a mi régiónkban 220 ezer munkanél­külit tartunk számon, s évente 7-8 ezer csalót fülelünk le. Ez persze nem jelenti azt, hogy csak ennyien próbálkoznak becsapni az államot. — Mit vár ettől a tanácskozás­tól? — Remélem, hogy hasznosan telik ez a négy nap. Mi nem azt akarjuk, hogy a magyar szakem­berek megtanulják a brit mód­szereket, hiszen a két ország tel­jesen más viszonyok között él. Azt szeretnénk, hogy a használ­ható információkat, módszere­ket átültessék a magyar gyakor­latba, hogy azokat a hibákat már ne kövessék el, amelyeket mi el­követtünk. Budai Ferenc Az American Ikarus segít? Várhatóan még ez évben kö­zös vállalatot alapít az Ikarus Rt. az Amerikai-Magyar Befekteté­si Alap tulajdonában lévő Ame­rican Ikarusszal. Korábban, 1988 óta működött az Ikarus­USA vállalat, amelyet az áru­szállító és postai kisteherautók gyártásával foglalkozó UCBC cég alapított. Ez olyan buszokat is gyártott, amelyhez a főegysé­geket amerikai cégek, az alvázat és a karosszériát viszont a ma­gyarországi Ikarus szállították. A piac beszűkülése miatt azonban az Ikarus-USA helyzete megren­dült, az UCBC ez évben csőbe jutott, és magával rántotta az Ikarus-USA-t is. Ekkor vette meg az Amerikai-Magyar Be­fektetési Alap az Ikarus-USA-t. Adósságait kifizette, így tovább folyhat a termelés, s nincs akadá­lya további amerikai-magyar Ikarus-kooperációnak. Ez utób­bi a jövőben feltehetően vegyes­vállalati formában zajlik, a ter­vek szerint egyharmados ma­gyar, kétharmados amerikai ré­szesedéssel. Napról napra A vasasi bányászok csatlakoznak az új társasághoz A Baranya megyei vasasi szénbányászok többsége csatla­kozik a jövőre megalakuló új erőműbánya részvénytársaság­hoz, de garanciát várnak munka- viszonyuk folytonosságának el­ismerésére. A bányászok több­sége ezenkívül garanciát kért ar­ra is, hogy Vasason ne jövőre, ha- # nem csak 1994 közepéig szün­tessék meg a termelést, a fejtési csapatok tervszerű és fokozatos átcsoportosításával Komlóra. Ki privatizálja az Alkaloidát? Várhatóan az év végén derül ki, hogy az Alkaloida Vegyészeti Gyár Rt. privatizálására kiírt pá­lyázat értékelése után melyik be­fektetővel kezdik meg a tárgya­lásokat. Lengyel Zoltán, az Álla­mi Vagyonkezelő Rt. munkatár­sa elmondta: ha sikerül érdem­ben lefolytatni a tárgyalásokat, 1993 márciusára már döntés is születhet. Az 1991. október 1-jé- től részvénytársaságként tevé­kenykedő Alkaloida az ide vágó kormányhatározat értelmében 25 százalék plusz egy részvény erejéig tartósan állami tulajdon­ban marad. A törvényes előírá­sok szerint a morfin és származé­kai gyártását csak engedéllyel le­het végezni, pontosabban erre a munkára koncessziós jogot kell kérni. Amennyiben ezt a vállalat megkapja, akkor az Alkaloida a koncessziós joggal együtt lesz el­adható. Sikeres agrárpiac­védelem Rendkívül sikeresnek minősí­tette az agrárpiac védelmére ho­zott idei intézkedéseket Raskó György, a Földművelésügyi Mi­nisztérium közigazgatási állam­titkára. A rendelkezésre álló adatok szerint ebben az évben reálértékben csökkenni fog az élelmiszerimport a tavalyihoz vi­szonyítva. A behozatal értéke az év első 9 hónapjában 41 milliárd forintot ért el. Matáv-alapítvány a felsőoktatásnak Vállalkozni pedig szükséges Moszkvából Indult el Vigyázat, itt emberek is lak­nak! Erre figyelmeztetnék min­denkit, ha tehetném. Ezjutott az eszembe, ahogy ott botladoztam a gépek, alkatrészek, lemezek és mindenféle technikai eszközök között. Pedig ez a hely a Politech- nich Holland-Magyar Kft. köz­pontja, mégpedig Gyöngyös szí­vében. Valamikor nem volt ilyen jól hangzó neve, hiszen Bodrogi Csaba annak idején csak egy kis „kócerájban” kezdte el a hűtőbe­rendezések, a hűtőkamrák gyár­tását. — Miért pont erre adta a fejét? — Mert ehhez értek, ugyanis mérnök vagyok. — Hol végzett? — Moszkvában. Én ezt ma sem szégyellem, bűnbánatot nem érzek, mert én tanulni men­tem Moszkvába, mivel akkor ez a lehetőség nyílt meg előttem. — A szocializmusban nevelke­dett lelke nem tiltakozott amiatt, hogy elindult a kapitalista úton ? — Egyáltalán nem. Ugyanis politikával soha nem foglalkoz­tam. — Hűségesküt sem kellett ten­nie valaki olyannak, akit itthon hagyott? — Nehéz lett volna megtarta­ni, de akkor nem volt senkim. — Ahogy hazajött, rögtön a hűtőberendezésekkel kezdett foglalkozni? — Jó ideig dolgoztam a Lehel Hűtőgépgyárban. Ott adtam be újításnak azt a módszert, amit al­kalmazok most a berendezései­men. Nem fogadták el. Akkor szabadalmaztattam, hogy ne használhassa senki. — Hogyan jutott vissza Gyön­gyösre a Lehelből? — Elég komplikált ennek az útja. Mindig akadt egy jobb aján­lat, így aztán voltam Gyöngyö­sön az Áfésznél ipari osztályve­zető, Bodonyban a tsz főkönyve­lője... — Mint gépészmérnök? — Közben itthon elvégeztem a közgazdasági egyetemet is. Kez­detben szinte mindent magam csináltam: könyveltem, anyag- beszerző voltam, végeztem két­kezi munkát is, menedzseltem saját magamat, és mindezt itt, ebben a szülői házban. — Hogyan fogott hozzá annak idején a hűtőkamrák gyártásá­hoz? — Még tízezer forintom sem volt a bankban. Szerencsére a szüleim nagyon spórolós embe­rek voltak, és az ő megtakarított pénzüket kaptam meg. — Kölcsönben, kamatra? — Nem. Csak úgy tudom vi­szonozni nekik, hogy mindig ve­szek valamit. Mondjuk egy szí­nes tv-t, vagy befizetek helyettük egy görögországi nyaralásra. — Tehát hozzákezdett a hűtő­kamrák gyártásához. Csak úgy? — Ezeket nem lehet raktárra gyártani. Mindig a megrendelés­től függ a munkánk. A kamrák a telefonfülke nagyságától kezdve a teherautó-garázs méretéig ter­jednek. Ezek nem hűtőpultok, tehát a raktárakban tartják azo­kat. A belső hőmérsékletük sza­bályozható. Nagyon sokféle hasznosításuk lehetséges. — Honnan ismerhetik ezeket a készülékeket a vevők? — Például a kiállításokról, a jelentősebb árubemutató vásá­rokról. Minőségüket az is igazolja, hogy több dijat kaptam értük. — No de már ne haragudjon, mindezt itt, hogyan lehet gyárta­ni? — Amit itt lát, ebben a zsúfolt környezetben, az csak egy kis ré­sze a cégnek. Pillanatnyilag egy ezer négyzetméteres csarnokot bériünk. — És itt meg is állnak a jövőt illetően? — Hogy mit hoz a jövő, azt nem tudom. De szeretnénk to­vábbfejlődni. — Gondolom, rengeteget kell mennie ide-oda. Hogyan bírja el ezt a családja? — Megszokták már. De rájöt­tem, hogy nem csinálhatok min­dent egyedül. Ezért már van fő­könyvelőm, kisegítő adminiszt­rátorom. Ahhoz képest, hogy kezdetben itt a pincében, a saját két kezemmel, mellékfoglalko­zásban állítottam össze az első darabokat... — Miért döntött úgy, hogy ma­rad a hűtőkamráknál? — Nem titkolom, az anyagiak is serkentették az elhatározá­som, hogy önálló vállalkozó le­gyek, de a siker lehetősége erő­sen befolyásolt. G. Molnár Ferenc A 3 éves távközlés-fejlesztési program technikai-technológiai változásaira készülve, a Matáv Rt. 180 millió forint törzstőkével — melynek kamatai használha­tók fel — és az indulást segítő 40 millió forint törzstőkén felüli va­gyonnal, Alapítvány a Távközlé­si és Telematikai Felsőoktatásért néven alapítványt hozott létre. Az újszerű támogatási rendszer célja egy asztalhoz ültetni a táv­közlési műszaki képzésben érin­tett egyetemeket, főiskolákat és a Matáv Rt.-t, mint üzemeltetőt, szolgáltatót. Az alapítvány cím­zettjei: a Budapesti Műszaki Egyetem, a Széchenyi István Műszaki Főiskola, a Kandó Kál­mán Villamosipari Főiskola, va­lamint a Mérnöktovábbképző Intézet oktatói és hallgatói, to­vábbá maguk az intézmények. Csúcstechnológiát kínál a Siemens A Siemens AG Österreich 1993 januárjától új területre ter­jeszti ki magyarországi tevé­kenységét: a fejlett ipari orszá­gokban is csúcstechnológiának számító felületszerelt alkatrész­beültető (SMD) automatákat kí­nál. A berendezés egyszerre 240-féle alkatrészből óránként maximálisan 39 ezer darabot tud beültetni egy legfeljebb 460x610 milliméter méretű nyomtatott áramköri lapba. December 19-lg Jékítiisigak a HÍRLAPBAN A Heves Megyei Hírlap december 29-én kívánja megjelentetni Idei utolsó reklómmellékletét, melyben közreadjuk az ön vagy cégének jókívánságait, egyéb közérdekű év végi információit. Szándékukat a 36/32N8ÓHS telefonon, 36/312-333-as faxon, vagy levélben december 19-lg beérkezően jelezzék.

Next

/
Oldalképek
Tartalom