Heves Megyei Hírlap, 1991. május (2. évfolyam, 101-126. szám)

1991-05-02 / 101. szám

CSODÁLATOS FELTÁMADÁS A VASAS OTTHONÁBAN — BAJNOKI DÖNTŐBEN AZ EGRI RÖPLABDÁSOK (7. oldal) HEVESHÍRLAP EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1991. MÁJUS 2. CSÜTÖRTÖK H. ÉVFOLYAM 101. SZÁM ÁRA: 7,90 FORINT A történelmi belvárosban csapra verték STEFFL.t. Májustól csapolt STEFFL sörrel várjuk kedves vendégeinket. VADÁSZKÜRT ÉTTEREM Eger, S^Ereek^utca^^í^ A Foglalkoztatási Alapra: Kétszázmillió A Foglalkoztatási Alap pályázatok útján elnyer­hető támogatásairól, a pályázati feltételekről hatá­rozott keddi ülésén az Érdekegyeztető Tanács Munkaerőpiaci Bizottsága. A tartósan munka nél­kül lévőket támogató programokra 200 millió fo­rint felhasználását javasolta a kormány. Ebből a pénzből a közhasznú munkán túl a képzést, átkép­zést, a munkaerőpiaci ismeretek elsajátítását finan­szírozhatnák a munkaügyi központok. A vitában elhangzott, hogy ne csak a megyei munkaügyi központok adhassanak be pályázatot erre a pénzre, illetve ne írják elő, hogy 200 millió fo­rintot kell felhasználni erre a célra. Abban az eset­ben viszont, ha 200 millió forintnál nagyobb támo­gatási összegre érkeznek pályázatok, a munkaerő­piaci bizottság tekintse át ismét ezt az ügyet. A bi­zottság úgy döntött, hogy nem egy év, hanem már hat hónap után tartósan munkanélkülieknek tekin­tik a támogatottakat. Hatparti tárgyalások A hat parlamenti párt delegációi kedd este megállapodtak, hogy konzultációikat két hét múlva folytatják. A többség egyetértett, hogy egy héten belül írá­sos anyagot juttatnak egymásnak a vélemé­nyük szerint megtárgya­lásra érdemes témákról. Az első ülésen szóba került tematikai és eljá­rásjogi kérdésekről min­den pártnak saját véle­ménye volt. Egyetértés született abban, hogy a tárgyalásoknak két sí­kon kell folyniuk. Az egyik a politikai döntés­hozók grémiuma. Az el­fogadandó tematikától függően pedig szakbi­zottságok dolgoznak. A döntés mindig a politi­kai testületé lesz. Amíg a tematikai és a metodi­kai kérdésekben nincs megegyezés, addig az ülést nem befejezettnek, hanem megszakítottnak kell tekinteni. Orbán Viktor kérte Antall Jó­zsef kormányfőt, hogy mint az első ülés „mode­rátora”, addig maradjon tisztében, utána a kor­mány, mint közvetítő, kiszáll a tárgyalásokból. Az aláírt megállapodá­sok a pártokat kötelezik, a parlamenti képviselő­ket nem. Ha a vagyonügynökség is úgy akarja, nem kell bezárni Partnerre talált a recski ércbánva A recski ércbányát 1982-ben leállították, s egészen 1990 márciusáig az állagmegóvás folyt, melyre évente 200-220 millió forintot fizetett a költségvetés. Tavaly tavasszal a Mi­nisztertanács úgy döntött, hogy a magyar állam a további­akban nem áldoz a dologra — mert bár a haszon reménye megvan, túl nagy a kockázat, nagy az összeg, nincs annyi pénz. Innentől megkezdődtek a bezárási munkálatok, s a kormánydöntés értelmében e félév végéig el is kellene árasztani vízzel a bányát. Felháborodott szakszervezet Súlyos gazdasági és szociális feszültségek vannak az ország­ban — hangoztatta Nagy Sándor, az MSZOSZ elnöke a termelő ágazatok szakszervezeteinek nagygyűlésén. Kiemelte: miköz­ben az Érdekegyeztető Tanács ülésein elutasítottak néhány száz milliós, de a munkavállalók helyzetét j elentősen j avító tétele­ket, addig 100 milliárd forint ér­tékű kárpótlási törvényt fogad­tak el. Ennek felmérhetetlenek a következményei az államadóssá­got, az inflációt tekintve egya­ránt. Tűrhetetlennek tartják, hogy az állami vagyon privatizálása a dolgozók kizárásával zajlik; szükséges a munkavállalói rész­vényprogram mielőbbi kidolgo­zása. Addig ne, míg itt vannak a szovjetek! Mindszenty József hamvai Magyarországra szállításának három ellenzője tiltakozása jelé­ül „élő láncot” alkotott a volt bí­boros súja előtt Mariazellben. A három személy — Mészáros Ti­bor, a bíboros egykori titkára, egy magyar származású építész és egy nő, akinek a személyazo­nosságát nem sikerült kideríteni — azt vallja, hogy a főpap ham­vait addig nem szabad Magyar- országra hozni, amíg az utolsó szovjet katona el nem hagyta az ország területét. Mészáros Tibor azt állítja, hogy ez volt a herceg- prímás kifejezett kívánsága, amelyet vele közölt. Hat dj átkelő a nyugati határszakaszon Hat új közúti határátkelő nyí­lik Ausztria és Magyarország kö­zött július elsejével. A megálla­podás szerint Győr-Moson-Sop- ron megyében Fertőd-Pamha- gen, Fertőrákos-Mörbisch és Mosonszentjános-Andau kö­zött, míg Vas megyében Bozsok- Rechnitz, Szentpéterfa-Eberau közt létesítenek új átkelőt, és lá­togatható lesz a kőszegi hegység­ben az írottkő kilátója is. Később kerül sor a Pinkamindszent- Moschendorf közti átkelő meg­nyitására. De csak kellene — ugyanis a Minisztertanács arról is határo­zott, engedélyezi a vállalatnak, hogy megfelelő külföldi befekte­tőt keressen, s azzal gazdasági társaságot hozzon létre. A válla­lat persze élt a lehetőséggel, partnerek után nézett, s a világ minden részéből több mint ötven céggel volt kapcsolatban. Az ér­deklődő külföldiek vizsgálatokat végeztek, és mikor közülük töb­ben is komoly szándékról tettek tanúbizonyságot, az Állami Va­Az interpellációk sorában a Parlament keddi ülésén érdekes volt, ahogyan „A Nemzeti Szín­ház élén történt drámai változás apropóján a kormányzat szerep­osztási politikájáról” rímmel Fo­dor Tamás (SZDSZ) fordult a művelődési és közoktatási mi­niszterhez. Elmondta: a Parla­mentre tartozik, hogy ellenőrizze a kormányzat személyzeti politi­káját... Az interpellációk tárgyalása után a képviselők — a részletes vitát lezárva — elfogadták a Pol­gári törvénykönyv módosításá­ról szóló törvényjavaslatot. En­gyonügynökség a bányára egy pályázatot írt ki, melynek idén március 31 -én járt le a határideje. Amint dr. Gagyi Pálffy And­rástól, a Recski Ércbánya Válla­lat igazgatójától a minap meg­tudtuk, e pályázat eredményes volt. A kiértékelés szerint a D Cl Bergbau Holding nevű cég lett a nyertes, amely az amerikai Deve­lopment Coordinators Internati­onal Ltd Ausztriában bejegyzett társasága. (Folytatás a 2. oldalon) nek értelmében például az új Ptk. egyenrangúan kezeli a kü­lönböző tulajdonformákat, tehát megszűnik az állami vagy társa­dalmi tulajdon megkülönbözte­tett szerepe. Az új törvény az ál­lamot jogi személyként kezeli, s az állam képviseletére — külön törvényben — egy új intézmény, a Kincstári Jogügyi Igazgatóság felállítását helyezi kilátásba. Végül a képviselők megsza­vazták a Gazdasági Bizottság — a képviselők módosító javaslatai alapján elkészített — jelentését, majd pedig a földtörvény módo­sításáról szóló törvényjavaslatot. Módosították a Ptk.-t Főigazgatók az ORFK helyettes vezetői Befejeződött az Or- már volt egy átszerve- ügyi, a vizsgálati és a feladat- és jogkörrel • szágos Rendőr-főkapi- zés, de akkor az ideigle- bűnmegelőzési egysé- rendelkezik — hangsú- tányság átszervezése, nes jelleggel történt, ab- gek irányítása. A köz- lyozta Szabó Győző fő- amelynek lényege, hogy ban a reményben, hogy biztonsági főigazgató kapitány, akinek a ha­szétválasztották a bűnü- még 1990-ben elfogadja Túrós András vezérőr- tásköre nem változott, gyi és a közbiztonsági a Parlament a rendőrsé- nagy lett, aki a közrend- Az ORFK létszáma vi- szolgálatot . Szabó Győ- gi törvényt... védelemért, közlekedési szont 30 százalékkal zdországos rendőrfőka- A belügyminiszter a szolgálatért és az igazga- csökken, de munkanél- pitány kedden tartott bűnügyi főigazgatóság tásrendészetért felel, küliségtől senkinek sem sajtótájékoztatóján em- élére Kacziba Antal ez- Mindkét főigazgató — kell tartania, mert a te- lékeztetett arra, hogy a redest nevezte ki. E szol- egyúttal a főkapitány rületi rendőri szerveknél múlt év augusztusában gáláihoz tartozik a bún- helyetteseként — önálló bőven van szabad státus. Hiába vált ellentmondásosabbá a munkát, s a tavaszt ünnepelni: az emberekben benne van a vágy a majálisra. A nagyszabású központi köszöntőnek befellegzett, de ki-ki maga próbálta megterem­teni május elseje hangulatát. Munkásszolidaritásra nagyobb szükség van, mint valaha, s a csalá­doknak is kell az együtt töltött napfényes néhány óra: a közösség, a virsli és a sör. Egerbaktán így, szmpompás felvonulással köszöntötték a jeles napot, de tudósítóink beszámolnak a megye más ünnepségeiről is a 3. oldalon. (Fotó: Perl Márton) Mi lesz a közös intézmények sorsa? Eger és a megye: elmérgesedett vitában Felmentését kérte a városgazdálkodási vállalat igazgatója — Pálfy-ügy: megfellebbezték a bírósági döntést Három hete nem volt önkor­mányzati ülés Egerben, így Sza­bó Pál képviselő joggal kérte: a polgármesteri hivatal vezetői ad­janak számot a legutóbbi tanács­kozás óta végzett munkáról. Amint azt később Habis László alpolgármester elmondta: nem tétlenkedett a hivatal, hiszen csak a különböző rendeletek elő­készítése és végrehajtása számos feladat elé áhította a szakember- gárdát. Ezt bizonyította a mosta­ni közgyűlési „témaözön” is, hi­szen számtalan kérdésben kellett állást foglalnia a testületnek. Elsőként mindjárt abban, hogy a közgyűlés támogatja a megyei rendőrfőkapitány javas­latát, miszerint dr. Farkas Sán­dor őrnagyot nevezzék ki a váro­si kapitányi posztra. Újabb téma volt a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának rende­zéséről szóló tervezet — lapunk keddi számában már vázoltuk az elképzeléseket —, amellyel kap­csolatban elhangzott: egy kissé elhamarkodott a díjemelés, túl magasak az egyes bérleti össze­gek^ hogy a túlzott „beszabályo­zás” akadályozza majd a rugal­mas alkalmazását, pedig ennek is a piaci viszonyokhoz kell al­kalmazkodnia majd. Olyan vé­lemény is elhangzott, hogy „or­szágosan mértéktartó ez a tarifa- rendszer, bár érdemes elgondol­kodni az átdolgozásán”. Végül a vitában elvetették azt a javasla­tot, hogy „a bérleti dijak mértéke legyen az IKLV és a bérlő egye­zsége”, ehelyett úgy döntöttek: az előterjesztő tekintse át még egyszer a javaslatot, s két hét múl­va térjenek vissza rá. Ezen az ülésen tovább élező­dött a megyei, illetve a városi ön- kormányzat közötti vita a köz- művelődési és szociális intézmé­nyek átvételéről. (Mint arról szombati számunkban beszá­moltunk, a megyei közgyűlésen megkérdezték a jelenlévő egri al­polgármestert, Katona József- nét: miért nem fizeti Eger a kö­zös intézmények fenntartására szolgáló városi hozzájárulást? A kérdés kapcsán már ott „kemény nézeteltérések” voltak, megkér­dőjelezve, hogy nem a 104 millió forintos költségvetési „zavar” okozza-e a támogatási késedel­met...) (Folytatás a 2. oldalon) Hosszú út vezet a görcsök feloldásáig Lungo Drom — cigányszervezet Hevesen Egymillió tonna olaj Iránból Egymillió tonna olaj megvá­sárlásáról kötött szerződést a Mineralimpex az Iráni Nemzeti Olajtársasággal, a National Ira­nian OIL Company- val. A szál­lítmány fele meg az idén megér­kezik Magyarországra, az első 250 ezer tonna olajat szállító tankhajót júliusra várják a jugo­szláviai kikötőbe, Omisaljba, ahol átfejtik, hogy az Adria-cső- vezetéken továbbítsák hazánkba a nyersanyagot. Tóth József, a Mineralimpex vezérigazgatója elmondotta: az iráni olaj minősége megegyezik a szovjet olajéval. Természetesen többe kerül, mivel a szállítási költség nagyobb, de nem drá­gább, mint ha a Mineralimpex más tengerentúli exportőrtől vá­sárolt volna. Mindez azért lénye­f es, mert az árról — a szerződés- ötést megelőzően — hosszas vi­ták voltak az eladóval. Az iráni eladók a világpiacinál magasabb árat akartak elérni, arra hivat­kozva, hogy csak ennek ellené­ben tudják majd a magyar expor­tőrök számottevő mértékben bő­víteni eladásaikat a közel-keleti országban. Az iráni szerződés azért jelen­tős, mert ezzel hazánk a Szovjet­unió mellett most már egy másik országgal is létrehozott középtá­vú olajvásárlási megállapodást. Az biztos, hogy Hevesen na­gyon sok cigány él, az országosan is érzékelhető („ilyen irányú”) gondok tehát itt koncentráltab­ban jelentkeznek. A városban napirenden vannak a konfliktu­sok a cigányok és nem cigányok között — igaz, nemcsak közöttük —, a feszültség egyre tapintha- tóbb. Jól szemlélteti a helyzetet, hogy a napokban beadta lemon­dását a helyi Cigányetnikai Ki­sebbségi Bizottság elnöke azzal az indokkal, hogy: „Mind a ma­gyar, mind a cigány lakosság ré­széről elégedetlenség tapasztal­ható munkám iránt, s a megfele­lő eszközök hiányában feladato­mat nem tudom elvégezni.” A probléma ebben a mai ma­gyar valóságban igen összetett­nek tűnik. A megoldás felé veze­tő utak egyike a cigányság hiva­talos, szervezett érdekképvisele­te lehet. Hiszen nyilvánvaló, hogy tudni kell, ki kit képvisel egyáltalán, kivel lehet leülni tár­gyalni, és a görcsöket oldani. Heves és környékének egyik cigányszervezete a Lungo Drom — Hosszú út — nevet viseli. A szolnoki központú társaság he­vesi alapszervezetének vezetői­vel beszélgettünk, elnökük, Lóié Mihály először célkitűzéseikről mondott néhány szót: — A Lungo Drom, amely tag­ja a Roma Parlamentnek, sok más cigányszervezettel szemben nem Budapest-, hanem vidék­centrikus. A környéken — Heve­sen kívül — Átányban, Komlón, Tiszanánán is jelen vagyunk, s más helyeken is folyik a szerve­zés. Nem árt elmondanom azt sem: nálunk követelmény, hogy tagjaink büntetlen előéletűek le­gyenek. Legfőbb feladatunk a ci­gányság érdekképviselete min­den területen, például az okta­tásban, de egyéb kérdésekben is. Említhetném néhány vendéglá­tóegység ügyét, ahová nem en­gednek be minket, nem egyé­bért, mint faji okból. Tehát nem olyan alapon, hogy valaki ittas, garázda, hanem hogy fehér-e az illető, vagy „fekete”... (Folytatás az 5. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom