Heves Megyei Hírlap, 1991. március (2. évfolyam, 51-76. szám)

1991-03-15 / 63. szám

HÍRLAP, 1991. március 15., péntek MEGYEI KÖRKÉP 3. Petőfi-emléktábla Poroszlón Ma délelőtt 10 órakor Porosz­lón is megemlékeznek az 1848- as forradalomról. Az ünnepség keretében a művelődési ház homlokzatán felavatják a Petőfi Sándort ábrázoló emléktáblát is. Ünnepi különkiadás Ma este hat órától különkia­dással jelentkezik Egerben a vá­rosi televízió. A műsorban össze­állítást sugároznak nemzeti ün­nepünk városbeli eseményeiről. Táncvizsga Társastánc-iskolai vizsgabált rendez Egerben ma délután 4 órától a Megyei Művelődési Központ. A nyilvános vizsgabá> Ion közreműködnek az Agria társastáncklub versenytáncosai is, akik latin-amerikai és stan­dard táncokat mutatnak be. Bezárt a gótikus palota Az egri Dobó István Vármú­zeum értesíti a látogatókat, hogy a gótikus palota felújítási mun­kálatok miatt március 31-ig zár­va lesz. Továbbra is látogatható viszont a képtár és a kazamata. Az Orenburg! Alapítvány közleménye Közös ügyük összehangolt vi­tele érdekében az Orenburgi Alapítvány alapító tagjai és ku­ratóriuma elhatárolja magát minden olyan nyilatkozattól, ri­porttól vagy intézkedéstől, me­lyet a kuratóriummal előzetesen nem egyeztettek. Közli ugyanak­kor, hogy az alapítvány a jogsza­bályoknak megfelelő módon folytatja tevékenységét. Ezúttal is kéri megküldeni azon dolgo­zók személyi adatait a kuratóri­um részére, akik még nem jelent­keztek nálunk. (Cím: 1065, Bu­dapest, Nagymező u. 28.) Flipper Öcsi — máshol Március 18-án, este hat órakor Hatvanban lép fel a népszerű popénekes, Flipper Öcsi. Az ér­deklődők figyelmét felhívjuk, hogy megváltozott a koncert helyszíne: akik Flipper Öcsit akarják látni, azok a cukorgyári művelődési házba menjenek. Keresztrejtvényünk nyertesei A március 9-én közölt rejtvé­nyünk helyes megfejtése: „A fe­leség olyan, mint a monokli, ele­gáns viselet, de nélküle jobban lát az ember”. A jó választ bekül­dők kőiül a következők nyertek könyvjutalmat: Kelemen And­rás (Mikófalva), Boros Lászlóné (Ludas) és Szász Péter (Eger). Gratulálunk! A mai számunkban található feladványunk megfejtését már­cius 21-ig küldjék el címünkre: Eger, Barkóczy u. 7. Segítsenek! Közületek, intézmények, vállalkozók, magánszemé­lyek segítségét kérjük 2 éves kisfiúnk külföldi (német) gyógykezeltetéséhez. A ke­zelés költsége mintegy 1,5 millió forint, amely összeg­gel — sajnos — nem rendel­kezünk. A sürgős gyógyke­zelés életet menthet meg! Segítő szándékú adomá­nyaikat a Budapest Bank Rt. egri fiókjánál vezetett 351- 88885-80424 számú bank­számlára lehet befizetni, me­lyet előre is megköszönnek: Istvánka és szülei (Az egri házaspár a Sem­melweis Orvostudományi Egyetem I. számú Gyer­mekklinikájának szakvéle­ménye alapján jutott a fenti elhatározásra. A gyermek betegségének diagnózisa: mozgásszegény, gerince nem tartja a merevséget. Egyéb felvilágosítással a Budapest Bank Rt. egri fiókjánál — tel.: 20-082 — szolgálnak.) Menedzser típusú közigazgatás Gyöngyösön Amint arról korábban beszá­moltunk, Gyöngyös város ön­kormányzatának képviselő-tes- tülete megtárgyalta es elfogadta a polgármesteri hivatal új szerve­zeti felépítését, és meghirdette az eddiginél lényegesen Kisebb szá­mú vezetői állasokat. A szerve­zetfejlesztési programot , — amely minden tekintetben merő­ben új — a Kulturinnov-Közig- konzult Közigazgatásfej lesztesi Tanácsadó Szolgalat készítette. Igazán alapos, mondhatni profi munkát vegeztek. A menedzser típusú szervezetnek — Gyön­gyösön erről van szó — igen lé­nyeges kritériuma, hogy feleljen meg a helyi választópolgárok vá­rakozásainak. Az állampolgár joggal számít rá, hogy az önkormányzat, a pol­f ’ármesteri hivatal ismerje prob- émáit, igényeit, és kezelje azo­kat megfelelően. A jövőben a polgármesteri hivatal munkájá­nak, valamennyi megnyilvánulá­sának tükröznie kell a közigaz­gatás közszolgálat jellegét. Ez el­viekben igen szépen érzékelhető Az Ibusz és külkapcsolatai Minden év elején az IBUSZ Részvénytársaság 27 országban működő külképviseletének ve­zetői tanácskozást tartanak. A mostaninak — amelyet március 17-19 között Egerben, a Hotel Flórában rendeznek — különös jelentősége lesz azért, hogy köl­csönösen informálják egymást a jelenlegi politikai-gazdasági helyzethez igazodó tévékenyse- gükről. Értékelik az IBUSZ kül­képviseleti munkáját, és felvá­zolják azokat az elképzeléseket, amelyeket a következő időszak­ban igyekeznek megvalósítani. A tanácskozássorozat lehetővé teszi, hogy a részvénytársaság vezetői is tájékoztassák a kül­képviseletek vezetőit az IBUSZ rövidebb és hosszabb távú elkép­zeléseiről. A tanácskozáson résztvevő több mint fél száz vendég vasár­nap — útban Budapestről Eger­be — megáll Gyöngyösön, ahol a Mátra Szálló munkájával ismer­kedik meg. Délután Heves me­gye székhelyén megtekintik a történelmi város nevezetessége­it, majd a Szépasszony-völgyben a Mikófaivi Néptáncegyütes mu­tat be részleteket a lakodalmas­ból. Március 20-tól 22-ig Buda­pesten folytatódik á program. Ennek keretében az IBUSZ Rt. külképviseleteinek vezetői or­szágcsoportonként értékelik munkájukat, és meghatározzák a szükséges feladatokat. Versmondó verseny Kálnoky emlékére Az adósságtörlesztése Azt a kitüntetett figyelmet, amit életében nem adott meg a város a költőnek, most megpró­bálta törleszteni. Kálnoky Lász­ló emlékének szentelték azt az országos versmondóversenyt, melyet a szülőváros, Eger intéz­ményéi hirdettek meg a megyei önkormányzati hivatallal es a Magyar írók Szövetségével együtt. A verseny célja Kálnoky költészetének megismertetése. Hogy mennyire sikerült találkoz­nia a költői gondolatokkal a vá­ros diákságának, az kiderült a Megyei Művelődési Központban megrendezett megyei találko­zón. Az ötvenöt jelentkezőből vé­gül is negyvenketten „álltak” rajthoz. A verseny védnöki tisz­tét a költő özvegye, Kálnoky Lászlóné látta el, s természete­sen ott volt a zsűriben Apor Ele­mérköltő, Kálnoky egykori szer­kesztője, barátja, tanítómestere. (A sors rendezte úgy, hogy a ren­dezvény végén éppen az Apor Elemérnek címzett költemény hangozhatott el Nagy Erika do­bós gimnazista előadásában.) A zsűri elnöke, Csűrös Miklós iro­dalomtörténész pedig a találko­zó végén jó tanácsokkal látta el a továbbjutó öt diákot az országos versenyre’való felkészüléshez. A megyei döntő résztvevői­nek el kellett mondaniuk a köte­lezően választható műveket: az Egy városhoz, a Hamlet elkalló­dott monológja és A magyar köl­tészethez címűt, s egy másik sza­badon választott Költeményt. Többnyire a korai egzisztencia- lista verseket részesítették előny­ben, s kevesebben merték az iro­nikus hangvételű írásokat, a ké­sői prózaverseket, vagy a Ho- málynoki Szaniszló álnéven írottakat választani. A szokásos­nál több versenyző képviselte az erősebb nemet, melyből arra is lehet következtetni, hogy Kál- noky racionálisabb, erőteljesebb költészete közelebb áll a férfiak­hoz. Az igen magas színvonalú me­zőnyből végüfis öt diákot juttat­tak tovább az országos verseny­re, hárman pedig külondijat kap­tak. Első helyezést ért él Varga Zita az egri Szilágyi gimnázium­ból, második lett Hajdú László a gyöngyösi Berze gimnáziumból, harmadik és negyedik Korponay Bereniké, illetve Antal Béla do­bós diákok, valamint Bazsó Zol­tán. Különdijat kapott Gajdos Zsolt, a mátrafüredi erdészeti szakközépiskolából és Haffner Adrienn egri főiskolás. Az országos verseny termé­szetesen Egerben lesz április 13- án. (bori) Tehetségek támogatása Az Egri Ifjúsági Alapítvány kuratóriuma március 13-i ülésén döntött a pályázati kiírás és az alapító okirat szellemében az egyszeri anyagi segítségről és an­nak mértékéről. Egyénileg Csont Istvánt elekt­ronikus zenei, Guszti Ágnest grafikusi, Szecskó Attilát rajz­festészeti és Pogonyi Tibort rajz- festészeti tevékenységéért egyenként 5.000 forintban ré­szesíti. A közösségek közül az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola szakkollégiuma az art mozi beindítására és működteté­sére 20.000 forintot, a Dobó Ist­ván Gimnázium önképző köre 20.000 forintot, a tanárképző fő­iskola rajztanszéke tehetségfej­lesztésre 20.000 forintot, az Al- páry Gyula Közgazdasági Szak­középiskola Atellana panto­mim-csoportja 10.000 forintot, a kereskedelmi és vendéglátóipari szakközépiskola Fintor színját­szócsoportja 10.000 forintot, a Gyermek-Szabadidőközpont színpada 5.000 forintot és ve­f yész szakköre 4.000 forintot ap. Ezeket a kuratórium a má­jus 2-a és 5-e között megrende­zésre kerülő diáknapokon adja át. Vigyázat, lámpa! Tegnap fényképes tudósítás­ban számoltunk be róla: köz­lekedési lámpát állítottak fel és helveztek üzembe Eger­ben a Mátyás király út és az Aradi út kereszteződésében. Ám az örömbe máris egy kis üröm vegyült, az első tapasz­talatok szerint ugyanis sokan rutinból vezetnek, nem ve­szik figyelembe a lámpa jelzé­seit. Es pedig clőbb-utóbb balesethez fog vezetni. Az ille­tékesek ezért azt kérikr „ve­§ yék észre” az autósok a jelző- erendezést, és tartsák be an­nak utasításait a balesetmen­tes közlekedés érdekében. Találnak-e iskolát, állást a fiatalok? (Folytatás az 1. oldalról) Szepesi Lajos, az egri 212. sz. szakmunkásképző intézet meg­bízott igazgatója: — Az első forduló adatait te­kintve a tavalyihoz képest csök­kent a jelentkezők száma. A di­vatos szakmák iránt — autósze­relő, karosszéria-lakatos, aszta­los — továbbra is nagy az érdek­lődés. Akik nem kerülnek ezek­re, azoknak a vasszerkezeti laka­tos, a gépi forgácsoló és az esz­tergályos képzésben tudunk he­lyet biztosítani. Van egy új kísér­leti elképzelésünk, csak — sajnos — későn kaptuk meg rá az enge­délyt. Ez a fémforgácsoló szak­ma, amelynek hagyományos ok­tatása mellett kialakítottunk egy számjegyvezérlésű, úgynevezett CNC-kabinetet. A képzés négy évig tart, ide még várunk jelent­kezőket. A lányok helyzete elég siralmas: a két cipőipari szövet­kezet — Egerben és Füzesabony­ban — lemondta a beiskolázást, mondván: telített a szakma, nincs ennyi utánpótlásra szük­ség. Ugyanez a helyzet az egri ru­haiparnál és a nyomdánál is. Szá­mukra egyetlen hely maradhat­na, mégpedig a Gyöngyösi Ru­haipari Vállalat egercsehi telep­helye. Ide azonban csak a Gyön­f yös kömyéiek pályázhatnak si- errel. Amennyiben a túljelent­kezés olyan mértéket öltene, hogy nem tudjuk beiskolázni a gyerekeket, akkor indítunk úgy­nevezettfelzárkóztató, válságke­zelő osztályt. Ez azt jelenti, hogy intézményünkben több szakmá­ban a tizenéveseknek tanműhelyi oktatást biztosítunk. Akinek si­kerül felzárkózni, annak már biztoshelye van itt jövőre az első­ben. A kiemelkedők pedig kü­lönbözeti vizsgával a második évfolyamon folytathatják tovább tanulmányaikat. Finta István, az egri Szilágyi gimnázium igazgatója: — Speciális osztályainkba — angol, matematika, testnevelés — többszörös volt a túljelentke­zés, és egy megállapodás értel­mében fel osztálynyi katonai kollégistát is befogadunk. Ere­detileg négy első osztályt tervez­tünk, összesen 160 tanulóval. A túljelentkezés következtében eddig több mint száz helyet töl­töttünk fel. A megmaradt üre­sekre első fokon — a fellebezése- ket is számon tartva — ötszörös a túljelentkezés. Ez amilyen öröm, olyan nagy gond is. Vannak olya­nok ugyanis, akik mindhárom intézménynek a Szilágyit jelölték meg, tehát bíznak bennünk, és mi felelősséggel tartozunk nekik. Elképzelhetetlennek tartom, hogy a nagyobb részben jeles ta­nulmányi eredménnyel pályázó­kat vissszautasítsuk. Ezért tá­mad az az ötletünk, amit továb­bítottunk az önkormányzathoz, hogy biztosítsák, engedélyezzék számunkra az ötödik első osztály kialakítását. Ezzel — úgy érzem — hiányt is pótolnánk. Á kollé­gák vállalják az ezzel járó több­letmunkát, s az oktatáshoz igyekszünk elfogadható körül­ményeket teremteni. Farkas Kálmánná, a hatvani Bajza József Gimnázium igazga­tója: — A demográfiai hullámra való tekintettel négy gimnáziumi osztályt indítunk, ahol az egyes csoportok létszáma jóval har­minc fölött lesz majd. Sajnos,, sokkal rosszabb a helyzet az egészségügyi szakközépiskolá­ban, ahol már az első menetben hetven lányt kellett elutasíta­nunk. Borzasztó dolog, hogyeny- nyi tizenévesnek nincs hová men­nie. Különösen veszélyben van­nak a közepesnél valamivel jobb tanulók, mert nekik semmi esé­lyük nincs arra, hogy a középis­kolákban tanuljanak tovább. Lassú Árpád, a Heves Megyei Önkormányzat ellátmányirodá­jának vezetője: . — A tavalyi létszámot ismer­ve most optimistább vagyok, bár pontos információt csak május közepe után tudok mondani. így a vészharangot még korai kon­gatni. A múlt évben kiadtunk egy pályaválasztási füzetet, amely tartalmazza, hogy milyen szakok indulnak az egyes isko­lákban. Valamennyi középfokú tanintézet igazgatóját és a pol­gármesteri hivatalok munkatár­sait összehívtuk egy megbeszé­lésre, ahol tájékoztattuk okét ar­ról, hogyan kell a beiskolázást le­bonyolítani. A tőlük beérkezett adatokból tudjuk, hogy az idén kevesebb nyolcadikos végez, de a probléma nem itt kezdődik: vannak olyan intézmények, mint az egri Alpári Gyula Közgazda- sági Szakközépiskola, amelynek úgynevezett külkerügyintéző szakára 125-en jelentkeztek, és csak egy osztály tudnak indítani. Háromszázon felüli a Gárdonyi gimnáziumba pályázók száma is, a kereskedelmi szakközépiskola úgynevezett integrált vendéglátó szakára 265-en nyújtották be ké­relmüket, holott csak 108-at tud­nak felvenni. A szakmunkáskép­zőknél az jelent problémát, hogy több vállalat lemondta a gyakor­lati oktatás helyszínét. Azoknak a papíijai, akiket nem vesznek fel sehová, május 15-ig érkezik be a megyéhez,jés itt városonként, is­kolánként csoportosítva az érin­tettekkel közösen döntünk az el­utasítottak további sorsáról. Lukács Ernő, a Megyei Mun­kaügyi Központ osztályvezetője: — A törvény értelmében mi csak 16 éves koruk után foglal­kozhatunk a fiatalokkal. A mun­kaerő-kínálat és kereslet oldalá­ról egyáltalán nem találom meg­nyugtatónak a helyzetüket, hi­szen az a kicsiny munkaerő-ke­reslet sem az ilyen iijakra irányul. Akármelyik közvetítő irodát fel­keresik most, sehol sem tudnak nekik ajánlatot tenni. A mi sta­tisztikáink szerint 2-3 százalék csak azoknak a száma, akik a nyolc osztály befejezése után nem tanulnak tovább. Részükre — ha a képességük, felkészültsé­gük olyan — előkészítő képzést nyújtanánk, a kereskedelmi szakközépiskolával és a Gyer­mekvárossal közösen. Ennek ré­vén elsajátíthatnának valamilyen szakmát. A foglalkoztatási tör­vény lehetővé teszi, hogy ezeknek a gyerekeknek a minimálbér 15 százalékának megfelelő, úgyneve­zett átképzési támogatást biztosít­sunk, illetve vállaljuk az oktatás költségeit. Ez azonban még a jövő zenéje, majd a megyei munkaügyi tanácsnak kell döntenie arról, hogy a foglalkoztatási alapra szánt összegből mennyit fordíthatunk a képzésre. Szüle Rita A markazi Mátravölgye Termelőszövetkezet melléküzemágában áramváltókat készítenek a Ganz Má- vag részére. Felvételünk a munkafolyamat közben készült. (Fotó: Perl Márton) vjyuii&yus vmus uiiiuji uuxiiyza­tának alapstruktúrájában. A képviselő-testület által elfoga­dott anyagból kiderül, hogy az önkormányzat a lakosságtol fa választópolgároktól) kapott fel­hatalmazás alapján gyakorolja jogait, feladatai legfőképp stra­tégiai és koncepcionális kérdé­sekre irányulnak. A különböző bizottságok munkájukat a képvi­selő-testület felhatalmazása alapján végzik. A polgármesteri hivatal élén természetesen a polgármester áll, aki a testületi működés szer­vezője, a hivatal vezetője, és kép­viseli az önkormányzatot. A Gyöngyösön elfogadott alapst­ruktúra szerint a polgármester­hez tartozik a polgármesteri iro­da a személyügyi-, sajtó- és kül­ügyi-, állampolgári referensek­kel, főépítésszel és vállakozási menedzserrel. A jegyző alapvető feladata a testületi működés tör­vényességének biztosítása. Irá­nyítja a jegyzői-, pénzügyi és költségvetési-, információellátá­si és ügyviteli irodát, a gondnok­ságot és az önkormányzat ható­sági és közszolgáltatás-szervezé­si feladatait. Szervezetileg alá­rendeltje a közigazgatási es ügy­félszolgálat, a varosüzemeltetesi igazgatóság és a humán közszol­gáltatások igazgatósága. A vá­rosüzemeltetési igazgató irányít­ja majd az ingatlanfenntartási és -gazdálkodási, továbbá városé­pítési irodát. Ehhez — mondhat­ni: fő egységhez — tartoznak majd a kommunális-, környezet­védelmi-, közlekedési-, idegen- forgalmi-, stb. menedzserek. Ugyanúgy, mint a humán köz- . szolgáltatások igazgatóságához a szociális, egészségügyi, kulturá­lis és sport menedzserek. A köz­szolgáltatásokat végző munka- szervezetek, a hagyományos in­tézmények, az on kormányzati vállalatok és vállalkozások kívül esnek az új hivatali szervezeten, de ezeknek a közellátásoknak konkrét szakmai szolgáltató egy­ségei lesznek továbbra is Gyön­gyösön. korcsog Gazdagítják a kínálatot az egri Dobóban Nyolcosztályos qimnázium Az egri Dobó István Gimnázi­um a következő tanévtől nyolc- osztályos gimnáziumi osztály indít. Mint dr. Petercsák Tiva- damé igazgatótól megtudtuk azért döntöttek így, mert hattó 14 éves korig a jelenlegi oktatás rendszer nem kínál választási le­hetőséget. Ez nem kedvez sem t tehetségesebbeknek, sem a las­súbb ütemben fejlődőeknek. A gyerekek túlterheltek az általá­nos iskolában és a gimnázium­ban is, mert gyakorlatilag azono: tananyagot tanulnak. Nevelés szempontból pedig jelenleg ak­kor kell iskolát váltaniuk, amikoi 14 éves korukban a legsérüléke­nyebbek. Ezzel az intézmény nem i négy évfolyamos szerkezetei szorítja ki, hanem eggyel gazda­gítja a kínálatot. Elsősorban a te­hetséges tanulók számára, akii tíz éves korukban belső készte­tést éreznek a tanulásra, s szeret­nének továbbtanulni. Ez az isko­latípus ugyanis elsősorban szel­lemi pályákra készít fel. Nem kísérletezni kívánnak, hi­szen az iskolatípus már eredmé­nyesen működött a két világhábo­rú között Magyarországon, a töb­bi között a százéves Dobóban is. Egy-két éve az ország néhány kö­zépiskolája már átdolgozta a szer­kezetet a mai követelményekhez, s elkezdte az oktatást. A megyében Gyöngyösön a Berze Nagy János Gimnáziumban, Egerben az An­golkisasszonyoknál tanulnak „kisgimnazisták”. A Dobóban el­sősorban gyöngyösiek segítségére támaszkodnak. Váiják az egri ál­talános iskolák negyedik osztályos tanulóinak jelentkezését. Március 27-én 17 órakor az intézményben tájékoztatót tartanak a szülők szá­mára. A felvételi kérelmek be­nyújtási határideje: április 12. Nem az iskolákon keresztül, ha­nem a szülőktől várják ezeket. A felvételi vizsga tervezett időpont­ja: április 20.

Next

/
Oldalképek
Tartalom