Heves Megyei Hírlap, 1991. december (2. évfolyam, 282-305. szám)

1991-12-18 / 296. szám

1991. december 18., szerda Enni pedig kell Az őszi árrobbanást követően a Szovjetunióban minimálisra zsugorodott az árvaházakban és bentlakásos iskolákban élő gye­rekek fejadagja. A volgográdi te­rület egyik árvaházában, ahol 154 kisgyermek él, hónapok óta nem láttak például túrót, sajtot és más tejterméket. Ezek a gye­rekek hiába élnek déli ország­részben, mégsem kaptak egész nyáron sem gyümölcsöt, sem pe­dig mézet. Inna Plijava, a nevelőotthon igazgatónője, aki a dél-oszétiai Chinvaliból menekült, abban re­ménykedik, hogy a gyerekek hús­ellátása zavartalan lesz, mert a helyi kolhoz segítségével elkez­dett sertést hizlalni, és 100 hek­tár földet is bérbe vett, hogy le­gyen takarmány az állatoknak. Helyreállítjuk korábbi múltunk európai kapcsolatrendszerét Üj távlatokat kínálnak a nyugati piacok Mint lapunkban beszámoltunk róla a közelmúltban, nagy ér­deklődés kísérte Egerben a 10. regionális külkereskedelmi na­pok rendezvénysorozatát. Észak-Magyarország megyéiből érkezett szakemberek konkrét információkat szerezhettek ak­tuális kérdésekről. Kíváncsisággal fogadták a Magyarország és az Európai Kö­zösség kapcsolatát elemző elő­adást, amelyet dr. Major István, a Nemzetközi Gazdasági Kapcso­latok Minisztériumának helyet­tes államtitkára tartott. Beveze­tőjében szólt a kormány Európa- politikájáról. Aláhúzta, hogy az utóbbi másfél évben rendkívül nehéz piac váltási kényszerbe ke­rült a magyar gazdaság. Ez egy­szerre politikai és fizikai kény­szer is volt. A korábbi piaci szer­kezet ugyanis lehetetlen helyzet­be került, egyszerűen összeom­lott. A volt KGST-együttmükö- dés úgynevezett puha követel­ményrendszert állított gazdasá­gunk elé. Emiatt különösen a fel­dolgozóipar van ma nehéz hely­zetben, amely áruit elsősorban Nyugat-Európában szeretné ér­tékesíteni. Dr. Major István kifejtette, hogy az idei év elején, miután a KGST megszűnt, szabad deviza­elszámolásra tértünk át. Az el­múlt hónapokban azonban drá­mai változások következtek be a Szovjetunióban, nem kevésbé Jugoszláviában. A szovjet expor­tunk az esztendő tíz hónapja alatt 10 százalékkal csökkent. Tehát nincs más irány — hangoztatta —, mint a nyugat-európai piac­váltás. Magyarország kedvező fogadtatásra talál a mai Európá­ban. A rendszerváltásban vállalt úttörő szerepe ügy tűnik, folya­matosan kamatozik. Az Európai Közösséggel aláírásra került tár­sulási szerződés új távlatokat kí­nál a nyugati piacok felé. Célunk — hangoztatta —, hogy ezeréves múltunk korábbi kapcsolatrend­szerét helyreállítsuk. A társulási szerződés tulaj­donképpen az első lépés, amely nagyon fontos, azonban nem szabad túlértékelni. Az aláírást követően 1992. március 1-jén lép életbe. Ez azt jelenti, hogy az ipari termékeink 70 százaléka vámkedvezményt élvez majd. A korlátozásokat tulajdonképpen a tervezet szerint hét év alatt szüntetik meg a magyar árukkal szemben. A társulási szerződés életbe léptetése után három éven belül, program alapján a magyar vámokat fokozatosan csökken­tik a nyugati termékek behozata­lára vonatkozóan. Az importunk 25 százaléka vámakadályoztatás nélkül kerül majd hozzánk az Európai Közösségtől. Az előadó arra is kitért, hogy 1995-ben várható a teljes piaci nyitás az Európai Közösség felé. Ez magyar szempontból elő­nyös, miután késlelteti az Euró­pai Közösség között folyó ver­seny hirtelen ráerőltetését gaz­daságunkra. Dr. Major István le­szögezte, hogy belső gazdasági és iparvédelmi okokból a szerződés korrekt. Igen nehéz előkészítő tárgyalásokat folytattak mező- gazdaságunk termékkivitelére vonatkozóan. Sikerült elérni, hogy áruink 85 százalékának fo­lyamatos piacnyitást biztosíta­nak. A közösség ugyanis csök­kentett kvótát nyit a magyar árukra. Három év után mezőgaz­dasági exportunkban százezer tonna húsra és húsárura élvezünk majd 60 százalékos lefölözést. Ez versenyt és árelőnyt biztosít a magyar termelőknek. Dr. Major István azt is el­mondta, hogy a társulási szerző­désünknek a kereskedelempoliti­kán kívüli része is van. Hazánk ugyanis a teljes európai közössé­gi tagságot tekinti céljának. Ez a társulási szerződés ehhez belépőt jelent. Ennek valóra váltásához viszont céltudatos politikát kell folytatnunk a jövőt illetően. Egyébként a társulási szerződés integrációs elemeket is tartal­maz, például a tőkeáramlásban, vagy bizonyos szolgáltatások­ban. Széles körű együttműködés indul meg a vállalkozások kö­zött. Az Európai Közösség érde­ke, hogy Magyarországon inf­rastrukturális fejlesztéseket ösz­tönözzön. Ez vonatkozik első­sorban a vasút-korszerűsítésre, az autópálya, illetve autóutak hálózatának építésére, a tele­kommunikációs rendszerek fej­lesztésére. A közösség a hitele­zésekben úgynevezett biztonsági hálót kíván nyújtani Magyaror­szágnak, miután világosan lát­ják, hogy az adósságszolgálatunk továbbra is nagy terhet jelent az országnak. Az előadást követően a he­lyettes államtitkár kérdésekre adott választ. A legtöbb érdeklő­dés a forint konvertibilitásával kapcsolatban hangzott el. Dr. Major István kifejtette, hogy nemzeti valutánk jó néhány fize­tési körben máris konvertibilis. Az import 93 százaléka ugyanis liberalizált, amely azt jelenti, hogy tőkés valutából átszámítva forintért megvásárolható. Emel­lett a tőkebefektetésekben is léte­zik már konvertibilitás. Ebben további könnyítések várhatók a jövőben. Ám a lakosság valuta­ellátását illetően, illetve a magyar vállalkozók külföldi befektetése­it tekintve egyelőre maradnak a korlátozások. Véleménye szerint nem célszerű ezekben előrero­hanni. Leglényegesebb az emlí­tett területeken a bizalom erősíté­se. Csupán szakaszos előrelépés­sel lehetséges, hogy újabb és újabb területeket bevonhassa­nak a konvertibilitásba. Ez álla­munknak és a lakosságnak is ér­deke. Mentusz Károly Minden rendben az új árfolyamjegyzéssel Másfél éven belül konvertibilis lesz a forint A korábbi félelmek ellenére lényegében minden jelentősebb zavar nélkül sikerült bevezetni az új árfolyamjegyzést. A kereske­delmi bankok hétfő óta valójá­ban önállóan jegyezhetik a bank­jegy- és csekkárfolyamokat. Az új rendszer rendben működik, s nincs jelentősebb eltérés a piaci, valamint az MNB által közzétett árfolyamok között — mondotta Hárshegyi Frigyes, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. A' kereskedelmi bankok az MNB által kialakított árfolya­moktól plusz-mínusz 2-3 száza­lékkal térnek el, ez azt jelzi, hogy jelenleg a piac hasonlóképpen ítéli meg a forint értékét. Igaz, érvényesül az a korlátozás, hogy a lakossági forgalomban a keres­kedelmi bankok a vétel során nem mehetnek a nemzeti bank által publikált középárfolyam fölé, eladásnál pedig a közzétett középárfolyam alá. Hárshegyi Frigyes szerint az új árfolyamjegyzés a konvertibili­tás további szélesítése szempont­jából technikai lépésnek számít. A gazdasági háttér azonban egy­re inkább megteremtődik ahhoz, hogy tovább szélesedhessen a fo­rint átválthatósága. A fizetési mérleg kiegyensúlyozott, gyor­sul a működőtőke-beáramlás. A külkereskedelem liberalizálása következtében a vállalkozók lé­nyegében szabadon juthatnak már valutához. Magyarországon piaci módon működnek az árak, s maga a pénzváltás is egyre in­kább piacosodik. A kereskedel­mi bankok mellett a pénzintézeti törvény lehetőséget biztosít, hogy mindenki alanyi jogon be­kapcsolódjon a pénzváltásba. Ehhez persze bizonyos feltétele­ket teljesíteni kell. Meglétük ese­tén adja ki a Magyar Nemzeti Bank a devizahatósági enge­délyt. A konvertibilitás további szélesítésének jelenleg egyetlen jelentősebb akadálya van, a még mindig magas infláció. A fo- gyasztásiár-emelkedés üteme várhatóan jövőre már lényege­sen csökkenni fog, s amennyiben az inflációs ráta 20 százalék alá kerül, ez az akadály is elhárulhat. Ezzel párhuzamosan újabb technikai lépések is szükségesek. Várhatóan jövő év elején meg­nyílik Magyarországon a bank­közi devizapiac. Ez azt jelenti, hogy a kereskedelmi bankok egymás között önállóan keres­kedhetnek a külföldi valutákkal, devizákkal, az ott kialakuló árfo­lyamok még inkább piacosodnak. Bemutatták a Cinquecentót Az olasz FIAT a római Cine- citta filmstúdióban hivatalosan is bemutatta a régóta várt új kisko­csit, a Cinquecentót, amelyet a lengyelországi Bielsko-Bialában gyártanak majd. A városi forga­lomra tervezett gépkocsi 3,23 méter hosszú, s 704, illetve 903 köbcentiméteres motorral sze­relhető fel. A tervezők szerint a könnyen irányítható, alacsony fogyasztású és környezetkímélő kocsiban öt ember utazhat. A kedvező jellemzők miatt a FIAT vezetői remélik, hogy az Ötszázas felveszi a versenyt a ha­sonló kategóriába tartozó japán gépkocsikkal. Az első évben a tervek szerint 160 ezer kis FLAT-ot állítanak elő, s ebből csak 30 ezret értéke­sítenek a lengyel piacon. A janu­ár végéig 51 százalékban olasz tulajdonba kerülő gyárban a ter­melést napi ezer gépkocsiig lehet emelni. A Cinquecento olaszországi eladási árát nem hozták nyilvá­nosságra, csak annyit közöltek, hogy a Lengyelországban forga­lomba kerülő kocsi ára körülbe­lül 59 millió zloty (6000 dollár) lesz; a pontos összeget december 16-a, a Cinquecento lengyelor­szági bemutatkozása után hoz­zák nyilvánosságra. A FIAT-ra mindenképpen rá­férne a Cinquecento sikere, hi­szen az olasz nagyvállalat hazai autópiaci részesedése egy év alatt 49,6 százalékról 45,7 száza­lékra csökkent, s összeladása 9,1 százalékkal esett. (Reuter) Röviden Nemzetközi vegyes vállalattá alakult az Ikarus Egyedi Kft. az­zal, hogy a Bayal nevű isztambuli cég 1,8 millió dollárral beszállt a vállalkozásba. A kft.-t két évvel ezelőtt a Mogürt 40 százalékos és az Ikarus 60 százalékos rész­vétellel hozta létre speciális, lu­xuskivitelű és egyedi igényeket kielégítő autóbuszok gyártására. A kft.-ben kizárólag előzetes megrendelésre készítik a jármű­veket, a legkülönbözőbb alvá­zakra évente átlagosan száz da­rabot. * Még az idén döntenek arról az ajánlatról, amelyet az Ameriká­ban élő Szalay János tett a Group International Ltd. képviseleté­ben a Csepel Autógyár megvéte­lére és teherkocsi- vagy haszon­járműgyártás bevezetésére. A Csepel Autógyár vállalati bizto­sa, Kosaras Csaba elmondta, hogy háromezer alkalmazottjuk közül csaknem hétszázan van­nak kényszerszabadságon; az üzemben egyébként elsősorban alvázak, illetve alkatrészek gyár­tásával foglalkoznak. # Jövőre akár 200 millió dollár­ra is növekedhet a kétoldalú ke­reskedelmi forgalom Magyaror­szág és a Komi Köztársaság kö­zött a most aláírt megállapodás értelmében. A szovjet köztársa­ság elsősorban kőolajat, föld­gázt, szenet és faipari termékeket ajánl. Ezekért cserébe hazánk ta­karmánygabonát és tápot, illetve élelmiszert, orvosi berendezése­ket, gyógyszert és különböző al­katrészeket, valamint szöveteket kínál megvásárlásra. Az indika­tiv ajánlati listák egyeztetése egyébként már csaknem befeje­ződött. Elképzelhető az is, hogy a Komi Köztársaság megadja a partnereknek a reexportjogot a tőle vásárolt energiahordozókra és nyersanyagokra, és késznek mutatkoznak tranzit tárolóbázis magyarországi létrehozására is, főleg dízelolaj és más kőolajter­mékek harmadik piacon történő értékesítésére. * Új szakaszához érkezett a ma­gyar Suzuki-gyár beruházása, amely jelenleg 85 százalékos ké­szültsége Megérkezett ugyanis a gépkocsik karosszéria-elemeit készítő présgép legnagyobb részegysége. A 33 méter hosszú, több mint 5 méter széles, 4,5 mé­ter magas berendezés hajóval ér­kezett Antwerpenbe, ahonnan közúton hozták Esztergomig. a HEVESE HÍRLAP -*£»• minden olvasójához szól! Ne feledje: a legjobb befektetés a HIRLAP-hirdetés! EGER, Barkóczy u. 7. sz. 3301.{PF.:Z3) T.:3fi/13-644 Fax: 36/12-333 Nehézkes a bolgár kisprivatizáció Bulgáriában vontatottan ha­lad a kisprivatizáció. Az ipari és kereskedelmi minisztérium de­cember elején közzétett adatai szerint például a kisprivatizáció keretében eddig 19 benzinkutat kínáltak fel árveréseken, de csak négyet tudtak eladni, összesen 8,2 millió leváért. Szakértők sze­rint az érdektelenséget az ma­gyarázza, hogy a Petrol állami vállalat elsősorban a kevésbé forgalmas útvonalak mentén működő benzinkutaktól szeret­ne megszabadulni, másrészt Bul­gáriában egyelőre nem szabadí­tották fel a központi ellenőrzés alól az üzemanyag árait. A kereskedelmi és szolgáltató egységeknél is lassú a privatizá­ció. December elejéig mindössze 54 ilyen objektum került magán­kézbe árveréseken, összesén 9,6 millió leva értékben. A miniszté­rium bejelentette, hogy most 60 újabb egység értékét becsülik fel. Az állami vállalatokat is aka­dozva privatizálják. Bulgáriában több mint 1500 független szak­értőt bíznak meg az állami vál­lalatok vagyonának felmérésével, s ez jelenleg 151 vállalatnál tart. A bolgár sajtó szerint mind­azonáltal rohamosan nő a vállal­kozások száma Bulgáriában. Nem hivatalos sajtójelentések szerint már 540 ezer körüli a be­jegyzett cégek száma, amelyek közül mintegy 180 ezer magán- tulajdonú. A bulgáriai kisprivatizáció gyorsulását várják attól a tör­vénytervezettől, amelyet már el­ső olvasatban elfogadott az októ­ber 13-án megválasztott bolgár parlament az 1975-ben köztulaj­donba vett üzletek, műhelyek visszaadásáról. A felmérések szerint több mint 100 ezer kisebb egységet adnának vissza volt tu­lajdonosaiknak a törvény elfoga­dásával. (MTI) Tőzsdei információk rádión A Német Szövetségi Posta Telekom Vállalata Inforuf néven új szolgáltatást indított, amely rádióhullámok segítségével nemzetközi tőzsdei információkat, piaci, gazdasági, pénzügyi és politikai híreket továbbít. Az Európában egyedülálló szolgáltatás híranyagát a Reuter és a VWD hírügynökségek szolgáltatják, egyben felelősek a közölt információkért. Többek között 30, a frankfurti tőzsdén jegyzett nagyvállalat adatai, 12 bel- és külföldi tőzsdeindex, a nemzetközi pénzpiaci kamatok és a nemesfémárak szerepelnek a kínálatban. Az anyag a legfrissebb információkat tartalmazza, néhány mutatót szin­te a percenkénti alakulás szerint nyomon lehet követni. A vevőkészü­lékeket a Telekom biztosítja, az adást azonban egyelőre csak a főbb tőzsdei és üzleti központok körzetében lehet fogni. (VWD)

Next

/
Oldalképek
Tartalom