Heves Megyei Hírlap, 1992. december (3. évfolyam, 283-307. szám)

1992-12-01 / 283. szám

HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, MM! 1992. DECEMBER 1., KEDD HÍRLAP LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA III. ÉVFOLYAM 283. SZÁM ÁRA: 13,80 FORINT Karácsonyi vásár az egri Ifjúsági Házban! 51 cm-es Audioton TV 26.690 Ft 51 cm-es Funai TV 27.490 Ft Előleg befizetése nélkül, részletre is! Bűrfejűek a Turul-emlékműnél Mintegy 350 skinhead érke­zett Tatabányára, a Turulmadár avatásának ünnepségére. Közü­lük 150-en kerültek a szobor kö­zelébe. A rendezvénysorozat idején 19 személlyel szemben kellett intézkedni: de komo­lyabb rendőri beavatkozásra nem volt szükség. Egy bőrfejűtől kést, hattól ideggázt tartalmazó spray-t vettek el. Iliescu is tagja lesz Ion Iliescu román államelnök is tagja lesz a pécsi székhelyű Magyar-Román Baráti Társa­ságnak, s ha ellátogat Magyaror­szágra, kész eleget tenni a társa­ság meghívásának, és szívesen felkeresi Pécs városát is. Egye­bek között erről tájékoztatta teg­nap az újságírókat dr. Iglói Zol­tán, a társaság elnöke, aki a bará­ti közösség küldöttségének élén a román fővárosból tért haza. Ikarus — gázzal Forgalomba álh'tották Tehe­ránban azt a propán-bután gáz­zal működő Ikarus autóbuszt, amelyet az iráni fél kérésére a magyar autógyár szakemberei egy 280-as típusú, csuklós busz­ból alakítottak át. Ez a busz drá­gább a dízelesnél, ám jóval keve­sebb szennyező anyagot bocsát ki, mint hagyományos társai. Az egyelőre mintadarabként készí­tett és szállított autóbusz az Ika­rus választékát bővítheti a jövő­ben, ha arra a vevők igényt tarta­nak. FM-stratégia a privatizációra Elkészült az FM privatizációs stratégiája. A koncepciót az Ál­lami Vagyonügynökség nagy vo­nalakban elfogadhatónak tartja — hangzott el a földművelésügyi tárca sajtótájékoztatóján. Egyházi megállapodás A Bajor Evangélikus Egyház zsinata testvéregyházi szerződést írt alá a Magyarországi Evangéli­kus Egyházzal. A dokumentu­mot Harmati Béla püspök és Jo­hannes Hanselmann müncheni püspök látta el kézjegyével. Üt Japánba Jeszenszky Géza külügymi­niszter december 7. és 12. között hivatalos látogatást tesz Japán­ban. A magyar diplomácia veze­tőjét Tokióban audiencián fogad­ja Akihito császár is. Ausztria-lottó A 48. játékhét nyerőszámai: 1, 5, 23, 24, 40, 42. A pótszám 19. A jokerszám: 205421. A Lottó Unió Kft. tájékozta­tása szerinta48. játékhéten 1 da­rab hattalálatos szelvény akadt, erre 12.543.953 schillinget kap a szerencsés nyertes. Az 5 plusz 1 (telálatos szelvény 696.886 schil­linget, az 5 találatos 24.595 schilliget, a 4 találatos 575 schil­linget, a 3 találatos 38 schillinget ér. A 2 darab joker nyereménye egyenként 1.908.782 schilling. Oszter Sándor, a népszerű színművész az új gazda Parádsas- váron. mi­után az Ál­lami Va­gyonügy­nökség el­adta az üveggyárat. A privati­záció hát­teréről la­punk 5. ol­dalán ol­vashatnak. (Fotó: PerI Márton) Vízlépcsővita A C-variáns lebontása sem kizárt Magyarország számára első­rendű fontosságú, hogy a cseh és a szlovák tárgyaló féllel mielőbb megállapodás szülessen a hágai Nemzetközi Bírósághoz benyúj­tandó közös kereset ügyében. Á vízlépcsővitát illetően Budapes­tet egyébként az a cél vezérli, hogy enyhítse a politikai feszült­séget, amely Közép-Európában senkinek sem lehet érdeke. Erről Martonyi János külügyi államtit­kár beszélt hétfői nemzetközi sajtókonferenciáján, a múlt heti brüsszeli háromoldalú tárgyalá­sokat kommentálva. A közös kereset megfogalma­zásán jogi szakértők dolgoznak; a remények szerint már ezen a héten Budapesten megtarthatják soron következő ülésüket. Az ál­lamtitkár többször is határozot­tan leszögezte: Budapest a nem­zetközi bírósági eljárás beindítá­sát tartja a vita próbakövének. Minden további tárgyalásnak ez az alapja; enélkül bármiféle pár­beszéd értelmét veszti. A Hágához benyújtandó kere­set megfogalmazása után az érin­tett feleknek meg kell állapodni­uk az átmeneti intézkedésekről, miután a Nemzetközi Bíróság el­járása akár évekig is elhúzódhat. A szakértők szerint elvileg akár a C-variáns lebontása is megvaló­sítható. (MTI) Az új váltópénzeken: kikerics, kerecsensólyom, nagykócsag... Érme lesz a százforintos December 1-jétől megkezdő­dik az új váltópénz érmek kibo­csátása. Az érmesort tegnap mu­tatták be a Magyar Nemzeti Bankban az újságíróknak. December 1-jén a 200 forin­tos címletű ezüst érmék jelennek meg. Ez nem számít igazi váltó­pénznek, de betölti a szükséges forgalmi funkciót. Lényegében hasonló szerepet szánnak neki, mint a Kossuth-ötforintosnak. Az ezüstből készült érmét a sta­bilizációjelképeként kívánja for­galomba hozni a Magyar Nem­zeti Bank. Az új egy-, kettő- és húszfo­rintos pénzérmék kibocsátása március 29-én, az öt-, tíz-, öt­ven- és százforintos érméké pe­dig június 21-én kezdődik. (A 10, a 20 és az 50 filléres érmék addig maradnak forgalomban, amíg azt az igények megkíván­ják.) Az 1, a 10 és a 100 forintost a koronás címer díszíti, a 2-es és a 20-as hátoldalán a kikerics, illet­ve a magyar nőszirom látható. Az 5 forintos hátoldalán a nagy­kócsag, az 50 forintoson a kere­csensólyom szerepel. Az érmék jól megkülönböztethetők egy­mástól, méretben is eltérnek egymástól és a környező orszá­gok pénzeitől. Talán az 1, a 2 és az 5 forintos szokatlanul kicsi a korábbi pénzeinkhez képest, de a tervezőknek tekintettel kellett lenniük értékükre és előállítási költségeikre is. A sajtótájékoztatón Bőd Péter Ákos beszámolt arról is, hogy jö­vőre a monetáris politika fő cél­kitűzése továbbra is az infláció csökkentése és a fizetőképesség fenntartása. Az MNB megala­pozottnak tartja a kormány inf­lációs prognózisát, miszerint a fogyasztói árak 1993-ban 16-19 százalékkal emelkednek. Sőt a Magyar Nemzeti Bankban ennél optimistább számítások is ké­szültek. Vasfüggöny helyett — jóléti fal Jeszenszky a szélsőséges mozgalmak veszélyére figyelmeztet „A szélsőséges mozgalmak emelkedése fenyeget Kelet-Eu- rópában” címmel közölte hétfőn az Ilta-Sanomat című finn füg­getlen délutáni napilap Je­szenszky Gézával készített inter­júját, amelyben a magyar diplo­mácia vezetője rámutatott, hogy a Nyugat nem eléggé támogatta a fiatal kelet-európai demokráciá­kat, amelyek kritikus átmeneti korszakukat élik. „Ha nem jutal­mazzuk ezen országok állampol­gárait konkrét eredményekkel, akkor a szélsőséges mozgalmak gyorsan veszélyes erőtényezővé emelkedhetnek. Ezt mondta Je­szenszky Géza magyar külügy­miniszter, aki szerint Kelet és S at közé a vasfüggöny helyé- f éti fal emelkedett” — írja a nyilatkozat bevezetőjében a finn újság, majd a magyar külügymi­niszter okfejtését így összegezi: „Szerintem a Nyugat nem tá­mogatja kellőképpen sem politi­kailag, sem gazdaságilag a volt kelet-európai kommunista or­szágokat az átmeneti korszak­ban. Gyors gazdasági emelkedés híján a folyamatban lévő átme­net nagyon hosszúra nyúlhat. És ha a munkanélküliség növek­szik, s az emberek nem látnak gyorsan megfelelő eredménye­ket, nő az elégedetlenség. Ez könnyen vezet a társadalom fel- aprózódására, s alapot szolgáltat a szélsőséges mozgalmak bővü­lésére. Egy ilyen helyzetben mind a jobboldali, mind a balol­dali szélsőségek figyelemre mél­tó erővé növekedhetnek. Ennek a legrosszabb következménye a káosz és az anarchia lehet”. „A jólét terjedése a volt szo­cialista országokban fokonkénti, és Nyugatról Keletre halad. Nem tudok elképzelni gazdag és de­mokratikus Oroszországot vagy Ukrajnát gazdag és demokrati­kus Közép-Europa nélkül” — ál­lapítja meg a miniszter. (MTI) Üres a kassza karácsony előtt Sikkasztás a hatvani családsegítőben ? Hatvanban, a Családsegítő Központban néhány hónapja megle­hetősen feszült a hangulat. Annyi bizonyos, hogy az ősz folyamán líj vezető került az intézmény élére, Zsitvay Katalin személyében. A fiatal, energikus egészségnevelő az új munkahelyen kegyetlen örökséggel kényszerült szembenézni. Az történt ugyanis, hogy ez év augusztusában a város polgármestere megbízásából alapos revi­zori vizsgálatot végeztek a családsegítőben, melynek nyomán bot­rányos visszásságokra derült fény. De lássuk az előzményeket! A családsegítő szolgálat 1989 au­gusztusában kezdte meg műkö­dését nemes célokkal. Áz intéz­mény vezetője ekkor Zsákai András, aki a szolgálattól való távozása után nem sokkal a Kiál­tás című lapban a Hatvan polgár- mesteréhez írt nyílt levelében élesen bírálta a városi szociális munkát. A tényékhez tartozik, hogy Zsákai úr azóta a Népjóléti Miinisztérium keretein belül mű­ködő Gyorssegély Alapítvány válságkezelő menedzsere. Visz- szakanyarodva a kezdetekhez, tehát a családsegítő működik, a rendelkezésére álló segélykeret­ből pedig különböző tételű ösz- szegeket utal ki a „rászorultak­nak” kölcsönként, illetve külön­böző segély formájában. Igen ám, de egy idő után azonban a ki­fizetett összegeket hiányosan dokumentálják, sok esetben nyomonkövethetetlen, hogy a kiutalt pénzt átvette-e egyáltalán a kérelmező. A vizsgálat szerint 1990-ben a „rendezetlen téte­lek” összege csaknem 85 ezer fo­rintra rúg. Idén január elsejétől a segély és kölcsönszerződések­ben megjelölt összegek kifizeté­sének bizonylatolását tételesen ellenőrizték a revizorok. Ennek során újabb — enyhén szólva — hanyagságokra bukkantak. A jegyzőkönyvben hosszú oldala­kon keresztül futnak a nevek és az összegek. A lényeg, hogy eb­ben az esztendőben mintegy 146.300 forintot úgy fizettek ki, hogy a bizonylatolás szinte min­den esetben hiányos. A kiutalt kölcsönöket sok esetben nem előzte meg környezettanulmány, de történt olyan is, hogy a 20 ezer forintos kölcsönt olyan illetőnek fizették ki, aki nem lakik a meg­határozott címen. Többször elő­fordult, hogy olyan személy cí­mét tüntették fel a szerződésen, aki soha nem kapott kölcsönt az intézettől. A példákat hosszasan lehetne sorolni. A vizsgálatot követően a város polgármestere hivatalos feljelen­tést tett a helyi rendőrkapitány­ságon, a nyomozókra bízva az ügy hátterének felderítését. S ezek után hallgassunk meg néhány véleményt: (Folytatás a 3. oldalon) Magyar kápolna Tengizben Ökumenikus istentiszteleten szentelték fel a napokban a ka­zahsztáni Tengizben dolgozó magyarok kápolnáját. Tóth Ti­bor görög katolikus lelkész tett látogatást a korábban öntevéke­nyen működő vallási közösség kezdeményezésére, a Vegyép- szer vendégeként Tengizben. Áz istentisztelet után a lelkész úgy nyilatkozott, hogy nem várt komfortos körülményekkel ta­lálkozott, s nagy benyomást tet­tek rá a magyarok által felépített olajipari létesítmények. (MTI) 1993 őszétől főiskolai szinten Diplomát adó ápolóképzés Az egészségügyi reform sikeréhez nem csupán anyagi eszközök szükségeltetnek, de a gyógyításnak, a betegeknek elkötelezett, jól képzett egészségügyi dolgozók is nélkülöz­hetetlenek hozza. Ebben az irányban jelent­het előrelépést, hogy 1993 őszétől az ország több pontján is főiskolai szintű ápolóképzés indul— hangzott el tegnap, a Népjóléti Mi­nisztériumban rendezett sajtótájékoztatón. Egyéves előkészítő munka után jövőre megkezdődik az ápolóképzés fokozatos át­alakítása, melyben kiemelkedő jelentőséget kap a kapcsolatteremtő és -fenntartó képes­ség, az empátia, a tolerancia fejlesztése. A 93-94-es tanévtől Kaposváron, Zalaegersze­gen, Szombathelyen, illetve Gyulán 40-40 fővel nappali tagozatos; Pécsett, Szegeden és Nyíregyházán pedig levelező tagozatos főis­kolai apolóképzés indul. Nyolc féléves nap­pali tagozatra az érettségivel rendelkezők, míg a hat féléves levelező képzésre az érettsé­gizett, ápolóként dolgozó fiatalok jelentkez­hetnek. Kérdésre válaszolva Jávor András állam­titkár azt is elmondta, hogy ezzel együtt foko­zatosan átalakul, illetve megszűnik az általá­nos iskolai végzettségre épülő szakiskolai és szakközépiskolai ápolóképzés. (MTI) Ma van az AIDS világnapja „Az a baj, hogy ez a betegség halálos 55 Immár ötödik éve december elseje az AIDS világnapja. Nem véletlen, hogy éppen tegnap ren­deztek egy ezzel a betegséggel kapcsolatos előadást Egerben, a Megyei Művelődési Központ­ban, ahová a megyénkbeli ön- kormányzatok, társadalmi szer­vezetek, pártok, egyházak kép­viselőit, magyarán a „laikuso­kat” várták, sajnos azonban jó­részt hiába. Alig harmincán gyűltek össze a helyszínül szolgá­ló teremben, de a meghívott ven­dég, dr. Simon Tamás profesz- szor, aki az AIDS megelőzésé­nek hazai szakértője, így is meg­tartotta előadását, s előzőleg la­punknak is nyilatkozott. — Hazánk az alacsony-köze­pes átfertőzöttségű országok kö­zé tartozik — vázolta a mai ma­gyar helyzetet a professzor — száztíz betegről tudunk, akiknek több mint a fele már meghalt. Az ismert fertőzöttek száma mint­egy 320, ám egyébként legalább háromezren lehetnek, akikről nincsenek adataink, talán maguk sem tudják, hogy betegek. Az ez­redfordulóra azonban már való­színűleg komoly mennyiségű AIDS-beteggel számolhatunk. — Hogyan segíthetnek a meg­előzésben az önkormányzatok, az egyházak, a pártok? — Az alapvető baj az, hogy ez a betegség halálos, tehát a meg­előzés nagyon fontos dolog. Megfelelő ismeretekkel kell ren­delkeznie róla mindenkinek, el­sősorban az ifjúságnak. Az ön- kormányzatok például elősegít­hetik, igényelhetik az egészség- ügyi felvilágosító akciókat, és se­gélyeket adhatnak a betegeknek. Az egyházak is sokat segíthet­nek, meg is teszik ezt, hiszen kö­telességük a szenvedők segítése, van azonban egyvalami, amire az egyház nem „vevő”, ez pedig az óvszer használata. Emiatt lehet az, hogy én és velem együtt az or­szágot járó orvostanhallgatók még egyetlen egyházi iskolába sem jutottunk be felvilágosító előadást tartani. A pártokról pe­dig annyit tudok mondani: Amerikában Clinton azért nyert, mert maga mellé állította az AIDS-eseket... (rénes)

Next

/
Oldalképek
Tartalom