Heves Megyei Hírlap, 1991. december (2. évfolyam, 282-305. szám)

1991-12-02 / 282. szám

VITA VÁRASZÓN: CIGÁNYELLENES AZ ÖNKORMÁNYZAT? (5. oldal) HEVEST EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, KJ 1991. DECEMBER 2., HÉTFŐ ^ HÍRLAP PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA H. ÉVFOLYAM 282. SZÁM ÁRA: 9,60 FORINT Az idő pénz! Hirdetését szeretné már holnap megjelentetni? Ajánlatunk: SZVPER­EXPRESSZ! Emlékműavatás Kisnánán (Fotó: Szántó György) Emlékezés az értelmetlen áldozatokra Kiképzőtáborok víziója Vladislav Jovanovic szerb kül­ügyminiszter ismét a jugoszláv belügyekbe való beavatkozással vádolta meg Magyarországot, és azt állította, hogy Magyarorszá­gon kiképzőtáborokat hoztak létre zsoldosok számára. A szerb külügyminiszter egy szabadkai vitafórumon, szombat este Né­metország csatlósának mondot­ta Magyarországot, Ausztriát, Bulgáriát és Olaszországot. Ereklyelopás Ellopták egy padovai temp­lomból Szent István magyar ki­rály ott őrzött ereklyéjét, a kopo­nyacsont egy darabját az ezüst ereklyetartoval együtt. A csont­maradványt Paskai László esz­tergomi bíboros érsek tavaly adományozta a padovai temp­lomnak, amikor a templom és a parókia felvette a magyar állam- alapító király nevét, és kapcso­latba lépett az esztergomi Szent Anna-templommal. Légvédelmünk sebezhető? A magyar légvédelem valóban korszerűsítésre szorul, de ez nem azt jelenti, hogy most nem képes a légtér biztosítására a vele ösz- szemérhető erőkkel szemben — mondta az MTI-nek Keleti György honvédelmi szóvivő az­zal a cikkel kapcsolatban, amely a londoni Financial Times-ban jelent meg. A lapban egy katonai szakértő úgy nyilatkozott: Ma­gyarországnak légtere ellenőrzé­sére sincsenek eszközei, nem­hogy megvédésére, mert a radar­berendezéseket a kivonuló szov­jet csapatok magukkal vitték. Viharosnak ígérkezett pénte­ken Egerfarmoson a falugyűlés. A művelődési házba összesereg- lettek kíváncsian várták, vajon mivel védekezik majd Pocok Sándor polgármester, hiszen több „kényesnek” ígérkező kér­désre kellett válaszolnia. Elsőként a legtöbb indulatot kiváltott varrodaügy került terí­tékre. A falu népe ugyanis szen­tül hitte, értelmetlenül pazarol­ták el mindannyiuk pénzét, s Kijelentette, hogy a megyében sok olyan vezető dolgozik most is, akik az előző rendszert a „száz százalékon túl is” kiszolgálták. Úgy vélte, hogy ezt nem szabad eltűrniük, s félre kell állítaniuk azokat, akikben nincsen nemzeti és kereszténydemokrata érzés, s ráadásul a megbukott rendszer ültette őket jelenlegi helyükre, ők azok — mondta az elnök —, akik megdrágítják a tejet, a to­Egy évvel ezelőtt született meg Kisnánán az elhatározás: emlékművet állítanak az első és második világháborúban eleset­teknek. A nemes gondolatot tett követte, s a közös összefogással emelt emlékhelyet tegnap avat­ták fel a községben. Az ünnepség résztvevői előbb szentmisén vettek részt, majd a szertartás után Koncsos Sándor polgármester szólt a jelenlévők­höz. Mint elmondta, ezúttal azokra emlékeznek, akik értel­metlenül veszítették életüket a két világégés során. A márvány­táblába vésett nevek persze nem jelenthetik az összes áldozatot, ezért a polgármester a hibás. Nos, mint kiderült, a befektetést még az egykori közös községi ta­nács kasszájából finanszírozták, s nem azért fuccsolt be a vállal­kozás, mert nem volt rendelés. Sőt, olyan kecsegtető ajánlatok is akadtak, hogy Ausztráliának kellene havi 50 ezer pamutinget gyártani. Olyan munkára azon­ban nem lehetett szerződést köt­ni, amelyet nem voltak képesek teljesíteni. Kiderült, nem akadt jást, s elárulják az erkölcsöt is, hogy ezen gazdagodjanak meg. — Nekik nincs helyük a ma­gyar közéletben — jelentette ki dr. Chikán, s hozzátette, hogy ők ugyan a krisztusi türelmet hirde­tik, de emlékeztetett arra is, hogy Krisztus is elővette a korbácsot, s a kufárokat kikergette a temp­lomból. (Folytatás a 3. oldalon) hiszen számos olyan ember akadt, aki rokkantán, lelkében aknaszilánkokkal élte le életét. Éppen ezért nemcsak az eleset­tek előtt kell főhajtással tiszte­legni, hanem mindazok előtt, akik ilyen vagy olyan módon megszenvedték a világméretű konfliktusokat. Béres László, a Heves Megyei Hadkiegészítési és Területvédelmi Parancsnok­ság vezetője emlékeztetett arra, hogy míg a győztes államok a hősnek járó végtisztességgel bú­csúztathatták elesett katonáikat, addig nekünk, magyaroknak sír­nunk sem volt szabad. A törté­nelem és az idő azonban elhozta annyi dolgozó, hogy a gépeket működtessék. A 859 ezer forin­tos költségből született varroda így is közel 300 ezer tiszta hasz­not hozott, s az áfa visszaigénylé­se után a felvett kölcsönöket is kifizették. Ezért tehát nem helyt­álló az állítás, miszerint veszte­séges volt ez a vállalkozás, hiszen ha nem csinálják, most se pénz, se gép nincsen. Az utóbbi viszont pénzzé tehető, s ez csak idő kér­dése. (Folytatás a 3. oldalon) Surányi téveszméje Ahol szabadság van...(?) A magyar pénzügyi politiká­ról, az MNB-nél szükségessé vált személyi változásokról nyilat­kozva Antall József miniszterel­nök az MTI-nek elmondta: a de­cember 1-jén életbe lépett jegy- banktörvény teszi szükségessé azt, hogy felmentsék, maja újra kinevezzék a Magyar Nemzeti Bank legfelső vezetőit. A menesztett elnök, Surányi György aláírta a demokratikus chartát, ezzel kapcsolatban An­tall József hangsúlyozta: egy ilyen nyilatkozat aláírása azt je­lenti, az aláíró kétségbe vonja, hogy Magyarországon demokrá­cia van, s a kialakuló bankrend­szermegfelel az európai normák­nak. Fia valaki szabadságért ki­abál ott, ahol szabadság van, az téveszme áldozatává vált, vagy valótlant állít. Ilyen politikai nyi­latkozathoz nem adhatja nevét akár a független jegybank elnö­ke, akár a kormány egyetlen tag­ja sem. A miniszterelnök a jegybank elnökének Bőd Péter Ákos je­lenlegi ipari és kereskedelmi mi­nisztert javasolja. az igazságot, s a háború csak úgy zárható le egyszer s mindenkor­ra, ha méltóképpen vehetjük számba veszteségeinket, akár külhonban, akár a haza földjén estek. A történelem talán most esélyt ad arra népünknek, hogy soha többé ne kelljen így neveket márványba vésni. Végül azzal zárta a parancsnok ünnepi be­szédét, hogy reményét fejezte ki: ez a nap meghozza mindazoknak a lelki békéjét, akiknek hozzá­tartozói nevét őrzi a tábla. Ezt követően az emlékművet Hege­dűs Ferencplébános szentelte fel, majd az Egri Honvédzenekar játszotta el a Szózatot. AIDS-mérleg Hazánkban jelenleg 76 AIDS- beteget és 288 HIV-fertőzöttet tartanak nyilván, és eddig 41-en vesztették életüket a betegség következtében. Bár ezen adatok ismeretében hazánk még mindig a gyengén fertőzött országok kö­zé tartozik, jövőbeni esélyeinket több tényező is jelentősen rontja, hívták fel szakorvosok tegnap a figyelmet az AIDS-világnap al­kalmából. SPORT­SAROK Asztalitenisz NB I. A győri csapat ellen Beniczky bizonyult három győzelmével az egriek húzóemberének Egri Áfész-VM — MÁV DAC 10-8 Szondi SE — SeM-KSE 3-15 Vízilabda OB I. BVSC - Eger SE 15-11 (2-2, 4-1, 5-3, 4-5) Azt hányták a szemére: családi vállalkozás a vezetés Kapzsi-e az egerfarmosi polgármester? „Krisztus is elővette a korbácsot” Kereszténydemokrata megyegyűlés Egerben Egymásnak gyakran ellentmondó felszólalások vezették be a Ke­reszténydemokrata Néppárt megyegyűlését, amelyet szombaton tartottak Egerben, a Megyei Művelődési Központban. Dr. Chikán Zoltán megyei elnök beköszöntőjében elmondta, hogy a megyében az ő szervezettségük a legnagyobb az MSZP-é mellett. Ezzel együtt fájdalmat jelent számára, hogy a kormánykoalíciót alkotó pártok megyei elnökeit nem sikerült mind ez idáig egy asztalhoz ültetni, három hónapos próbálkozás ellenére sem. Nézete szerint a plébá­nosoknak egyházközségükben propagálniuk kellene a KDNP programját, mert már készülni keli a következő választásokra. Átfogó kép Észak-Magyarországról Európa jövője a régiók kezében van Már szinte közhelyszerűvé válik, hogy fel kell zárkóznunk Európá­hoz. Azt viszont kevesen tudják megmondani, hogy milyen lépések szükségesek hozzá. Az elmúlt napokban népes szakértői csoport ismerkedett Észak-Magyarországgal: Egerből elindulva föltérké­pezte a régió sajátosságait. A gazdasági és politikai élet különböző területein dolgozó magas rangú vendégek jöttek, az Európai Gaz­dasági Közösség, az Európa Parlament, valamint az EUREG, az In- terregionális Együttműködés Európai Egyesülete is képviseltette magát. A vendégek és vendéglátók szombaton az egri tanárképző főiskola B épületében összegezték tapasztalataikat. A jelenlévőket a meghívó, dr. Gyulai Gábor c. államtitkár, Borsod-Abaúj-Zemplén és He­ves megye köztársasági megbí­zottja köszöntötte. Elmondta, hogy milyen módon zajlott le ez a konferencia: öt helyszínen kap­tak átfogó képet a nyugat-euró­pai szakemberek Észak-Ma­gyarországról. Arra kérte a résztvevőket, hogy ismertessék, hogy egy-egy helyen mit tapasz­taltak. Ezt megelőzően Peter von Bethlenfalvy, az EUREG főtit­kára, a Nemzetközi Migrációs Szervezet irodavezetője szólt e rendezvény előzményeiről. Mint elmondta, 1989-ben találkozott először e régió gondjaival. Már akkor megállapították, hogy na­gyon gyenge az itteni struktúra: különösen nagy problémák je­lentkeznek a munkaerőpiacon és az energiaellátásban. A folyta­tást az tette lehetővé, hogy a köz- társasági megbízott kétszer is megbeszéléseket folytatott Ba­den-Württemberg tartomány­ban. Most sokoldalúan vizsgál- gatták a gondokat, bevonva Szlovákia és Lengyelország kép­viselőit is. így igen érdekes esz­mecsere bontakozhatott ki, amelyből kiderült, hogy még Ukrajna is kapcsolódhat a régió­hoz. Annak a meggyőződésének adott hangot, hogy az Európai Gazdasági Közösség az ilyen modellértékű kapcsolatokat fi­nanszírozni tudja. Mint O. Kohlmetz, a Dresden Bank elnöke beszámolt róla, Egerben a finanszírozás és a ban­kok problémáit elemezték. Mint hangsúlyozta, érzékelték azokat a problémákat, amelyek a kelet­európai gazdasági blokk felosz­lása után jelentkeztek. Hasonló­ak a gondok Németország keleti felén is. Hiányzik a konvertibilis valuta, s nagy az eladósodás. Mint kiemelte, nyomasztó Buda­pest túlsúlya, de nehéz létrehozni regionális bankot. Azt javasolta, hogy a nagyobb pénzintézetek hozzanak létre országos hálóza­tot. Arról is szólt, hogy egyelőre nagyon leköti a német pénzügyi szakembereket az új szövetségi államokban végzett munka. Vé- yül felajánlotta segítségét is: ha valamelyik magyar gazdálkodó- egység németül összeállítja kí­vánságait, ajánlatait, szívesen keresnek számára német part­nert. A gyöngyösi találkozóról Pe­ter Pálinkás számolt be. Magyar- ország az energia 40 százalékát importálja, ezen belül a villamos energia 28 százalékát. Ezért ez a ligniterőmű nagyon fontos a ma­gyarok számára, bár a barnaszén kitermelése mind bizonytala­nabb. Mint elmondta, hazánk nemsokára csatlakozik az euró­pai villamossági chartához, amelynek lényeges eleme a taka­rékosság. Az ezzel foglalkozó bi­zottság elnöki tisztét Magyaror­szág vállalta el. Segítséget adhat a gyöngyösi törekvések megvaló­sításához az úgynevezett Phare- program, amely a nagy kelet-eu­rópai lemaradások ellensúlyozá- (Folytatás a 2. oldalon) Labdarúgó NB I. Videoton — Kispest-Honvéd 2-1 (1-0) Székesfehérvár, 12.000 néző. V.: Hartmann. G.: Németh, Takács, ill. Né­meth (öngól). Tatabánya — Vasas 1-0 (0-0) Tatabánya, 2000 néző. V.: Szilágyi. G.: Szendrei. Pécs — Siófok 1-2 (1-1) Pécs, 7000 néző. V.: Nagy L. G.: Olajos (öngól), ill. Zare, Fischer. Veszprém — Vác 0-1 (0-1) Veszprém, 3000 néző. V.: Varga L. G.j Szalai. Újpesti TE — Haladás 3-1 (2-0) Megyeri út, 3000 néző. V.: Bognár. G.: Bácsi 2, Eszenyi, ill. Scha:ffer. Ferencváros — DVTK 3- 2 (2-0) Üllői út, 7000 néző. V.: Bay. G.: Lipcsei, Albert, Deszat- nik, ill. Vitelki, Szvisztun. Rába ETO — Zalaegerszeg 4- 2 (1-0) Győr, 2500 néző. V.: Nagy II. G.: Csertői 2, Urbán, Szántó, ill. Czigány, Fuisz. M I K VM - BVSC 2-1 (0-0) Hungária körút, 2000 néző. V: Vágner. G: Talapa, Keresztúri, ill. Farkasházy. Az őszi végeredmény: 1. Váci Izzó 15 7 7 1 29-15 21 2. Siófok 15 9 2 4 24-16 20 3. Kispest-H. 15 8 3 4 25-16 19 4. Videoton 15 6 7 2 20-14 19 5. Újpesti TE 15 5 8 2 23-16 18 6. FTC 15 5 8 2 18-12 18 7. MTK-VM 15 7 3 5 25-15 17 8. Pécsi MSC 15 6 5 4 11-9 17 9. BVSC 15 5 5 5 19-16 15 10. Vasas 15 6 3 6 16-13 15 11. Haladás 15 5 4 6 16-17 14 12. Rába ETO 15 4 5 6 16-19 13 13. Veszprém 15 3 5 7 10-20 11 14. Diósgyőr 15 3 4 8 12-25 10 15. Tatabánya 15 2 8 7 9-25 10 16. ZTE 15 — 3 12 9-34 3 Megjegyzés: a táblázat a zöld asztal mellett még változhat, a megóvott Veszprém — Ferenc­város találkozó egyelőre a pá­lyán elért 1-0-lal szerepel. A góllövőlista állása: 12 gólos: Orosz (Vác). 10 gólos: Eszenyi (UTE). 7 gólos: Negrau (Kispest- Honvéd FC). 6 gólos: Vincze I. (Kispest- Honvéd FC), Fischer (Siófok), Farkasházy (BVSC). Labdarúgó NB II. Eger SE — Hajdúnánás 1-0 (1-0) Hatvan-Deko — Salgglass 2-0 (2-0) TOTO 1, X, 2, X, 2, X, X, 1, X, 2, 1, X, X, 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom