Heves Megyei Népújság, 1989. november (40. évfolyam, 259-284. szám)

1989-11-13 / 269. szám

I 1989. november 13., hétfő A Nap kél: 6.45 órakor — nyugszik: 16.12 órakor. A Hold kél: 15.49 órakor — nyugszik: 7.11 órakor Szeretettel köszöntjük névnapjukon SZILVIA nevű kedves olvasóinkat. Nem régi név naptárunkban a mai kedves SZILVIA, mert csak 1967-ben szorí­totta ki e nap éléről a Szaniszlót. Jelentése a latin „síiva” szó után „erdőt kedve­lő”. Rokonságot tart egyébként a Szilveszterrel is. Szilviának hívták az egyik harcos pápa, Nagy St. Gergely édesanyját (meghall 572-ben), akinek egykori lakása állítólagos helyén kápolna, majd templom épült Rómában, és az San Sa­ba néven ma is áll. Vajon milyen erdei díszt vihetnénk a kopár őszi fák közül Szil­via napjára? Válasszunk páfrányokat, borostyánokat, közülük a fényes levelű, erdei cserjéhez hasonló Nocidemis diversifoliát ajánljuk. Inkább csak délnyugaton lesz köd. Néhol ködszitálásra is számítani kell. Az északi, északkeleti szél í'dfcv ^Időjárás] Várható időjárás az országban ma estig: Változóan felhős idő várható, keleten néhány órás napsütéssel. mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósan kö­dös helyeken kevéssel 5 fok alatt, másutt 10 fok körül alakul. Angol és magyar gondok Felháborodással fogadták egy patinás londoni klub tagjai a vezetőség azon döntését, hogy a jövőben engedélyezik a be­szélgetést reggeli közben. A tiltakozók ugyanis ragaszkodná­nak ahhoz, hogy csöndben olvashassák el a reggeli lapokat. Irigylem az angolokat. Mert nekünk legfeljebb az okozhat gondot, hogy lesz-e mit enni újságolvasás közben... (sárhegyi)- BRÓDY-KONCERT - KÉSŐBB. Az Egri Ifjúsági Ház­ban Bródy János ma este 6 órára hirdetett Hang nélkül című kon­certje technikai okok miatt egy órával később, azaz este 7 órakor kezdődik.- KÉPVISELŐI FOGA­DÓNAP. Barta Alajos országy- gyűlési képviselő ma délelőtt 11-től 13 óráig képviselői foga­dónapot tart a pétervásári taná­cson. Még ugyanezen a napon délután 2 és 4 óra között az is­tenmezeje! tanács épületében is találkozik az őt felkereső vá­lasztópolgárokkal.- LEZÁRTÁK A HIDAT. Mától három napon át — fenn­tartási munkálatok miatt — teljes szélességben lezárják a gyalo­gosforgalom elől az Eger-patak Dobó téri hídját. A város lakói a Gerl Mátyás úti gyaloghidat, il­letve a Kossuth Lajos úti közúti hidat vehetik igénybe.- GAZDÁJÁT KERESI EGY VIZSLA. A múlt hét csü­törtökjén este fél 6-kor Egerben, a Kertész úton egy autó elütött egy kétéves, sárga, rövid szőrű vizsla kant. A sérült kutyust be­szállították az állatkórházba. Kérik a gazdáját, hogy jelentkez­zen Kovácsné Nagy Magdolná­nál munkaidőben a 11-562-es, 16 óra után pedig a 15-740-es te­lefonszámon.- MA 6-TÓL VÁROSI TÉ­VÉ. Ma este 6 órától ismét je­lentkezik a városi televízió Egerben. Szó lesz egyebek mel­lett a népszavazásról, a számí­tástechnika jelentőségéről, az­tán beszélgetést hallhatunk EGERBEN: Felnőtt betegek ré­szére 18 órától másnap reggel 8 óráig, napközi sürgősségi ellátás 11-től 16.30 óráig. HELYE: a rendelőinté­zet épületében. Bejárat a Knézich Ká­roly utca felől, az épület Minaret felé eső végén. Telefon: 11-000. GYERMEKORVOSI ÜGYE­LET: este 19 órától holnap reggel 7.45 óráig. Nappali ügyelet hétfőtől péntekig 13.30 órától 15.30 óráig HELYE: a kórház gyermekosztályá­nak földszintjén. Telefon: 10-841 GYÖNGYÖSÖN: 19 órától hol­nap reggel 7 óráig, a Széchenyi út 1. szám alatti rendelőben. Rendelések között napi ügyelet 12-től 14 óráig. Telefon: 11-727. HATVANBAN: a város lakossága részére sürgősségi ügyelet 12 órától 16 óráig, éjszakai ügyelet Hatvan vá­ros és" az ellátási területhez tartozó községek lakossága részére 17 órától holnap reggel 8 óráig. HELYE: Ren­delőintézet, Hatvan, Kossuth tér 18. Telefon: 11-040. Kulcsár Kálmán igazságügy-mi­niszter, köztársaságielnök-je- lölttel, illetőleg Korompai Já­nossal, aki az MSZDP kongresz- szusán történtekről számol be. Az élő adás vendége dr. Puskás Sándor országgyűlési képviselő lesz.- KIÁLLÍTÁS. A mátrade- recskei községi könyvtárban va­sárnap délután nyitották meg Molnár László szegedi festőmű­vész kiállítását. Az egész hónap folyamán nyitva tartó tárlatot na­ponta reggel 9-től este 6 óráig te­kinthetik meg a művészetbará­tok.- BARANGOLÁS A BÜKKBEN. A KPVDSZ Bükki Vörös Meteor SE természetjáró szakosztálya az Egri Ifjúsági Házban ma este 6 órától diavetí­tésre várja az érdeklődőket. Ez­úttal Nagy Gyula mutatja majd be a Bükk növény- és állatvilá­gát.- EGRI FERTÁLYMES­TEREK. Ma délután 5 órai kez­dettel Egerben, a Szilágyi Erzsé­bet Gimnázium klubtermében Lénárt Andor helytörténész tart előadást Egri fertálymesterek címmel.- GYERMEKET VÁRÓK­NAK. A Heves Megyei Köjál egészségnevelési csoportja elő­adás-sorozatot szervez az első gyermeküket váró házaspárok részére. A programok között szó lesz fejlődéslélektani, valamint egészségügyi témákról. Az első találkozóra holnap délután 5 órakor kerül sor Egerben, a Gró- nay u. 3. szám alatt. Előadást Bimbó Zoltánná tart. HEVESEN: éjszakai sürgősségi ügyelet hevesi lakosok részére 19 órai­tól holnap reggel 7 óráig az egészség­házban. Heves, Vörös Hadsereg út 32. Telefon: 11-831 FÜZESABONY: központi orvosi ügyelet működik Füzesabony, Dor- mánd, Besenyőtelek, Mezőtárkány, Szihalom, Mezőszemere és Egerfar- mos lakóinak Füzesabonyban, a Rá­kóczi út 42. szám alatti rendelőben. Tel.: 41-020. Este 18 órától másnap reggel 6 óráig. TISZANANÁN: 19 órától más­nap reggel 7-ig; hétvégén szombat re­gei 7-től vasárnap reggel 7-ig, az egészségügyi kombinátban, a Vörös Hadsereg u. 106. alatt Tiszanána, Kis­köre, Kömlő és Sarud lakosságának. KÖJÁL-KÉSZENLÉT EGER­BEN : szombat reggel 8 órától hétfő reggel 8 óráig és munkaszüneti napo­kon reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig a 10-133-as telefonszamon. Hétköznapokon 16 órától másnap reggel 7 óráig a 12-570-es üzenetrög­zítőn lehet bejelentést tenni. ^[orvosi ügyelet [" TEGNAPRÓL. — MÁRA i __________—___ •_______________________ Ú j üzemcsarnok Székesfehérváron a Garzon Bútorgyár 4400 négyzetméter alapterületű gyártócsarnokkal bővült. Az új csarnokba NSZK- beli és olasz gyártmányú CN és CNC vezérlésű, programozható gépsorokat helyeztek üzembe. Az új gépsorok pontosabb és jobb megmunkálást, valamint a piaci igényeknek megfelelően a kis szériákra való gyors átállást is lehetővé teszik. A bútorgyár ter­mékei a hazai piac mellett eljut­nak a svéd, az angol, a francia és az amerikai üzletekbe is. * (MTI-fotó: Kabáczy Szilárd) Cseh Károly szerzői estje Túl a krisztusi koron Már sokadszorra tért vissza — ezúttal egy költői est erejéig — tanulmányainak színhelyére az egriek körében ismert költő, Cseh Károly. November 8-án es­te az egri tanárképző főiskola pinceklubjában találkozott olva­sóival. Először a Borostyánkő és ka­szaélek című új verseskötetéből hallhattunk műveket Ötvös Éva előadóművész értő tolmácsolá­sában. Ezután, túl a meghitt, csa­ládias hangulatú bemutatkozá­son, a csuvas költészetről esett szó. Az idén Cseh Károly költő­műfordítónak és Cs. Varga Ist­ván irodalomtörténésznek ítél­ték oda a nemzetközi, Vaszlej Mitta csuvas irodalmi dijat. Vaszlej Mitta a szovjet — csuvas irodalom klasszikusa. Tizenhét évet töltött különböző börtö­nökben, lágerekben. A fő vád el­lene a nacionalizmus. Irodalmi hagyatékának fontos részét je­lentik a lágerekből írott versek, levelek, naplórészletek. Minder­ről pedig azért esett” szó, mert Cseh Károly nemrégiben fordí­tója volt egy csuvas költő, Mihail Szeszpel verseinek. Ez a könyv is a közelmúltban látott napvilá­got. Mint ahogy ilyenkor az lenni szokott. Csen Károly szólt ars poeticájáról. Elmondta, hogy a 33. életévén túl sokasodtak ver­seiben a hó, a tél, a jég motívu­mai. Mi ennek az oka? A ma­gány, amelyet azonban felold a tavasz, a hamvas szépség, a pil­langó, amely költészetében a re­ményt ébresztő szimbólum is. Az est befejezéseként műfor­dításokat, így Gabdulla Tukaj, Renát Harisz és Ravil Buharájev költeményeit adta elő Ötvös Éva. AlbertAnikó Bosszúálló varjak Szinte megelevenedett szom­baton a hitchcocki látomás egy izraeli kisvárosban, ahol varjú­csapat támadott meg egy lakóhá­zat. A jeruzsálemi rádió jelentése szerint a fenyegető tömegben ér­kező fekete madarak szinte meg­ostromolták a Haifához közeli Kiriat Haimban lévő épületet. A mintegy 70 varjú három órán át „tartotta megszállva” a lakóhá­zat: ki-be repkedtek a lakások ablakain, megcsipkedték és ret­tegésben tartották a lakókat. A rendőrség szerint egy férfi komo­lyabb sérüléseket szenvedett. A városkában megszólaltat­ták a szirénákat, hogy elűzzék a szokatlan, és félelmetessé váló madárrajt. A csapat kis időre el is repült, nemsokára azonban újra visszatért. A természetvédelmi hivatal helyszínre érkező szakér­tői sem tudták könnyen elűzni a hívatlan látogatókat, akik a fi­gyelmeztető lövésekre sem rea­gáltak, s csak akkor menekültek el végleg, amikor a fegyveresek két madarat agyonlőttek. Ornitológusok a támadást csak azzal tudják magyarázni, hogy a „megostromolt” ház lakói közül valaki korábban feltehető­leg elfogott egy, a csapathoz tar­tozó fiókát. A tudósok szerint nem kizárt, hogy a varjak „bosz- szúhadjárata” több hónapig is el­tart, így azt javasolták a lakók­nak, hogy gondosan zárják az ablakokat, és óvatosan közle­kedjenek az utcán. Nyitott kapuk szülőknek, tovább­tanulóknak Az általános iskolát végző fi­útanulók szervezett formában megismerkedhetnek a Lenkey János Középiskolai Kollégium életével. A tanulók osztályfőnökeik­kel, szaktanáraikkal vagy szüle­ikkel is ellátogathatnak az intéz­ménybe, ahol minden érdeklő­dőt szeretettel várnak. A nyitott kapu rendezvényso­rozat Éger, Bem tábornok tér 3. szám alatt mától péntekig, reggel 8-tól délután 18 óráig tart. A pályaismeret elmélyítését, a pályaválasztási döntés megköny- nyítését szolgáló látogatásokon Balázs Csaba százados, pályára irányítási főtiszt tájékoztatást ad a katonai középiskolák beiskolá­zási lehetőségeiről, a jelentkezés feltételeiről. Itt kaphatnak választ a hiva­tással kapcsolatos egyéb kérdé­seikről a szülők, illetve a tovább­tanulni kívánó általános iskolá­sok. 'i to ba• 9 Nem egészen, csak a szom­széd kertjé­ben mindig zöldebb a fű, és „izgalmas” dolgok tör­ténnek (lega­lábbis a két dogkölyök szerint). (MTI-Press Kép­szerkesztőség) Reklám A reklámok, a hirdetések időszakát éljük, tagadva azt a régi mondást, hogy a jó bornak nem kell cégér. Bi­zony kell! A jó üzlethez vi­szont a jó reklám mellett jó áru is szükségeltetik, ellen­kező esetben becsapva érzi magát a vásárló, és hitelét veszti a legjobb reklám is. Nem mindegy azonban, hogy hol reklámozunk, és hogy meddig terjed a „fel­ségterületünk”. Az egri ren­delőintézet ablakán például öles betűk hirdetik az utcá­ra: büfé. A járatlanok, a tu­risták mit sem sejtve ide in­dulnak, miközben mentők, betegek és fehér köpenyes I orvosok közé érkeznek. Ez ugyanis a rendelő és a kór- . ház büféje, és nem az a fel- íj adata, hogy az utcáról csalo- ’ gassa be a vásárlókat, mi­közben a betegek és hozzá- . tartozóik hosszú sort állnak. A benti reklám viszont ke­vés! Az utcai kirakatreklám helyett több felirat, eligazító tábla is elkelne mind a kór- I ház, mint a rendelő épületé- % ben. Szóval reklám, a büfé ren- l^eltetéseszerinL^^^^^j Választások előtt Pétervásárán Pétervásárán a tanács soron kívüli ülésen foglalkozott a no­vember 26-ra kitűzött népszava­zás előkészületeivel. A tanácsta­gokat tájékoztatták a teendők­ről, kialakították a szavazókörö­ket és szavazatszámláló bizottsá­gokat. A társközségekben, Ivá- don, Kisfüzesen, Erdőkövesden és Váraszón egy-egy, míg Péter­vásárán három szavazókor és szavazatszámláló bizottság fog működni. Ezek öttagúak, titká­rait és két-két tagjukat a tanácsü­lésen választották meg. További két tagot bizottságonként a pár­tok, illetve a választópolgárok de­legálhatnak. (A Merkúrtól jelentjük Trabant Lim. Hyc. Bp. 754 Trabant Combi Hyc. Bp. 146 Trabant Lim. Spec. Bp. 21595 Debrecen 18662 Trabant Combi Bp. 7846 Debrecen 6237 Wartburg Standard Bp. 5294 Debrecen 3914 Wartburg Spec. Bp. 6347 Debrecen 5407 Wartb. Spec, tolót. Bp. 17539 Wartburg Tourist Bp. 5367 Debrecen 2780 Skoda 120 L Budapest 35981 Debrecen 19204 Lada 1200 Budapest 51335 Debrecen 37173 Lada 1300 S Budapest 24999 Debrecen 19623 Lada Samara Budapest 7166 Debrecen 5063 Lada 1500 Budapest 22568 Debrecen 17374 Lada Combi Budapest 1914 Debrecen 1051 Lada Niva — 1183 Polski Fiat 126 E Bp. 7002 Debrecen 4168 Dacia Lim. Budapest 26167 Debrecen 17602 Dacia Combi Budapest 10005 Debrecen 5699 Dacia TLX Budapest 20368 Debrecen 12162 Zastava — 20538 Opel Kadett - 1133 Volkswagen Golf — 726 Volga Limousin — 44 Volga Combi — 31 Maruti — 99 NÉPÚJSÁG — Politikai napilap. Főszerkesztő: KAPOSI LEVENTE. — Főszerkesztő-helyettes: KOÓS JÓZSEF. Kiadja: a Heves Megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: GAZSÓ LÁSZLÓ igazgató. — Szerkesztőség: Eger, Beloiannisz u. 3. sz. 3301 (Pf. 23.)Telefon: 13-644. Telex: 063-350. Kiadóhivatal: Eger, Beloiannisz u. 3. sz. 3301 (Pf. 23.) Telefon: 13-644. Telex: 063-349. Vidéki szerkesztőségeink: Gyöngyös, Rózsa u. 1. sz. 3200 Te­lefon: 37- 11-697. Hatvan, Kossuth tér 8. sz. 3000 Telefon: 38-11-051. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és La­pellátási Irodánál (HELIR), Budapest, XIII. Lehel u. 10/a. 1900 — közvetlenül, vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96-162 pénzforgalmi jelzőszámra. Élőfizetési dija egy hónapra 105, negyedévre 315, fél évre 630, egy évre 1260 forint. Index: 20 062. — Egri Nyomda Eger, Vincellériskola u. 3. sz. Felelős vezető: KOPKA LÁSZLÓ — HU ISSN 0133—0705 ■■■■■■■■

Next

/
Oldalképek
Tartalom