Heves Megyei Népújság, 1989. augusztus (40. évfolyam, 179-205. szám)

1989-08-07 / 184. szám

NÉPÚJSÁG, 1989. augusztus 7, hétfő I 6. Gondatlanság okozta a stadion- katasztrófát Az újoncok bemutatkoznak Először a megyeiben az erdőtelkiek Az erdőtelkiek a megyeiben is szeretnének helytállni A brit kormány jelentése a rendőrséget és a Hillsborough stadion rendezőgárdáját tette fe­lelőssé az április 15-i tömegsze­rencsétlenségért. Emlékezetes, hogy ezen a napon, a Liverpool — Nottingham Forest angol lab- danígó-kupaelődöntőn 95 szur­koló vesztette életét az állóhelyi tolongásban. A katasztrófát szervezési hiá­nyosságok és a futballrajongók vadsága okozta. A Sheffield! aré­na állóhelyi részére ugyanis ak­kora tömeget engedtek be gon­A hajrához érkeztek a szerve­zők Balatonfenyvesen, a 3. ket­tesfogat-hajtó világbajnokság helyszínén. A legújabb tájékoz­tatás szerint 17 orsztig 64 fogatát xárjdk a viadalra, a magyar szí­neket tíz versenyző képviseli. A program némileg változott, 23- án a bemutatással és az állator­vosi vizsgálatokkal kezdődik a műsor, a díjhajtást augusztus 24 — 25-én, a maratonhajtást 26-án rendezik, majd 27-én, a záróna­pon az akadály hajtásra kerül sor. A magyar válogatott Váczi Ernő szövetségi kapitány irányí­tásával az üllői edzőtáborban ké­A labdarúgó Játékvezető Bi­zottság a közeli jövőben testület­té alakul. Ehhez a döntéshez a „feketeruhások” a verőcemarosi edzőtáborban, az ellenőrök pe­dig a Népstadionban tartott ülé­sükön adták szavazataikat. Az alapszabályt rövidesen kidol­gozzák, s ezután már csak a cég­bírósági bejegyzés szükséges a hivatalos elismertetéshez. De va­jon a szervezeti átalakulás magá­val hozza-e a tartalmi megújulást is? — kérdezte az MTI munka­társa Nagy Miklós JB-elnöktől, valamint dr. Neuber Alajostól, aki dr. Kamarás 1st xánnalíapott megbízást az alapszabály meg­tervezésére. — A legfontosabbnak azt tar­tom, hogy a testület majdnem teljesen önállóan gazdálkodhat anyagi eszközeivel — válaszolta először Nagy Miklós. — Szeret­nénk a jövőben különböző vál­lalkozásokba kezdeni, így példá­ul tervbe vettük, hogy olyan üz­letet nyitunk Budapesten, amelyben nemcsak a futballbí- rók, de más sportágak mérkő­zésvezetői is vásárolhatnak fel­szereléseket. Egy színes, de ugyanakkor szakmai tájékozta­tásokat is tartalmazó lapot sze­Alighogy befejeződött me­gyénk legrangosabb versenye, az Agria-sakktorna, a Mátraalján is elindultak a sakkórák. A Gyön­gyös ’89-sakktornának szép ha­gyományai vannak. Az első mes­terversenyt Dobroviczky Ferenc, a megyei szövetség tiszteletbeli elnöke szervezte 1970-ben. Az idei, XII. mesterverseny a 21. sz. Volán, a Gyöngyszöv Afész és a helyi vízművek támogatásával jött létre. A két csoportban 8 or­szágból 51-en vetélkednek a 70 ezer forintos díjalapért. Az „A” csoport első helyezettje 15 ezer forintot kap. A rangos mezőny­ben szerencsés sorsolással és ter­mészetesen jó játékkal nemzet­közi mesteri normát is lehet telje­síteni. A pénzdíjakért folyó csatában a szovjetek mellett a kubai Aren­datlanságból, hogy az amúgy is telített lelátón az újonnan érke­zettek nyomása miatt sok nézőt maga alá tiport a tömeg. Megállapították, hogy a shef­fieldi Hillsborough stadionban bekövetkezett katasztrófához ugyan az ittas szurkolók maga­tartása is hozzájárult, de a sze­rencsétlenséget közvetlenül nem ez váltotta ki. Ennek ellenére az alkohol árusítását a jövőben sem engedélyezik az angol labdarú­gópályákon. szül a vb-re. Kellemetlen közjá­ték, hogy Bálint Mihály egyik lo­va kimúlt, de már pótolták. A szakvezető a végleges csapatot augusztus.20-án jelöli ki. A pályát megfelelő ütemben építik Balatonfenyvesen, s már csak az utolsó simítások marad­tak a vadonatúj, 10 000 nézőt be­fogadó lovasstadionban. A mun­kálatokat — elsősorban az aka­dályokat — hétfőtől a világbaj­nokság rajtjáig folyamatosan el­lenőrzi Marek Zaleski, a Nem­zetközi Lovasszövetség (FEI) technikai köldötte. retnénk indítani, mivel meggyő­ződésünk, hogy az ilyen kiad­vány nyereséges lehet. — Milyen forrásból jutnak alaptőkéhez? — A csapatok nevezési díjá­nak egy részét eddig is megkapta a JB, s a szövetség vezetőivel folytatott tárgyalásaink után úgy érezzük, hogy ezzel az összeggel a jövőben szabadon gazdálkod­hatunk. — Mennyiben jelent előrelé­pést a jogász szemével a szerveze­ti váltás? — Eddig az MLSZ alárendelt bizottsága voltunk, s ezt a vi­szonyt a jövőben a mellérendelt­ség fogja jellemezni — mondta dr. Neuber Alajos. — A testület jogi személyiségével egyértelmű lesz a gazdasági önállóság is, te­hát minden területen bővülnek lehetőségeink. — A JB nemrégiben tartott ve­zetőségválasztó közgyűlést. Ha átalakulnak, újra sort kerítenek erre? — Nem, a testület létrehozá­sának nem ez a célja. A változta­tást már korábban elhatároztuk, és'ezt a JB jelenlegi vezetősége is támogatja — fejezte be Neuber Alajos. cibiának és Káposztás nemzet­közi mesternek lehet esélye. A „B” csoportban a hazai mester- jelölteket tartják favoritnak a do­bogós helyezésekért. Az eddig lebonyolított négy forduló után az élmezőny állása: „A” cso­port: Loginov, Fradkin 3,5 — 3,5, Jurtajev, Óhotnyik, Borsos (mind szovjet), Arencibia, Wa- lek (cseh) 3—3, Fogarasi, Gyur- kovics, Kozma, Menyhárt, Velic- ka (cseh) 2,5 — 2,5 pont. „B” csoport: Gunnarson (svéd), Véreb 3,5 — 3,5, Szécsé- nyi, Szován, Gimpelman 3—3, Balogh P., Bubenkó 2,5 — 2,5 pont. A 9 fordulós verseny ma a ha­todik forduló küzdelmeivel foly­tatódik a szakmunkásképző in­tézet (Kócsag út 36 — 38.) aulá­jában. Kezdési idő: 15 óra. A szándék, hogy felkerülje­nek a megyei labdarúgó-bajnok­ságba, nem újkeletű az erdőtelki focisták részéről, ez idáig azon­ban minden ilyen irányú kísérle­tük zátonyra futott. Mártöbb éve kerülgetik a heves — füzesabonyi összevont körzeti bajnokság első helyét, akár a macska a forró ká­sát, s végre az idén zárult pontva­dászatban siker koronázta törek­véseiket. Egészen az utolsó pilla­natig kiélezett versenyfutás folyt a szintén a bajnoki címre áhítozó tarnaméraiakkal, akik végül is Átányban elszenvedett váratlan vereségükkel búcsúztatták felju­tási reményeiket. A magasabb osztályban is reá­lis esélyük van a helytállásra, hi­szen a csapat fiatal — mindössze 22 év az átlagéletkor —, és több NB m-at, illetve megyeit meg­járt játékossal is rendelkeznek. Várhatóan nagy szükség lesz a hazai gólkirály, Tóth István (31 gól) tudományára, de az is el­képzelhető, hogy őt esetleg lepi­pálja majd a gólszerzésben Apró Pál vagy Pusoma László. A csa­pat biztos „hátországát” a helyi termelőszövetkezet és tanács ad­ta meg, a gárda körüli teendőket pedig Nagy János elnökhelyet­tes, Pusztavari Károly intéző és Lóié Béla szertáros látta el. Amint Kassa Ferenc edző el­mondta, heti háromszori kiadós edzéssel dolgoztatta meg fiait, s bizakodik, hogy nem minden ha­szon nélkül tette. A foglalkozásokat a követke­ző keret látogatta: Bóta Lajos kapus, a hátvédek: Danó Lász­ló, Kassa Ferenc, Tolnai Sándor, Pusoma Dezső, Németh Károly, Báder Csaba, a középpályások: A gyöngyösi MHSZ Kitérő­gyári Vasutas Lövészklub és a GTS Wisla Kraków között im­már több évtizedes sportbarát­ság áll fönn. A lengyel sportolók az idén is eltöltöttek néhány na­pot a mátraalji városban, és elin­dultak a házigazdák által meg­rendezett Gyöngyös-kupán is. Rajtuk kívül fővárosi klubok (KLK, Chinoin, Ikarus) és vidéki egyesületek (Salgótarján, Mis­kolc, Eger, Leninváros) verseny­zői is lőállásba álltak. A kétna­pos viadalon huszonegy ver­senyszámban több mint száz lö­vész mérte össze célzóképessé­gét. A győztesek. Lányok. Serdü­lők. Légpuska 40 lövés: Ivády (Gyöngyös) 359. Ifjúságiak. Légpuska. 40 L : Zsurányi (Ika­rus) 37 Standard-puska. 60 L : Zsurányi 584. Juniorok. Lég­Bognár Tamás, Pusoma László, Horváth Károly, a csatárok; Pu­soma Ernő, Tóth István, Apró Pál, Lakatos László, Bakos Ti­bor, Burai Miklós, Burai Gyula. Új szerzemény Kápolnáról Lakatos László, s hosszan tartó sérülés után Kassa Ferenc is pá­lyára lép. Folyamatban vannak a tárgyalások a Hevesi SE-vel Vi­rág Csaba átigazolásáról. Rögtön az első fordulóban a tavaly harmadik helyezett Gyöngyöshalásszal kezdenek, majd hozzájuk látogat a Nagyré- de. A nyitányon tehát nem szá­míthatnak könnyű percekre, de vigasztalhatja őket a mondás: az acélt tűzben edzik... pisztoly. 40 L: Dobranska (len­Férf'utk Serdülők Légpuska. 40 l.: Németh (Gyöngyös) 380. Légpisztoly. 40 L : Barta (Eger) 364. Standard-puska. 60 L: Sá- rosi (Chinoin) 592. Ifjúságiak. Légpuska. 40 L: Majoros (Eger) 374. Légpisztoly. 401.: Horváth (Salgótarján) 375. Standard­puska 3x20 összetett: Gál (Gyöngyös) 550. Juniorok. Lég­puska. 60 L: Nagy (Gyöngyös) 577. Standard puska. 601. /Bujá­id (Gyöngyös) 587. Standard­puska. 3X20 összetett: Nagy (Gyöngyös) 563. Felnőttek Légpuska. 60 L: Czopek (len­gyel) 584. Légpisztoly. 60 L: Juszynszki (lengyel) 566 kör. A csapatversenyt a GTS Wisla Kraków csapata nyerte, a gyön­gyösiek előtt. Nem félnek a saját árnyékuktól A Gyöngyös körzeti bajnok­ság idei győztese, a Domoszló, nem először szerepel a megyei­ben. Idestova 12 esztendeje, hogy feljutottak első ízben, de a rá következő évben már újfent a körzeti mezőnyében találhattuk őket. A második alkalommal már óvatosabbak voltak, nem rontottak fejjel a falnak, és bizo­nyára ennek is köszönhető, hogy 1980 — 87 között végiga megye­iben futballoztak. Három a magyar igazság — hallhatjuk gyakorta, de a do- moszlóiakat elsősorban nem a A hét végén Budapesten, az olimpiai csarnokban rendezték meg a cselgáncsozók országos bajnokságát. A nők küzdelmé­ben, a 72 kg-os súlycsoportban ragyogó egri siker született. A Az idei Balaton-átúszó baj­nokság résztvevőinek az időjá­rást illetően nem lehetett okuk panaszra, ám az elmúlt heti hideg napok igencsak lehűtötték a ma­gyar tenger vizét. A tizenhét fo­kos vízben huszonketten vállal­hasonló mondatok tölthetik el bizakodással. Nagy küzdőképes­ségről, kifogástalan harci szel­lemről tettek tanúbizonyságot, hiszen a herédieket jóformán orrhosszal — egyetlen ponttal — előzték meg. Már az őszi szezon­ban elfoglalták a listavezető he­lyet, és végül 22 mérkőzésből 15 győzelemmel, 4 döntetlennel és 3 vereséggel végeztek az egyik legerősebb körzet élén. Jakab Sándor edző természe­tesen azokra alapoz elsősorban, akik korábban rászolgáltak a bi­zalmára. Veres István, Schruffel Gyula, Nagy Béla, Farkas Ottó, Szarvas Péter és Szabó Istxán (egyben házi gólkirály) hívták fel magukra a figyelmet jó játékuk­kal. A régiek közül Varga Istxán sérüléssel bajlódik, és néhányan bevonulás előtt állnak. Gyön­gyösről három focistával, Vágó Józseffel, Jakab Gáborral és Horxáth Lászlóval erősítettek. Ivádi Gábor Nagyrédéről, Szé­kely Szabolcs pedig Gyöngyös­halászról jött. Fehér István sportköri elnök szerint ezzel a gárdával minden­féleképpen az első nyolcban a helyük. Mindent meg is tesznek a sikerért, nem ijednek meg a saját árnyékuktól. A sorsolásuk nem kedvezőt­len, mivel az első fordulóban a Tarnaörs látogat hozzájuk, majd ők utaznak Tarnaleleszre, egy­szóval lesz idejük bemelegedni. A pályán igazolhatják, hogy ter­veik nem túlságosan merészek, és nem szakadtak el a valóságtól. válogatott kerettag Bóta Mónika — az ESE versenyzője, Nagy Jó­zsef tanítványa — a legjobbnak bizonyult, vagyis elnyerte a baj­noki címet. koztak a 14,5 kilométeres táv megtételére. A győzelmet új csúccsal (2:28:36) a BVSC-s Molnár Attila szerezte meg. Az egri Lázár Rita a legjobb női úszóként az ötödik helyen vég­zett. Ideje: 2:50:25. TOTÓ Balatonfenyves hészül Alárendeltség helyett mellérendeltség Önállóak lesznek a játékvezetők Gyöngyös ’89 — nemzetközi sakkverseny Merészen tervezget a domoszlői legénység (buttinger) Lengyel lövészek Gyöngyösön Az Eger SE-nél Ma elnökségi ülés Többszöri időpont-módosítás után ma délután összeül az Eger Sportegyesület elnöksége. A testület várhatóan olyan fontos kérdé­sekben határoz, hogy mi legyen a női röplabdacsapat további sorsa, hogyan működjenek a jövőben a klub kisebb szakosztályai. Az ügy­vezetés kidolgozott egy tervezetet is, amely a pénzügyi nehézségek áthidalását hivatott megoldani. Az ülésről szerdai számunkban részletesen tájékoztatjuk olvasóin­kat. Bóta bajnok Lázár ötödik

Next

/
Oldalképek
Tartalom