Heves Megyei Hírlap, 1990. november (1. évfolyam, 179-204. szám)

1990-11-01 / 179. szám

KÉTSZÁZ ÚJ MUNKAHELYET TEREMTENEK — NÉMET-MAGYAR GYÁRTÓKÖZPONT EGERBEN (3. oldal) MA AZ ÖTÖDIK OLDALON F PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA L ÉVFOLYAM 179. SZÁM ÁRA: 5,80 FORINT HATVAN VÁROS ÉS KÖRZETE Békülékenyebb koalíció Antall József keúd\ parlamenti beszédében két­éves politikai fegyverszünetre szólította fel a párt­okat — jelentette kedden a Reuter. A brit hírügy­nökség szerint a kormányfő beszéde azt jelzi, hogy az arroganciával és alkalmatlansággal vádolt kor­mánykoalíció békülékenyebb hangot kíván megüt­ni. A Reuter szerint az ellenzéki pártok óvatos he­lyesléssel fogadták Antall József javaslatát. A jelen­tés az SZDSZ képviselői közül idézi Hack Pétert, aki ügy értelmezte a beszédet, hogy a kormány kon­szenzus kialakítására törekszik az ellenzékkel. A fi- deszes Hegedűs István szavaiból a Reuter azt emeli (Folytatás a 2. oldalon) Hitel a távközlésnek Az Európai Beruhá­zási Bank (EIB) 80 mil­lió ECU összegű köl­csönt bocsát a Magyar Távközlési Vállalat ren­delkezésére az országos távközlési hálózat kor­szerűsítése és bővítése céljából — jelentették be Luxembourgban, a Kö­zös Piac beruházási bankjának székhelyén. A kölcsön 15 évre szól, s célja, hogy pénz­ügyi fedezetet teremtsen annak a 10 évre szóló fejlesztési programnak az első szakaszára. Az újabb hitellel 120 millió ECU-re emelke­dik az Európai Beruhá­zási Bank által eddig Magyarországnak fo­lyósított kölcsönök ösz- szege. (MTI) Az orvos végezze azt, amire felesküdött Egyenlő esélyt megyénkben is az élethez Jó vagy kétes a megyei kórház híre? Nem biztos, hogy min­dig és minden osztályé megfelelő. Összességében az orszá­gos szakmai megítélés nem kedvezőtlen. Egy-egy esemény kapcsán — joggal vagy jogtalanul — negatív értékítélet szü­lethet a közvéleményben. A Markhót Ferenc Megyei Kór­ház és Rendelőintézet nemrég megválasztott és kinevezett orvos-igazgatója dr. Ertsey Csaba fogalmaz így. S hozzáfű­zi: „Én azt hiszem, ha nem az önös egyéni érdekek s a pénz megszerzése vezérli az orvosokat és nem a hiúság, hanem az, amire felesküdtek — a betegek szolgálata —, akkor rö­vid időn belül érzékelhetően javulni fog a kórház megítélé­se a lakosság részéről is.” A polgármester — Egerről Eger Magyarország egyik legismertebb városa. Szent István ide­jén már vár állott itt. Országalapító királyunk püspökséget alapított, templomot építtetett. 1552-ben a vár katonái és a város lakói hatal­mas túlerőt visszaverve, 40 évre állították meg a török birodalom hadseregét. Halált megvető bátorsággal harcoltak az egri nők is. 1769-1775 között itt működött az Első Magyar Orvosi Iskola is Markhót Ferenc vezetésével. Eszterházy Károly egri püspök már 1763-ban felteijesztette tervét Mária Teréziához az egri egyetemről, nem rajta múlott a kudarc. Eger gyógyvizei révén országos hírű fürdőkultúrát alakítottak ki, hasznosításuk még további lehetőségeket kínál. Szőlőtermelése, borfeldolgozása méltán világhírű. Eger belvárosa a barokk építészet csodálatos műemlékeivel di­csekedhet, a közelmúltban kialakított és a gyalogos közlekedés szá­mára megnyitott belső udvarok minden városunkban megforduló idegen csodálatát kivívják. Eger úszó és vízilabda sportja határain­kon túl is jól ismert. Nem hiszem, hogy van még egy kisváros Európá­ban, mely hasonló eredményekkel dicsekedhetne ebben a két szoro­san összetartozó sportágban. A város tágabb értelembe vett környéke a Tisza-tótól a Bükk-fennsíkig az idegenforgalom számos lehetőségét kínálja. A jelenben élő egri polgár könnyen azonosulhat a hagyomá­nyokkal és értékekkel, és ha megtalálja megélhetését, boldogulását városunkban, jó értelemben vett lokálpatriótává válhat. Dr. Ringelhann György Eger polgármestere Érdekképviseleti törvényt! Az utóbbi napok eseményei arra mindenképpen felhívták a figyelmet, hogy az érdekképvise­letek szerepe meghatározó, ám még mindig hiányzik egy olyan jogszabály, amely tételesen ren- deznéakormányésaz érdekkép­viselet közötti viszonyt — mon­dotta Köveskuti Lajos, az OKISZ elnöke a tegnapi sajtótá­jékoztatón. Elengedhetetlen az új szövet­kezeti törvény, melynek tartal­maznia kell a szövetkezeti tulaj­donreformot is. Zavartalan az ellátás villamosenergiából Pintér Tibor szerint elviselhe­tő mértékűre csökkent a szovjet villamosenergia-szállítási hiány. Az Országos Villamos Teherel­osztó igazgatója elmondta, ked­den már csak 300-350 megawat­tal kevesebb villamosáram érke­zett a szerződésben rögzített mennyiségnél. Azelőtt négy napig 1200-1200 megawatt volt a hiány. A pótlásra Jugoszláviá­ból és Németországból kaptunk kiegészítést, így a hazai ellátás je­lenleg zavartalan. Decemberre javarészt hazautaznak Anatolij Kirilov ezredes, a szovjet déli hadseregcsoport törzsfőnök-helyettese kijelentet­te, hogy az olajszállítás csökke­nése nincs összefüggésben a csa­pataik kivonása körüli anyagi vi­tákkal. Decemberig a harci egy­ségek 70 százaléka távozik, jövő márciusra már csupán az eszkö­zök elszállítói maradnak. Nehez­ményezte ugyanakkor, hogy a magyar fél ígérete ellenére sem segített mintegy 125 ezer tonna üzemanyag, lőszer, vegyi anyag értékesítésében. Lezárt éjszakai pályaudvarok A MÁV Tájékoztatási Irodá­jának közlése szerint az Állam­vasutak november 1-jétől, csü­törtöktől az utolsó vonat érkezé­sekor lezárja, és csak a hajnali el­ső szerelvény indulása előtt nyit­ja ki budapesti pályaudvarait. Felajánlotta a Népjóléti Minisz­tériumnak, hogy átad a pályaud­varokról kiszoruló hajléktalanok elszállásolására egy három szin­tes, 1200 négyzetméter alapterü­letű épületet. Ennek 6400 forin­tos bérleti dijából a minisztérium 1000, a közlekedési tárca pedig 200 forintot fizet. A különböze- tet és a közüzemi dijak kifizeté­sét a MÁV vállalja magára. Diákköri konferencia Egerben, az Eszterházy Ká­roly Tanárképző Főiskolán szer­da késő délután ért véget a házi tudományos diákköri konferen­cia. Négyszáz hallgató részvéte­lével 13 szekcióban 97 pályamű­vet bíráltak el, s választották ki azokat, amelyek a jövő év tava­szán a XX. Országos Tudomá­nyos Diákköri Konferencián versenyeznek majd. Keményen, s tisztán fogalmazza meg a kórház vezetője a vélemé­nyét. Egyáltalán nincs könnyű helyzetben: törekvéseit, elkép­zeléseit olyan körülmények kö­zött kell megvalósítania, ame­lyek szinte átláthatatlanok. Ép­pen a holnapi napra hívták össze országosan az újdonsült intéz­ményvezetőket, hogy néhány központi kérdésre megkeressék a választ. A vezető kormánytisztvise­lőknek kifizetett jutalmak finan­szírozása nem igényelt költség- vetési átcsoportosítást — adott tájékoztatást szerdán az MTI ké­résére Szilvásy György, a Mi­niszterelnöki Hivatal helyettes államtitkára. Október 23-a alkalmából a helyettes államtitkárok, az ál­lamtitkárok, valamint a minisz­terek két havi bruttófizetésüknek megfelelő összeget kaptak juta­lomként. A kifizetésekről a mi­niszterelnök döntött, ő maga azonban nem vett fel pénzt. Szil­vásy György emlékeztetett: a mi­niszterek bére két éve nem emel­De először nézzük a puszta té­nyeket! Az elmúlt esztendőben a megyei kórház és rendelőintézet csaknem 900 ezer járóbeteget kezelt. Az 1700 kórházi ágyon egy év alatt 36 ezer rászorulót ápoltak. Több mint 2500 dolgo­zót foglalkoztatnak, akik közül 355 az orvos. S hogy milyen nagy munkát végeznek, azt talán érzé­kelteti az adat: a belgyógyászati (Folytatás a 2. oldalon) kedett, s így az ahhoz kötődő ve­zetői illetmények sem változtak. Ez a tisztviselő kör — mintegy 200 vezető — nem kapta meg az államigazgatásban szokásos 13. havi fizetést sem. A jutalmak bruttó összege 21 millió forintot tett ki, ám ennek csak negyedrészét fizették ki. A többi nyugdíjjárulék, társada­lombiztosítási járulék adóelőleg formájában azonnal visszaáram­lott a költségvetésbe. A helyettes államtitkárok például 52 ezer fo­rintos bruttó fizetésük alapján 104 ezer forint bruttó jutalmat kaptak, ám a borítékukban csak mintegy 40 ezer forint volt. Kapcsolatteremtés Bonnban Nagy Ferenc József a Függet­len Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt elnöke szerdán Bonnban tárgyalásokat folyta­tott a Németországi Keresztény- demokrata Unió (CDU) magas rangú képviselőivel. A kisgazda- árti politikus, aki Antall József ormányában a mezőgazdasági tárca felelőse, találkozott Ignaz Kiechlenémet élelmezési, mező- gazdasági és erdőgazdasági mi­niszterrel, valamint Lothar de Maiziere -rel, a különleges fel­adatokkal megbízott szövetségi miniszterrel, az egykori NDK volt kormányfőjével is. Demszky Gábor Budapest főpolgármestere A Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésén a testület döntött arról, hogy a főpolgármester fizetése a miniszteri munkabér 100 száza­léka, azaz 65 ezer forint lesz. Ezt követte a főpolgármester jelölé­se, s ennek során csak Demszky Gáborra érkezett javaslat, így csak az ő neve került fel a listára. A 88 fős képviselő-testületből 84-en szavaztak. Közülük 52-en Demszky Gáborra adták voksu- kat, így a 38 éves, jogi végzettsé­gű politikus lett Budapest főpol­gármestere. Demszky Gábor es­kütétele után rövid beszédet mondott. Kedves Olvasóink! Mától új köntösben és még sokkal több információval kerül a Heves Megyei Hírlap az Önök kezébe. Új arculatunk doku­mentálja a szűkebb hazánkkal való összetartozásunkat, vala­mint egy korszerű koncepciót és megjelöli lapunk teijeszkedési területét is. Mi, a szerkesztők szeretnénk olvasóink bizalmasa­ivá lenni. Azt szeretnénk, ha la­punk megyénk, Heves megye la­kóinak nélkülözhetetlen segítő­társává válna. Legfontosabb törekvésünk ezért az, hogy a világ eseményei­ről való tájékoztatás mellett még többet és még intenzívebben in­formáljuk Önöket megyénk és településeinek életéről. Mindar­ról, ami iránt olvasóink érdek­lődnek. Azaz arról, hogy mi tör­ténik a közvetlen környezetük­ben, rendszeres és részletes tájé­koztatást szeretnénk nyújtani. Ezért aztán a megyénk legkisebb településén történteket éppoly gondosan szándékozunk figye­lemmel kísérni, mint a nagyobb települések eseményeit és mind­erről részletesen be is számolunk majd. Mindehhez kérjük az Önök segítségét is: tájékoztassanak bennünket minden olyan érde­kes eseményről, amely szűkebb hazánk egyéb tájain élő polgárait is érdekelheti. Az új forma és új tartalom egyben azt is jelenti, hogy lapunk legfontosabb feladata az olvasók szolgálata. Gyorsan, hitelesen és a pártoktól függetlenül szeret­nénk Önöket mindenről tájékoz­tatni, sőt, szeretnénk olvasóink­nak gondjaik megoldásában is a segítségére lenni. Ne habozza­nak hát, forduljanak bizalommal munkatársainkhoz, ha úgy érzik, hogy problémáikat egyedül nem tudják megoldani. Mindent megteszünk majd, hogy az Önök segítségére lehessünk: tanácsok­kal, de tettekkel is. A mai nehéz viszonyok között is, amikor min­denkinek minden fillér számít, a Heves Megyei Hírlap példány­száma állandóan növekszik. Sze­retnénk ezért Olvasóinknak kö­szönetét mondani. A mai napon az új starttal egy új világot szeretnénk Olvasóink előtt megnyitni, az együttélés, a közös cselekvés világát, és re­méljük, hogy lapunk ezáltal még kedveltebbé válik. Magunk szá­mára csak azt kívánjuk, legyen lapunk kedves és kedvelt család­tag az Önök körében. És egyben kérjük is Önöket, segítsenek ne­künk oly módon, hogy tájékoz­tatnak bennünket fontos esemé­nyekről és ajánlják lapunkat azoknak, akik eddig nem tartoz­tak a Heves Megyei Hírlap olva­sóinak táborába. Mától a mi lapunk az a lap, amelyik Önöket a legrészlete­sebben tájékoztatja a megyéről, városukról, falujukról — azaz la­kóhelyükről. Kaposi Levente főszerkesztő Gratuláljunk? Az illem íratlan kötelmei szerint a jutalmazot- taknak dukál a köszöntés, végtére az elismerést az átlagon felüli, a kiugró teljesítményért, felké­szültségért, hozzáértésért kapják. Most mégis vonakodunk, mert eszünkbe jut­nak az elmúlt napok konfliktusos eseményei, s az a sok ígéret, amelyet kormányunk tagjai nem vál­tottak valóra. Nem feledhetjük azokat az ötven­hatos sarzsi nélküli szabadságharcosokat, akik kemény árat fizettek hősiességükért. Nekik mindössze havi ötszáz forintos nyugdjjkiegészí- tés jár. Hasonló korú, majdhogy nyomorgó társa­iknak még ebben az esztendőben csupán szerény összegű jxitlást visz a postás. S akkor itt ez a huszonegy millió. A csúcson vagy annak közelében lévőknek. Krőzusi bőkezűség! De miért, hiszen az érin­tettekre még vár a legfontosabb. A bizonyítás. A bizalmat — ez közérdek — előlegezhetjük, de a vastag borítékokat aligha! S a gratuláció? Ezúttal elmarad... (pécsi) Vita a benzin áráról Egy képviselő kivételével a Költségvetési, Adó- és Pénzügyi Bi­zottság ülésén jelenlévő honatyák egyetértettek abban a szerdai ülé­sen, hogy a benzin árában fix mértékű legyen a fogyasztási adó, szem­ben a közelmúltig alkalmazott százalékos formával. Ám a bizottsági ülésen már a nézetek abban eltértek, miként ítéljék meg a képviselők előtti kormányzati előterjesztést. Úgy dön­töttek : most nem foglalnak állást az ügyben. Megvárják a kormány és az Érdekegyeztető Tanács vélhetően hétfői megbeszélésének ered­ményét. A tanácskozás a szélsőséges állásfoglalásoktól sem volt men­Kormányzati vezetők 21 milliós jutalma

Next

/
Oldalképek
Tartalom