Heves Megyei Hírlap, 1992. november (3. évfolyam, 257-282. szám)

1992-11-25 / 278. szám

6. EMBERKÖZELBEN HÍRLAP, 1992. november 25., szerda A varrógép mellett Az a legbecsesebb, amit a nagyi készít Zümmögnek a gépek, meg­nyugtató a hangjuk. A falusi var­rodában, Rózsaszentmártonban hosszú sorban ülnek az asszo­nyok. Elnézem őket, ahogy gör­nyednek az anyag fölött, s ala­kul kezük nyomán a sok szép ruha. Danis Lajosné hátradől egy picit, kinyújtóztatja tagjait. — Jóleshet pár perc pihenés... ,— Hát, nem mondom — mo­solyog —, elég hosszú az a nyolc óra. Igaz, megszoktam, ahogy felnőttem, már a varrógép mel­lett találtam magam. Gyöngyö­sön tanultam a szakmát, dolgoz­tam ktsz-bcn, maszeknál. Két éve, hogy megalakult itt a falu­ban ez a varroda, azóta itt va­gyok. Nagy könnyebbség, hogy nem kell bejárni dolgozni. Vi­szont az is igaz: hajt a norma. At­tól függ a fizetség, ki mennyit tud teljesíteni. Most épp kabátokat varrunk, reggel nyolctól délután négyig. — Mi kell ahhoz, hogy valakit jó varrónőnek tartsanak? — Először is háromszor annyi szorgalom, mint amit az embe­rek gondolnak. Igen, ez a leges­legfontosabb. Persze, a szépet is szeretni kell, hogy úgy tudjam ki­alakítani a ruhát, ahogyan elkép­zeltem. A kézügyesség megint csak feltétel... — Otthon is sok a munka? — Akad bőven. Kertes ház­ban lakunk, hatvanötben épít­keztünk. Általában mindennap főzök, igaz, már csak kettecskén vagyunk a férjemmel. A lányom végzett tanárnő, Jászberényben laknak. — Unokák? „Karácsonyra pulóver készül az unokáknak'’ — Két fiú, három és másfél évesek. Mind a kettő „Katának indult”, de attól, hogy nem kislá­nyok lettek, nagyon szeretjük őket. — Esténként mivel tölti szíve­sen az időt? — Kézimunkázom.. — Tényleg?! Annak ellenére, hogy egész nap varr a munkahe­lyén? — Ó, az egészen más. Az tényleg kikapcsolódás. Szép térí­tőkét hímzek, most meg kará­csonyra pulóvert kötök a kisfi­úknak. Az a legkedvesebb nekik, amit a nagyi készít... Kár, hogy az idén a szentestét nem töltik ná­lunk. Mondtam is a férjemnek, nem tudom, milyen lesz az ün­nep nélkülük. No, nem baj. Az lesz a jó, hogy első napján már lehet várni őket, sütni-főzni ne­kik. (mm) „Megdöbben­tek, hogy hát ez meg miért nem énekel?” „Egy prózai műsor, amelyben néha a gitárhoz nyúlok” Ami az arca mögött van — láthatatlan Új oldaláról — ha tetszik: arcáról — mutatkozott be Cseh Tamás, amikor Nyugati pá­lyaudvar című műsorával nemrégiben Egerben szerepelt. Az ifjúsági házbeli előadóes­ten az énekesként megismert művész egy monodrámát mutatott be a népes közönség előtt. Az est szerzője ezúttal is Bereményi Géza. Képeink alá Cseh Tamás gondolatait írtuk, melyeket a műsoráról mondott. (Fotó: Gal Gabor) Egy detki tanítónő Derűje: éló kűt ,, Gránátvulkán izzó közepén...1” Demény Dalma alig látszik ki a tanítványok közül, még a gyer­mekkort el sem hagyta, ízeit kí­vánja naponta. Még csak 23 éves, de már tanító néninek hív­ják. Nagyon népszerű. Próbál­tam elhitetni vele, bizonyára csak azért, mert a fiatalok szere­tik a zenét, imádják azt, aki gitár­ral kezében nyit be az osztályte­rembe. De ő még csalhatatlanul őszinte és önbizalommal teljes. Nem fosztották meg eredetisé­gétől, nem terhelték, csak feje fölött, tőle messze-távol csap­kodnak a politika homokbom­bái. Tudja és hiszi: nem a gitár, hanem ő fontos, mert mosolyog­ni tud az induló életekre. Annyi­ra nem drága az ideje, hogy ne tudjon beszélgetni velük, ameny- nyi szükséges. Lehet, hogy legyintenek rá a kollégák, hisz képesítés nélküli, s az út végén, a nagy űrben az ő ke­zében is hamisan szól majd a gi­tár. Ezt persze csak én gondo­lom, mert egy rossz szóval, egy cinkos összekacsintással sem igazol engem, aki a jóban kere­sem a rosszat. Megüresedett a detki iskolá­ban néhány hely, és egy sikeres zenész, aki 1988 óta a Vid­róczky-együttes nélkülözhetet­len prímása, most elszegődött éneket, testnevelést, környezet­ismeretet, földrajzot tanítani, sportkört és énekkart vezetni. Mi késztette erre? A népzene egyre mélyülő válsága? Az or­szágos felfordulás, ahol céltábla lett kulturális örökségünk, s cini­kus mosoly kíséretében tulipá­nos ládára ültetik a nép-nemze­tit? Erről hallgat, kérdéseim nem rendítik meg, modoros útjaimra nem tudom becsalogatni, hogy a sokkoló külvilágról sajátos véle­ményt mondjon. Inkább a gyere­kek csillogó szeméről beszél. Mi­kor a Garabonciás Folkműhcly Egyesület alakulásának kezdeti gondjairól faggatom, csak a sike­rekről szól. Arról, hogy 1992 februárja óta függetlenek, és al­kalmanként 100-150-en men­nek el táncházukba. „Ez pedig biztos jele annak, hogy a fiata­loknak tetszik ez a zene. ” Látom rajta, megbékélt. Illet­lenség lenne hát minden további faggatózás, mert a közelmúltban még hangosan csattogott a témá­ban a gyöngyösi ég. Derűje pedig — öregedő, egyre sérülékenyebb — lelkünk forrása is lehetne, élő kút, mely bosszúálló-rosszullátó lüktetésünkben összebékítene bennünket. És a pecsenyesütők mellől ki­telefonálnánk a természetbe, meghallanánk a madarak hang­ját, melyet tiszta tekintetű gyer­mekek gyűjtöttek egybe, külö­nös ajándéknak. Sziki Károly Bizonyára emlékeznek Olva­sóink, hogy' a közelmúltban e hasábokon kértük: ha van ked­vük hozzá, írjanak nekünk éle­tükről, munkájukról, életútjuk egy-cgy emlékezetes epizódjá­ról. Nos, az alábbi történetet Kiss Lajos hetvenhat éves, nyugal­mazott magyar-történelem sza­kos tanártól, az egri 14. honvéd gyalogezred egykori katonájá­tól kaptuk. Sorait jó szívvel ajánljuk figyelmükbe... Ezerkilencszáznegyvenkettő decemberében történt... Megle­hetősen jól kiépített és megerősí­tett védőállásaink voltak a Don folyó jobb oldalán. Hó borította a terepet, és a fekete éjszakában csak a hó világított. Előttünk a folyó, tőlünk jobbra a 14/III. zászlóalj — gyöngyösiek —, majd a 23. gyalogezred katonái voltak védőállásban. Bunkeromban beszélgettem Battonyai János szakaszparancs­nok, hadapród őrmester ba­rátommal. Vártuk az élelmet, amit csak a teljes sötétség beáll­tával tudtak behozni az első vo­nalba. Az ennivaló szétosztása nálam, a szakaszparancsnok bunkerében történt. A farkas­éhes embereknek bizony, sokat jelentett az élelem: 1942 decem­berében már igen rossz állapot­ban voltunk... Akkorra, az au­gusztusi, szeptemberi véres har­cokban sok embert vesztettünk. Számomra emlékezetes ma­rad a szeptember kilencediké. Hullott ránk a gránát, és az ala­csonyan repülő szovjet repülők­ről a géppuskasorozat. Egy be­csapódó gránát feltépett földje félig betakart. Szerencsém volt, a becsapódás egy gödörszerű mé­lyedés előtt ért. Itt valóság volt a „Ma még piros élet, holnap fehér álom”... Az embert pusztító har­cokban sokszor eszembe jutot­tak Gyóni Géza verssorai: Grá­nátvulkán izzó közepén/ úgy fo­rog a férfi, mint falevél/ S mikor földre omlik/ óh iszonyú omlás/ Szép piros vitézből csak fekete csontváz. Kiss Lajos, aki megjárta a hábo­rú poklát Ezeket a jeleneteket mi is átél­tük, de szavakkal elmondani szinte lehetetlen. Megerőltető szolgálat fárasztotta az embere­ket. Nappal a védőállások erősí­tésén kellett dolgozni, éjjel kö­vetkezett a drótfigyelő szolgálat. Az éjszakáink nyugtalanok vol­tak. A szovjetek részéről gyako­riak voltak az éjjeli támadások, ilyeneket mi is hajtottunk végre. Mindkét fél tudta, igen fontos az ellenség kifárasztása. Akkor már hetedik hónapja az első vonal­ban voltunk. Egyre jobban érez­tük a téli felszerelés hiányát: a fo­kozódó hideg, az állandó ké­szenléti állapot, a létbizonyta­lanság próbára tette a fizikailag még erős embereket is. Bizony, az otthonról kapott tábori leveleket olvasva, sokszor könnyes lett a katonák szeme. Nyugodt lelkiismerettel mond­hatom, hogy a harctéri megpró­báltatások súlyát a legénység mellett legjobban a szakasz- és századparancsnokok érezték, akik valóban osztoztak katonáik sorsában... Nos, folytatom ott, hogy Battonyai János barátom­mal beszélgettünk bunkerom­ban: miért kell nekünk két nagy­hatalom harcában véreznünk, a hazai határtól kétezer kilométer­re? Egyszer csak bejött a bunker­ba az egyik figyelő, s jelentette, hogy sikoltásokat, tompa dörre­nést hallott az éjszakában, ugyanakkor lángoszlop is felcsa­pódott. Azonnal kimentünk, s mi is hallottuk a kétségbeesett hangokat. A fellőtt rakéta fényé­nél láttuk, hogy egy katona fek­szik, vagy inkább vonaglik a drótakadály és a védőállásunk közötti hómezőn, ahol aknák voltak telepítve. A szerencsétlen ember a szomszéd századtól akart hozzánk jönni, eltévesztet­te az utat, s az aknazár egyik ak­nája felrobbant alatta. Távbeszé­lőn azonnal kértünk sebesült- szállítót és orvos kiküldését. Mit tegyünk hirtelen? Hiszen az aknamezőt hó borította. Már úgy látszott, senki sem meri az életét kockáztatni. Ekkor Batto­nyai János hadapród őrmester azt mondta: „Én megpróbálom.” A sebkötöző csomagot magához véve ráfeküdt a hóra, két kezével úszó mozdulatokat téve, hogy az aknákat kikerülje, odaért a nyö­szörgő emberhez, akinek egyik lábát szinte leszakította az akna. Battonyai azonnal elkötötte a vérző testrészt, leterített köpe­nyére húzta a sebesültet, és az aknához vezetett csapáson visz- szafelé kezdte húzni a szeren­csétlen tizedest. Szerencsésen visszaértek. Rövid időn belül megjött a kért egészségügyi se­gítség is. Később megtudtam: a súlyos sebesülteket szállító repü­lőgépen hazavitték, és sikerült megmenteni a katona életét. Megöleltem sápadt baráto­mat: „János, ez hősi cselekedet volt.” Még igen kemény és véres har­cok álltak előttünk. A szovjet csapatok Uriv községnél áttör­ték a védővonalat, s a hátunkba kerültek. Századunk a decembe­ri harcokban sok embert veszí­tett. Visszavonulás közben kö­rülvett bennünket az ellenséges túlerő. Hadifogságba estünk. A marsanszki hadifogolytá­borban halt meg Battonyai János barátom is. Emlékét máig őr­zöm... Demény Dalma és a nagybőgő Muzsikál együttesében, ,, New York-i . m vendég- * - szereplésen „Azt hiszem, ezt senki más nem mondhatja el...’'

Next

/
Oldalképek
Tartalom