Heves Megyei Hírlap, 1991. február (2. évfolyam, 27-50. szám)

1991-02-02 / 28. szám

HÍRLAP, 1991. február 2., szombat EGER ÉS KÖRZETE 5. Húszéves az Agria Vegyeskar Üj érseki tanácsosok Nemrégiben egri érseki taná­csosi kinevezésben részesítették Dolhai Lajos teológiai tanárt és Mikolai Vince teológiai tanárt, ostorosi plébánost. Öregdiákok a természet védelméért Az Egri Öregdiákok Baráti Társasága a Megyei Művelődési Központban „Teendőink zöld­övezeteink védelmében” címmel előadást rendezett, ahol Horto­bágyi Ernő agrármérnök-tanár tartott vitaindítót. Szó volt töb­bek között a mezőgazdasági ke- mizálás és a növényvédelem mérgeinek káros hatásáról, a bélapátfalvi cementgyár és a Ga­garin Hőerőmű légszennyezésé­ről, az Eger-patak és a megye- székhely szennyezettségéről, va­lamint a kisállatok, madarak rit­kulásáról a fogyó élettér miatt. Szó volt továbbá az ifjúság kör­nyezet- és természetvédelmi ne­veléséről is. Diáknapok a Szilágyiban Micsoda buli, fantasztikus programok! — így hirdetik az eg­ri Szilágyi Erzsébet Gimnázium tanulói a február 4-9-ig tartó diákhétjüket. Szeretnék, ha az intézmény minden dolgozója jól szórakozna ezen az eseményen. Ennek megfelelően szervezték a programokat is, melyek között lesz fórum, lovasmulatságok, az elsősök bemutatkozó műsora, a hatvanas évek házibuliján nosz­talgialemezek forognak, vendé­geket várnak az angol és az orosz teadélutánra, s a hagyományok­nak megfelelően különféle sportmérkőzéseken mérik össze erejüket tanárok és diákok. A téli sport szerelmesei is hódolhatnak ezen a héten szenvedélyüknek. A korcsolyázni vágyókat ingyen­busz viszi Tiszaújvarosba. A szi- lágyis diáknapok diszkóval ér­nek véget. Magyar! Hajnal hasad! Az egri Gárdonyi Géza Szín­ház két művésze, Pálfi Zoltán és Tunyogi Péter az idén is folytat­ják rendhagyó irodalomóráikat a megyeszékhely középiskolásai részere. A február 4-i, hétfői programjuk — Magyar! Hajnal hasad! címmel — reggel 8 órakor kezdődik az Egri Ifjúsági Ház­ban, ahol a színművészek Cso­konai Vitéz Mihály és Fazekas Mihály műveiből adnak elő válo­gatást. Képviselői fogadónap Mandák Attila, az egri 11-es számú választókerület önkor­mányzati képviselője minden hónap utolsó csütörtökjén váija az állampolgárokat ügyes-bajos dolgaikkal a Sándor Imre utca 6. szám alatti MDF-székházban. Szerény, de bensőséges, csalá­dias keretben ünnepelte az el­múlt héten a Helyőrségi Művelő­dési Otthonban az Agria Vegyes­kor fennállásának húszéves év­fordulóját. Vagyis azt, hogy a kó­rus mecénási tisztét vállalta az Építő-, Fa- és Építőanyag-ipari Dolgozók Szakszervezeteinek Heves Megyei Szövetsége. Ami annyit jelent, hogy a sok-sok év­tizeden át vajúdó egyetlen fel­nőttegyüttes ügye végre révbe érkezni látszott. Mert a felnőttek közös éneklése Egerben már a múlt század végén valóság volt, e század elején több kórus is mű­ködött Egerben (sajnálatosan nem említették a dijakat nyert Egri Dalkört és Huszthy Zol­tánt), hogy aztán ez a mozgalom itt, a bükkaljai iskolavárosban az állami támogatás különböző for­máit élvezve így-úgy fennmarad­jon. Mind a mai napig. Csak vé­letlen kérdése, válaszolt a kórus égjük tagja, Tompos Miklós, hogy ő már ötvenhárom éve éne­kel egri dalosok között. Tudjuk, hogy Huszthy és Szalay karna­gyok gondozták tenorját. Ocskay György dr., az Agria karnagya tartott beszámolót, említette a külföldi utakat, a bol­gár, a jugoszláv, az olasz, a finn, az angliai oda-vissza szereplése­ket, barátságokat. Azt is, hogy jelentős szellemi, zenei fejlődé­sen ment keresztül a társaság, mert Bach, Handel, Liszt nagy- formátumú műveit tanulták be, és nemcsak háromszoros feszti­válkórus minősítést értek el, ki­válójelzőt is kaptak, megbecsült favoritjai az Éneklő Magyaror­szágnak. Az önkormányzat részéről Agyagási Dezső mondott kö­szöntőt. Szepesi Györgynéaz új­jászerveződő megyei kórusmoz­galom vezetősége és az MMK nevében értékelt, buzdított, és nyitott távlatot a kar valóban buzgó énekesei előtt. Hajdú Miklós a mecénatúra ünnepi gondolatait és a jövőre vonatko­zó gazdasági aggályait tolmá­csolta. Hálás szavakkal köszönte az együttes nevében a vegyeskar elnöke, Balogh Sándorné és a karnagy is az együttműködés ál­dozatos munkáját az Egri Szim­fonikus Zenekarnak, Marik Er­zsébetnek és Kalmár Gyulának. A két művésztanár évek óta társa ennek a művészi munkát vállaló közösségnek. Dr. Valentin Kál­mán, aki 1970-től 1983-ig állt az együttes élén mint karnagy, azt a bensőséges barátságot is köszön­te, amellyel most is kitüntették. És hogy emlékeztető is ma­radjon erről a fontos pillanatról az érdekeltek kezében, Trojan Mariannák ez alkalomra készí­tett színes grafikáját kapta min­den kórustag és az ünnepség né­hány meghívott résztvevője. E sorok írója — mert nosztal­giája nem engedi távozni Eger­ből — a maga szerény adottságai­val folyamatosan részt vett mint jegyzetelő a kórus életében. Az­zal, hogy fellépéseikről alkalom- adtán a szerető féltés hangján írt. Hogy ki ne múlna Egerben ez az embememesítő, jellemformáló mozgalom. Hogy maradna áldo­zatkészség a lányokban, asszo­nyokban, a fiatalemberekben és a nagyapa korúakban. És amikor a hangulat-, érzelemhullámzás a meghatottságig fokozódott, az Agria aktív tagjai felálltak és énekeltek. Nemcsak azért, mert a helyi tévé az egész ünnepséget felvette — kell is nekik egy kis propaganda! —, hanem elsősor­ban azért, hogy a néhány jelenlé­vő együttérzőnek, együttünnep- lőnek és önmaguknak zenghes­sék a harmóniát. Mert ez az igazi tartalma és valósága ennek a mű­fajnak. Még akkor is, ha a divat vagy divatőrület minden fóru­mon igyekszik elnyomni ezt a ze­nét, a muzsikát, amit ez a társa­ság — ötven-hatvan fő — magas szinten szolgál. (farkas) Tömegközlekedés — ma — Csak tudnám, miből telik a te Lajos barátodéknak összvonalas bérletre...? (Varga György karikatúrája) A Talizmán utcától a Töviskes térig helyi sajátosságokkal Tanulnunk kell az új utcane­veket a megyeszékhelyen is... A helyi önkormányzat legutóbbi ülésén szó esett róla, hogy szá­mos régi elnevezés elavult, érté­két vesztette, vagy nem illik bele a körzet más utcanevei közé, ezért változtatásra szorul. De „névadót” sürget több olyan utca is, amely a közelmúltban lezaj­lott házhelyparcellázás után ala­kult ki. A Vécsey- völgy utcától észak­ra két új utcát alakítottak ki, ezek a Nagy-Eged, illetve a Kis-Eged utca nevet kapták. A Pásztor­völgyben is számos új elnevezés­sel találkozhatnak majd az arra járók, így az egykori népi elneve­zésekre támaszkodva lett egy- egy szakasz neve: Kisdelelő utca, Pirittyó utca, Cinca utca, Szél­part utca, Lágyas utca, illetve Madárkát utca. Eddig nem volt megoldott a Gárdonyi-ház és a jelenlegi GAMESZ környéké­nek utca- és házszámozása, elne­vezése. Ezt a részt a jövőben Gárdonyi-kert néven említik majd. A Szépasszony-völgyben épült hétvégi házak, illetve lakó­épületek sora is utcanevet ka­pott, ezúttal Tulipánkert néven szerepel majd a térképen. Java­solták továbbá, hogy szűnjön meg a Baktai úti lakótelep elne­vezés, ehelyett az átszámozott épületek tartozzanak a Csokonai Mihály, a Berzeviczy Gizella, va­lamint a Bolyki Tamás utca foly­tatásához. Több mint húsz régi utcanév megváltoztatásáról is döntött a testület. Az új elnevezések (zá­rójelben az egy évig még ugyan­csak használatos régiek): Király utca (Bacsó Béla), Gerinc utca (Balázs Ignác), Félhold utca (Búzás Gyula), Töviskes tér (Karaszek Mihály tér), Vízimol­nár sor (Kiss Lajos utca), Kert­város utca (Kuzman János), Sta­dion utca (Nagy József), Ostorosi utca (Nemetz József), Talizmán utca (Németi Lajos), Madách Imre (Pogonyi Antal), Nyíl utca (Ságvári Endre), Törvényház ut­ca (Somogyi Béla), Harangláb utca (Szepesi András), Telepi ut­ca (Tanácsköztársaság u.), Feje­delem utca (Tóth József), Iskola utca (Új Élet u.), Mocsáry Lajos utca ( Úttörő u.), Kisasszony utca (Vöröstüzér u.), Malomárok ut­ca (Zalka M. u.), Miklós deák ut­ca (Zöldfa utca), Alvégi utca (Felszabadulás u.), Felvégi út (Hámán Kató u.), Hatvani kapu tér (Hősök tere). A névváltozások július l-jével lépnek életbe. A katedra túlsó oldalán... avagy: vizsgáztatni sem könnyű! Nagy igazság, hogy kérdezni könnyebb, mint felelni. Már ál­talában. Mert úgy kérdezni, hogy a válaszból 20-30 perc alatt érté­kelhető képet nyerjünk a vizsgá­zó szaktudásáról, felkészültségé­ről — bizony, elég nehéz! Különösen, ha a hallgató ellenáll, mert a halvány, lila gőz sorozatosan akadályozza. Osztá­lyozni mégis kell, enélkül még kevesebben hoznák ki magukból a legtöbbet. Nem vált be az alá- írásos rendszer — a hallgatóság lelkesen törekedett a minimum­ra. A szaktárgyakat célszerű gya­korlati jeggyel, beszámolóval vé­deni. Ezért elég sok a vizsga, per­sze a kibírhatatlan mennyiség ál­lítása kissé túlzott. Csakúgy, mint az elharapódzó készület- lenség, ami a felvételik lelkesült- sége után teljesen érthetetlen. Az immár főiskolai polgárrá válto­zott jelölt már az első félévben megkezdi harcát a leendő — és állítólag általa választott — szak­mája ellen. Mivel egyebekkel foglalkozni kellemesebb, mint tanulni, néha egész évfolyamo­kat elkap ez a hév. Hamar meg­kapjuk, hogy „csak nem képzeli tanárnő, hogy én tanítani aka­rok? Kell egy diploma, aztán máj d lesz valami!” Ezután ilyen a hozzáállása. Eltölt pár kellemes évet a főiskolán, és ha komoly fe­gyelmi vétséget nem követ el, lassacskán elballag. Ha a sors tréfája miatt mégis a meg nem ta­nult foglalkozására kényszerül, hát „Isten óvja...” a gyerekeket! Mert sok rossz van az életben, ezek egyike a buta tanár. Nézzük most a vizsgaidősza­kot, a „nagy számonkérést”, amikor az oktatónak némi lehe­tősége nyűik válogatni. Ki alkal­mas a szaktárgy tanítására, ki nem. Mármint a hallgatók közül. Szerintem az alapkérdés nem le­het az, hogy „kérdezhet-e a tanár olyat, ami nincs benne a könyv­ben?” Csak akkor haladhatunk előre, ha elfogadjuk, hogy „nem­csak a tankönyv van a világon...” Megsúghatom, ezt velünk is így csináltak, és milyen igazuk volt. Tehát a számonkérés... A hallga­tók eldöntik, mikor kívánnak vizsgázni, és ezt megbeszélik a tanárral. A jelzett napon néhá- nyan el is jönnek. Többen ha- lasztanak, ki személyesen, ki be­üzen, ki szó nélkül. Ez nevelte­téstől függ, egyébként joga van hozzá. A sok halasztás utóvizs­gákat szül, mert felborul az idő­beosztás. Jön a vizsgaidőszak­hosszabbítás, a következő szor­galmi időszak az új tantárgyak rovására. Sebaj, az első 4 felév­ben 12 utóvizsgája lehet minden­kinek. Ez félévenként átlag 5-6 vizsgával számolva azt jelenti, hogy a vizsgák 50-60 százaléka ismételhető. Vagy egyet: két- szer-háromszor. (Negyedszerre — kész szerencse — csak egyszer jöhet a 4 év alatt.) Ez rendkívül hu­mánus dolog, de nem különöseb­ben ösztönöz a magasabb szintű tudásra. Tipikus a „csak görbüljön a jegy” esete. A legszebb ezután jön... A további félévekben már nincs szigor, annyiszor „uvézik” a hallgató, ahányszor nem szégyell. Félevet kétszer csak a tanulmá­nyok megszakításával ismételhet. Ekkor 2 ev múlva visszajön, és az utolsó érvényes félévtől folytatja. Eléri az 5. félévet, ekkor érvénybe lép a korlátlan számú utóvizsgák lehetősége. Ilyen módon néme­lyek szép kort megélnek főiskolás­ként! Sokan vannak munkájukat tisztességgel végző hallgatók, akik megdolgoznak jó eredmé- njrükért, és igyekeznek szakmá­jukat becsülettel elsajátítani. Remélem, ők lesznek a jövő tanárai... Hogy az előbbiek miért töltik itt az idejüket, miért kapnak erről ok­levelet, és miért nekik van állásuk rögtön? Nos, ez már egy másik té­ma... Greskovits Zsuzsa Nemzetközi konferencia Erdélyről Szakítópróba előtt Tagozatok vagy önálló szakszervezetek? Talán véletlen egybeesés, ta­lán nem, hogy épp a magyar kul­túra napján tartotta közgyűlését a Megyei Művelődési Központ­ban az Erdélyi Szövetség Heves Megyei Szervezetének elnöksé­ge. Dr. Murvay Sámuel egy esz­tendő eredményeiről számolt be a megjelenteknek. Nemcsak az elnökség, hanem az érdeklődő és Erdély múltja, szellemi öröksége iránt kötelezettséget vállaló résztvevők előtt számolt be egye­bek mellett arról a több hónapon át tartó nagyszabású vetélkedő­sorozatról, melyben a Heves Megyei Hírlap is részt vállalt. Az Ismeijük meg Erdélyt vetélke­dőnek — nem túlzás ezt mondani — országos híre kelt, s mint an­nak idején Beke György író mondta, érdemes lenne megis­mételni az ilyen akciókat. Nagy sikerű volt a tavaly júni­usban, a könyvhéttel egy időben megrendezett erdélyi kulturális nap is, melyen szülőföldjükről érkező erdélyi művészek is fel­léptek. Emellett természetesen az Erdélyi Szövetség ápolta nemzetközi kapcsolatait, és Kép­viselői részt vettek több hazai és nemzetközi konferencián. A mindennapi munkához tartozik az áttelepültek ügyes-bajos gondjainak intézése és az erdélyi úgy képviselete. Állandóan kap­csolatot tartanak a Romániai Magyarok Demokratikus Szö­vetségével és sok más humanitá­rius külföldi szervezettel. „A jövőben is hasonló energi­ával kell folytatni a megkezdett munkát” — hangzott el a beszá­molóban. Már megszülettek a tervek is. Az idén, április 13-án és 14-én Egerben — a tervek sze­rint — kétnapos nemzetközi konferenciát tartanak. Erdély legaktuálisabb, a magyarság sor­sát, kulturális felemelkedését érintő kérdésekről lesz szó. Ha­zai és külföldi szakértőket hív­nak meg erre az alkalomra. — ígéretünk van arra is — nyi­latkozta lapunknak a rendez­vényt követően dr. Murvay Sá­muel —, hogy a kormány vala­melyik képviselője is védnöksé­Í ;et vállal az egri konferencia fe- ett. Tervezünk a tavalyihoz ha­sonlóan egy színvonalas gálaes­tet is. Szeretnénk nemcsak Er­délyből, de a Felvidékről, Bur- genlandból is vendégeket hívni. A legnagyobb gondunk az anya­giakkal van. Szponzorokat kere­sünk tehát, olyan vállalatokat, cégeket, akik hajlandóak lenné­nek ily módon is támogatni az er- délyi ügyet. Jámbor Ildikó Napjainkra alapvetően meg­változott korábbi politikai rend­szerünk. Az átváltozás azonban még nem történt meg maradék­talanul. Sok helyütt éppen az ér­dekképviseleti szervezetek, a szakszervezetek — mint kövüle­tek — őrzik a régi, a pártállam­ban kialakult szervezeti rendjü­ket. Ez a szervezeti felépítés — szovjet mintára — az 1940-es évek végére, az egypártrendszer- rel párhuzamosan alakult ki. En­nek egyik fő jellemzője — Bihari Mihály szóhasználatával — „a minden szférára kiteijedő, erős szervezeti koncentráció” volt. A szakszervezetek esetében ez azt jelentette, hogy az 1945 után lé­tezett 50 szakmai szakszerveze­tet megszüntették, és az „egy üzem — egy szakszervezet” elvé­nek gyakorlati megvalósításával létrehoztak 19 ágazati szerveze­tet. így elérték, hogy ezekben a mamutszervezetekben tökélete­sen megszűnt a szervezeti és ér­dekhomogenitás. Vagyis például a Pedagógus Szakszervezetnek, mint ágazati szakszervezetnek, nemcsak pedagógusok voltak a tagjai, hanem az iskolákban dol­gozó villanyszerelők, postások, takarítónők is. Ezzel eleve lehe­tetlenné vált az igazi érdekképvi­selet és érdekvédelem is. Hogy ezen a helyzeten változ­tatni tudjunk, a fenti ellentétes folyamatot kell véghezvinnünk. Tagadhatatlan, hogy a hatéko­nyabb érdekérvényesítés, az ér­dekhomogenitás visszaállítására már megtörténtek az első lépé­sek. Hiába jöttek létre azonban pedagógusberkekben is az elkü­lönült érdekeket képviselő szer­vezetek, ha intézményi szinten, nevezetesen az egri tanárképző főiskolán, változatlanul a Felső- oktatási Dolgozók Szakszerve­zetének tagjai a főiskolai okta­tók, az adminisztrátorok, a szak­munkások és a gyakorlóiskolai tanárok egyaránt. Ezzel tehát még népi jutptjipilCkjjzelebb az érdekek azonosságához. A felso­roltaknak ugyanis legfeljebb „hasonló”, de nem megegyező az érdekük. Ráérzett erre a főiskola szak- szervezeti bizottsága is, ezért két változatban javaslatot terjesztett elő „oktatói”, „nem oktatói”, „ gyakorlóiskolai ” és „ nyugdíjas ” tagozatok létrehozására. Törek­vésük kétségtelenül helyes irány­ba mutat, mégis: ezeket a megol­dási javaslatokat ma már kevés­nek tartom. Miért ne képviselhetné a mun­kaadókkal szemben a munka- vállalók érdekeit — való érdek­differenciáltságuknak megfele­lően — több szakszervezet? Mi­ért félünk attól, hogy szétforgá- csolódnak az erőink, ha több szakszervezetbe tömörülünk? Való igaz, a létszám kisebb lesz ugyan, de a mostaninál lényege­sen nagyobb lesz az összetartó erő: az azonos érdek. Ezáltal ütőképesebbé válhatnak a szak- szervezetek, erősödhet érdekér­vényesítő képességük és a tagok egymás iránti bizalma. Ebben az esetben természetesen létre kel­lene hozni egy intézményi érdek­egyeztető tanácsot, ahol a mun­káltatók és szervezeteik egyez­kedhetnek a három vagy négy ér­dekszervezet képviselőivel. így megszűnne végre az a furcsa álla­pot, hogy a munkavállaló és a munkaadó ugyanannak az ér­dekszervezetnek a tagjaként áll egymással szemben, valamint fó­rumhoz jutnának a nem szerve­zett dolgozók is. Ezért tekintem én csak átmeneti megoldásnak a tagozatokat. Meg­győződésem, hogy a főiskolán — de máshol is, ahol hasonló a hely­zet — csak akkor lesz valódi érdek- képviselet, ha az ott dolgozók tényleges érdektagozódását figye­lembe vevő, arra épülő szakszer­vezetek és valós érdekeket ütköz­tető érdekegyeztető fórumok fog­nak működni. Hacsi Lajos

Next

/
Oldalképek
Tartalom