Heves Megyei Hírlap, 1991. szeptember (2. évfolyam, 205-229. szám)

1991-09-02 / 205. szám

A VÁLLALKOZÓK MEKKÁJA — A BESENYŐTELKIEK 44 MILLIÓJA (5. oldal) HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, MEGYEI 1991. SZEPTEMBER 2. HÉTFŐ HÍRLAP PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA II. ÉVFOLYAM 205. SZÁM ÁRA: 7,90 FORINT Egy lap, amely a megye minden olvasójához szól! LEGYEN ELŐFIZETŐNK! Az iskola udvarán sereglettek a diákok és a vendégek Hetvenéves jubileum az egri közgazdaságiban Optimista újrakezdés az új tanév A 105 éves Óriás Nándor levelét dr. Ko- rompai János olvasta fel (F.: Perl Márton) időkre. Ezután dr. Korompai Já­nos, a volt tanuló, közgazdász és irodalomtörténész tolmácsolta a 105 éves dr. Óriás Nándor pro­fesszor, egykori iskolaigazgató üzenetét. Óriás Nándor a Justi- niánus keletrómai császár alkot­ta antik jog formuláira figyel­meztette a diákokat. Eszerint ma csak úgy lehet teljes életet élni, ha tisztességesen viselkedünk, s akkor mindenkinek megadatik, ami neki jár. A jelenhez szóld múltidézést követően dr. Kikh Tivadar zeneművét adta elő az iskola ének- és zenekara Pethó Károly karnagy vezetésével. Dr. Koncz Lajos kanonok, az egri Hittudományi Főiskola profesz- szora emlékezett az iskola alapí­tására. Ünnepi üdvözletét ho­zott, az egyházét, amely 70 éve létrehozta az intézményt, s a fő­pásztorét, aki jelenleg az egyház­Szeminárium Noszvajon Tegnap egész napos önkor­mányzati vállalkozási szeminá­riumot rendezett Noszvajon a Friedrich Ebert Alapítvány. A meghívottakat tájékoztatták a német tapasztalatokról, illetve a magyar jogi és gazdasági szabá­lyozásról. A Német Városok és Közsé­gek Szövetsége képviseletében Ulrich Cronauge tartott előadást Az önkormányzat és az önkor­mányzati vállalkozás címmel. Ezt vita követte, majd dr. Hein- lich Decker, az Önkormányzati Vállalkozók Szövetségének kép­viselője arról beszélt, hogy Né­metországban milyen gazdasági tevékenységet végezhetnek az önkormányzatok. Délután Móré László, a BM önkormányzati gazdasági főosztályának vezető­je szólt a hazai jogi és gazdasági szabályozásról. Segélyszállítmány Nagyatádra Budapest főváros önkor­mányzata szombaton több teher­autónyi segélyszállítmányt - gyógyszert, takarót, élelmiszert, ruhaneműt — küldött Nagyatád­ra, a jugoszláviai menekültek megsegítésére. Méreg folyt ki a hordókból A Bács-Kiskun Megyei Rend­őr-főkapitányságtól kapott tájé­koztatás szerint pénteken 18.00 órakor Kecskemét határában, az E-75 számú főúton egy török ál­lampolgár kamionjával 110 kilo­méter/ órás sebességgel haladt, s fékezés közben keresztbe fordult az úton. Az előtte haladó két sze­mélygépkocsit a jobb oldali árokba, egy lovasfogatot pedig a bal oldali útpadkára sodort. A kamion rakománya - amely 80 hordó „luprana T 80 cianid” mérgező anyag volt - egy szem­bejövő személygépkocsira zu­hant. Tizenegy hordó megsérült, s a mérgező anyagból mintegy 100-150 liter a földes útpadkára folyt. A sérült hordókat és a szeny- nyezett földet a közelben lévő zárt területre szállították, ahol fóliával és homokkal lezárták. A szakemberek szerint e tárolási mód biztonságos. Az anyagi kár megközelíti az 500.000 forintot. A volt egri Romai Kathohkus Fiú Felsőkereskedelmi Iskola és jogutódja, az Alpári Gyula Köz- gazdasági Szakközépiskola teg­nap tartotta fennállásának 70. évfordulója alkalmából rende­zett jubileumi ünnepségét. A program közös misével kezdő­dött a Bazilikában, ahol dr. Sere­gély István érsek köszöntötte az iskola egykori és mai diákjait, ta­nárait. Délelőtt emléktáblát avattak a Líceumban, s a régmúlt időket felelevenítve iskolatörté­neti, illetve fotókiállítást nyitot­tak. Az oktatási intézmény udva­rán az ünnepségen Pócsik Dé- nesné igazgató szólt az egybe­gyűltekhez. Kiemelte, hogy ma is élő Illyés Gyula több évtizedes gondolata: „Elvérzik a nép, amely nem szerzi meg a tudás fegyvereit.” Igen ám, de hiába a felismerés, ha az erőforrások fo­kozatosan csappannak, tartalé­kaik fogynak. Éppen ezért a mostani tanárok, tanulók fő fel­adata, hogy átörökítsék a 70 év legszebb hagyományait az új megye élén áll. Gondolatait az­zal zárta, hogy a mostani tanév­kezdés optimista újrakezdés, mi­vel a mostani körülmények sok hasonlóságot mutatnak az alapí­táskorihoz. Víg Rita tavaly érett­ségizett diák Apr ily Lajos: Szi- lencium című versét adta elő, majd Szabó János öregdiák em­lékezett az alma materre. Szar­vas Béla országgyűlési képviselő diákélményeit elevenítette fel. Az ünnepség zárásaként Kele­menné Oravecz Júlia ismertette a kuratórium döntését, amely Dr. Óriás Nándor-emlékéremmel tüntette ki Fazekas Bertalan nyugalmazott igazgatóhelyettest és dr. Kikli Tivadar újságírót, ze­neszerzőt. Az együttműködés szimbólumaként néhány közép­iskola képviselője emlékszalago­kat kötött fel az iskola zászlajára. (m. zs.) Eurowatt: előnyös üzletek Magyarorszag szá­mára is előnyös üzle- te/ceíhozhat a napok­ban Brüsszelben megalakult Eurowatt Commerce Európai Közösségi Kereske­delmi Részvénytár­saság. Ez villamos- energia-kereskede- lemmel, . villamos­energia-termelő ka­pacitások bővítésé­vel foglalkozik. A vállalkozás igazgató- tanácsának magyar tagja is van, Szergé­nyi István mérnök- szakértő. A szakem­ber az MTI tudósító­jának elmondotta: az Eurowatt Commerce tevékenységének el­ső területe a Szov­jetunió és Magyaror­szág lehet. Arról van szó, hogy a nagy nyu­gat-európai pénzin­tézetek es társaságok Ukrajnában szenes erőműveket újítaná­nak fel villamos ener­f 'ia ellenében, ame- yet Nyugat-Európá­ba szállítanának visz- sza. Az áramszállítás­ban főleg magyarorszá­gi tranzitra gondolnak. A vállalkozás any- nyiban is újszerű, hogy a társaság nem­csak a villamosener- gia-kereskedelmet szervezi meg, hanem ondoskodik a beru- ázáshoz szükséges tőke előteremtéséről, sőt a mérnöki irodák révén a megfelelő technológia kidolgo­zására is vállalkozik. A szomszédban lehet, Heves megyében nem? Társasházi vízórák - felzaklatott indulatok Mivel azonos nagyságú ottho­nokban is lakhatnak többen vagy kevesebben, s a sokszobás he­lyen sem igen építettek két für­dőt. Ha pedig akad is, például az egyedül maradt özvegy aligha használja mindegyiket. No meg aztán az sem biztos, hogy csak a hivatalosan nyilvántartott tulaj­donos, bérlő tartózkodik a falak között. A szoba, sőt az ágy is ki­adható bárkinek, lehet hazai és külföldi vendég a lakásban. S mindjárt hamisak, falsak a szá­mítások. Amíg a családi házakban kivé­tel nélkül nyomon követhető a tényleges fogyasztás — a lakó fi­gyelemmel kísérheti, hogy paza- rol-e vagy sem, s ha szívja is a fo­gát, tudja, miért fizet—, az eme­letes, ilyen vagy olyan formán közös nagyobb épületekben bi­zony már nehéz eligazodni a számlán. Az egy-egy vízóra az összes felhasználást méri, s a leg­jobb szándék mellett sem lehet valóban mindenki számára meg­nyugtatóan lebontani a reá jutó mennyiséget, forintösszeget. Ezért áldoznának már az ilyen helyeken is a saját vízórákra, bár­mennyire komoly áldozatválla­lás ma a felszerelésük. A törek­vések, próbálkozások azonban sajnos mit sem érnek. Az sem jut előbbre, aki beszerezte a fránya készüléket, mert nálunk Ma­gyarországon — vagy legalábbis szűkebb hazánkban — tudomást sem akarnak szerezni róla. így panaszolja 6500 szövetke- zetilakás-birtokos megyei érdek- képviseletének vezetője, dr. Son- kádi János is a Mészövnél. — Még májusban megkeres­tük a Heves Megyei Vízmű Vál­lalatot, hogy segítsünk lecsillapí­tani a szövetkezeti tagok felzak­latott kedélyeit, valami elfogad­hatóbb megállapodásra jussunk — mondja. — Abban remény­kedtünk, hogy ha az ismereteink szerinti nyolc másik megyében sikeres volt az egyezkedés, talán nálunk sem marad eredményte­len. Sajnos, csalódnunk kellett. Már a javasoltnál sokkal későbbi találkozóból is sejtenünk lehe­tett, hogy a cégnek nem olyan fontos ez a párbeszéd, mint ne­künk. Később írásos javaslatunk elutasításából egyértelműen ki­világlott, hogy meglehetősen alaptalan a bizakodás. (Folytatás a 3. oldalon) A drasztikus víz- és csatornadíj-emelésen nehezen, vagy. egyáltalán nem is tudja túltenni magát az állampolgár. Különösen, akit érzé­kenyebben érint, s talán ők vannak többen. Leginkább a társashá­zakban vitatkoznak ma is a témáról, a paneltömbökben hullámza- nak az indulatok. Hiszen már a tarifa alapját meghatározó sajátos szempontokba sem lehet egykönnyen beletörődni. Képtelen min­denki ellenvetés nélkül elfogadni, hogy vagy a lakásterület, vagy az ezen élő személyek száma alapján kell fizetni. Segélykiáltások a nádtetős házból Bob volt a nyomravezető Pélyen A rendőrségi bejelentést az elkövető tette — álnéven Múlt hét csütörtökjének haj­nalán, egy és két óra között érke­zett telefonon a bejelentés a He­vesi Rendőrkapitányság ügyele­tére, hogy Pélyen a Dobó út egyik nádtetős házából segélyki­áltások hallatszottak. A bejelen­tő — aki mellesleg Kiss László­nak nevezte magát — hozzátette: egy Lada Samara gépkocsit lá­tott elrobogni a Jászság irányába. Hamarosan a helyszínre érkez­tek a rendőrök. — A Dobó út 5. szám alatti la­kásban vérbe fagyva találtuk a házigazdát — emlékezik vissza Gáli Árpád r. őrnagy, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság bűnüldözési osztályának mun­katársa. — A magányos, 80 éves férfi, Csík Lukács meg élt. Rette­netesen csúnyán elbánt vele a tettes. Persze, azonnal az egri kórház intenzív osztályára szál­líttattuk. — Az iratokból kitűnik, igen rövid időn belül, tulajdonképpen még aznap nyomára akadtak a gyanúsítottnak. Mi segített eb­ben? — A helyszíni szemlebizott­sággal együtt vittük a megye- székhelyről Bobot, a főkapitány­ság nyomkövető kutyáját. Szag­mintát vetettünk vele, s vezetője, Forgács József irányításával in­dult az elkövető keresésére. Rö­videsen egy 5-600 méterre lévő házhoz ért el, ahol megállt. Kide­rült, az Farkas Frigyesék lakása. Ugyanakkor az adatgyűjtés so­rán is látókörünkbe került ifj. Farkas Frigyes 21 esztendős, büntetett előéletű pélyi lakos. (Folytatás a 2. oldalon) SPORT­SAROK Labdarúgó NB I. Ferencváros — Vasas 1-0 (0-0) Üllői út, 15.000 néző. V.: Varga S. G.: Kecskés (öngól). Tatabánya — Haladás 0-2 (0-1) Tatabánya, 3000 néző. V.: Bognár. G.: Berbás, Csanálosi (öngól). Pécs — Diósgyőr 0-0 Pécs, 7000 néző. V.: Kovács L. Veszprém — BVSC- Mávtranssped 0-1 (0-0) Veszprém, 4000 néző. V: Drigán. G.: Balogh Z. Győri Rába ETO — Videoton-Waltham 3-0 (3-0) Győr, 6000 néző. V: Vágner. G.: Farkas, Rugovics (11-es- ből), Plotár. Siófok - Vác 1-2 (1-0) Siófok, 6000 néző. V: Hu­ták. G.: Duró, illetve Szalai(ll- esből), Simon. MTK-VM - ZTE 2-1 (1-1) Hungária körút, 4000 néző. V: Szilágyi. G.: Hámori (11-es- ből), Jován, illetve Fújsz. Újpesti TE — Kispest- Honvéd 2-2 (2-1) Megyeri út, 12.000 néző. V: Német L. G.: Eszenyi, Csepregi (öngól), illetve Marozsán, Hal­mai. A bajnokság állása: 1. Haladás 2 2 2. Kispest Újpest 4. Vác 2 1 1 — 3-2 3 5. BVSC 2 1 1 — 2-1 3 FTC 2 1 1 — 2-1 3 7. PMSC 2 1 1 — 1-0 3 8. Rába ETO 2 1 — 1 3-2 2 Siófok 2 1 — .1 3-2 2 Vasas 2 1 — 1 3-2 2 11. MTK-VM 2 1 — 1 3-3 2 12. Tatabánya 2 — 1 1 1-3 1 13. DVTK 2 — 1 1 0-2 1 14. Veszprém 2 — — 2 1-4 0 ZTE 2 — — 2 1-4 0 16. Videoton 2 — — 2 0-4 0 2 1 1 - 4-2 2 1 1 - 4-2 Labdarúgó NB II. Hatvan-Deko — Miske 2-1 (1-0) Eger SE — Budafok 2-2 (1-2) A felvétel hűen tükrözi, hogy az egriek térden csúszva küzdöttek a Budafok ellen, de felnőni a feladathoz nem sikerült a csapatnak (Fotó: Szántó György) Asztalitenisz NB I. Budaörs — Egri SEM-KSE 8-10 Gy.: Wei Csin Siu 4, Marsi 3, András 2, és a Wei Csin Siu — Pálosi páros. Egri Áfész-VM — Bp. Postás 6-12 Gy.: Patrik 3, Beniczky 2, Horvát Cs. 1. Labdarúgó NB III. Nagyréde — Tarnalelesz 0-0 SBTC — Bélapátfalva 2-0 (2-0) Balassagyarmat — Apc 1-0 (0-0) Gödöllő — Gyöngyös 2-1 (1-0) Megyei bajnokság A hét végi labdarúgó-forduló eredményei: Selyp — Novaj 0-0 Eger SE II. - Makiár 5-2 Recsk — Tarnaörs 2-0 Gy.halász — Boldog 1-1 Pétervására — Poroszló 3-1 Kompolt — Füzesabony 0-6 TOTÓ A 35. hét nyertes tippsora: 1, X, X, 1, X, 1,1, X, 1,2,1,1,2, X

Next

/
Oldalképek
Tartalom