Heves Megyei Hírlap, 1991. szeptember (2. évfolyam, 205-229. szám)

1991-09-28-29 / 228. szám

SPORT 15 HÍRLAP, 1991. szeptember 28-29., szombat-vasárnap Rajtol a vízilabda OB I.: ma délben az OSC, holnap a Tungsram az ellenfél Ancsán a Cataniában folytatja? „Cica” egy évig Olaszországban pólózhat, ha klubja enged a Cata­nia kérésének. Az itáliai rajtig, novemberig jöhet létre az egyezség. (Fotó: Szántó György) Agria-Controll-kupa váloga­tottak részvételével, Agria ’91 nemzetközi torna klubcsapatok­kal — ezek az idei nyár vízilabda programjának legemlékezete­sebb állomásai az egri uszodá­ban. Nem szűkölködtek hát a sportág egri szerelmesei látniva­lókban, élményekben ebben az évben sem. A bajnokság viszont mindig más, azzal a legszínvona­lasabb viadal sem vetekedhet. Évről-évre ismétlődik, mégis megunhatatlan, mert folyton új­féle izgalmakat, csatákat kínál. A jövő évi olimpia miatt a válo­gatott felkészüléséhez idomítot­ták a bajnokság menetrendjét, ezért a szokásosnál fárasztóbb és felpörgetettebb mérkőzéssoro­zat vár a csapatokra. Szeptember 28-a és március vége közé bele kell, hogy férjen a pontvadászat őszi és tavaszi szezonja, valamint a Magyar Kupa találkozók. Az egrieket ez azért érinti hátrányo­san, mert többet kell utazni, és sok esetben a pályavalásztói jog felcserélésére is kényszerülnek. Pócsik Dénes, szakosztály-igaz­gató mégis örömhírről számol­hatott be. — Úgy érzem, a szövetség és a klubok teljes mértékben partne­reink voltak, mondhatni a segít­ségünkre siettek. Hála ennek az együttműködési hajlandóságnak az őszi szezon első nyolc mérkő­zésén hazai környezetben száll­hat vízbe a csapat. Az összecsa­pások mindig a déli harangszó­kor kezdődnek, ami tán egy kissé szokatlan időpont. Más választá­sunk viszont nem volt, mivel így a legnagyobb annak valószínűsé­ge, hogy az időjárás nem szólhat bele. — Mennyit változott a csapat a hetedik hely megszerzése óta? — Ezen a téren egyetlen emlí­tésre méltó esemény történt. Pe­tik Attila elkezdte főiskolai ta­nulmányait, és a KSI-ből hoz­zánk igazolt át. Kárász vissza­ment a Szegedhez, de hát ő köl- csönjátékos volt. Petik egyéb­ként augusztus közepén kapcso­lódott be az itteni edzésekbe, s az első benyomások igen kedvező­ek róla. — A nyáron úgy hírlett, hogy egy szovjet pólóst is szerződtet­nek. Ezek a terv netán dugába dőlt volna? — Nem, erről szó sincs. A puccs nyomán bekövetkezett óriási zűrzavarban megszakad­tak a tárgyalások, de már újra felvettük a fonalat. Nem kizárt, hogy sikerül megállapodni egy Alma-Atába való védőjátékos­sal. — Ismeretes, hogy július else­jétől klubonként két idegenlégiós szerepelhet. Nem kívánnak élni ezzel a lehetőséggel? — Nem olyanok az anyagi le­hetőségeink, hogy hasonlókat forgathatnánk a fejünkben, már az is nagy eredmény, hogy adós­ság nélkül zárjuk az évet, hiszen hét csapatot versenyeztetünk. Ez a körülmény is arra buzdít min­ket, hogy a helyi tehetségeket is- tápoljuk, rájuk számítsunk első­sorban. Bolya, Nagy, Grósz, Gajdácsik és Tűzkő Péter a nyá­ron már együtt edzettek a felnőt­tekkel, s közülük a két utóbbinak van a legnagyobb esélye a keret­be kerülésre. — Kárászon kívül senki nem távozott el Egerből? — Az ifiből két rendkívül jó adottságú sportoló Balogh Nán­dor és Németh István egyetemen tanul tovább, s ezt a klubnál vég­zett nevelőmunka sikerének is érzem. Folytatódnak ezzel, azok a jó hagyományok, amelyek ma­gas szinten kapcsolják egybe a sportolást a tanulással. Az igazi szenzáció mégsem ez, hanem az, hogy egy olasz klub, a Catania komolyan érdeklődik Ancsán András iránt. Amennyiben az olasz bajnokság kezdetéig, no­vemberig meg tudunk egyezni, akkor „Cica” egy évet Itáliában pólózik. Amíg viszont nem kerül tető alá az egyezség, addig egri színekben játszik. — Sajnos, nem újdonság, hogy az ESE az egyetlen elsőosz­tályú csapat, amely nem rendel­kezik fedett uszodával. Elképzel­hető, hogy ekkora hátránnyal is sikerülhet repetázni, vagyis újra elcsípni a hetedik helyet? — Keserű vagyok, mert úgy érzem, hogy pont helyben nem méltányolják az úszás és vízilab­da életben tartásáért kifejtett erőfeszítéseinket. A tavalyi hete­dik helyet azért tartom sokra, mert saját erőkre támaszkodva sikerült elérni. Biztosra persze nem mehetünk, mégis bizakodó vagyok. Bár a szokottnál keve­sebb edzőmeccset játszottunk a nyáron, mégsem tartom lehetet­lennek az ismétlést. — Ma és holnap kettős forduló vár a fiúkra. Milyen eredménnyel lenne elégedett? — Mai ellenfelünk, az OSC az utóbbi két évben mindig borsot tört az orrunk alá Egerben, igaz, a fővárosban viszont mi voltunk a jobbak. Bár erősödtek a szen­tesi junior válogatott Berezvai- val, mégis ideje lenne már itthon is győzni ellenük. A Tungsram egyértelműen erősebb, szovjet centerük van, és az olasz idegen- légiós, Keszthelyi is itt lesz. Mit mondjak? Három ponttal már nagyon-nagyon elégedett len­nék, de — ha úgy alakul — kettő is megteszi. Buttinger László Tanárok tanácskozása Programok, a testi nevelésért A városi művelődési és sport iroda rendezésében tartottak ta­nácskozást Egerben a megye- székhely testnevelő tanárai. Kö­zepesnek mondható érdeklődés mellett három órán át esett szó arról a programról, melynek se­gítségével a kormányzat elő kí­vánja mozdítani a testnevelés ügyét, az ifjúság, azon belül el­sődlegesen a diákok sportját. A testnevelés tanításának mérföld­köve lehet az egy hónappal ez­előtt megtartott országos kong­resszus, mondta előadói beszé­dében dr. Németh Csaba, az OTSH főosztályvezetője, aki mint szavaiból kitűnt, aktív ré­szese a program kidolgozásának. Egyenlőre a 6-10 éves korosztály kapja a legnagyobb figyelmet a mindennapos testneveléssel. Az iskolák a következő napokban irányelvcsomagot kapnak, amely ajánlásokat és különböző pályázati lehetőségeket tartal­maz. Nagyon sok múlik az isko­lák hozzáállásán, hiszen a testi nevelés a művelődési tárca szint­jén már azonos értékű a szellemi képzéssel. Mint a főosztályvezető el­mondta, az iskolák jelentős anyagiakra pályázhatnak torna­teremépítése, valamint különbö­ző sportprogramok pénzbeni fel­tételeinek biztosítása érdekében. Akár hatszáz tornaterem is fel­épülhet ilyen módon a követke­ző öt esztendőben. Főleg a házi- bajnokságokra kell helyezni a fő hangsúlyt. Tervezik olimpiai diákjátékok szervezését megfe­lelő anyagi és erkölcsi elismerés­sel. A további előadók közül dr. Honfi László tanszékvezető fő­iskolai tanár, a testnevelő taná­rok egyesülete országos elnöksé­gének tagjaként szorgalmazta a megyei szervezet megalakítását. Alaxai Józsefné a diaksportszö- vetség megyei vezetője öt eszten­dő tapasztalatait elemezte. Var­ga István városi sportvezető ar­ról szólt, hogy milyen segítséget tud nyújtani a város a testnevelés és a sportmozgalom vonalán, egyben bejelentette, röviden ki­dolgozásra kerül egy olyan prog­ram, amely sokoldalúan kívánja szolgálni Eger sportéletét. A továbbiakban meglehető­sen élénk vita alakult ki. A hoz­zászólók számos kérdést vetettek fel és mondták el tapasztalatai­kat elsődlegesen az új testnevelé­si program széleskörű feltételei­nek biztosítása tárgyában. Érez­hetően bizonyosságot akartak szerezni a célok megvalósításá­hoz. A változtatás szükségessé­gét a leginkább érintettek, a cse­lekvés első számú irányítói mesz- sze nem vitatták, aggályaikat az eddigi oktatási reformok kudar­cai indokolják. Munkájukhoz egyértelmű hitet akarnak nyerni. Csak reménykedhetünk abban, hogy gyakorlatában is megkapja azt a rangot az iskolai testnevelés és sport, ami most ígéretekben elhangzott. F. B. Röplabda NB I. Döntőnek is beillett Eger SE - BVSC-Miriad 3-2 (8, -14, -12, 13, 12) Eger, 700 néző, V: Ferenczy, Gulyás. ESE: TÍMÁR, Szendrői, Ku- rucz, BRECHER, dr. Sikéné, CSERKASZOVA. Cs: Nemes- né, Fekete. Edző: Kosziba Ist­ván. Az Eger mostani, még csiszo­latlan, formálódó csapatától ke­vesen várták, hogy a ’’visszaját­szott” bajnoki döntőt ismét ki­rázza a kisujjából. A legtöbben kiegyeztünk volna egy tisztes ve­reséggel, de lám egy fantasztikus hangulatú, sodró lendületű, 108 (!) perces mérkőzésen - nyugod­tan nevezhetjük rangadónak - le­győzték a BVSC-t. Su Na hétközben bokaszalag­szakadást szenvedett, így a fel­adó tisztét a fiatal Tímár Editre ruházta Kasziba mester. Remek választás volt. Az első szettben a házigazdák jöttek ki először a „sötét alagútból”, előnnyel for­dultak, s ha a második játszmá­ban, 14-12-es vezetésnél nincs egy buta hiba, 2-0-ra vezethettek volna. A Vasutas megérezve az ESE megingását, egyenlített, és feljavult nyitásaiknak és nyitás­fogadásaiknak köszönhetően mar-már nyeregben érezte ma­gát. A negyedik szettben is ők vezettek egészen a végéig, ami­kor a pontos egri szervák pon­tokban és az egyenlítésben ka­matoztak. Az ötödik játszmában fej-fej mellett születtek a pontok, de a hajrá az egrieké volt. tjyi -Cf SIplJTBAIX FOCI — LABDARÚGÁS - 7 foci -r i Ml® LABDARÚGÁS — Ml FUTBALL Nincs mit csodálkozni azon, hogy az ESE trénere Varga Zol­tán a kábái meccs után szégyené­ben legszívesebben a föld alá bújt volna. Kikapni 4-1-re azok után, hogy egy héttel korábban vesz­tett állásból fordítottak a Békés­csaba ellen! Ezért is vagyunk ta­nácstalanok, most, amikor kö­vetkezik a Nyíregyháza, hogy va­jon melyik arcát mutatja meg az ESE? A csapat összeállításában lé­nyeges változások lesznek. Len­gyelt a héten szalagszakadással megműtötték, ő minimum egy hónapig nem játszhat. Vadicska is megsérült, nagy valószínűség­gel a középpályás sem húz mezt. Aranyos lesz a balhátvéd, vissza­Ébresztő, Eger! kerül az együttesbe Baranyi és első alkalommal kap bizalmat kezdő emberként Szerdahelyi. Nagy G. is ott lehet a pályán, mi­vel a kiállításért csupán dorgálást kapott. A Hatvan ámulatba ejt ben­nünket. Hol van már az a csapat, amelyik pár hónapja még élet­halál harcot vívott a kiesés ellen? Elmúlt heti eredményeiket tudva fix egyesre vennénk a mérkőzést, a hazai szurkolók, Tóth Dénes edző is győzelemre számít, de legrosszabb esetben is döntetlen­re. Akárhogy is nézzük a Baggal rangadót vívnak vasárnap. A két településs közelsége miatt, több száz vendégszurkolóra számíta­nak, s szinte már biztos, hogy a sporttelepen csúcsnézőszámot könyvelhetnek el ezen a mécs­esén. Semmi extra nem volt a Deko e heti felkészülésében, ha csak aZ nem, hogy a szakvezetők igye­keztek az elvárással járó terhet levenni a játékosok válláról. Emelt jegyárak A Hatvan-Dekótól kapott informáctók szerint a hét vé­gétől megváltoznak a jegyá­rak, A felnőtt belépő 70, a nyugdíjas, diák, katona jegy 50 forintba kerül ezután. Á pártold tagsági tervezett díja kétezer, nyugdíjasoknak ezer- ötszáz forint. Gyöngyösön, a dobogóért... A labdarúgó NB III. Mátra- csoportjának 6. fordulójában az élmezőnyhöz tartozó csapatok mérkőzései közül leginkább fi­gyelemre méltónak a Gyöngyösi SE — Szolnoki Cukor összecsa­pás ígérkezik. A legutóbbi for­dulóban mindkét csapat 1-0-ra nyert otthonában, a jelenleg har­madik helyezett Szolnok mint köztudott, csak vitatható módon győzött a Nagyréde ellenében. A Dunakeszi legyőzésével negye­dik helyre lépő GYSE edzője Ács János a következők szerint látja csapata pillanatnyi helyezé­sét és a várható esélyeket: — Nagyon nehéz mérkőzés volt a dunakeszi elleni találkozó, bizonyos fokig szerencsével nyertünk. Ráadásul Borsányi, Vaj da és Márkus súlyos sérülése­ket szerzett, egész héten nem is tudtak edzeni. A szűkös játékos­anyag ellenére mindent megpró­bálunk vasárnap délután, hiszen a hazai mérkőzéseken kell bizto­sítani az élbolyban maradáshoz szükséges pontokat. Még mindig nagyon bosszantó, hogy két hete Törökszentmiklóson vereséget szenvedtünk, mert a helyzetek alapján nekünk „állt” a mérkő­zés. Most nyerni kell, ha már ak­kor „elszúrtuk” a kedvező lehe­tőségeket. A gólhelyzetek ki­használásában szükséges legin­kább javulnunk. Megyénk csapatai a GYSE ki­vételével mind utaznak, a várha­tó feladatokból ítélve nincsenek irigylésre méltó helyzetben. A Tamalelesz a Gödöllő, a Heréd — Apc az SBTC otthonában többnyire csak a tisztes helytál­lásban bizakodhat. A Nagyréde a kitűnő formában lévő Jászbe­rény dolgát szeretné megnehezí­teni, ami nem lesz könnyű, hi­szen az utóbbi hetekben a heré­nyiek nagy kedvvel ontják a gó­lokat. A feljövőben lévő Bél­apátfalva Dunakeszin vendéges­kedik, ahol fegyelmezett játék­kal „elcsíphet” egy pontot. Megszerzi-e első győzelmét a Sírok? A megyei labdarúgó-bajnok­ság hatodik fordulója előtt több izgalmas kérdést is feltehetnek maguknak a szurkolók. Rögtön az elsők közé kívánkozik, hogy a jó erőkből álló Novaj az elmúlt hetek halványabb teljesítménye után képes lesz-e javítani Sírok­ban, és fordítva, a tavalyi ezüst­érmes megszerzi-e első győzel­mét, és elkerül-e a sereghajtó he­lyéről. Nagy várakozás előzi meg az ESE II-Gyöngyöshalász ös­szecsapást, hiszen az utóbbi idő­ben mindkét csapatnak jól megy, vagyis minden bizonnyal nagy csata lesz Egerben. A hevesiek tovább kapaszkodhatnak felfelé a tabellán, legalábbis a Recsk aligha gördít eléjük akadályokat. Az éllovashoz látogat az eddig fi­gyelemre méltóan szereplő Tenk. Az esélylatolgatás így hangzott erről a mérkőzésről. Pázmándi Gáspár, a Füzes­abony edzője: — A múlt héten Novajon bátortalanul játszott csapatom, mégis sikerült nyerni. Örülök a sikernek, de a játék he­vében egy páran megsérültek a fiúk közül. Fehér, Nagy és Pelyhe csak csütörtökön állhatott edzésbe, főleg Fehér sérülése tű­nik súlyosnak. A mai ellenfél csak formálisan tekinthető újoncnak, a tenkiek többsége már rutinos futballista, ezért ke­mény küzdelemre számítok. Nem könnyű a helyzetünk, mert mindenki a listavezetőre feni a fogát, nekünk van több veszteni­valónk. A két pontra mégis igényt tartunk. Nagy Lajos, a tenkiek klubel­Pályáről pályára nőké: — Mondhatni, remek a hangulat az öltözőben, hiszen eddig jól teljesített a társaság, az ötödik hely nem lebecsülendő. A fiúk átérzik, hogy nagyon ne­héz meccs vár rájuk Abonyban, de azért mindenki bízik a tisztes helytállásban, netán a pontszer­zésben. Bár csapatunkat volt abonyi focisták — Vincepap, Sasvári, Mudriczki — is erősítik, ez semmiféle előnyt nem jelent, mert tavaly óta rengeteget válto­zott mostani ellenfelünk összeál­lítása. A döntetlennek nagyon örülnék. Tippjeink: Sírok — Novaj X, Füzesabony — Tenk 1, Selyp — Tarnaörs 1, ESE II.-Gyöngyös­halász X, Heves — Recsk 1, Po­roszló — Kompolt 1, Domoszló — Makiár X, Pétervására — Bol­dog X. NB I-es mérkőzések, szombat: Siófok — ZTE 16, Vasas — Pécs 16, Vác — BVSC 16, Veszprém — Videoton 16, Tatabánya — Rába ETO 16, FTC- Kispest-Honvéd 19. Vasárnap: MTK VM — UTE 11, DVTK-Haladás 15. NB Il-es mérkőzések. Keleti-csoport, szombat: DVSC — Békéscsaba. Vasárnap: Szarvas-BMTE- Törley, Miske — Kazincbarcika, KSC — Hajdúná­nás, Eger SE — Nyíregyháza, Szabó A. (Komáro­mi, Hornyák) 15 óra. Salgglass — Szeged, Szolnok — Kaba, Hatvan Deko — Bag, Marcsok (Horváth Gy., dr. Bozóky) 15 óra. NB 111. Mátra-csoport, szombat (15): SBTC- Heréd-Apc, St. Tűzhelygyár — Balassagyarmat, Jászberény — Nagyréde, Törökszentmiklós — Vo­lán Rákóczi, Dunakeszi — Bélapátfalva, Sajóbá- bony-St. Kohász. Vasárnap (15): Gyöngyös — Szolnoki Cukorgyár, Makovinyi, Gödöllő — Tar- nalelesz. Megyei bajnokság, szombat (15): Sírok — No­vaj, Füzesabony — Tenk, Selyp — Tarnaörs, Eger SE II — Gyöngyöshalász, Heves — Recsk. Vasár­nap (15): Poroszló — Kompolt-Kál, Domoszló — Makiár, Pétervására — Boldog. A Vasutasnál a SeM-KSE Komoly kihívás előtt áll a SeM-KSE NB I-es férfi asztalite­nisz csapata a hét végi forduló­ban. Ma délelőtt a BVSC II. csa­patához látogatnak. Az egriek és a fővárosiak is veretlenek eddig, s a legutóbbi mérkőzéseken valósággal kiütötték ellenfelü­ket. A SeM-KSE összeálh'tásában nem lesz változás, mivel Pálosi betegség miatt továbbra sem játszhat. A szakvezetés vélemé­nye az, ha a volt BVSC-s Marsiés Wei Csín Siu úgy pingpongozik, mint egy hete, van esély a jó sze­replés folytatására — igazi bra­vúr lenne a győzelem. Szombat A sztalitenisz: Egri Áfész VM- Közért, NB I/B-s női mérkőzés, Eger, dr. Ruttkay Vilmos Játék­csarnok, 11.00. Lakszövadat- Volán Rákóczi, NB Il-es mérkő­zés, Eger, dr. Ruttkay Vilmos Já­tékcsarnok, 15.00. Kézilabda: Sirok-Kazincbar- cika, NB I/B-s női mérkőzés, Sí­rok, 11.30. GYSE-Hajdúnánás, NB Il-es férfi mérkőzés, Gyön­gyös, Kócsag út, 11.00. Megyei bajnoki női mérkőzések: Novaj- Heves, 15.00, Sirok II.-Hatvan 11.30. Megyei bajnoki férfi mér­kőzések-: ETK-Egri Forgácsoló, 15.00, Füzesabonyi Dózsa- GYSE, 15.00, Neumann DSK- Füzesabonyi SC, 9.00. Vízilabda: Eger SE-OSC Bo­Sportműsor niper, OB I-es férfi mérkőzés, Eger, Városi Sportuszoda, 12.00, Maijay, Puskás. Vasárnap Kézilabda: Egri Finomme- chanika-GMSZ — Lyukóbánya, NB Il-es férfi mérkőzés, Eger, GMSZ pálya, 11.00. Dormánd- Egri DSE, megyei bajnoki férfi mérkőzés, 15.00. Vízilabda: Eger SE-Tungs- ram, OB I-es férfi mérkőzés, Eger, Városi Sportuszoda, 12.00, Székely, Németh. Labdarúgás: Eger körzet I. osztály (15.00): Felsőtárkány — Egerbakta, Kisnána — Egerszó- lát,. Egercsehi — Apella ISZE, Andomaktálya — Egerbocs, Mátraderecske — Balaton, Is­tenmezeje — Szilvásvárad, Párád — Noszvaj. II. osztály (15.00): Demjén — Vécs, Mátraballa — Pétervására II., Márkáz — Novaj II., Bodony — MCKSZ Kere- csend, Egerszalók — Bükkszék, Makiár II.— Nagyvisnyó, Szajla — Hevesaranyos. Gyöngyös körzet (15.00): Visznek — Gyöngyössolymos, Ecséd — At- kár, Visonta Kapitány — Kará- csond, Gyöngyöspata — Gyön- gyöstaiján, Heréd — Adács, Gyöngyösoroszi — Abasár, Pe- tőfibánya — Szűcsi, Vámos- györk — Hatvani Lokomotív. Heves — füzesabonyi körzet (15.00): Besenyőtelek — Kiskö­re, Tárnáméra — Pély, Sarud — Boconád, Átány — Kömlő, Szi- halom — Tiszanána.

Next

/
Oldalképek
Tartalom