Heves Megyei Hírlap, 1991. február (2. évfolyam, 27-50. szám)

1991-02-01 / 27. szám

NOVAJT 1988 ÓTA EGY LAKÓJA SEM HAGYTA EL (13. oldal) HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, MEGYEI 1991. FEBRUÁR 1. PÉNTEK II MAP PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA II. ÉVFOLYAM 27. SZÁM ÁRA: 7,90 FORINT Egy lap, amely a megye minden olvasójához szól LEGYEN ELŐFIZETŐNK! 500 millió dollár... A legfejlettebb 24 ország várhatóan 500 millió dollár értékű hitelt folyósít hazánknak. A hitel fel­tételeiről a közeljövőben kezdődnek meg a tárgya­lások — tájékoztatta az MTI-t Hárshegyi Frigyes, a Magyar Nemzeti Bank elnökhelyettese. Hazánk gazdasági helyzetét úgy ítélték meg, hogy a vártnál gyorsabb az alkalmazkodás a kedvezőtlen külgaz­dasági változásokhoz, az olajár-emelkedés terem­tette körülményekhez. így a prognosztizált veszte­ségek kisebbek lesznek. A kölcsönre azért lenne szükség, hogy Magyar- ország növelhesse devizatartalékait. Ez a feltétele a forintkonvertibilitás kitérjesztésének, a tervezett bankközi devizapiac létrehozásának. Amennyiben létrejön a megállapodás, a hitel felét, 250 millió dollárt a közös piaci országok, másik felét pedig a közösségen kívüli 12 ország folyósítja hazánknak. Királyi fogadás Jeszenszky Géza kül­ügyminiszter tegnap be­fejezte háromnapos svédországi látogatását. A magyar diplomácia vezetője a nap folyamán meglehetősen zsúfolt programot teljesített. Üzletemberekkel és po­litikusokkal találkozott, és fogadta őt VI. Károly Gusztáv svéd király is. Jeszenszky Géza még szerdán este találkozott a Svédországban élő mintegy 30-40 ezres magyarság képviselői­vel. A külügyminiszter a bensőséges találkozón tájékoztatót adott a ma­gyarországi helyzetről. A miniszter elismeréssel adózott a svédországi magyaroknak is, akik közül sokan érvényesül­tek, egzisztenciát terem­tettek idegen földön. Eredményességük kö­vetendő lehet Magyar- országon is. Jeszenszky Géza hangsúlyozta, hogy a kormány számít a külföldön élő magyarok támogatására. A Köjál megerősíti Mégis mérgez a gyöngyösi Toka-patak Annak idején ígértük: ha elkészül a Heves Megyei Köjálnak a gyöngyösi Toka-patak környékén végzett vizsgálata, beszámolunk az eredményekről. Nos, az eredmények megszülettek, és cseppet sem örvendetesek. A lottó nyerőszámai: 19, 31, 49, 74, 81 A január havi tárgynyere- mény-sorsoláson a 3. hét szel­vényei vesznek részt. Tarifaemelések A Magyar Államvasutak feb­ruár 1-jétől új egységes belföldi díjszabást léptet életbe. A tarifák átlagosan 80 százalékkal emel­kednek. A Magyar Távközlési Válalat szolgáltatásaiért is mától kell többet fizetni. A távközlés átlagosan 45 százalékkal drá­gult. Olcsóbb 1 forinttal Legkorábban szombaton je­lenhet meg az a Magyar Közlöny, amelyben ki lehet hirdetni a 2,8 százalékos zsírtartalmú tej egy forinttal csökkentett, 21 forintos maximált árát — közölték a köz­löny szerkesztőbizottságában. A tej hatósági áras termék, ezért az árváltozást meg kell jelentetni a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában. Vasúti kedvezmény Február 1-jétől bármely ma­gyar kiindulási állomásról a cseh és szlovák célállomásokra ki­adott menetjegyek bármely ko­csiosztályra 30 százalékos díj­kedvezménnyel vásárolhatók. A Budapest — Prága,- Bmo, -Bra­tislava és -Kosice, továbbá a Mis­kolc — Kosice és a Győr -Bratis­lava útvonalon a kedvezmény 40 százalékos. Zöld szám A Magyar Távközlési Vállalat február 1-jétől új, külföldön már jól ismert szolgáltatást vezet be, az úgynevezett nemzetközi zöld számot. A zöld szám lehetővé te­szi, hogy ne a hívó, hanem a hí­vott fél fizesse a külföldi beszél­getés diját. A szolgáltatás mind­két irányban a következő orszá­gokkal vehető igénybe: Anglia, Amerikai Egyesült Államok, Dánia, Franciaország, Hollandia és Svédország. Dr. Záray Gabriella, a megyei Köjál igazgató-főorvosa arra kérte szerkesztőségünket, hogy a jelentés részletes ismertetésével egyelőre váljunk, egészen addig, míg az Országos Közegészségü­gyi Intézettel nem konzultáltak az anyagról. így most csupán szűk információt közölhetünk, ám ígéretet kaptunk arra, hogy a „hátteret” is megismerhetjük né­hány nap múlva. A Köjál szakemberei a Toka­patak környékén 18 helyről vet­tek talajmintát, 20,40,60, illetve 80 centiméteres mélységekből. Az elmúlt évben többször is foglalkoztunk lapunkban a ma­gyar járműipari vertikum priva­tizálása körüli bonyodalmakkal, visszásságokkal. Több mint más­fél hónapi hallgatás után újabb hírekkel rukkolhatunk elő olva­sóinknak, akik közül többen is érdeklődtek már a budapesti és az egri gyárban dolgozók sorsá­ról, helyzetéről. A legfrissebb in­formáció szerint, Csikász Géza Ezek között szerepel olyan vizs­gálati hely is, amelyet az ominó­zus 168 óra című műsor is emlí­tett, tehát a Turcsányi Gábor mintáival megegyezik az erede­tük. Ezenkívül Vadon Béla, gyöngyösi városatya is rendelke­zésükre bocsátott mintát, ame­lyet a saját patakparti telkéről vételezett. Négy nehézfém-szeny- nyeződést vizsgáltak, a kadmiu- mét, az ólomét, a rézét és a cin­két. Ezek között az emberi szer­vezetre legveszélyesebb az ólom és a kadmium. (Folytatás a 2. oldalon) svéd állampolgár, üzletember, a Gear Csepel Autó Sebességvál­tógyár Részvénytársaság egyik részvényese kérésére tegnap ki­bővített szakszervezeti vezetősé­gi ülést tartottak Egerben, a Ge­ar Rt. egri gyárában. A tanács­kozáson a főrészvényes, a Csepel Autó képviseletében részt vett Lukácsi Gábor vezérigazgató is. (Folytatás a 2. oldalon) Hogyan áll a Csepel Autó ügye? Piac híján csak ígérgetni lehet Tóth János a lakáshitelkamat-emelés felfüggesztéséért Mit kérnek az aláírásgyűjtők ? Csütörtöki lapszámunkban adtuk hírül az MTI nyomán, hogy Tóth János törökszentmiklósi lakos aláírásgyűjtést kezdeménye­zett, hogy elérje a lakáshitelkamat-emelés parlamenti felfüggeszté­sét. Tegnap sok olvasónk telefonált szerkesztőségünkbe, hogy töb­bet tudjon meg erről az akcióról. Felhívtuk a törökszentmiklósi polgármesteri hivatalt, s a segítségükkel kapcsolatba léptünk Tóth Jánossal. Mint megtudtuk, az aláírás- gyűjtés kezdeményezője jelenleg munkanélküli szakmunkás, aki azelőtt a KEVIÉV dolgozója volt. A felesége gyermekkönyvtá­ros. Két igyermekük van, az egyik tíz, a másik öt éves. Szeretne, ha minél többen csatlakoznának ehhez az akcióhoz, mert százezer aláírás kell ahhoz, hogy az ügy a Parlament elé kerüljön. Kizáró­lag az jelent számára segítséget, ha olyan ívek érkeznek hozzá, amelyeken a teljes szöveg megta­lálható. Már naponta több mint száz levelet kap, de ezek — an­nak hiányában — használhatat­lanok. Rendelkezésünkre bocsá­totta azt a fogalmazványt, amely alatt megindulhatnak a néweí, lakcímmel és a személyi szám­mal hitelesített ívek. Ez a követ­kező: ”Tisztelt Országgyűlés! Az ország nagy többsége megdöbbe­néssel tapasztalta, hogy a Parla­ment elfogadta a lakáshitelka- mat-emelésről szóló törvényt. Ezzel a törvénymódosítással az állam felrúgta az általa vállalt garanciákat, és így szerződéssze­gést követett el. Ez olyan terheket ró a lakosságra, amely már jóval meghaladja a tűrőképesség hatá­rát. Ezért követeljük, hogy a Par­tement haladéktalanul függessze fel a lakáshitelkamat-törvényt. Kezdeményezzen széleskörű tár­sadalmi vitát ebben az ügyben. Szólítsa fel a kormányt, hogy az ellenzéki pártokkal együttmű­ködve dolgozzon ki javaslatokat, amelyek az állampolgárok szá­mára elviselhetőek. A Parlament hozzon olyan döntést, amelyet a mindenkori kormány ne tudjon kénye-kedve szerint változtatni, tehát időtálló. ” Az aláírásgyűjtésre vállalko­zók tehát ezt a megfogalmazást írassák alá, és juttassák el Tóth János címére: Törökszentmiklós, Batthyány út 57. sz. Ingyen mérték Egerben, Gyöngyösön, Hatvanban is A tej élet, erő — szegénység? A hazai tejválság — a tejátvé­tel zavarai, a magas fogyasztói árak, az alacsony termelői érde­keltség — miatti elégedetlensé­güket kifejező demonstrációjára került sor tegnap a Parlament előtt. Délelőtt 11 órakor mintegy 5-6 ezren, sokan közülük táblák­kal, transzparensekkel felszerel­kezve adfak hangot követelése­iknek. Az ország minden részé­ből gyülekeztek a téren magán- termelők és szövetkezeti gazdák, akik közül sokan tejet is hoztak föl a fővárosba. Az egyik terme­lőszövetkezet tehergépkocsijá­nak platóján elárvult tehenek áll­dogáltak,. élő jelképéül annak, hogy az istállókban talán már nincs rájuk szükség. Egyesek transzparensekkel fejezték ki elégedetlenségüket. A táblákon lehetett olvasni egyebek mellett a következő feliratokat is: A tej élet, erő — szegénység; A tej drá­ga, vagy mi vagyunk szegények?; Új jobbágyság? és így tovább. Ezen a délelőttön a főváros hat pontján több ezer liter tejet ingyen adtak az arra rászorulók­nak, figyelmeztetésül a tejválság- ra és arra, hogy a tejtermelők — amint azt a gyűlésen is mondot­ták — nem a fogyasztókkal áll­nak szemben. Mérgeskedésre meg csodál­kozásra is volt éppen elegendő idő tegnap délelőtt Egerben, a Centrum Áruház mögött, ahová a tejtermelők 11 órától az orszá­gos megmozdulás keretében in­gyen tejosztást hirdettek meg. Csak éppen ekkor nem történt semmi, csak sorba álltak az em­berek, és várták a tejet... Az andornaktályai téesz autó­ja kétszer fordult, így kétszer 500 liter tasakolt tejet hoztak és osz­tottak szét a 135 nyugtalankodó, egymást is szidó, káromkodó emberek — nyugdíjasok, kisma­mák, gyerekek — között. A „Mi­ért tüntetünk? Meg kell mente­nünk a magyar tejgazdaságot!” című röplap éles fogalmazása miatt az egyszerű halandó arra gondolt, hogy ez a tejdemonstrá­ció látványos és bizonyító erejű lesz, eléri azt a célt Egerben is, amit megfogalmaztak: „Moz­duljon meg végre a kormányzat, és az egész társadalom, a terme­lők és a fogyasztók érdekében já­ruljon hozzá a magyar tejgazda­ság megmentéséhez.” (Folytatás a 3. oldalon) Döntött a képviselő-testület Gyöngyösön 14 forintért utaznak A KMB területi hivatalvezetője: dr. Balás István Mától Egerben is működik az uj közigazgatási intézmény Tegnap dr. Gyulai Gábor, He­ves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye köztársasági megbízottja átadta a kinevezéseket területi hivatala munkatársai számára. Ez alkalommal esküdött fel az új közigazgatási intézmény területi hivatalvezetője, dr. Balás István egri ügyvéd is. Mint a megyeházán dr. Gyulai Gábor elmondta, a hivatal mun­katársainak többségét a hajdani megyei tanács tisztségviselőiből választották, akik nagy gyakor­latra tettek szert már az állam- igazgatásban. Mintegy huszonöt fősre tervezték a létszámot, amelynek alakulása attól is függ, hogy az Országgyűlés miként al­kotja meg a közigazgatással kap­csolatos törvényeket. A kineve­zés átnyújtása után az államtitkár hangsúlyozta: bízik dr. Balás Ist­ván képességeiben, aki széles ügyvédi prakszissal rendelkezik, a jogi diploma mellé a történészit is megszerezte, s idegen nyelvet is beszél. Kiemelte, hogy péntek­től három osztály működik: a törvényességi ellenőrzési, a ha­tósági, illetve az igazgatási. A ké­sőbbiekben dől el, hogy milyen területek tartoznak még hozzá­juk. (Folytatás a 2. oldalon) Gyöngyösön Keresztes György polgármester vezetésé­vel, tegnap délután tartotta soros ülését az önkormányzat képvise- lő-tesülete. Ez alkalommal fő napirendi pontként tárgyalták a menetrend szerinti helyi autó­busz-közlekedés, illetve az isko­lai, tanintézeti különjáratok új díjazására tett előterjesztést. Tóth Béla a Mátra Volán igazga­tója három javaslattal lépett a vá­A kormány korábbi döntése alapján 1991. február 1-jétől megváltozik a lakosság részére szolgáltatott villamos energia és a propán-bután gáz ára. Az ár­változások mértéke a következő: A lakosság részére szolgálta­tott villamos energia fogyasztói ára átlagosan 50 százalékkal emelkedik. A háztartási célra felhasznált nappali villamos energia ára kilowattóránként 3,70 forintra, az éjszakai villa­mos energia ára kilowattórán­ként 1,90 forintra növekszik. Az új villamosenergia-árak 1991. február 1-jétől érvénye­sek, de alkalmazásukra az 1991. április 1. után leolvasott villa- mosenergia-fogyasztás számlá­zásánál kerül sor. Ez azt jelenti, hogy a lakossáp első ízben az 1991. június 1-jet követően kéz­rosházi kibővített ülés résztvevői elé. Nem volt könnyű választani közülük, ezt bizonyítja, hogy csak kétórás vita után sikerült dönteni. Többségi szavazással végül is a harmadik változat mellett foglalt állást a képviselő-testület. Esze­rint Gyöngyösön a továbbiakban 14 forintért vásárolhatók a vo­naljegyek. (Folytatás a 2. oldalon) hez kapott számla kiegyenlítése­kor fizet az új tarifa szerint. Az 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű propán-butángazke- verék ára átlagosan 80 százalék­kal növekszik. Ennek megfelelő­en a 11,5 kilogrammos töltési sú­lyú palackba töltött gázkeverék legmagasabb cseretelepi ára a té­li szezonban 247,30 forintra, a nyári szezonban 182,90 forintra emelkedik. A 23 kilogrammos töltési súlyú palackba töltött gáz­keverék legmagasabb cseretelepi ára a téli szezonban 494,60 fo­rintra, a nyári szezonban pedig 365,80 forintra változik. Az árak alkalmazása szempontjából téli szezon alatt az október 16 — áp­rilis 15 közötti, nyári szezon alatt az április 16 — október 15 közöt­ti időszakot kell érteni. Az új árak mától érvényesek. Emelkedik a villamos energia és a propán-bután gáz ára

Next

/
Oldalképek
Tartalom