Heves Megyei Hírlap, 1992. október (3. évfolyam, 232-256. szám)

1992-10-08 / 238. szám

% HÍRLAP, 1992. október 8., csütörtök PIACGAZDASÁGI FIGYELŐ 9. így kell kitölteni a vagyonnyilatkozatot A kormány szeptember 17-i ülésén az általános vagyonnyilat­kozat benyújtási határidejét 1992. november 30-ában hatá­rozta meg. A vagyonnyilatkozat kizáró­lag a jövedelemadó ellenőrzését szolgálja. Nem adóbevallás, ha­nem a jövedelemadó-bevallás, a jövedelemfelhasználás ellenőr­zésének eszköze. A következő vagyonnyilatkozat esetén a két eltérő időpontban benyújtott va­gyonnyilatkozat arra lehet alkal­mas, hogy a vagyon növekedését az adózott jövedelemmel össze­vesse, ellenőrizze azt, hogy a jö­vedelemfelhalmozás mögött le­gális adókötelezettség húzódott meg. Ezért minden állampolgár jól felfogott érdeke, hogy a no­vember 30-i határidőre nyilatko­zatot tegyen, s abban valamennyi vagyontárgyát feltüntesse. A nyilatkozat benyújtása elmulasz­tásának ugyanis az a következ­ménye, hogy a magánszemélyt úgy kell kezelnünk, mint akinek 1992. november 30-án egyálta­lán nem volt olyan vagyona, amelyre a nyilatkozattételi köte­lezettség vonatkozik. Ha kiderül, hogy a magánsze­mély kötelezett volt vagyonnyi­latkozat tételére, de ezt elmu­lasztotta, úgy a jövedelemadó el­lenőrzése során neki kell bizo­nyítania, hogy mely vagyontár­gyak voltak tulajdonában a nyi­latkozat beadásának időpontjá­ban, azaz 1992. november 30- án. A vagyonnyilatkozat révén kí­vánja az adóhatóság az országo­san mintegy 100 milliárd, me­gyénkben 2-3 milliárd forintra becsült láthatatlan jövedelem egy részét megfogni. A vagyonnyilatkozatot az adóhatóság által erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell megtenni. A nyomtatvány­csomag — mely ingyenes — há­rom részből áll: — Személyi adatlap — Ingatlanok táblából és — Ingóságok táblából Az egységcsomaghoz tartozik még egy darab kitöltési útmutató és egy darab válaszboríték. Az adóhivatal saját nyilván­tartásai szerint megküldi a csalá­doknak (magánszemélyeknek) a vagyon nyilatkozat- nyom tat- ványt. Előfordulhat, hogy az egyébként vagyonnyilatkozat­tételre kötelezett család (magán- személy) nem kap egységcsoma­got, de ez nem jelenti azt, hogy nem is kell vagyonnyilatkozatot iígröTek Farmer Center Kerecsend heti ajánlata: 63 literes szőlőprés 11.000 Ft 32 literes szőlőprés 6450 Ft Elektromos zúzó-bogyózó 23.125 Ft Kézi szőlődaráló 3225 Ft Terménydaráló 8250 Ft Metszőollók 516 Ft-tól Kénlap 0,5 kg 29 Ft Bioborsó vetőmag 0,7 kg/csomag 26 Ft 0-10-24 kevert műtrágya 480 Ft/50 kg Nyitva: 8-16 óráig Telefon: 36/350-139. Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy november 2-től 6-ig leltár miatt zárva tartunk! tenni. Ilyenkor a megye öt hely­ségében működő adóhivatali ügyfélszolgálattól kell megkérni a nyomtatványgarnitúrát. (Eger, Gyöngyös, Hatvan, Heves, Fü­zesabony.) Minden olyan magánszemély­nek vagyonnyilatkozatot kell tennie, akire együttesen igaz, hogy — 1988. január 1-jét követően adóköteles bevételt szerzett, — rendelkezik olyan vagyon­nal, amelyre a törvény a nyilat­kozattételi kötelezettséget kiter­jesztette, — Magyarországon van az ál­landó lakóhelye, vagy Magyar- ország a szokásos tartózkodási helye, ha külföldi állampolgár, de belföldön például ingatlana van. A két feltételnek — vagyis az adóköteles bevételnek és a nyi­latkozat körébe tartozó vagyon létének — együttesen kell megfe­lelnie a magánszemélynek ah­hoz, hogy kötelezett legyen a va­gyonnyilatkozatra. Mégis célsze­rű lehet a vagyonnyilatkozat ön­kéntes benyújtása — ha a két fel­tétel együttesen nem áll fenn — azért, hogy a későbbi vagyonnyi­latkozatra kötelezés esetén ne nézzen szembe bizonyítási ne­hézségekkel az állampolgár. Az adóköteles bevétel tágabb fogalom, mint az adóköteles jö­vedelem. Vannak, akik adóköte­les bevételük ellenére adót nem fizettek, mert a jövedelmük nem érte el a nullakulcsos sá vfelső ha­tárát, vagy kedvezményeik miatt nem kellett adót fizetniük, vagy veszteséges volt a vállalkozása, de ha van vagyonuk, nyilatkozni­uk kell. A nyugdíjra jutó adót sem kell megfizetni, de a nyugdíjasnak ha van vagyona, kötelező nyilatkoz­nia. Vannak olyan bevételek, ame­lyeket nem kell bevallaniuk, de adókötelesek — takarékbetét kamata, az értékpapír hozadéka, kis összegű kifizetés (forrásadós jövedelmek). Vagyonnyilatkozatra — ha an­nak törvényi feltételei fennáll­nak — életkortól függetlenül mindenki köteles. A kiskorú ese­tében a nyilatkozatot a kiskorú törvényes képviselője vagy gyámja nyújtja be. A házastársaknak egy nyom­tatványcsomag benyújtásá val kell a vagyonnyilatkozatot meg­tenni. Ebben a nyilatkozatban tüntetik fel a házasfelek a közös és a különvagyonukat. Nagykorú gyermek akkor is külön nyilatkozik, ha a szülőkkel él. Az élettársi kapcsolatban élők külön-külön nyilatkoznak, a kis­korú gyermekük vagyonát annak a vagyonnyilatkozatában kell feltüntetni, aki a szülői felügyele­tet gyakorolja. A kiskorú gyer­mek vagyonáról a törvényes kép­viselő (szülőik/, gyám) tesz va­gyonnyilatkozatot. Az ügyeinek vitelében vala­mely oknál fogva akadályozott magánszemély (írni képtelen, vi­lágtalan stb.) vagy a gondnokság alatt álló nagykorú magánsze­mély nyilatkozatát a törvényes képviselője, a meghatalmazottja vagy a gondnoka készítheti el. A vagyonnyilatkozaton köte­lező feltüntetni az ingatlantulaj­dont, az úgynevezett vagyoni ér­tékű jogokat, a lakásbérleti jo­got, a nagy értékű ingóságot, a védett gyűj teményt, a védett mű­tárgyat, a 200 ezer forintot meg­haladó követelést vagy tartozást, a legalább ekkora készpénzt, az üzleti részesedést (pl. kft.-üzlet­rész), valamint mindazon va­gyont, amit a magánszemély a nyilatkozatban szerepeltetni akar. A devizaszámla és a taka­rékbetét feltüntetése nem köte­lező. Amennyiben a magánsze­mély a takarékbetétet fel akarja tüntetni, a betétkönyvre pénzin­tézeti igazolással kell rendelkez­nie, és ezt meg kell őriznie. A vagyonnyilatkozatot — le­hetőleg — postán, az APEH He­ves Megyei Igazgatósága Eger, Szvorényi u. 52. sz. alá kell be­küldeni ajánlott küldeményként 1992. november 30-ig a Heves megyei állandó lakhellyel ren­delkezőknek. A személyesen benyújtott va­gyonnyilatkozatok átvétele ügy­félszolgálati időben az alábbi ki- rendeltségeken történik: Eger, Szvorényi u. 52. hétfő: 8.00-16.00, szerda: 8.00-18.00, kedd: 8.00-12.00, csütörtök: 8.00-16.00. Gyöngyös, Kossuth u. 1. kedd: 7.30-18.00, csütörtök: 8.00-18.00. Hatvan, Kossuth tér 2. hétfő: 8.00-16.00, szerda: 8.00- 17.00. Heves, Tanácsköztársaság tér 3. hétfő: 8.00-16.00, szerda: 8.00- 17.00. Füzesabony, Rákóczi u. 62. kedd: 8.30-15.00, csütörtök: 8.30-15.00. APEH Heves Megyei Igazgatósága // Az Ideál Kereskedelmi Vállalat, mint az Oktán ’89. Benzinkűtkezeld BT. beltagja képviseletében végelszámolás keretében nyílt árverésen értékesíti a BT tulajdonában lévő kikiáltási ár Üzemanyagtöltő állomás, (kútfejek) térburkolat, világítás, közmű 1.808.000,- Ft + ÁFA összes értek: 60,3 %-a, valamint a Magyar Állam tulajdonában, az Ideál Kereskedelmi Vállalat kezelésében lévő kútkezelő épületet és a hozzá tartozó földterületet. kikiáltási ár Épület 704.920,- Ft Telekár 487.080,- Ft Összesen: 1.192.000 ,- Ft + ÁFA összes érték: 39,7 %-a. Kikiáltási ár együtt: 3.000.000,- Ft + ÁFA A tartályokban maradt üzemanyag leltár alapján a vevőnek tényleges beszerzési áron leszámlázásra kerül. Árverés időpontja: 1992. október 27., 9 óra helye: Ideál Kereskedelmi Vállalat 5000 Szolnok, Baross u. 6. Az árverésre 100.000 Ft, azaz Egyszázezer forint bánatpénz letétbe helyezésével legkésőbb 1992. október 20-án 12.00 óráig lehet jelentkezni az Ideál Kereskedelmi Vállalat Szol­nok, Baross u. 6. sz. alatt. A vevő az árverést követően 15 napon belül — a teljes vétel­ár kifizetése mellett — köteles adásvételi szerződést kötni. V- ---------/ kiskereskedők sem panaszkod­hatnak, hiszen ez a vállalkozás megkíméli őket a miskolci, bu­dapesti beszerző körutak költsé­geitől, sőt a felkínált jó minőségű áru itt kerül a legkevesebbe. Gazdag választék A szurdokpüspöki gyermek- tábor lakói több alkalommal a piaci árnál jóval olcsóbban jut­hattak az idén banánhoz, ugyan­is a fővárosi Primaxima Kft. üze­meltette egri nagykereskedelmi zöldség-gyümölcs lerakatnál az érettebb déligyümölcs Csie- nyik István raktárvezető közre­működésével reklámáron a ki­csinyek asztalára kerül. A helyi (Fotó: Gál Gábor) Komputervírus-kongresszus 1993-ban már 3 ezer „kórokozó” ?! Október 21-én sajátos tanács­kozás színhelye lesz a Majna menti Frankfurt: nagyszabású konferenciát tartanak a kompu­tervírusra szakosodott szakem­berek, hogy a jövőben hatéko­nyabban harcolhassanak e rop­pantul káros kórokozó ellen. A számítógép-felhasználókat szertea világon rettegésben tartja a berendezéseket megbénítani képes vírus. Az okos masina hir­telen megzavarodik, számok, be­tűk, jelek tarka összevisszaság­ban jelennek meg a képernyőn. Adatok tömkelegé megy veszen­dőbe a pi.ii.utirtrésze alatt; az aprólékosan felépített rendszer hirtelen összeomlik. Az elektronikus vírusok gyor­sabban terjednek, mint az egész­ségügyből ismert társaik. A nem ártalmatlan csínytevéssel pedig hatalmas anyagi kár keletkezik, nem szólva a gépkezelők feldúlt idegrendszerérői. Egy felmérés tanúsága szerint az Egyesült Ál­lamokban a számítógépeket fel­használó cégek hatvan százalé­kánál legalább egyszer felütötték a fejüket a komputervírusok, minden tizedik számítógép-há­lózatot pedig teljesen megbéní­tott az invázió. Ennek ismereté­ben meglepő, mennyire félváll­ról veszik az érintett vállalatok a veszélyt, s megelőzésével alig tö­rődnek. 1989-ben még csak tíz kór­okozó volt ismert, számuk a kö­vetkező évben már négyszázra rúgott. Idén a szakemberek 1500 különböző típusú vírussal szá­molnak, jövőre pedig 3000 vírus támadhatja meg a PC-ket és egyéb számítógépeket. Először a ’80-as évek elején fejlesztettek ki speciális programokat annak megállapítására, képes-e a szá­mítógép önmagától sokszorosí­tani a betáplált programot. Azóta a rombolás kifejezett szándékával programozók tucat­jai fertőzik a chipeket, részben azért, hogy később szakértőként foglalkoztassák őketahiba elhá­rítására. Amerikában például időközben letartóztatták annak az elektronikus „AIDS-vírus- nak” a kifejlesztőjét, amelynek segítségével eltűntek az AIDS- megbetegedéssel kapcsolatos adatok az erre létrehozott speciá­lis tárolókból. Napjainkra az elektronikus kórokozókkal szembeni küzde­lem jövedelmező üzletággá vált. Mindemellett az elhárítás csak korlátozottan lehet eredményes, mert a vírusokat támadó progra­mokra az új kórokozó immunis: úgy viselkedik, mint az eredeti­leg betáplált program alkotóré­sze. Ferenczy-Europress Ők voltak a szerencsések Nyertes nyugdíjasok Nagy érdeklődést keltett az a játék, amelyet nyugdíjas olvasó­ink számára hirdettünk meg. Tudjuk azt, hogy nagyon kedve­lik és várják lapunkat, a Heves Megyei Hírlapot, s szerettünk volna kedvükbe járni. Ezért kér­tük, hogy küldjék be nyugdíjas- szelvényüket, s a jelentkezők kö­zött kisorsolunk egy egyéves, tíz negyedéves és száz egy hónapos előfizetést. ígéretünk szerint megtörtént a sorsolás. A sok-sok beérkezett levelezőlap és levél közül a következők küldőinek kedvezett a szerencse. Egyéves előfizetést nyert: Gömöczi Jánosné (Eger, Kertalja 46.) Negyedéves előfizetést nyert: Bárdos Gyuláné (Eger, Kodály Z. u. 22.), Birinyi Joachim (He­ves, Somogyi u. 63.), Gyenes La- josné (Eger, Váci M. u. 10.), Ju­hász György (Besenyőtelek, Ha- nyi u. 18.), Kiss Lászlóné (Recsk, Kossuth u. 222.), Kuncstk Béla (Gyöngyös, Berze Nagy J. u.), Kuzman Lászlóné (Eger, Rákó­czi u. 22. 3/11), Szabó Mihály (Eger, Móricz Zs. u. 33.), Tóth Sándorné (Eger, Kilián u. L), Tszaskó Jenőné (Gyöngyös, Bethlen G. 6/1.1. 11.). Egyhavi előfizetést nyert: özv. Adajtár Lajosné (Eger, Attila u. 22.)), Agócs Ferencné (Heves, Zrínyi u. 1/A), Bajzáth József (Felsőtárkány, József Attila u. 24.), Balogh Béláné (Eger, Ser- tekapu 44.), Barta Józsefné (He­ves, Somogyi u. 16.), Barta Bélá­né (Egeresein, Egri út 91.), Bar- tus Sándor (Dormánd, Dobd u. 2/A), Batki Lajos (Erdőtelek, Vásártér 51.), Béres Deák Imre (Eger, Árpád u. 2L) Bíró Béláné (Eger, Bajcsy u. 5-7.), Bodor Er- nőné (Szajla, Tárná u. 8.), Besse­nyei Béla (Eger, Petőfi u. L), Bessenyei Béláné (Eger, Petőfi u. 1.), Csíki János (Bogács, Szé­chenyi 32.), Csirmaz Árpádné (Egerszalók, Ady u. 82.), Csor­ba Dezsőné (Verpelét, Kossuth u. 79.), Csuhány István (Bala­ton, Újtelep 5.), Dobó Józsefné (Novaj, Mátyás u. 92.), Domosz- lai Lukácsné (Kisnána, Dózsa u. 44.), Dudás Ernőné (Gyöngyös, Mérges út 14. 1/2.), Fauer Zol­tánná (Verpelét, Keleti fény u. 12.), Farkas István (Eger, Kalló­malom u. 38.), özv. Ferencz Ti- borné (Eger, ív út 5.), Forgó Jó­zsef (Makiár, Egri u. 80.), Gábor József (Sírok, Dobó út 12.), Gás­pár István (Párád, Kékesi út 9,), Gólya Vilmos (Makiár, Egri út 76.), Halász Józsefné (Sírok, Pe­tőfi u. 49.), Harangi József (Tar- nabod, Tárná út 34.), Hassó György (Eger, Malomárok u. 3.), Hollo Imréné (Recsk, Kos­suth út 194.), Horváth Józsefné (Átány, Petőfi u. 18.), Juhász Jó­zsefné (Gyöngyös, Bihari út 24.), Juhász János (Detk, Rá­kóczi u. 5.), Kakas József Í Ecséd, Nyárfa u. 58.), Katona lárolyné (Eger, Hadnagy u. 16.), Kovács Zoltánná (Gyön­gyös, Szabadság 10.), Kecskés András (Hatvan, Hegyaljai u. 142.), özv. Kecsmár Károlyné (Kerecsend, Beregsor 65.), Ke­lemen Mihályné (Eger, Kertalja u. 17), Kelemen Sándor (Bo­gács, Széchenyi u. 7.), Keller Ká­rolyné (Eger, Makiári út 165.), Kenyér László (Mikófalva, Dó­zsa Gy. u. 84.), Kiss Istvánná (Feldebrő, Vörösmarty 10.), Kiss Jenőné (Kömlő, Bocskay u. 45/1.), Kiss Józsefné (Heves, Rózsa F. 8.), Kiss László (Eger, Deméndi u. 16.), Kiss László (Gyöngyös, Jászsági út 4/1.), Konkoly Pál (Eger, Kapás u. 47.), özv. Koós Jánosné (Sziha- lom, Hunyadi u. 17), Kovács Dezsőné (Mikófalva, Rákóczi u. 32.), Lázár József (Eger, Rövid u. 4. 1/5.), Lécz István (Mátra- balla, Lenin út 19.), Lengyel Jó­zsefné (Eger, Sertekapu 18.), Lukács Gyuláné (Eger, Cifraka­pu u. 118. fsz. 1.), Misi Lajosné (Heves, Zrínyi u. 2/A), Molnár lstvánné (Kápolna, Máriássy u. 9.), Molnár István (Andomaktá- lya, Barkóczy u. 242/a), Molnár Józsefné (Gyöngyössolymos, Fecske u. 3.), Molnár László (Gyöngyöshaíász, Rákóczi tér 5.), özv. Nagy Józsefné (Mező- tárkány, Kossuth út 104.)), Nagy Lajosné (Noszvaj, Dobo u. 6.), Németh Józsefné (Recsk, Szé­chényi u. 21.), Németh Pál (Eger, Hősök u. 18.), Nyitrai Jó­zsefné (Eger, Csákány u. 31.), Patócs János (Gyöngyös, Püspö­ki út 53.), P. Guba Mária (Eger, Deák F. u. 62/A), Petrik Pálné (Besenyőtelek, Jókai út 38.), Pók Tibor (Eger, Deák F. u. 62/ A, fsz. 1), Pólyák Pál (Besenyő- telek, Sagvári u. 3.), Polonkai Lászlóné (Eger, Nagyrét u. 1/A), Pozsgai Lászlóné (Eger, Gólya u. 4.), Reviczki Ferenc (Gyöngyös, Tárna út 1-3.), Sán­dor Ferencné (Karácsond, Bajcsy-Zsilinszky 23.), Simon Gábor (Gyöngyös, Farkas út 6.), Simon Gáboraé (Gyöngyös, Farkas út 6.), Siska László (Vá- mosgyörk, Kossuth u. 79.), özv. Sólymos Józsefné (Eger, Hajdú­hegy u. 2/1.), dr. Sonkodi Ottó (Eger, Vallon u. 12.1/1.), Szabó Ilona (Visonta, Bercsényi u. 26.), Szalkay Imréné (Egerbak- ta, Dobó u. 30.), Szászi Lajosné (Eger, Telekessy u. 12.), Szeidl Józsefné (Gyöngyös, Mátrai u. 11.2/A), Szekrényes Béla (Már­káz, Kálvária u. 9.), Szentesi Lászlóné (Eger, Egészségház u. 25.), Szepesi Ferencné (Gyön­gyös, Hámán K. u. 14.), Sztahó Mihályné (Mezőtárkány, Liszt F. u. 5.), Tasi Sándorné (Heves, Fáy Á. u. 8.), Tatár Lajosné (Detk, Dózsa u. 19.), Toldi Jó­zsefné (Ecséd, Hunyadi u. 22.), Tóth Sándorné (Gyöngyös, Szt. Bertalan u. 10.), özv. Török Jó­zsefné (Recsk, Kossuth u. 57.), Tuza Imre (Besenyőtelek, Hanyi u. 6.), Varga lstvánné (Istenme­zeje, Szabadság u. 21.), Vass Sándor (Eger, Attila u. 17.), özv. Veres Lajosné (Eger, Malom­árok u. 66.), Vígli Béláné (Hat­van, Kert u. 1.), Vitéz Dezsőné (Verpelét, Rákóczi u. 32.), Vona Antal (F.abony, Ifjúság u. 9/1.).

Next

/
Oldalképek
Tartalom