Heves Megyei Népújság, 1989. november (40. évfolyam, 259-284. szám)

1989-11-08 / 265. szám

KULTÚRA — KÖZMŰVELŐDÉS NÉPÚJSÁG, 1989. november 8., szerda Közalkalmazottak szakszervezeti szövetsége Szorítóba léptek a tanácsiak Biztos egzisztenciát, több fize­tést — nagyjából e két kívánságot tűzi zászlójára minden szakszer­vezet, és harcol érte egyre na­gyobb hévvel, ám egyenlőre nem túl sok sikerrel. Arról szinte min­dennap hallunk, hogy a pedagó­gusok nem taníthatnak tovább, ennyi pénzért. Felháborodásuk­nak azonban eddig nem sok fo­ganatja lett, ha csak az nem, hogy ellenszenvessé váltak mások sze­mében, akik hasonlóan úgy­mond fillérekért bocsátják áruba tudásukat, szakértelmüket. Szin­te abszurd, hogy éppen a legala­csonyabb fizetésűek lesznek „el­lenségei” egymásnak, pedig jo­gos kívánságaik valójában nem kioltják, hanem erősítik egy­mást. Nem értünk egyet a kor­mány halogató taktikájával, amely bizonytalanságot és fe­szültséget okoz az államigazga­tás, de különösen a tanácsi dol­gozók körében — ez az első pontja annak a követeléssomak, melyet a nemrégiben megalakult Közszolgálati Szakszervezetek megyei szövetsége írt le. Októ­ber 11 -ei ülésükön szervezeti át­alakulásról döntöttek, ekkor megszüntették az eddigi megyei titkárságot, mely a döntéseket hozta. Ennek szerepét ezentúl az a titkárok tanácsa tölti be, mely­nek tagjait az alapszervezetek delegálják. Szavaztak arról is, kik képviseljék majd őket a no­vemberi szakszervezeti kongresz- szuson, s hogy kiket delegáljanak a központi vezetőség soraiba. Megválasztották a tisztségviselő­ket, a társadalmi elnök tisztét Kovács Bertalan, a titkárét Buk­ta Tibor tölti be. Az alakuló ülésen tíz alapszer­vezet csatlakozott a szövetség­hez, köztük a megyei, az egri, a gyöngyösi, a hatvani, a hevesi, a füzesabonyi városi, és több köz­ségi tanács kollektívája. Gyara­pította a sort nyolc intézmény és hat önálló csoport. Az átalakulástól azt várják -mondta Kovács Barna, a me­gyei szövetség munkatársa — hogy nagyobb határozottsággal léphessenek fel érdekeik védel­mében. Megbecsülést, jobb anyagi elismerést kívánnak, hogy ne érezhessék hátrányos helyzetben magukat azok, akik költségvetésből gazdálkodó in­tézményekben dolgoznak. Úgy vélik, a jelenlegi helyzet nem kí­vánt feszültséget szül a pedagó­gusok, az egészségügyi dolgozók és a tanácsi apparátusban tevé­kenykedők között. Követelik, hogy a tanácsokon és azok hát­térintézményeiben munkálko­dók annak megfelelően, ahogy már ez év júniusában megfogal­mazták, kapjanak 40 százalékos központi béremelést. így eluta­sítják a pénzügyminiszter azon állásfoglalását, mely szerint a kö­vető automatikus emelést sem kapnák meg a jövő év januárjá­tól. Létbizonytalanságról panasz­kodnak, mivel állandóan fejük felett lebeg a leépítés réme, anél­kül, hogy bármi biztosat tudná­nak jövőjükről. Megállapították, hogy jól működő, szakmailag felkészült, stabil apparátusra minden kormánynak szüksége lesz, ezért tiltakoznak a még meglevő formák szétverése és demoralizálása ellen. A létrejött szövetség nem híve a sztrájknak, de mint végső eszközt nem tilt­hatja meg tagjainak. Ha nincs más mód, hívják össze demonst­ratívjelleggel az országos konfe­renciát. Támogatják a hét alkal­mazotti szakszervezet koalícióját is. Bán Imre — a régi literatúra professzora A Dante-tanulmányokat ol­vasom, Bán Imre professzor könyvét, s emlékezem egykori debreceni tanáromra, tanámem- zedékek nevelőjére... Bán Imre professzor a rangidős azoknak az irodalomtörténészeknek a sorá­ban, akik Egerből, a Heves me­gyei tájházból kerültek a debre­ceni Kossuth Lajos Tudománye­gyetemre: Juhász Béla, Lőkös István, Szuromi Lajos, Fülöp László, Bitskey Iván. Nemcsak, korával, eredményeivel is Bán professzor minősíti az egykori útraindító szellemi örökséget. A hajdani egri „dobós” diák — születésének 75 éves jubileuma alkalmával — a régi alma mater­ben tarott emlékezetes előadást a régi magyar literatúra esztétikai értékeiről. (Előadásának hallga­tója, egri tartózkodásakor kísé­rője lehettem.) Az érdeklődő hallgatóság körében arról is szólt, hogy örömmel tért vissza a régi iskolafalak közé, ahol már tanítványainak a tanítványaival találkozhatott. A várost járva pe­dig a fél évszázaddal ezelőtti ál­mos kisvárost hasonlította össze a mostani Egerrel. Felidézte az egri éveket, az érettségit is, ame­lyen Kemény Zsigmondot kapta érettségi tételként magyar iroda­lomból. Már maturandus korá­ban minden Kemény művet elol­vasott. Az olvasás nemes verseny volt a diákok között, akik az erős humán oktatás mellett például matematikából is nagyon színvo­nalas képzést kaptak. > Az egri Dobó Gimnáziumból az Eötvös Kollégiumba került, aztán pedig párizsi ösztöndíjas lett. Magyar-francia szakon szer­zett középiskolai tanári diplo­mát. József Attila is évfolyamtár­sa volt, de a költő — sok más gondja miatt — ritkán látogatta az egyetemi előadásokat... Friss diplomásként Gyön­gyösre került, itt 22 évet töltött el középiskolai tanárként. Sosem panaszkodott a vidéki léthelyzet, az ingerhiány környezet miatt. A vidékiség nála nem vált provinci­alizmussá, vidékiességgé. Ó rendszerezte a gyöngyösi feren­cesek gazdag könyvtárát. Legen­dásan nagy tudásának nem kis részét itt és ekkor gyűjtötte. Segí­tette a diákok öntevékeny kezde­ményezéseit, még a diákszínját­szásnak is lelkes patrónusa volt. A készülődés gyöngyösi idő­szaka a debreceni egyetemen hozta meg a termést. Apáczairól (1958) írott könyvét tanámem- zedékek forgatták alapvető kézi­könyvként. A népszerű izmus­sorozat nyitó könyve Bán Imre munkája: A barokk. A szenve­délyes kutató sok és sokféle fel­adatot vállalt: lektorált, oppo­nált, bírált, nagy szintézisek, ösz- szegező munkák részese volt. Irodalomtörténeti kézikönyvek Magyarországon a XVI-XVIII. században (1971), A Karthauzi Névtelen műveltsége (1976), Eszmék és stílusok (1976) után jelent meg Dante-tanulmányok című könyve (1988). Nagy Dan- te-monográfia tervének bizonyí­téka ez a szép kötet, amelynek védőborítóján Gulácsy Lajos Dante és Beatrice találkozása cí­mű festményének részletét lát­hatjuk, nyitányaként pedig Arany János Dante című versét olvashatjuk. Gulácsyt Juhász Gyula így jellemezte: „Csodála­tos, szent, tiszta művész, Giottó jó utódja.” Arany János pedig így érzékelteti Dante világbírói nagyságát, homéroszi teljessé­gét: „Állottam vizének mélysé­gei felett, /.../ De örvényeibe nem hatott le a szem, / Melyeket csupán ő—talán ő sem — ismert. / Csodálatos szellem.” Sok kedves történetet őriznek róla tanítványai. Mind oktató a magabiztos tudás, a hiteles szó erejével hatott tanítványainak szemléletére, magatartás — és gondokodásmódjára. Az Apác­zairól, Zrínyiről tarott előadásai után nemcsak a hallgatóság, ha­nem a mester szeméből is kiper­dült a könny. Mondandóját nemcsak előadta, de élte is, mé­lyen átérezte elmúlt korok tanul­ságait. Az egyik szünetben francia vendéghallgatóknak anyanyel­vükön is összefoglalt előadásá­nak lényegét. Amikor pedig va­laki megjegyezte, hogy „Profesz- szor úr raccsol”, így válaszolt: „Először is: nem raccsolok, mert én két pergéssel ejtem az =r= hangot, mint a franciák. De ha =raccsolok=, akkor is, én hat nyelven raccsolok. No, a viszont­látásra!” Ki ne emlékezne a barokk is­mérveit felsorakoztató előadása­ira. Fülünkbe csengenek szavai: „Ha bemegyünk a gyöngyösi fe­rences templomba, messziről úgy látjuk, hogy az oltár már­ványból ban. De ha közelebb megyünk és megkopogtatjuk, látjuk, hogy fa. Kérem, ez a ba­rokk: a hatás érdekében mást mutat, mint ami...” Bán Imre a szó legszorosabb értelmében irodalomtudós. Élő jelképe, képviselője a debreceni irodalomtörténész iskolának, amelyben a már eltávozott Barta János és Julow Viktor valamint Kovács Kálmán után Bán pro­fesszor jelenti a debreceni uni­verzitás igazi szellemét. Csodálatos emlékező tehet­séggel, igazi ars memiriae-vt\ ál­dotta meg sorsának jócsillaga. Imponált, ahogyan nyugdíjas­ként sem ismerte a tétlenség órá­it. Szigorú munkafegyelemmel, töretlen lendülettel dolgozott to­vább. A tudós tanárt máig az ön­zetlen adakozó kedv élteti, ta­nár- és kutatónemzedékek épí­tettek és építenek munkájára. Az egyetemi katedrán őt a fájdalma­san korán eltávozott Julow Vik­tor követte tanszékvezető pro­fesszorijogutódként. Most pedig az egri származású Bitskey Ist­ván vette át és folytatja nagy elő­deinek örökségét. A Dante-tanulmányok szer­zőjét, dr. Bán Imre professzor urat Julow Viktor szavaival kö­szöntjük: „Mélyről fakadó óhaj­tásunk, hogy munkáját folytassa erőben, jó egészségben az igazi pátriárka korig.” Cs. Varga István Évadkezdés Pesten Félelem Régóta népszerű Szilágyi Já­nos: Halló itt vagyok! című késő estébe nyúló programja. Ez ért­hető, hiszen a kedvelt riporter azt ígéri — egyébként tartja.is szavat, legalábbis az esetek zö­mében —, hogy türelmesen meg­hallgat mindekit, azaz bárki ki- panaszkodhatja magát. Termé­szetesen reagál is a jelzésekre, de az érintettek számára kizárólag az a fontos, hogy kibeszélhessék magukat, Ez az ősi igény mozgalmas napjainkra hatványozódott. Már csak azért is, mert nem roha­nunk, hanem vágtázunk, s jóné- hányan képtelenek eligazodni a C olitikai történések dzsungelé- en. Valamiféle lelki mentőövre vágynak, s olykor kétségbeeset­ten kísérlik meg azt a kapcsolat- felvételt, amelyet máshonnan hi­ába remélnek. Ebben a periódusban a tudat mélyéről felbukkannak a hajdani riadalmak is. A legutóbb — ok­tóber 30-án, hétfőn — az egyik asszony az antiszemitizmus fel­éledésére jajdult fel, jelezve, hogy .attól tart: ismét szárba szökken majd a gyűlölködés, tornyosulnak az antihumánus in­dulatok. Aggályait kollegánk is megértette, ám megnyugtathat­ta, hogy ennek a veszedelmes őrületnek megálljt parancsol a jelen csendes forradalma, az a hosszú távon mindenképpen ígéretes megtisztulási folyamat, az a szabadabbá váló légkör, amelynek nemcsak szemlélői, hanem formálói, teremtői is va­gyunk. A hölgy megkapta a sóvárgott katarzist. Nem kis dolog ez, mert mostanság — vaskos hiba — nem érünk rá egymással foglalkozni. Intés is ez a példa. Higgadt­ságra, mértéktartásra, az egyete­mes emberi értékek megbecsülé­sére, az örök etikai regulák be­tartására. Mindenütt... Tiltakozás Indokoltan nagy felháboro­dást keltett az a kormányintézke­dés, amely befagyasztotta a valu- takereteket, amely a jövőre szó­lóan minimalizálta a lehetősége­ket. Sokak számára derült égből villámcsapásként hatott ez a de­mokratikusnak aligha minősít­hető, ez az egyértelműen hibáz­tatható rendelkezés. Nem csoda, hogy az állampol­gárok felhördültek. Tiltakozásuk joggal kapott fórumot. Nem is egy műsorban. Mindnyájan az igazabb at­moszférát hirdetjük, a hivatalos szervek deklarálják is azt. Emel­tebb fejjel járunk, s ugyanakkor rá kell döbbennünk, hogy a ko­rábbi diktatórikus módszereket valamiféle adminisztratív ura­lom váltja fel, amely mögött érzé­kelhető—s ez különösképp bosz- szantó — a kapkodás, a milliók érdekeinek lekicsinylése. Persze, hogy valamennyien kérdeztük: minek a világútlevél, ha üres a énztárca. Miféle nyitás az, ha ét kaput feltárunk, hogy utána a harmadikat drasztikusan zárjuk le. Felnőtté érett ez az ország. Az elmúlt másfél esztendő alatt többször igazolta méltóságát. Az ilyesmi nemcsak főhajtást kíván, hanem azt is, hogy a bennünket szolgáló miniszterek értünk munkálkodjanak, minket szol­gáljanak, — mellesleg a latin származású szó félreérthetetlenül erre utal — jövőnkért szorgos­kodjanak. Nem épp örvendetes az, hogy a népharag érbreszti rá az illetékeseket arra, hogy ismét — ki tudja hányadszor — téved­tek. Egy tény, ha nem is felemelő: azt a vészharangot megkondítot- tuk. Ugye nem feleslegesen? Rejtőzködés nélkül Hála Istennek, véget ért a san­da-banda bújócska, lassan lehul­lanak az akkurátusán eszkábált álarcok, s nem lesz többé sumá­kolás. Erre mindazok rájönnek, akik fürkészik a holnapokat, s napja­ink fanyar murájában már sejtik a majdnai bor varázslatos ízét és zamatát. Akik így vélekednek, csak egyet tehetnek: a nyilvánosság ele állnak, s elszámolnak mind­arról, amiről nem csak illik, ha­nem kell is. A Bokor-könyv ügyében még folyik a HM huzavonája, de hát ez csak talmi időnyerés, mert eb­ben a szervezetben is szembe kell nézni az igazsággal. Nem hűvös, de semmit mondó állásfoglalások révén, hanem jó szándéktól vezérelve és őszintén. Szerencsére ennek jelei már mutatkoznak. A Vasárnapi Új­ság legutóbbi számában a szer­kesztők — a korrektség elvének és gyakorlatának megfelelően — visszatértek a cigány kiskatona laktanyai halálának körülmé­nyeire. Ezúttal az ügyészek érveltek. Hangsúlyozták: nem ragaszkod­tak a törvény merev paragrafusa­ihoz, hanem engedtek a kétség- beesett anya ostromának, s kí­vánságára új eljárásokat indítot­tak. Közben arra is fény derült, hogy azért nem minden arany, ami fénylik, mert az egyik hon­védjogász csúnyán összezördült a „hadakozó” asszonnyal. Más­ként fogalmazva: nem őrizte meg azt a kötelező hidegvért, ami nélkül aligha boldogulhat pályáján. É témában is akadnak go- molyfelhők, akkor is, ha nem oly sűrűek, mint tegnap. Bárcsak valóra válhatna Her- czeg Ferenc szállóigévé kristá­lyosodott mondatának lényege , azaz a vonuló felhők mögött fel­tűnne az örökké kék ég... Pécsi István Színvonalas színházat ígérnek Illyés Gyula szellemében Irodalmi és színjátszó kör Hevesen Elsősorban az erdélyi, kárpátaljai, burgerlandi hagyatékból merítenek Még mindig tart a lázas készü­lődés a budapesti színházakban. A legkorábbi bemutatóval szep­tember 15-én a Pesti Színház rukkolt elő. Gyurkovics Tibor Boldogháza című művének ugyanis tavasszal már megvolt az előbemutatója. A Horvai István rendezte előadásban a mű össze- fogottabb lett, mint korábbi vál­tozata, amelyet a veszprémi Pe­tőfi Színház játszott. A Vígszín­házban Ibsen A nép ellensége cí­mű drámája került színpadra no­vember 3-án Balikó Tamás ren­dezésében, Tordy Géza, Vallai Péter, Halász Judit, Eszenyi Eni­kő főszereplésével. Több új vezetésű színház is van a fővárosban, amely iránt felfokozott az érdeklődés. Ilyen a Csiszár Imre vezette Nemzeti Színház, ahol már folynak a pró­bái Sarkadi Imre Elveszett para­dicsomának. A vendégrendező: Taub János, a főszereplők: Cser­halmi György, Kállai Ferenc, Malek Andrea. A várszínházban elkészült Mrozek Az arckép cí­mű drámája Gábor Miklós ren­dezésében. Kerényi Imre és Huszti Péter sajtótájékoztatón ismertették a Madách Színház és a Madách Kamara idei terveit. Ez utóbbi­ban például csupa magyar be­mutatót tartanak. A nagyszín­házban több helyszínen is játsza­nak majd. Életbe lép a stúdió- színpad, ahol az első bemutató Edward Bond Lear királya lesz. Az első nagyszínházi bemutatót szokatlan helyszínen, a Petőfi Csarnokban tartják november közepén. Weöres Sándor A két­fejű fenevad című költői művét Kerényi Imre rendezi. A Katona József Színház kül­földi elfoglaltságai miatt csak ok­tóber elején kezdte az évadot a Vízkereszt előadásával. Ebben a hónapban nem is tartanak új be­mutatót, hanem felújítják Spiró György nagy sikerű darabját, a Csirkefejet, amelyben Gobbi Hilda régi szerepét Törőcsik Ma­ri veszi át. A József Attila Színház zenés bemutatóval nyitott szeptember­ben. Nógrádi Gábor-Selmeczi György Még ma! című musical­jét Hegyi Árpád Jutocsa állította színpadra. Főszereplők: Galam­bos Erzsi, Rátóti Zoltán, Hegyi Barbara, Józsa Imre. Külön ér­dekesség, hogy a 150-ik előadá­sához közeledő A hölgy fecseg és nyomoz című darabban — egy estére — a szerepek felcserélőd­nek: a színészek átveszik egymás szerepeit. A Józsefvárosi Színház kevés­sé ismert Móricz-művet mutat be, a Búzakalászt Giricz Mátyás rendezésében. Nem sok újdon­ság várható a Thália Színháztól, ahol a nyári körszínházi produk­ciót, a Liolá és a lányokat tartják műsoron. A Thália Stúdióban készül a hatvan éves Bitskey Ti­bor önálló estje Embernek szü­lettem címmel. Paródia-bemutatóval kezdett a Játékszín így játszunk mi cím­mel, neves művészek közremű­ködésével. Átveszik az Ódry Színpadtól a nagy sikerű Teljes napfogyatkozás című produkci­ót. Még egy évig albérletben dol­gozik az Arany János Színház, amelynek szintén új igazgatója van Meczner János személyé­ben. A társulat az idén három be­mutatót tart, különböző korosz­tálynak és különböző helyszíne­ken. Mit várhatunk az idei évadtól? Sok-sok jó színészi alakítást és né­hány kiemelkedő előadást. Ennél többet remélni sem érdemes. É. E. Illyés Gyula nevét vette föl az az irodalmi és színjátszó kör, amely a hevesi Móricz Zsigmond Művelődési Központban ala­kult. Az író hite, szelleme, nyi­tottsága a magyar irodalmunkat az egyetemes Európa egészében képzelte el. Nem kiragadottan, különböző pártok irányzatok, hanem a civilizált európai közös­ség színfoltjaként. A magyar irodalmat a két vi­lágháború közötti időben az ro- komtotta a kontinenshez, hogy a saját sorsa kérdéseire keresve a választ koncentráltan fejlődött, a kisebbségbe vonulás élményeit megfogalmazva, a való élet lehe­tőségeit mutatva, az erkölcsi többletet keresték a szenvedések jogán. Az Illyés Gyula szellemé­ben működő alkotókor és szín­játszó csoport mottójukként Szi­lágyi Domokos gondolatait vá­lasztották: „Aki alkot, visszafelé nem tud lépni, ha már kinőtt minden ru­hát, meztelenül borzong a végte­len partján, míg fölzárkózik mö­gé a világ. ” Az alkotó kör nyitott, vezető­sége: Bercsényi Fuder András, Agócs Géza és Hamos István a közösségbe váiják mindazokat, akik műveikkel vagy a színjátszó körben való szerepléseikkel ten­ni akarnak az egyetemes magyar irodalomért. Szándékaik szerint elsősorban az erdélyi, kárpátal­jai, és a burgerlandi magyar iro­dalom hagyatékából, jelenéből merítenek. Szabó Márta

Next

/
Oldalképek
Tartalom