Heves Megyei Hírlap, 1990. november (1. évfolyam, 179-204. szám)

1990-11-02 / 180. szám

INGYENES MELLÉKLETÜNK: TVR-EXTRA, JÖVŐ HETI RÁDIÓ- ÉS TELEVÍZIÓMŰSOR 16 OLDALON r PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA I. ÉVFOLYAM 180. SZÁM ÁRA: 5,80 FORINT GYÖNGYÖS VÁROS ÉS KÖRZETE Kinek kell beszélni százhetven egri családdal? Lakásbővítés (látszólag) törvényes módon Mély gödör tátong Egerben, a Csebokszári-lakótelepen, az Olasz u. 25-35. számű kilencemeletes épület mellett. Az egyik földszinti lakó építkezik, bővíti konyháját, szobáját. De mi van ebben olyan külö­nös? Miért tartja mindez lázban, izgalomban az embereket több mint három hete? A történetet innen már az érintettek folytatják. Nyitott előcsarnok Hatvanban Mint hírül adtuk, a MÁV november elsejétől az utolsó vonat érkezésekor lezátja, és csak a hajnali első szerelvény indulása előtt nyitja ki budapesti pályaudvarait. Mivel ez az intézkedés legnagyobb vasúti csomópontunkat, Hatvant érintheti legin­kább, ezért ott érdeklődtünk e döntés következmé­nyeiről. — Ami a nagyforgalmú hatvani pályaudvart ille­ti, a hajléktalanok tanyázásával kapcsolatban mi már a nyár derekán érvényesítettük az államvasu­tak vezérigazgatóságának e tárgyban küldött utasí­tását, vagyis éjfélkor lezáijuk, s a forgalom újrain­dulásakor, hajnali 3-kor nyitjuk ki az állomásépület várótermeit. így történt ez tegnapra virradóra is, amiről személyesen győződtem meg — kaptuk az információt Ócsai István főnökhelyettestől. — Mindebben segítségünkre volt kezdetben a helyi rendőkapitányság is, amelynek járőrei rendszeres éjszakai ellenőrzéseket tartottak az idő tájt. Persze (Folytatás a 2. oldalon) LOTTO NYERŐ­SZÁMOK: 16, 20, 27, 57, 71 Nem kellett az olcsóbb Polimer-termék Lesz még rosszabb is ■■■■■■■■■■■■hbhíhhhhhi Egereseidben? Jelenleg csak egy műszakban dolgoznak a szigetelőszalag-üzemben Mióta bezárták Egercsehiben a szénbányát, a község neve össze­kapcsolódott a munkanélküliséggel, ami itt azért is jelentkezett élesen, mert ötven kilométeres körzetben jóformán nincs valamire való munkalehetőség, ezért sokan csapdába kerültek. Mindössze két termelőüzem maradt a faluban, a Gyöngyösi Ruhaipari Válla­lat kirendeltsége és a budapesti székhelyű Polimer Műanyagipari Feldolgozó Szövetkezet részlege. Repülősök lehetnek Egyéves szünet után ismét in­dul katonai repülőgépvezető­képzés a szolnoki Kilián György Repülő Műszaki Főiskolán. A felsőfokú oktatási intézmény az 1991/92-es tanévre azoknak a 17-23 éves érettségizett magyar állampolgároknak a jelentkezé­sét várja, akik a repülés szeretete mellett élethivatásuknak tekin­tik a haza légterének fegyveres védelmét. A jelentkezők számá­ra alapvető követelmény a bün­tetlen előélet és az egészségügyi alkalmasság is. A jelentkezési határidő 1990. november 15. Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. Zártkörű alapítással novem­ber 1-jétől Richter Gedeon Ve­gyészeti Gyár Rt. néven 11,5 milliárd forintos alaptőkével részvénytársasággá alakult át Magyarország legnagyobb gyógyszerárugyára a Kőbányai Gyógyszergyár. A zártkörű jel­legre tekintettel az alapítók a Magyar Állam illetve a magyar érdekeltségű Pharma Haupt- GmbH részvényjegyzési felhí­vást nem bocsátott ki. A rész­vénytársasággá alakulás célja, hogy későbbi tőkeemeléssel, külföldi befektető partner bevo­násával biztosítsák a cég hosszú távú fejlődését, a hazai gyógy­szerigények korszerű termékek­kel való kielégítését és a jövedel­mező export növelését. A Csepel Autó nem cáfol, de nekik is tartoznak A hírrel kapcsolatban, hogy a Rába nem szállít motorokat és futóműveket a Csepel Autónak, Lukácsi Gábor, a Csepel Autó­gyár vezérigazgatója elmondta: a Rába és mások jogos követelését nem vitatják, soha nem is vitat­ták. Való igaz, hogy a Csepel Au­tó jelenleg 450 millió forinttal, körülbelül ötheti szállítás értéké­vel tartozik a Rábának. Azt is hozzátette azonban, hogy a Cse­pel Autógyár azért nem tud fizet­ni, mert nekik is tartozik az Ika­rus, jelenleg 1,5 milliárd forint­tal. Mint a polgármesteri hivatal­ban megtudtuk, ez utóbbiban ve­szélybe került a folyamatos mun­ka, lehet hogy be is fogják zárni, ami tovább növeli a munkanél­küliek számát. Részletesebb tá­jékoztatásért Király Barnabás telepvezetőhöz és helyetteséhez, Balog Miklóshoz fordultunk. Szerintük a hír így nem pon­tos, de azért van bőven problé­ma, és emiatt valóban várhatók elbocsájtások. Az alapvető baj az, hogy a nemrég még igencsak prosperáló vállalkozás, ahol há­rom műszakban is alig győzték a munkát, mostanában alig kap megrendeléseket. Bedugult a pi­ac — így jellemezték beszélgető- partnereink a helyzetet. Korábbi megrendelőik, akik nagy tétel­ben vásárolták a szigetelő- és csomagolószalagokat, a KGST- export visszaesése miatt maguk is jelentős termeléscsökkentésre kényszerültek, így jóval kisebb tételeket igényelnek. Elég, ha csak olyan nagyvállalatokat em­lítünk ezek sorában, mint az Ika­rus, az Evill vagy a Videoton. A másik probléma, hogy a már tel­jesített megrendelések ellenérté­két még bírósági úton sem sike­rül megkapni, az üzleti partnerek negyvenhárom millió forinttal taroznak a Polimernek, amit egy ekkora cég már megérez. Nehe­zíti a helyzetet, hogy konkurren- sek is megjelentek azon a piacon, ahol eddig egyeduralkodó volt a szövetkezet, ez pedig megosztja a keresletet. Azt sem tartják jó üzletpolitikai húzásnak, hogy az ő terméküknél négyszer drágáb­bakkal árasztotta el az üzleteket a kereskedelem, és most a bolt­vezetők az olcsóbból nem ren­delnek mindaddig, amíg a nyu­gati szigetelőszalagok el nem fogynak a polcokról, különben a nyakukon maradna a drága áru. Ilyen körülmények között a cég nem képes eltartania korábbi munkáslétszámot, különösen, hogy a termelésben dolgozók közül a munka fogyásával töb­ben elmentek, ám a kiszolgáló személyzet maradt, így felborul­tak az arányok is. Valóban szóba került a részleg megszüntetése, illetve a főváros­ba költöztetése, ám végül az el­nök úgy döntött, hogy maradjon Egercsehiben továbbra is a telep. Igaz, hogy a bánya december 31-i határidővel felmondta az áramellátást, de már készül a ru­haiparral közös transzformátor­állomás. Bizonytalan még az épület sorsa is, ami jelenleg álla­mi tulajdon, de ez egy hosszabb meccs lesz, és az önkormányzat megígérte, hogy segíteni fog, hi­szen fontos minden munkahely. Elbocsájtások tehát elkerül­hetetlenek, a dolgozók között már meg is indult a találgatás ar­ról, hogy ki megy és ki marad, ám (Folytatás a 2. oldalon) Cseh Istvánná közös képvise­lő: — Először mindannyian arra gondoltunk, hogy valaki csőtö­résre vagy egyéb műszaki hibára bukkant. Amikor kiderült, hogy Berényi Péterék munkálkodnak ott, a szomszédaim, sőt még a többi lépcsőházból is egymásnak adták a kilincset a felháborodott emberek: Mi folyik itt? Bennün­ket meg sem kérdeznek? Há­romszor próbáltam utánajárni a dolognak, a válasz mindig az volt Berényiék részéről, nekik szabá­lyos építési engedélyük van, és a lakásszövetkezet is beleegyezé­sét adta. Hiába kértem, nem vol­tak hajlandók erről egyetlen pa­pírt sem felmutatni. Ezek után már nem tárgyaltam velük, mert minden találkozás veszekedésbe torkollott. A csebokszári lakás- szövetkezettől 1990. július 1-jé- vel kiváltunk, mégis hozzájuk si­ettem, dokumentumok után ku­tatva. Unszolásomra, átvételi el­ismervény ellenében ideadtak két papírt, mondván, ennyi van összesen. Az egyik a földhivatal­tól érkezett április 19-i dátum­mal. A határozatból kiderült, Berényiék területet vásároltak az IKLV, illetve a lakásszövetkezet közvetítésével. A másik feladója a műszaki osztály, ebben pedig az áll, hogy a szövetkezet mielőtt az adás-vételi szerződést megkö­ti — annak feltételeként —, sze­rezze be a lakók hozzájárulását. Sajnos a 170 családot „elfelejtet­ték” megkérdezni. Ekkor másfél száz aláírással levelet küldtünk a műszaki osztályhoz, hogy állíttas­sák le az építkezést, mert jogta­lanság történt. Intézkedtek is, de csak ideiglenesen. Megszakíttat- ták ugyan az ásást, de csak azért, mert Berényiék nem jelezték előre földbontási szándékukat, ráadásul műszaki vezető nélkül fogtak hozzá. Lakótársaink a hi­ányt gyorsan pótolták, azóta a gödör tovább mélyült. Áz embe­rek nyugtalanok, idegesek, be­csapva, félrevezetve érzik magu­kat. Rögtönzött, lépcsőházan- kénti gyűléseken — néhányon Berényi Péter és felesége is részt vett — hangot adtak tiltakozá­suknak. Elmondták nekik — ki­ki vérmérséklete szerint -: nem az építkezéssel van bajuk, nem is személy szerint a családdal, ha­nem a módszerrel, ahogyan azt végre akarják hajtani, kirekeszt­ve belőle a többieket. Biztos va­gyok benne, hogy ha időben tájé­koztatják elképzeléseikről a la­kókat, nem ágáltak volna a bőví­tés miatt, hiszen szebbé, barátsá­gosabbá változtatná a házat és a környékét. De most, egyelőre hallani sem akarnak róla! Janik Lászlóné, a műszaki osztály munkatársa: — Berényiék építési engedé­lye már jogerőre emelkedett, te­hát a munkát mi véglegesen nem állíthatjuk le. A panaszos levél hatására azonban az ügyet felül­vizsgálati kérelemként továbbí­tottuk a megyei tanács építési osztályához. Erről értesítettük is a közös képviselőt, Cseh István- nét. Nekem az a véleményem, hogy Berényiéknek feltétlen tá­jékoztatni kellett volna a közös­séget, nemcsak a lakásbővítés­ről, hanem a munka kezdési idő­pontjáról is. Ezt meg kellett vol­na tenniük, nemcsak a későbbi konfliktusok elkerülése végett, hanem emberi okok miatt is. (Folytatás a 3.oldalon) Cigánytestvériség Több rendezvénnyel, demonstrációval is felhívta már magára a figyelmet a Phralipe Független Cigányszervezet. Az elnevezés cigá­nyul testvériséget jelent, s ez kifejezi ennek az egyesülésnek a törek­véseit is. Az ebben tömörülteknek az a céljuk, hogy az emberi alkot­mányos és kollektív jogokat kivívják és megvédjék. Ezt úgy szeret­nék, hogy közben ápolják népük összetartozását, kultúráját. Éppen ezért azok a közéjük tartozó cigány értelmiségiek is megtanulják né­pük nyelvét, akik már nem is tudják azt. E szervezet szeretne zászlót bontani Egerben: a Megyei Művelődési Központban ma délelőtt 10 órakor várják a megyében, illetve Eger vonzáskörzetében élő testvé­reiket, valamint a szimpatizánsokat. Az adósok listája Magyarországon 18,8 milliárd forinttal tartoznak a munkálta­tók az Országos Társadalombiz­tosítási Főigazgatóságnak (OTF); a társadalombiztosítás szándéka, hogy felszámolási el­járást kezdeményez azokkal a vállalatokkal szemben, amelyek fizetési kötelezettségüknek no­vember 25-éig nem tesznek ele­get. Ezért az OTF nyilvánosság­ra hozta azoknak az adósoknak a jegyzékét, amelyek 5 hónapnál nagyobb hátralékkal rendelkez­nek és 1 millió forintnál több a tartozásuk, s ugyanakkor sem­mifajta hajlandóságot nem mu­tattak a fizetésre. Mondja, kérem: hogy tetszik a Hírlap ? Tegnap első ízben jelent meg lapunk új köntösben, új tarta­lommal. Bar ez csupán az első lépés, a lényegi változások jegyei olvasóink véleménye szerint is felfedezhetők. A kora reggeli órákban Egerben a hírlapboltban és a piacon is sokan felfigyeltek az új fejlécre, s magunk is azt tapasztaltuk, hogy sokan „vették a lapot” a megyeszékhelyen is. íme néhány vélemény a tegnapi fogadtatásról: Törőcsik János egri lakos: — Az az igazság, hogy én már évek óta nem tudok lemonda­ni arról, hogy alaposan átlapozzam a megyei napilapot. Igaz, fő­képp a munkaidő letelte után, este szoktam tüzetesebben bele­mélyedni. Az új fejléccel megjelent Hírlap — még futtában átnéz­ve is — általában tetszik. Különösen szimpatikusabbak lettek a belső oldalak, szembeötlőbbek a címek, és az eddiginél jóval több információról értesülhettem. Magam ugyan 53 éves vagyok, de ismeretségi körömből az idősebbektől is azt hallottam: nem sza­kítanak időt a hosszabb cikkek elolvasására. Ezért örülök, hogy rövidebbek, tömörebbek az írások. Hatvanból Heutchey Csabától ezt hallottuk: — Nehezen ért ide a mai megyei lap, később hozta a postás, de nagy örömünkre már 10 órakor eljutott az olvasókhoz. Ami különösen tetszett, az első oldalon elhelyezett kormányzati veze­tők 21 milliós jutalmáról szóló híradás és az ehhez fűzött kom­mentár. Mint hatvani lakos, úgy vélem — de ezt másoktól is hal­lottam — az ötödik oldallal igazán meg lehetünk elégedve. Jó, hogy a kerekharaszti témát nem hagyták ellaposodni, mert az ott élő emberek nagyon is kíváncsian váiják, hogyan alakul sorsuk. Apci olvasónk, Jambrikné Pap Zita: — Kicsit szokatlan volt az új lap, de alapjában véve jó vállal­kozásnak tűnik a változtatás. Reméljük, a későbbiekben ma­gunkról is többet olvashatunk, mert ez idáig kevés olyan hírrel ta­lálkoztunk, amely bennünket közvetlenül is érint. Ez esetben el­képzelhető, hogy itt is népszerűbb és keresettebb lenne a Hírlap. Diviaczki Árpádnéhevesi lakos is elégedetten szólt a meg­újulásról: — Sokkal szebb lett a fejléc, és jóval gazdagabb a tartalom. Egyetlen bánatunk, hogy a szokásosnál később ért ide a lap. Kovács István Felsotárkányból: — Igazán még nem volt időm alaposabban átnézni az újsá­got, de az első oldal mindenképpen jobbnak, színesebbnek tűnik. Az utolsó oldal azonban nem nyerte el a tetszésemet, mivel ez az újfajta összeállítás megbontotta a Hírlap eddigi összhangját. Ez persze csak az én szubjektív véleményem. Az általában kedvező visszhangnak örültünk, a lap érdeké­ben tett bíráló észrevételeket köszönjük. Lehetőségeink szerint igyekszünk a továbbiakban ezeket hasznosítani, és minél színvo­nalasabb szolgáltatást nyújtani. A honvédség a hajléktalanokért A Magyar Honvédség Pa­rancsnoksága levélben közölte a Népjóléti Minisztérium illetéke­seivel, hogy a honvédség idén is kész segítséget nyújtani a hajlék­talanoknak. Amint Keleti Györgyezredes, a HM szóvivője az MTI-t tájékoztatta, az építő­műszaki katonák kiköltöztek a budapesti Madridi úti laktanyá­ból, s azt visszaadták tulajdono­sának, a Magyar Államvasutak­nak. A mintegy 250-300 sze­mély részére hajlékot nyújtó szálláshely berendezéséhez ágyakat, matracokat, ágyneműt ajánlott fel a honvédség. Emel­lett téli ruházati felszerelés, vala­mint 30 ezer forint értékű kon­zerv átadását tervezik, a rászoru­lók gondjainak enyhítésére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom