Heves Megyei Hírlap, 1991. március (2. évfolyam, 51-76. szám)

1991-03-25 / 70. szám

vajon hova Tűntek mezőszemere széléről a fák? (5. oldal) HIVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, MMI 1991. MÁRCIUS 25. HÉTFŐ HÍRLAP PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA H. ÉVFOLYAM 70. SZÁM ÁRA: 7,90 FORINT ...és azUtudja, hogy a UntAMIS Lakáskultúra Szalonban (Eger,/Erselc\u. 8.) HÉSVÉTl ÍINDENl a tapétától a rézágyig, /a fürdőszoba■> berendezéstől' 'a függönyig most\ 10 - 30 - 40%-k OLCSÓBBAN vásárolhat meg? > r Az FKgP vezetésének leváltását követeli a menesztett frakcióvezető Torgyán a nemzeti kisgazdáknál Magyar hetek Kaliforniában A Santa Barbara-i magyar hetek nagy érdeklődést és sok szeretetet keltenek Magyarország iránt — mondotta Je­szenszky Géza kül­ügyminiszter abból az alkalomból, hogy a kaliforniai város­ban szombaton nagy érdeklődés közepet­te nyitotta meg a „Magyar tavasz 1991” fesztivált. Az eseménysorozat he­teken át széles átte­kintést ad a magyar történelemről, kultú­ráról. — Az a tény, hogy a fesztiválnak vi­szonylag kis város ad otthont, szerencsés — kommentálta a külügyminiszter, aki 1984-86 között a he­lyi egyetem vendég­tanára volt. — Santa Barbara nyugdíjas és még tevékeny millio­mosok városa, így a magyar bemutatko­zás, az érdeklődés felkeltése bizonyo­san érezteti majd hatását a gazdasá­gi kapcsolatokban is. Mátrafüred még mindig válni akar... „Olyanok vagyunk, mint a lelencgyerekek” Falugyűlést tartottak pénteken Mátrafüreden. Bár a napirenden két képviselő, Nagy Gyula (egyéni) és Szuromi László (Fidesz) be­számolója szerepelt, azért a fő kérdés óhatatlanul is ott lógott a le­vegőben: mikor lesz végre önálló település Mátrafüred? Szabad György Londonba utazott Szabad György, az Országy- gyűlés elnöke a Brit Alsóház el­nökének meghívására vasárnap hivatalos látogatásra Nagy-Bri- tanniába utazott. Az Országgyű­lés elnöke londoni proramja so­rán találkozik Margaret That­cher asszonnyal is és koszorút helyez el Kossuth Lajos egykori londoni lakóhelyén. Világkiállítás és munkahelyteremtés Egyöntetűen az 1995-ös Bécs-Budapest Világkiállítás megrendezése mellett foglaltak állást azok a magyar vállalkozók, illetve társadalmi szervezetek és egyesületek képviselői, akik a hét végén Budapesten részt vet­tek az Újvárosháza dísztermében megrendezett világkiállítási ta­nácskozáson. A felszólalók egyöntetűen leszögezték: a vi­lágkiállítást az eredeti kiírásnak megfelelően 1995-ben kell meg­rendezni. A világkiállítás mellett szól, hogy az általa ösztönzött beruházások várhatóan az egész országban százezres nagyság­rendben teremtenek munkale­hetőséget. Az elkövetkező öt év­ben csupán a munkahelyterem­téssel mintegy 40 milliárd forin­tot takaríthat meg az állami költ­ségvetés. Szlovák-magyar csereoktatás A határmenti szlovákiai terü­letről fogad gyerekeket ősztől szakképzésre, a salgótarjáni 211. Sz. Ipari Szakmunkásképző In­tézet. Az iskolát losonci és füleki szülők keresték meg azzal, hogy magyarul tökéletesen beszélő gyerekeiket itt szeretnék szak­mára taníttatni. A szlovákiai ma­gyar gyerekek elektroműszerész- szé, illetve általános villanysze­relővé való képzéséért viszonzá­sul, a losonci óvónőképző a nóg­rádi-hevesi szlovák nemzetiségi településekről vár felvételre je­lentkezőket. Azt a fajta politikát, amely ki­alakult a Független Kisgazda- pártban, nem lehet tovább foly­tatni; a függetlenségünket meg kell védeni. Ezt pedig úgy tehet­jük meg leginkább, ha helyreál­lítjuk az egységünket, és közösen lépünk fel. Haladéktalanul ösz- szehívjuk a nagyválasztmányt, amelynek le kell váltania a Füg­getlen Kisgazdapárt teljes veze­tőségét — jelentette ki Torgyán József szombaton Kisteleken, a szegedi központi Nemzeti Kis­gazda- és Polgári Párt országos nagygyűlésén. Beszédében kö­vetelte, hogy hívják vissza a füg­getlen kisgazdapárti minisztere­ket, politikai államtitkárokat a kormányból. A párt megyei szer­vezetei határozzák meg: saját ré­giójukból kit tartanak alkalmas­nak miniszternek, politikai ál­lamtitkárnak. A leváltott frakcióvezetőt azért hívták meg vendégül a nemzeti kisgazdák — mondta egyebek között Boross Imre, a Nemzeti Kisgazdapárt főtitkára —, mert veszélyben látják a Füg­getlen Kisgazdapárt szuverenitá­sát a kormánykoalícióban. Japán óvatosság A japán üzleti köröket legfő­képpen a tulajdonviszonyok ren­dezetlensége izgatja, ez teszi óva­tossá őket, amikor magyarorszá­gi befektetéseiket latolgatják — közölte Kupa Mihály pénzügy- miniszter tokiói tárgyalásai befe- jezetével. Elmondta, hogy a ja­pánok szívesen nyújtanak támo­gatást környezetvédelmi célok­ra, váiják tehát a kedvező feltéte­lek mellett nyújtandó 500 millió dolláros kölcsönüket megalapo­zó programot. A Világbankkal együttműködve adnak gazda­ságszerkezeti átalakítási célokra is 200 millió dolláros hitelt. A ja­pán üzleti körök fontosnak tart­ják, hogy magyarországi beruhá­zásaikra megfelelő garanciát kapjanak, az ezeket tartalmazó beruházási megállapodásról áp­rilis 15-én tárgyalnak Budapes­ten, és aztán a megállapodást alá lehet írni. Nagy Gyula: — Tavaly no­vember végén volt egy hasonló lakossági fórum, ahol — mint önök is tudják — megállapod­tunk, hogy negyedévenként újra találkozunk. Már akkor is kezde­ményeztük, hogy Mátrafüred részben vagy egészben szakad­jon el Gyöngyöstől. December­ben az önkormányzat elé terjesz­tettük ezt a kérdést, elég csúfos körülmények között. Este tíz órakor került sor ugyanis erre a napirendi pontra, közel 6-7 órás vita után. Nagy többséggel lesza­vazták ezt az óhajunkat, ponto­san már nem is emlékszem: 18:6 vagy 20:4 arányban. Hiába hi­vatkoztunk arra, hogy szinte ugyanebben az időben Szarvas­kő önállóságot kapott, nevetsé­ges válasszal utasították el az ér­vünket; miszerint Szarvaskő messzebb van Egertől, mint Mát­rafüred Gyöngyöstől. Olyanok vagyunk, mint a lelencgyerekek, van is apánk, meg nincs is, meg­tűrt rosszként létezünk, épp csak a legszükségesebbeket vetik elénk... Meg kell jegyezni, hogy Ke­resztes György, Gyöngyös jelen­legi polgármestere, megválasztá­sa előtt szórólapokon ígérte meg Mátrafürednek: amennyiben ő lesz a polgármester, támogatni fogja a függetlenedési törekvése­inket. A decemberi döntéskor mind ő, mind az összes keresz­ténydemokrata képviselő a ja­vaslatunk ellen szavazott. (Jön a kisvasúton a vonat, éle­set sípol... a lakossági fórum za­vartalanul folytatódik.) (Folytatás a 3. oldalon) Szaddám „sakkjátszmája” Új kormány Irakban Használhatatlan mosópor A Kereskedelmi Minőségellen­őrző Intézet szakértői megállapí­tották, hogy a Natur Vegyipari Termékeloallító és Értékesítő Kft. (Tiszaalpár, Alkotmány u. 50) az ország különböző pontja­in teherautókról, vagy közvetí­tők útján piacokon — tehát nem kereskedelmi egységekben — olyan környezetkímélő mosó­pornak nevezett anyagot értéke­sít, amely nem felel meg a minő­ségi követelményeknek, rendel­tetésszerű használatra alkalmat­lan. Az intézet a Natur Kft. „mo­sóporának” további árusítását megtiltja és felhívja a lakosság fi­gyelmet, hogy a továbbiakban ne vásároljanak ebből a termékből. Szaddám Húszéin iraki elnök kinevezte új kormányát — jelen­tette a bagdadi rádió. A minisz­terelnöki tisztséget — amelyet eddig maga Szaddám Húszéin töltött be — ezentúl Szaadun Hammadi, a Forradalmi Pa­rancsnokság Tanácsa egyetlen suta tagja, eddigi miniszterel­nök-helyettes látja el. Tárik Aziz eddigi miniszterel­nök-helyettes és külügyminisz­ter a kormány egyetlen keresz­tény vallású tagja, ezentúl csu­pán miniszterelnök-helyettesi beosztását látja el. Az új külügy­miniszter Ahmed Húszéin Hu- dair. Szaddám Húszéin nemrégi­ben kinevezett unokatestvére, Ali Hasszán al-Madzsid tovább­ra is belügyminiszter. Taha Jaszin Ramadan minisz­terelnök-helyettest Irak alelnö- kének nevezték ki. Ezt a tisztsé­get nem töltötték be azóta, amió­ta néhány hónapja menesztették Taha Mohieddin Maaruf addigi alnököt, az iraki vezetés egyetlen kurd tagját, aki 1974 óta volt az ország alelnöke. Új polgármester Makiáron és Nagyrédén Megyénk két községében is tegnap került sor az időközi pol- garmester-választás második fordulójára, miután a megürese­dett tisztségek betöltésére kiírt szavazás az „első körben” nem volt érvényes. Makiáron az 1763 választásra jogosult állampolgár közül 318-an járultak az urnák elé (18 százalék), a leadott sza­vazatok közül 309 volt érvényes, 9 érvénytelen — tájékoztatott Szecskó István, a választási bi­zottság elnöke. Bán Lászlóra, a Független Szociáldemokrata Párt jelöltjére 46-an, Hortobá­f yi Józsefné független jelöltre 4-en adták voksukat, míg Muhi István kisgazdapárti jelölt jóval 50 százalék felett, 239 szavaza­tot kapott, így ő Makiár új pol­gármestere. Nagyréde 2649 választásra jo­gosult állampolgára közül mind­össze 452-en szavaztak, ez 17 szá­zalékos részvételi arányt jelent. Mint Hanák Jánostól, a választási bizottság elnökétől megtudtuk, a leadott voksok közt 10 érvénytelen is akadt, s a fennmaradó 442 érvé­nyes szavazatból 25-öt (5,6 száza­lék) kapott a Fidesz színeiben indu­ló Zombori Árpád A győztes, Nagyréde új polgármestere a füg­getlen Balázs Józsefjeit, 411 szava­zattal, 94,35 százalékos aránnyal. Németországi tanulmányút Egyhetes tanulmányútjának befejeztével a hét végén hazaérkezett Németországból a magyar kor­mánykoalíció pártjainak vezetőiből és országgyűlési képviselőiből álló küldöttség, amely a Konrad Ade­nauer Alapítvány politikai akadémiájának meghívására a német egyesülési folyamat időszerű kérdéseiről és a szociális piacgazdaság német modelljének működéséről tájékozódott Stuttgartban és Berlinben. A hárompárti magyar delegáció tagjai között volt Nagy Ferenc József, az FKgP elnöke, tárca nélküli minisz­ter, Farkas Gabriella, a Magyar Demokrata Fórum alelnöke és Gáspár Miklós, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezető-helyettese. Sport­sarok Pólós pontok: 4! Több hónapos szünet után a hét végén folytatódott az OB I-es vízilabda-bajnokság. Az ősszel gyengécskén szerepelt egriek a ha­sonló cipőben járó Tatabányához, majd egy nappal később az OSC-hez látogattak. S mindkétszer győztesként szálltak ki a víz­ből. Labdarúgó NB I. Eredmények: Volán FC - Pécs 0-1 (0-1), LITE — Tatabánya 0-1 (0-1), Békéscsaba — Szeged 1-2 (0- 0), Veszprém — Siófok 4-0 (1-0), Ferencváros — Debre­cen 3-2 (2-2), Rába ETO - Bp. Honvéd 1-1 (1-0), Video­ton - MTK-VM 3-0 (0-0), Vác — Vasas 2-0 (2-0). A bajnokság állása: 1. Honvéd 1813 3 2 33-13 29 2. FTC 1812 3 3 36-12 27 3. Vác 1812 2 4 27-18 26 4. Veszprém 18 8 7 3 22-14 23 S. Pécs 18 10 2 6 22-13 22 6. Tatab. 18 7 7 4 19-16 21 7. Videoton 18 6 4 8 23-25 16 8. B.csaba 18 7 2 9 21-24 16 9. MTK-VM 18 6 4 8 22-27 16 10. Siófok 18 4 8 6 13-19 16 11. Rába ETO 18 5 5 8 22-25 15 12. Szeged 18 5 5 8 12-21 15 13. Debrecen 18 4 410 14-23 12 14. Vasas 18 5 211 21-31 12 15. UTE 18 5 2 11 19-29 12 16. Volán FC 18 4 212 18-34 10 A góllövőlista élmezőnye: 12 gólos: Fischer (FTC). 11 gólos: Gregor (Bp. Hon­véd). 8 gólos: Belansky (Pécs). 7 gólos: Füle (Vác), Váczi (Tatabánya). Eredmények: Tatabánya — Eger 11-14 (1-3, 3-4, 6-2, 1-5) OSC - Eger 10-14 (3-3, 1-3, 2-3, 4-5) 6 gólos: Galaschek (Vasas), Miklya (Békéscsaba), Répási (Vác). A Nemzeti Sport osztályza­tai alapján a forduló játékveze­tője az egri Puhl Sándor lett, aki a Vác-Vasas mérkőzést di­rigálta. Labdarúgó NB II. Eger SE - BVSC 0-2 (0-1) Csepel — Hatvan 1-0 (0-0) Labdarúgó NB III. Gyöngyös — Apc 2-1 (1-0) H. Gáspár - SBTC 0-3 (0-2) St. Kohász — Bélapátfalva 2-1 (0-0) Megyei bajnokság A hét végi labdarúgó-for­duló eredményei: Selyp — Nagyréde 2-0, Sírok — Tarna- örs 1-0, Heves — Makiár 2-0, Novaj — Recsk 2-0, Füzesa­bony — Kompolt 2-1, ESEII. — Poroszló 2-0, Domoszló — Átány 2-2, Tamalelesz — Pe- tőfibánya 1-0, Atkár — Gyön­gyöshalász 0-2. TOTÓ A 12. játékhét nyertes tipp- oszlopa: X, 2, 1, 1, 2, X, 1, 1, 1, 2, 2,1, 1, X. Az „otthonos” Senna A világbajnoki címvédő brazil Ayrton Senna első hazai Grand Prix-diadalát aratta, miután az interlago- si pályán megrendezett Brazil Nagydíj Forma-1-es autós gyorsasági világbaj­noki futamon a leggyor­sabbnak bizonyult Máso­dikként Patrese, harmadik­ként Berger futott át a cél­vonalon. A vb pontverseny állása a 2. futam után: 1. Ayrton Senna 20 2. Alain Prost 9 3. Nelson Piquet

Next

/
Oldalképek
Tartalom