Heves Megyei Népújság, 1989. november (40. évfolyam, 259-284. szám)

1989-11-15 / 271. szám

NÉPÚJSÁG, 1989. november 15., szerda FIATALOKRÓL. — FIATALOKNAK 5. I Szemléleti szemlélődés A második üveg bor után megnyílik a hallgatag vállalkozó. Mondja, hét évbe került, mire megtanulta: csak magára számít­hat, s hogy minden körülmények között bíznia kell abban: egy jó ötlettel a legmélyebb gödörből is ki lehet mászni. Kétszer vált el, s mindkét alkalommal a semmiből kellett újrakezdenie. Tetemes gyerektartást fizet, a kétszer ösz- szegürizett lakás a feleségeké maradt. Most építkezik. A har­madik ház majdnem kész, az au­tó nyugati márka. Tudja: mende­mondák keringenek arról a vá­rosban, hogyan csalta-lopta ösz- sze a pénzt, arról, milyen ügye­sen halászott a zavarosban. Ezt beszélik, de azt kevesen tudják: az elmúlt években három szakmát tanult meg, és kétszer került a kórházba gyomorfekély- lyel. Éjjelente szakirodalmat for­gat, s ha hajnalban „bepattan” valami új ötlet, az ágya melletti füzetbe firkantja, nehogy reggel­re elfelejtse. Az üzlet köti le min­den gondolatát. Amikor nyugat­európai körútra indult kikapcso­lódni, lépten-nyomon azzal fog­lalkozott: mitől megy ott jobban a bolt. — Beülhetnék egy kényelmes irodába, és keresnék havi 15 ezer forintot. Kockázatmentes dolog lenne, de ez már nem megy — mondja. — Hogy milyen az én szemlé­letem? — kérdezi magától. — Tudom, hogy egyik percről a má­sikra padlóra kerülhetek. A vál­lalkozáshoz ugyanis ez is hozzá­tartozik. Épp ezért vagyok rá­kényszerítve, hogy állandóan va­lami új dolgon töijem a fejem. Ez az egyetlen biztos értékem. Az ingóságaim bármikor köddé vál­hatnak, ezért nem ragaszkodom semmihez sem túlzottan. Szívós­sá váltani, mint egy macska. Nem tudnak kinyírni az irígyeim. Az ötletfüzetem lassan betelik. Ha elkoboznák a vagyonom, egy-két éven belül újra ott tarta­nék, ahol most. A gondolataim ugyanis senki nem lophatja el. És ezen az sem változtat, hogy egy tökéletlenül gazdálkodó társa­dalomban élek. * Ha apróhirdetést adna fel a társkereső rovatban, körülbelül ezt tartalmazná a szöveg: 29 éves, jó megjelenésű, káros szen­vedélyektől mentes értelmiségi férfi keresi ilyen és ilyen nő isme­retségét... De ő nem ad fel hirde­tést, nincs is erre szüksége, hi­szen így is ragadnak rá a nők. Há­zasságra azonban nem gondol. — Nem nősülök — mondja magabiztosan. — A fizetésem a hobbimat is alig fedezi. Imádom a hegyeket. Télen rendszeresen síelek, nyáron nagyokat túrázok. A nő ilyenkor többnyire fölösle­ges kölönc. Túl sokat fecseg, és örökké van valami nyűge. No, persze hazudnék, ha azt monda­nám, hogy nem szeretnék csalá­dot, gyerekeket..., de az is biztos, hogy nem tudnám őket tisztes­séggel eltartani. Ha megnősül­nék, albérletben kezdenénk... Folytassam? Lassan harmincé­ves leszek, és soha nem töpreng­tem azon, hogy máshol próbál­jak szerencsét. Itt születtem, ilyen körülmények közé. Itt aka­rom leélni az életem, a lehetősé­gekhez képest jól. Nincs arra időm, hogy bármit elmulasszak, s épp ezért azt a luxust sem en­gedhetem meg magamnak, hogy ölbe tett kézzel váljak egy sze­rencsésebb korszak eljövetelére. Csak magamért tartozom fele­lősséggel. Lehet, hogy önzés? Egy előnye mégis van: nem kese­rítem meg mások életét. Keserű ráncok barázdálják az 55 éves férfi arcát. Minden sza­vából, gesztusából érződik: amolyan „nekem semmi sem si­kerül” emberrel beszélgetek. — Én megpróbáltam mindent — sóhajt. — Úgy akartam élni, ahogy egy tisztességes emberhez illik. Húszéves se voltam, amikor megnősültem. Míg a házat épí­tettük, állandóan zsíros kenyeret et tünk. Egy életen keresztül ku- porgattunk, gürcöltünk. Jöttek a gyerekek, és mi ugyanúgy hajtot­tunk tovább, most már értük. Egyszer voltunk vállalati üdülő­ben a Balatonnál, azt is megbán­tuk. Bántott a lelkiismeret, ami­ért annyi pénzt elköltöttünk. Ez volt az első, s az utolsó üdülé­sünk. A gyerekek felnőttek, ren­des lakodalmat rendeztünk ne­kik, aztán a megspórolt pénzzel elindítottuk őket. Már unokáink is vannak, de alig látjuk őket. Félévente, ha hazajönnek, akkor is rohannak. Az asszony beteg egy ideje. A múltkor fölvetettem neki, mi lenne, ha befizetnénk egy útra. Kár volt, mind a ketten zavarba jöttünk. Nem is beszél­tünk róla többet. Vasárnap dél­utánonként, ha kiülök a veran­dára, egyre többet gondolkozom azon: hol rontottuk el, mit csinál­tunk rosszul? Úgy öregedtünk meg, hogy alig éltünk. Nem vol­tunk soha külföldön, s hiába dol­goztunk, gazdagabbak se let­tünk. Éveken át robotoltunk, s magunkra, egymásra alig jutott időnk. Néha elszégyellem ma­gam, mert a feleségemnek a kari­kagyűrűn kívül nincs más éksze­re. De ha most vennék neki ilyes­mit, bolondnak nézne. Lejegyezte; Barta Katalin Európai módon élni, európai módon gondolkodni — ezt sze­retnénk, de egyelőre csak beszé­lünk róla. Mindez akkor jutott megint eszembe, amikor nemré­giben a Tátrában töltöttünk né­hány napot. Nem vásárolni men­tünk, nem üzletelni, „csak” gyö­nyörködni a tájban, kirándulni, túrázgatni. Egyszóval ki akar­tunk kapcsolódni, jól akartuk magunkat érezni. Nem is lett vol­na baj addig, amíg nem kellett se­gítséget kérnünk egyszerű dol­gok miatt „szomszédainktól.” Hiába volt pénzünk, hiába igye­keztünk udvariasan felvilágosí­tást kérni erről-arról, lépten- nyomon elutasító, megvető gesz­tusokba ütköztünk. így volt ez akkor is, amikor tíz deka salátát kértünk reggelire az eladótól, de ezt tapasztaltuk akkor is, amikor szállást kerestünk. „Lerítt” ró­lunk, hogy magyarok vagyunk, s „lerítt” a vendéglátóinkról, hogy haragszanak ránk ezért. Félre­érthetetlen megjegyzéseket tet­tek ránk a sétálgató szlovák pol­gárok is. Bárhogy is van, rosszul­esett. Azon töprengtem, miért van az, hogy „ennyire nem szeretnek bennünket.” S azon, mi az oka annak, hogy gyakran mi sem vi­selkedünk másként, ha lengyel, csehszlovák, vagy éppen NDK- beli vendégek tartózkodnak ná­lunk. Nyomorúságos dolog, hogy épp azok között az embe­rek között keletkezett ilyen fe­szültség, akik hosszú éveken ke­resztül mást sem hallottak, hogy mi barátok, sőt testvérek va­gyunk. A jelek szerint nem va­gyunk azok, legalábbis egyálta­lán nem úgy viselkedünk. Nem, mert jó ideig arra kény­szerültünk, hogy a másik orszá­got azért keressük fel, hogy olcsó lepedőt, cipőt stb. vásároljunk. S a baráti országokból is sokan azért érkeznek hozzánk egyelő­re, hogy „üzletet csináljanak.” A hiány az oka mindennek. Az a fajta hiány, amelyet a rosszul mű­ködő gazdaságok, az összehan­golatlan piac, a kizárólagos ideo­lógiából táplálkozó együttműkö­dés okozott. Tragédia ez, hiszen európai módon élni és gondol­kodni akaró embereket távolított el egymástól Európában. S hogy ez a folyamat valahol hibádzik és természetellenes, er­re is van konkrét példa. A határ­tól néhány kilométerre jártunk már. A benzinjegyünk elfogyott, s félő volt, hogy kifogy a tank. Az egyik szlovák benzinkútnál meg­álltunk, és koronáért próbáltunk kérni egy kis üzemanyagot. A benzinkutas szomorúan és tehe­tetlenül tárta szét a karját. „Nem merek adni. Még nagyon új ez a rendelkezés, és szigorú az ellen­őrzés. Félek, hogy megbüntet­nek” — mondta. Es mi megértet­tük az érthetetlent. Azért, mert ez a ránk nézve diszkriminatív intézkedés nem a benzinkutastól származott, ó ugyanis boldogan segített volna rajtunk, de nem mert. ő személy szerint nem ha­ragudott ránk, és akkor ott a kút- nál nem tudtuk megállapítani, melyikünk van nehezebb hely­zetben. Mi, akik nem tudtuk, ho­gyan érünk haza, vagy ő, akit ar­ra kényszerítettek egy rendelet­tel, hogy ne segítsen a bajba ju­tottakon. Mindenesetre a Tátra csodá­latos volt. Elmegyünk oda más­kor is. (barta) változat A franciák idén nyáron ünnepelték nagynak méltán nevezett forradalmuk bicentenáriumát; könnyű nekik, náluk jó ideje nem változik a sorsfordító történelmi események megítélése. Itthon ki­csit más a helyzet, dúlavita, ünnep, munkaszüneti nap vagy sem, egyáltalán, felszabadítás vagy megszállás, persze nem mindegy, hogy honnan nézzük, milyen szempontbóL Például az 1848-49- es szabadságharc kétszáz éves évfordulója, attól függően, ki erő­sít bele, lehet egész éven át tartó, nagyszabású rendezvénysorozat, de egyszerű hétköznap is. A főszereplő legyen — mondjuk — X, aki fiatalkorú, az időpont pedig 2048. március 15., reggel 7 óra. Míg a szülei el nem indulnak munkába, X nem akart felkelni, tekintettel arra, hogy egy ideje rendszeresek voltak a reggeli szó­váltások (azért reggel, mert este már mindenki fáradt volt hozzá). Egy kétszobás lakásban, ahol öten élnek együtt, anyja, apja, nagyszülei, amúgy is elkerülhetetlen a súrlódás, de ezek az újak más természetűek voltak, politikaiak. Olyan dolgokról vitatkoz­tak, amitő nem értett, úgyhogy inkább nem is figyelt oda, viszont a kiabálás, az állandó feszültség idegesítette. Tehát X feküdt tovább az ágyban. Kinn valószínűleg minden épületet zászlók díszítenek, s ha nem lenne ma tanítás, meg ün­nepség se lenne, amit általában nagyon unt, szóval, akkor őis ki­tenne egyet az ablakba, vöröset vagy trikolórt, ezt nem tudta el­dönteni. A történelem nem volt az erőssége, persze azért ismerte Kossuth, Petőfi nevét, de hogy ők ki ellen harcoltak, saze harcról való megemlékezés milyen színű lobogót igényel, hiába, nemem­lékezett. Egyébkénhis, mindegy, zászlókitűzésről szó sem lehet, mert vár az iskola. Az órák után X-nek osztálytársaival együtt le kell majd vonulnia az udvarra, ott sorba állni, elénekelni a Him­nuszt és még néhány dalt, ezeket X kedveltefeszes, pattogó ritmu­suk miatt. Amit már nem kedvelt, az ezután következik, az igaz­gató beszéde, amely évek óta szinte egyforma, és X ugyanúgy nem értette, mint az otthoni vitákat. Kezdve onnan, hogy "...mindnyájan ismerjük és átérezzük a mai nap je­lentőségét." X, bár szerette volna, mégsem érezte át, sőt —ezt szé- gyellte — azt sem igazán tudta, hogy kéne átérezni, és főleg miért. Az igazgató—ebben Xegészen biztos volt — úgynevezett "tör­ténelmi visszatekintéssel"fogja folytatni Vagyis, hogy senki sem feledkezhet meg arról, hogy nem mindig ünnepelhette e jeles ese­ményt ilyen boldogan és szabadon a magyar nép, s hogy az akkori eszmék, szabadság, demokrácia, mára valósággá váltak. A di­rektor azt is elmondja majd, hogy két válságot vészelt át a rend­szer, először 92 éve, mikor "letűnt korokról ábrándozó reakciós körök szították az ellenforradalom parazsát, megtévesztve a tisz­tességes hazafiak tömegeit. "Á rulók vezetésé vei akarták megdön - teni a néphatalmat, de a barátok segítségével sikerült legyőzni őket, szerencsére. (X, eddig jutva gondolataiban, elkezdett erősen töprengeni, mi a fene lehet az a reakció. A kcióról már hallott, pél­dául egy burgonyavásárlási akcióról, mikor olcsóbban adták a krumplit. A reakciósok bizonyára drágábban adnák, jött rá a megoldásra kis idő múlva.) A tavalyi beszédnek a második vál­ságról szóló részéből X csupán címszavakra emlékezett: pártérte- kezlet, reform, független, alternatív, reprivatizálás. Na meg hogy újra győztek az igaz eszmék, így minden ember munkával adóz­hat a 48-as hősök emlékének, múltévbena 199., mosta200. év­fordulón. Reform, meg alternatív? X úgy döntött, mégis inkább felkel, mielőtt túlságosan belebonyolódna a dologba. Kénes Marcell Tíz a csúcson No vem béri slágerlistáink Pódiumon a Neoton família Itt a hamisíthatatlan ősz, mi is hamarosan elérkezünk sikerlis­tánk születésnapjához, hiszen még egy hónap, s a Népújság és a Heves megyei lemezbemutatók közös munkájából létrejött slá­gerlista kereken egyéves lesz. Ebben a hónapban is szerepel­nek újdonságok a legjobbak kö­zött: egy nagy európai siker a harmadik helyen egy új táncról, melynek neve Lambada, az elő­adója pedig egy héttagú együt­tes, a Kaoma. Listánk kilencedik helyére „ugrott” egy régi olasz sláger Acid-remix változata, a Marina. Új csapat új sikerrel a ti­zedik helyen: Technotronic + Felly — Pump up the jam. Mind- w amellett továbbra is népszerű a Jive Bunny t Mastermix rock and roll-összeállítása. A magyar listán nincs különö­sebb változás, csupán az érdemel említést, hogy egy régi Hungá- ría-szám, az „örökzöld” Fenyő egykori rock and roll-ja ismét az elsők között kapott helyet. Ha minden igaz, ez a lista be­kerül a diszkósok országos lapjá­ba, a Disco-lnfóba, mint az egyetlen megyei napilapban megjelenő összeállítás. Ezek után lássuk hát a novemberi sike­reket (zárójelben a múlt havi he­lyezések): Külföldi sikerek: 1. (1.) SWING THE MOOD 2. (10.) LONDON NIGHTS 3. (-.) LAMBADA DANCE 4. (7.) BOOM BOOM DOLLAR 5. (4.) FUNKY COLD MEDINA 6. (2.) HEART TO HEART 7. (3.) SEALED WITH A KISS 8. (-.) MARINA (ACID-REMIX) 9. (5.) AMERICANOS 10. (-.) PUMP UP THE JAM Jive Bunny t Mastermix London Boys Kaoma King Kong D. Jungle Girl Tone Loc Sweet Connection Jason Donovan Rocco Granata Holly Johnson Technotronic + Felly Hazai sikerek: 1. (1.) ÁLMODJ, KIRÁLYLÁNY 2. (2.) AZOK A BOLDOG, SZÉP NAPOK 3. (3.) INDULJON A BANZÁJ 4. (5.) TWIST 5. (4.) ÁBRÁNDOS, SZÉP NAPOK 6. (8.) ANNA R-GO 7. (9.) HAZUDTUNK EGYMÁSNAK 8. (lO.)SZEXY LADY 9. (-.) CSAVARD FEL A SZŐNYEGET 10. (6.) HA VOLNA MÉG IDŐM Homonyik Sándor Beatrice Bonanza Banzai Csepregi Éva Dolly Roll Proletars Bikini Marcellina PJT Hungária Bikini Sallai Ferenc lemezbemutató ét V Országos hálózatban műküdö „Tér és Forma” Kisszövetkezet — 1990-től Rt — kimagasló képességű vezető és irányító szakembereket keres vidéki irodáiba az alábbi területekre irodavezetői és munkatársi beosztásba: — Építéstervezés — Nagykereskedelem, külkereskedelem — Építőipari vőfállalkozás, kivitelezés — Szállítmányozás, fuvarszervezés — Ingatlanközvetítés, kapacitásközvetítés, — Számítástechnika vállalkozás szervezés — Reklám Teljesítményarányos, felső határ nélküli jövedelmet biztosítunk. A pályázatokat írásban kérjük benyújtani budapesti központunkhoz, 1141 Budapest, XIV. Miskolci u. 37. a megjelenéstől számított 15 napon belül. % J

Next

/
Oldalképek
Tartalom