Heves Megyei Hírlap, 1991. november (2. évfolyam, 256-281. szám)

1991-11-01 / 256. szám

MEGÁLL A JÓZAN ÉSZ — MINÉL KÉSŐBB CSINÁLJUK, ANNÁL DRÁGÁBB (15. oldal) r PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA n. ÉVFOLYAM 256. SZÁM ÁRA: 9,60 FORINT Tv. „ v Extra Jövő heti rádió- és tv-mű sor mai számunkban, 16 oldalon! Szertartások Egerben Mindenszentek és halottak napja Köztudomású, november elsején minden­szentek napja van, vagyis a katolikus egyház ilyenkor ünnepli a hétköznapi élet hőseit, a név­telen szenteket. Mindazokat, akik megérdemel­ték az üdvözülést, ahogy a hit tartja, az Ür színe elé kerültek. Másnap, november másodikán pe­dig a halottak napja következik, vagyis az el­hunytakért könyörögnek ilyenkor, a tisztítótűz­be került lelkekért. Ma Egerben a Hatvani te­mető kápolnájában délután fél ötkor kerül sor halottak napi szertartásra, ez alkalomra ki is festették azt. A misét Czakó István kanonok, Eger főplébánosa mondja. Holnap, szombaton este 8 órakor az Egri Bazilikában dr. Seregély István egri érsek misézik. Patthelyzet után — döntés november végén Az egy héttel ezelőtt abbaha­gyott munkáját folytatta tegnap noszvaji továbbképző intézeté­ben a megyei közgyűlés. Dr. Ja­kab István elnök javaslatára a testület egyhangúlag elfogadta a Közigazgatási és Önkormányza­ti Tájékoztató SzolgálattSLgságá- nak megújítását. Ezt követően tudomásul vették az 1992. évi tervezés előzetes adatait, ame­lyek különösen a költségvetés jö­vő évi összeállításához nyújta­nak segítséget. A megyei köz­gyűlésjóváhagyta a Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet új igazgató­jának javaslatát, amely az önálló életkezdési támogatás átcsopor­tosítására vonatkozott. „Nagy kísérletről van szó” — mondta dr. Jakab István, amikor a Heves Megyei Tanácsi Építő­ipari Vállalat átalakulásának je­lenlegi helyzetéről szólt. Kiemel­te: nagy szükség van a cég priva­tizációjának meggyorsítására, miután hónapok óta bizonyta­lanságban élnek a dolgozók. Kétségtelen, jelentős kockázat­tal jár, hogy a megyei önkor­mányzat egymillió forinttal kí­vánja ezt támogatni, mégis eb­ben kért döntést. Halász Károly és Godó Lajos képviselő kért szót az említettekkel kapcsolat­ban, majd a testület 22 igen, öt el­lenszavazattal, illetve egy tartóz­kodással határozott az előter­jesztésről. Ezután Lakatos István, a pénzügyi ellenőrző bizottság el­nöke kért szót: kiemelte, hogy szűkebb hazánk azok közé tarto­zik, ahol a megyei kórházban még nincs computer tomográf Ennek beszerzésére áprilisban alapítványt hoztak létre, a me­gyei közgyűlés már korábban 10 millió forinttal támogatta ezt. (Folytatás a 2. oldalon) Felvételünk a szilvásvárad! temetőben készült Másodfokon megalapozatlannak minősítették a gyöngyösoroszi önkormányzat döntését Épülhet a HAF Megalapozatlan volt a gyöngyösoroszi önkormányzat döntése, amikor úgy határozott: nem épülhet tovább a használtakkumulátor- feldolgozó a községben, mert a munkálatokat nem végezték folya­matosan, s így az engedély két év múltán érvényét vesztette. Ezt tegnapi közleményében jelentette ki a Köztársasági Megbí­zott Egri Területi Hivatala. Hozzátették, hogy az építési engedély módosítására azóta sem érkezett kérelem, így a beruházás sorsáról ők nem dönthetnek. A jelen pillanatban tehát nincsen annak jogi akadá­lya, hogy a HAF továbbépüljön, ám az érintettek a mostani határoza­tot bíróság előtt megtámadhatják, amennyiben azt sérelmesnek ér­zik. Az erdő nem csak faanyag Két napon keresztül volt me­gyénk vendége az Országgyűlés környezetvédelmi bizottsága. Jártak a Mátrában és a Bükkben, s megyénk erdészeitől és környe­zetvédőitől közleményt vettek át, mely javasolja, hogy az erdőt ne csak faanyagnak tekintsék, s hogy az állami erdők fölött egy főigazgatóság rendelkezzen. Fényképes beszámolónk a má­sodik oldalon olvasható. (Fotó: Perl Márton) Megtámadtak egy őrkatonát Támadás érte szerdán a késő éjszakai órákban egy Baranya megyébe telepített rádiólokátor­állomás fegyveres őrségének egyik tagját. A HM szóvivője el­mondotta, hogy az őrszolgálatot teljesítő sorkatonát — miután őr­helye közelében egy hason rej­tőzködő személyt fedezett fel, majd intézkedésre készülve gép­pisztolyát tűzkész állapotba he­lyezte — hátulról leütötték és egy késsel megszúrták. A késszúrást téli ruházata felfogta. A sorkato­na — mielőtt elvesztette volna eszméletét — fegyveréből egy lö­vést adott le, amire katonatársai segítségére siettek. Az ismeret­len támadók elmenekültek. Koncessziós alapon épülne az M3-as A Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium terve sze­rint az M3-as és az Ernőd közsé­get Miskolccal összekötő M30- as autópálya építése koncessziós alapon, állami részvétellel és ga­ranciával történne. Az autópá­lya igazgatóságának elképzelése szerint a koncesszióba adás 1993-ban történne meg. Halál a lángokban A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szirmabesnyőn a Dankó Pista utca 15. számú ház pincéjé­ben tárolt festékek és hígító gőze valamilyen nyílt láng használatá­tól berobbant, tűz keletkezett, amelyben az épület 58 éves tulaj­donosa, Porció Andrásné súlyos égési sérüléseket szenvedett, és a helyszínen életét vesztette. Az ügyben tart a vizsgálat. hézkesen jöttek, illetve jönnek létre az üzemeltetés feltételei is — kezdte válaszát. — Tagadha­tatlan, hogy a járművek szennye­zik a környezetet, de nélkülük le­hetetlenné válna például a gyors beteg- és áruszállítás. Külön vív­mány az, hogy a már említett fel­tételrendszerben megjelentek a parkolók, a garázsok. Most pe­dig mit tapasztalunk? A garázso­kat üzleteknek adják ki, a parko­lóhelyeket pedig beépíthető sza­bad terepnek tekintik. Ez abból az ostoba következtetésből adó­dik, amit nap mint nap hallunk — például a fővárossal kapcsolat­ban —, hogy hasznosítani kell az aluljárókat. Érthetetlen szá­momra, hogy mit akarnak ezen még hasznosítani. Az aluljárókat a biztonságos, az akadálytalan közlekedés érdekében építették, nem pedig azért, hogy a különfé­le kereskedelmi szolgáltatások eltorlaszolják a gyalogosforgal­mat. Ez a jelenség nemcsak a közlekedési kultúrát befolyásol­ja rossz értelemben, hanem drá­gábbá, lehetetlenné teszi az üze­meltetést. (Folytatás a 3. oldalon) Hatvanban is elfogyott a türelem „Nem tudunk fizetni a távfűtésért...! Hatvanban is eljutott az érintettekhez a távfűtési dijak eme­lésével kapcsolatos értesítés. A városgazdálkodási vállalat körlevélben hozta a lakók tudomására a téli hónapokra esedékes összegeket. A lakossági reakció nem sokat vára­tott magára. A napokban többen telefonon keresték szer­kesztőségünket azzal a kéréssel, hogy hallgattassak meg végre — a hivatali vélemény mellett — a „szenvedő ala­nyok” álláspontja is. A Horváth Mihály út 1. szám alatti épülettömb negyedik eme­leti lakásában többen is össze­gyűltek, hogy nyomatékot adja­nak érveiknek, s hogy tolmácsol­ják a lakók megválaszolatlan kérdéseit. A tényékhez tartozik, hogy az emberek felháborodása határtalan, az indulatok — úgy tűnik — fékezhetetlenek. Az asz- szonyok előrebocsátják, hogy a házban élő összes család felha­talmazta őket közös sérelmeik összefoglalására. Pappné Gulyás Erzsébet így kezdi a panaszára­datot: — Lehet, hogy mi egyszerű emberek vagyunk, de hülyék nem. Mivel mostanáig rendszere­sen befizettünk mindent, jogunk van azt mondani, hogy most az­tán elég...! Október 18-án, pén­teken délután kiragasztottak a lépcsőházban egy tájékoztatót, amiben a távfűtési dijak változá­sáról volt szó. Miután néhányan elolvastuk, alig kaptunk levegőt. A házfelügyelőhöz mentünk, hogy megkérdezzük, mit jelent ez az egész. Ő nem tudott sem­miről, valóságos kálvária lett a dologból. A lakók sorra jöttek ki a lakásokból, kiabáltak, sírtak a dühtől és a tehetetlenségtől. Hét­főn reggel személyesen felkeres­tük hivatalában a polgármestert, aki telefonon odarendelte a VGV illetékes vezetőit, hogy ők adjanak magyarázatot. Bennün­ket az ott kapott válaszok nem elégítenek ki, ezért is fordultunk a sajtóhoz. (Folytatás a 3. oldalon) Szabó Lukács kontra Napló Félmilliót perel a képviselő A Debreceni Vá­rosi Bíróságon csü­törtökön megkezdő­dött Szabó Lukács MDF-es országgyű­lési képviselő és a megyei lap, a Hajdú- Bihari Napló pere. Az ügy előzményei az országos vihart kavart szociális ott­honbeli visszaélése­kig, illetve a képvise­lőnek az ügyben vál­lalt szerepéig nyúl­nak vissza. A Napló­ban ugyanis ez év nyarán a képviselő személyét is érintő olvasói levelek jelen­tek meg a szociális otthoni ténykedésé­vel kapcsolatban. Szabó Lukácsnak az ezekre írt válaszát vi­szont az újság nem közölte. A képviselő ezért személyiségi jo­gainak megsértése miatt 500 ezer forint kártérítést követel a laptól, illetve a kiadó Napló Lapkiadó Kft.-től. Az MDF-es képviselő már koráb­ban bejelentette: a félmillió forintot a debreceni szociális otthon ápoltjainak ajánlja fel. A Debreceni Vá­rosi Bíróság a kere­setkiegészítés, illetve a viszontkereset be­nyújtása okán a tár­gyalást november 21-re elnapolta. (MTI) Lehet-e beszélni a településfejlesztés és a forgalom összhangjáról? Közlekedési kultúránkról — a 24. órában lyek évek óta egyre elkeserítőbb képet mutatnak. A kedvező vál­tozásokhoz szükséges intézke­dések annyira sürgetőek, hogy a huszonnegyedik órán is túl va­gyunk már. Ezért volt nagy je­lentőségű az a szakmai konferen­cia, amit az egri megyeházán a Közlekedéstudományi Egyesület és Heves Megyei Területi Szer­vezete közösen rendezett. Az utóbbi intézmény elnökét, Be­recz Istvánt kérdeztük a tapasz­talatokról, közlekedésünk hely­zetéről. — Az elmúlt évtizedekben nehezen alakult ki a hazai moto­rizáció, s legalább ennyire ne­Magyarország közlekedési szakemberei — több fórumon is hangot adtak ennek — tragikus­nak ítélik meg közlekedésünket. Véleményüket leginkább a bal­eseti statisztikák igazolják, me- Lassan megyénk vezet a halálos balesetekben az olyan nagy forgalmú főutak előtt, mint az Ml-es és az M7-es. Tegnap ismét riasztották — az utóbbi hónapokban már sokadjára — a mentőket. Gyöngyös és Kápolna között történt tömeges közúti baleset. Bartus Zsolt egerbocsi lakos mikrobuszával áttért a bal oldalra, és összeütközött a vele szemben szabályosan haladó Szabó Istvánné 58 éves tassi lakos gépkocsijával. A baleset során Szabóné a helyszínen életét vesztette. Férje és fia, s a mikrobusz vezetője és utasa, Molnár László egri lakos súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek. A mind gyakoribb halálos baleseteknél elszomorító, hogy már régóta nem látni intézkedő rendőrautót a szabálytalanul közlekedők és a száguldók kiszűrésére. Megtudtuk, Gyöngyös közlekedési alosztályát is szélnek eresztették, van, akit kapusnak, illetve irodai munkára. Kár, talán jelenlétük lassítaná az amúgy is veszélyes közlekedést megyénk közútjain. (Fotó: Szántó György)

Next

/
Oldalképek
Tartalom