Heves Megyei Hírlap, 1991. május (2. évfolyam, 101-126. szám)

1991-05-18 / 115. szám

HÍRLAP, 1991. május 18., szombat 2. Feléled a tetszhalálból Recsk térsége Egyszer sem dördült el a katonaszökevény fegyvere Újabb Sony-bomba A Sony japán elektronikai tár­saság bejelentette: „minidisc” magnóval jelenik meg a piacon. A puszta bejelentés is aggodal­mat váltott ki a szórakoztatóipar képviselői, a művészek, a kiadó vállalatok, nem kevésbé a DAT- szalagokat gyártó konkurensek, a holland Philips s a japán Mat- susita vállalat köreiben. Az ismert diszkeknél jóval ki­sebbek az új lemezek, és nem le­mezjátszóban, hanem magneto­fonban forgatják őket. A mind­össze hat centi átmérőjű lemezek kiszoríthatják a magnetofonsza­lagot, hiszen — a szakértők sze­rint — tartósabbak, hangminősé­gük jobb. Románia: kilátásban az általános sztrájk Román szakszervezetek csü­törtökön azzal fenyegetőztek, hogy általános sztrájkra szólítják fel tagjaikat, ha helyén marad Petre Roman kormányfő. Az ALFA szakszervezeti szö­vetség, amely közel 1 millió munkavállalót tömörít, felszólí­totta Ion Iliescu elnököt és a par­lamentet: tíz napon belül moz­dítsa el Petre Románt és kormá­nyát. Ellenkező esetben a szak- szervezet kihirdeti a sztrájk pon­tos dátumát is — derült ki a ro­mán televíziónak a szakszervezet második kongresszusáról készí­tett beszámolójából. Amerikai adás Kínában? Egy amerikai szenátor javas­latot nyújtott be a törvényhozás­hoz Kínába sugárzó amerikai rá­dióadó lehetőségének vizsgála­tára. A demokrata párti Joseph Bi- den szerint nem a pekingi veze­téssel, hanem a kínai néppel kel­lene erősíteni a kapcsolatokat, s ennek egyik módja egy amerikai pénzből fenntartott rádióadó lenne, a Szabad Európa Rádió vagy a Kubába sugárzó Marti Rádió mintájára. Az adó Kínáról nyújtana információkat a kínai népnek. (Folytatás az 1. oldalról) — Milyen volt az érdeklődés a pályázat iránt? — Tudomásom szerint össze­sen két jelentkező volt, ezek egyike a DCI Bergbau Holding. Ezzel zajlottak végül is az ered­ményes tárgyalások. A vagyon­ügynökség úgy ítélte meg, hogy ennek a cégnek a pályázati aján­lásai teljes mértékben és határ­időre megfeleltek a kiírásnak. Volt még néhány jelentkező, ezek azonban több hónapos ha­ladékot kértek a megszabott fel­tételek teljesítésére. Ezeket azonban nem lehetett figyelem­be venni, mert az időn túl a fi­nanciális feltételek is sürgettek: elfogyott ugyanis a pénz a továb­bi szüneteltetésre, illetve állag- megóvásra. így kapta meg végül is a vállalat a hozzájárulást ah­hoz, hogy az egyetlen érdemi je­lentkezővel a vegyesvállalati szindikátusi szerződést megkös­se. — Mi ennek a jelentősége? — Ez az ország számára több előnnyel jár. Az egyik az, hogy a szerződés alapján a külföldi fél finanszírozza a további állag­megóvási munkákat. Az egye­zség létrejötte után egy jelentős összeget átutal a vagyonügynök­ségnek, egy másik jelentősebb összeggel pedig hozzájárul ah­hoz, hogy a bányát termelésbe le­hessen állítani. — Mikorra várható ez? — Azt hiszem, úgy két-három éven belül megindulhat ott a ter­melés. — Köztudott, hogy a térségre az egyre növekvő munkanélküli­ségjellemző. ígér-e változást eb­ben a vegyes vállalat működése? — A számítások szerint mint­egy kétezer dolgozó foglalkozta­tására kerülhet sor az emh'tett térségben. Ez az egyik előnye a vegyes vállalatnak, a másik a be­fektetett pénz és eszközök rész­leges hasznosítása lesz. A továb­bi pedig, hogy a társaság magyar tulajdona után az ország is jelen­tős jövedelemhez és értékes alapanyaghoz jut. — Ennek némileg ellentmon­dani látszik, hogy — a holding el­nökének nyilatkozata szerint — korábban a magyar állam nem vállalt kockázatot a beruházással kapcsolatban, holott: „ ez egy ér­tékes lelőhely Európa közepén ”. — A magyar állam különböző banki garanciákat szokott vállal­ni, a háttérben bizonyára alapos pénzügyi megfontolások húzód­nak... A lényeg az, hogy a szindi­kátusi szerződéshez mind a va­gyonügynökség, mind pedig a minisztérium egyetértését adta, illetve adja. — Térjünk vissza még arra a megállapításra, hogy Európa egyik értékes rézlelőhelye Recsk. Fia már most értékesíthető lenne az itteni réz, menyit kóstálna a vi­lágpiacon? — A Londoni Fémtőzsde jegyzése szerint május 15-én az azonnali ár 1299-1300, a három hónapra lekötött ár pedig 1296- 1297 pont tonnánként, bár ez a jövőt illetően nem sokat mond. Annál többet jelent pillanatnyi­lag az, hogy ez a vállalati forma kialakul, s ehhez most már a bá­nyászoknak csak azt fűzhetjük hozzá: „Jó szerencsét!”... Szilvás István / \ Értesítjük Kedves Vásárlóinkat, hogy az ÉSZAK-PIÉRT 62. sz. egri lerakató 1991. május 28-tól 31-ig vagyon­megállapító leltárt tart. Ezen időszak alatt az árukiadás szünetel. \________________________/ (Folytatás az 1. oldalról) — Tulajdonképpen mi vezette a szökésben, hová igyekezett? Felüti eddig folyton lehor- gasztott fejét. Társalgásunk alatt először telik meg élettel a szeme. — Franciaországba akartam menni — közli, s kisvártatva hoz­záteszi : — Az idegenlégióba. Tu­dom, nagyon meseszerűen hang­zik, de már kisgyerek korom óta foglalkoztat ez a gondolat. Gyűj­töttem erről a hadseregről az adatokat, a riportokat és más cikkeket. Abban is biztos va­gyok, ha nem most, akkor ké­sőbb, leszerelés után minden­képpen megpróbálom. — Meséljen kérem, május 16-a éjszakájáról! — Ketten voltunk járőrszol­gálatban, én voltam a parancs­nok. Egyszerűen megparancsol­tam a társamnak, hogy aludjon. Nem kellett sokat győzködnöm, hiszen a gyakori őrség miatt ő is meglehetősen fáradt volt. Ami­kor elszunnyadt, elvettem a gép­pisztolyát, s teljes felszerelésben elindultam. Vecsésig jutottam el. Hajnali három körül értem oda. Kóvályogtam több órát, hátha találok egy autót. Végül hat óra tájban leintettem egy kocsit. — Nagyon megrémült az au­tós? — Először talán igen, de utá­na — miközben Gödöllőig vitt — elbeszélgettünk. Kértem, men­jünk tovább. Hatvannál vagy Gyöngyösön tankoltunk. — Nem próbált elmenekülni a kocsitulajdonos ? — Nem, pedig az ülés alatt volt a fegyver. Ki is rángathattak volna akkor az autóból. Azután kérdezte, meddig vigyen még. Mondtam, hogy Egerig. így vé­gül Szarvaskő mellett szálltam ki. Sok szerencsét kívánt nekem, cigarettát is adott... § Az ország rendőri szerveinél ezalatt szertefutottak az infor­mációk. Hogy melyek voltak az elsődlegesek? Ezekről dr. Lan­tos Bálint r. alezredes, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője tájékoztat: — Szaniszló István Zsolt ha­tárőr a Ferihegy II. repülőtéri őr­szolgálatából egy AK géppisz­tollyal szökött meg. Két teli tárat — negyven lőszert —, egy Ma- ros-D típusú rádiót és egy spray- szóróval kombinált gumibotot vitt magával. Az is tudomásunk­ra jutott, hogy Leesésen kénysze­rítette a munkába igyekvő Cs. Károlyt: menjenek vissza a laká­sára, és autón vigye el őt. Közölte a férfival és annak anyósával, hogy túsznak tekinti őket. Nem volt ellenkezés, teljesítették a ké­rését. Végül Szarvaskőtől négy kilométerre szállt ki a kocsiból. Ezt követően dr. Túrós And­rás r. vezérőrnagy, az Országos Rendőr-főkapitányság közbiz­tonsági főigazgatója elrendelte csapaterő alkalmazását a fegy­veres szökött személy felkutatá­sára. — Mely szervek vettek részt ebben? — A Budapesti Rendőri Ez­red és a Miskolci Rendőrzászló- alj egy-egy százada, az ORFK különleges szolgálata, továbbá Borsod és Heves megye főkapi­tányságainak bűnügyi és köz­rendvédelmi állományának tag­jai. Összesen 240 ember. § Az imént említett előkészüle­tekről Szaniszló István Zsoltnak akkor legfeljebb csak sejtése le­hetett. — Elég sokat gyalogoltam — mondja immár a fogdában. — Találkoztam egy öregemberrel, aki kaját adott, s még borral is megkínált. Utána úgy döntöt­tem, elmegyek egy faluba, s fel­adom magam a körzeti megbí­zottnál. — Ennek azért ellentmondani látszik a tény, hogy elfogásakor fegyverét csőre húzva találták... — Váljunk még! Ahogy a mű­úton haladtam, jött velem szem­ben egy rendőrségi autó. Szalu­táltam nekik, ők visszaintettek. (Ekkor még nem rendelték el a kutatást...) Később mentő ért utol. A sofőr meg is kérdezte, mi­ért ez a felhajtás. Megbeszéltük, hogy egy szökött katonát keres­nek. Kapjátok el minél előbb! — mondta a mentős, s még további jó szolgálatot is kívánt nekem... — Ezután? — Kerestem egy dombot, ahonnan jól belátom a terepet. Beástam magam, hogy alszom egy keveset. Akkor ugrott át fö­löttem két muflon, és akkor húz­tam fel a géppisztolyt. Nemsoká­ra kocsizúgást hallottam, s dél­után öt óra körül láttam meg egy rendőrségi buszt. § — Délután háromkor Szar­vaskőben alakult meg a vezetési törzs — magyarázza utóbb dr. Lantos Bálint. — A karhatalmi akciót B. Szabó Ernő r. alezre­des, a rendőri ezred törzsfőnöke irányította, hiszen több megyét is érintett az ügy. Nehezítette a munkát, hogy késedelmesen sze­reztünk pontos információt, mi­vel csak este hat után hozták el Cs. Károlyt — akit kényszerített a katona —, s ő mutatta meg, hol szállt ki a fiú az autójából. Meg­történt az adatgyűjtés, csapdá­kat, ellenőrző-átengedő ponto­kat állítottunk fel. Ahol a fiatal­ember lábnyomcsapását megta­láltuk, onnan kutyás nyomonül- dözést hajtottunk végre. Három kocsi haladt elöl. Az elsőben ült Pápista Mátyás r. törzszászlós és Nagy Miklós r. főtörzsőrmester. A másodikban dr. Farkas Sándor r. őrnagy, egri kapitány, Kovács János r. törzsőrmester és én, a harmadikban Somogyi Tamás r. ezredes, az ORFK terforelhárí- tási osztályvezetője. — Hol bukkantak végleg a szökött határőr nyomára? — Az egercsehi elágazó és a tardosi sporttábor között körül­belül félúton. Egy balra ívelő ka­nyarban láttuk meg. A géppisztolyt kezében tartva lépett ki az út szélére a sorkato­na. A rendőrök kiugrottak az au­tóikból, fegyvereiket rászegez­ték, s felszólították, hogy adja meg magát. — Hogyan viselkedett ebben a feszült helyzetben Szaniszló? — Ledobta a fűre a géppisz­tolyt, majd a gumibotot és a rá­diót. Mindkét kezét feltette, s le­feküdt az úttestre. Pontosan két perccel este hét óra előtt került szíjbilincs Sza­niszló István Zsolt kezére. A Ka- lasnyikovban benne volt a tár, húsz lövedékkel. Csőre volt tölt­ve a fegyver, a tűzváltókar soro­zatra állítva. — Nyugodtan mondhatom — szögezi le a HRFK vezetője —, a résztvevők példásan együttmű­ködtek. El kell ismerni, hogy a véletlennek is szerepe volt a sike­res felkutatásban, de a határozott fellépésnek is köszönhető, hogy egyszer sem dördült el a katona- szökevény fegyvere. § A Büntető Törvénykönyv megfelelő rendelkezése szerint a szökés bűntettének minősített tényállása alapján 2-től 8 évig, a személyes szabadság megsértése miatt három évig terjedő szabad­ságvesztés-büntetés szabható ki. Szalay Zoltán J--------- V A Hubertus Faszobrász GMK felvesz szakképzett, gyakorlott asztalosokat. ­Kiemelt bérezési lehetőség. Érdeklődni: a 36/12-792-es telefonon (Kőolajkutató Vállalat telepén.) J \ GRÁFON AUDIÓ - TÖBB MINT HI-FI! Május 20-tol: Eger, Fazola H. 1. sz. T.: 11-750 — „Sammy’s” CD kölcsönzőlánc egri tagja — Audíofíl hanglemezek, készülékek, állványok, tartozékok (Datateam és Zebraudió választékából) — „Audiofül” demostrációs terem — LP-fe és CD-h tisztítása (amerikai „VPI” vákuumos géppel) OÁZIS A ZENEI HANGZÁSBAN! Nyitva: hétfőtől péntekig 9-18 szombat 9-13 % / Eger belvárosában 33 m2-es földszinti telefonos bérlemény iroda, vagy üzlethelyiség céljára azonnal átadó. Érdeklődni személyesen a helyszínen Eger, Dobó u. 13. sz. alatt 1991. május 21 -én — kedden — 10 órától illetve a Miskolc 46/42-320 telefonon. Éteres borsmentaolaj, amely segítséget nyújt, influenzás megbetegedések megfázás és ízületi fájdalmak esetén. Egyre több ember alkalmaz betegségekre, vagy ezek megelőzésére régi jó háziszereket. Ezért talál egyre nagyobb érdeklődésre nálunk is a Távol- Keleten már generációkon keresztül sikeresen alkalmazott kínai olaj. Kizárólag gyógyfüvekből és növényi kivonatokból készült, enyhíti az ideg- és ízületi fájdalmakat (reuma, isiász, lumbágó), segít nátha, megfázás esetén. Nagyon ideális sportolók számára is (lábszárgörcs, izommerevség). Néhány cseppet teába téve segít a gyomor- és más belső panaszok esetén is. Import bevizsgált gyógyteák és gyógytermékek forgalmazása. Kívánságra utánvéttel is szállítunk. Forgalomba hozza: PENTATEX KFT. Mosonmagyaróvár 9200 Tel.: 98/16-665 Kapható: a gyógyszertárakban és a gyógynövényszaküzletekben. / Rt. külföldi-magyar vegyes vállalat 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. Telefon/fax: 113-9852 vállalja rövid határidőre vállalatok, szövetkezetek, kft.-k teljes vagy részleges VAGYONÉRTÉKELÉSÉT, az átalakulás jogi lebonyolítását, kötelező szabályzatok elkészítését, ingatlanközvetítést az Állami Vagyonügynökség által kiadott irányelvek, jogszabályok alapján. A VAGYONÜGYNÖKSÉGNÉL NYILVÁNTARTOTT SZAKÉRTŐK KÖZÖTT MI IS OTT VAGYUNK! Sarud Község Önkormányzati Képviseló'-testülete pályázatot hirdet Jelentkezni lehet: Államigazgatási Főiskolán szerzett diplomával. Az alkalmazás feltétele: legalább 2 éves államigazgatási gyakorlat. Fizetés: a hatályos jogszabályi keretek között megegyezés szerint. Szükség esetén szolgálati lakást biztosítunk. Az éllés 1991. Június 13-től tölthető be. A pályázatot részletes önéletrajzzal 1991. május 31-ig lehet benyújtani a község polgármesteréhez. Sarud, Kossuth út 93. sz. alatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom