Heves Megyei Népújság, 1989. május (40. évfolyam, 101-126. szám)

1989-05-15 / 112. szám

mmw 1989. május 15., hétfő A Nap kél: 5.08 órakor — nyugszik: 20.14 órakor. A Hold kél: 15.01 órakor — nyugszik: 2.46 órakor Szeretettel köszöntjük névnapjukon ZSÓFIA és SZONJA nevű kedves olvasóinkat. A ZSÓFIA nevünk a görög „Sophia”, azaz „bölcsesség” szóból származik, és eredeti alakja a „Sophia” volt. Szókratész e szóból képezte a „filozófia”, azaz a bölcsesség keresésének tudománya nevét. A bolgár főváros az ottani 15. szá­zadbeli templomról kapta a nevét, a híres isztambuli Hagia Sophia-templom ne­ve „magasztos bölcsesség”-et jelent. Német nyelvterületen a május 15-ét „fa­gyos Zsófiának” nevezik. A név nemcsak nálunk a Zsófi, Zsóka formában, ha­nem Szonja alakban az orosz nyelvterületen is rendkívül elterjedt. A Zsófikat névnapjukon „bölcsességfával”, azaz korallvirággal, Kalanchoe blossfeldiná- val lepjük meg. A Szonjákhoz pedig tarka tulipánból kötött csokor illik. esővel, zivatarral. Az északi, északkeleti szél erős, többször vi­haros lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 15 és 20 fok Várható időjárás ma estig: között, a tartósan esős vidékeken Túlnyomóan borult idő várható kevéssel 15 fok alatt valószínű. Csendártalom Olvasom, hogy fél órára elhallgat tízezer kereskedelmi adó az Egyesült Államokban, hogy bebizonyítsa: mekkora szere­pe van életünkben a rádiónak, s milyen nehéz lenne nélküle. Elgondolom, hogy nálunk is megszerveznek efféle sztráj­kot. Csak attól tartok, hogy akkor nagyon hirtelen rájönnénk, hogy még alig történt körülöttünk valami új, csak ezt a sok be­széddel takarják el. Ekkor szenvednénk igazán a csendártalomtól... (gábor)- TRAGIKUS REPÜLŐ- BALESET. Péntek délután az MHSZ—Malév Repülőklub motoros repülőgépe egy Pásztó közelében lévő szántóföldről vitorlázó-repülőgépet akart el­vontatni. Felszállás közben a motoros vontató szárnya egy fá­nak ütközött, a repülőgép lezu­hant, majd kigyulladt. A vitor­lázót időben sikerült lekapcsol­ni a vontatórepülőről. A baleset következtében a vontatőrepülő- gép-vezető: Berkes Miklós és Kunsági István meghalt. A tra­gikus esemény vizsgálata folya­matban van.- REFORMKÖR. Ma dél­után 16 óra 30-tólaz egri reform­kor nyilvános vitát rendez az MSZMP Eger Városi Bizottsá­gának nagytermében. A téma: az MSZMP a párttá válás útján. A vendég: Kovács Jenő, az MSZMP KB pártpolitikai osztá­lyának újonnan megválasztott vezetője. A résztvevők számot vetnek az MSZMP helyzetével, feladataival. Minden érdeklődőt várnak.- ÚJ BUSZJÁRAT. A Kun­ság Volán május 28-tól Kecske­mét és Miskolc között új járat­párt indít. Ez a Kecskemét— Nagykőrös—Cegléd—Jászbe­rény— Jászapáti—Heves—Füzes­abony— Mezőkövesd—Bükkáb- rány—Ernőd—Nyékládháza— Mályi—Miskolc útvonalon köz­lekedik. Kecskemétről reggel 5.45-kor, vissza Miskolcról EGERBEN: Felnőtt betegek ré­szére 18 órától holnap reggel 8 órá­ig. Napközi rendelés hétfőtől pénte­kig 11-től 16.30 óráig. HELYE: az I-es kórház területén, a felvételes belosztály mellett. Bejárat a patak­parti portán. Telefon: 11-000. GYERMEKORVOSI ÜGYE­LET: este 19 órától holnap reggel 7.45 óráig. Nappali ügyelet hétfőtől péntekig 13.30 órától 15.30 óráig HELYE: a kórház gyermekosztá­lyának földszintjén. Telefon: 10- 841 GYÖNGYÖSÖN: 19 órától hol­nap reggel 7 óráig, a Széchenyi út 1. szám alatti rendelőben. Rendelések között napi ügyelet 12-től 14 óráig. Telefon: 11-727. HATVANBAN: a város lakossá­ga részére sürgősségi ügyelet 12 órá­tól 16 óráig, éjszakai ügyelet Hatvan város és az ellátási területhez tarto­zó községek lakossága részére 17 órától holnap reggel 8 óráig. HE­13.45-kor indul. Átszállási lehe­tőséget biztosítanak Mezőkö­vesden Eger irányába, illetve délután vissza.- KOMPOUTI KIS KÖNYVTÁROSOK. Kompol- ton a községi könyvtárban klu­bot szerveztek a könyvbarát gyermekek számára. Az elmúlt héten a Bródy Sándor Megyei Könyvtárba látogattak el a pajtá­sok, ahol megnézték a címerkiál­lítást, az olvasótermet, a helyis­mereti gyűjteményt, illetve láto­gatást tettek a könyvkötőmű­helyben.- BÁLINT GAZDA - FIL­MEN. Ma délután fél 6-tól Eger­ben, a Megyei Művelődési Köz­pontban Bálint gazda, azaz dr. Bálint György „Tavasz, nyár, ősz” című filmjét vetítik le az ér­deklődőknek.- TANFOLYAM HAT­VANBAN. A hatvani TIT-szer- vezet betanító szintű, 275 órás hegesztői tanfolyamot indít. A résztvevők a Damjanich szak­munkásképző intézet kollégiu­mában lévő TIT-irodában je­lentkezhetnek, május 31-ig.-KIÁLLÍTÁS gyön­gyösön. Ma délután 5 órakor kiállítás nyílik a gyöngyösi hely­őrségi klub színháztermében, az itt működő népi díszítőművész kör munkáiból. Beköszöntő sza­vakat mond dr. Varga Marianna művészeti tanácsadó. Május 26- ig, mindennap 10-től 18 óráig látható a tárlat. LYE: Rendelőintézet, Hatvan. Kossuth tér 18. Telefon: 11-040. HEVESEN: éjszakai sürgősségi ügyelet 19 órától holnap reggel óráig az egészségházban. Heve' Vörös Hadsereg üt 32. Telefon: 11 831 FÜZESABONY: központi in vosi ügyelet működik Füzesabom Dormánd, Besenyőtelek, Mezőt a i kány, Szihalom, Mezőszemere es Egerfarmos lakóinak Füzesabom ban, a Rákóczi út 68. szám alatti rendelőben. Este 18 órától másnap reggel 6 óráig. KÖJÁL-KÉSZENLÉT EGER­BEN : szombat reggel 8 órától hétfő reggel 8 óráig és munkaszüneti na­pokon reggel 8 órától másnap reg­gel 8 óráig a 10-133-as telefonszá­mon. Hétköznapokon 16 órától másnap reggel 7 óráig a 12-570-es üzenetrögzítőn lehel bejelentést tenni. OlORVOSI ÜGYELET TEGNAPRÓL MÁRA ____________ S ztárok Crwmes-b&n ÉJ ur _ m jj mm Eduard Ponti, édesanyja, Sophia Loren, Jacques Lang francia kulturális miniszter és Alain Delon (hal- ról-jobbra) május 11-én, a Fesztivál Palota bejáratánál, a 42. cannes-i filmfesztivál megnyitója előtt. A 13 napos seregszemlére 22 filmet neveztek. (Népújság-telefotó - MTI KS) Kincsek az asztalokon Országos ásványbörze Gyermekkorában ki ne cso­dálkozott volna rá a csillogó kö­vekre, de akár a szép kavicsokra is? Sokan felnőtt korukban is megőrzik azt a gyűjtőszenve­délyt, ami a lakást egy kőtárhoz teszi hasonlatossá, s nemegyszer kivívja a házastárs haragját. El­sősorban ezek az emberek gyűl­tek össze vasárnap az egri Me­gyei Művelődési Központban, hogy csereberéljenek, vásárolja­nak, illetve a nagyközönségnek megmutassák féltve őrzött kin­cseiket. Gyöngyösorosziból, Recskről és Rudabányáról — te­hát onnan, ahol bőven „terem” az ásvány — sokan jöttek, de jó páran érkeztek más városokból, még Erdélyből is. Délelőtt 10 órától dr. Takács József az ELTE ásványtani tanszékéről, illetve Sík Péter, a recski ércbánya mun­katársa ingyenes drágakő- és ás­ványmeghatározást tartott. Hat ritka, szép darabot neveztek arra a versenyre, amely során a kö­zönség döntötte el, hogy melyik kapja a legszebb ásvány címet. Mintegy negyven asztalon folyt a cserebere, az adásvétel és a be­mutató. Az árak nagyon szélső­ségesek voltak: a gyermekek már 5 — 10 forintért is kaphattak csillogó köveket, de a ritkább da­rabok már több ezer forintba ke­rültek, bár ilyenkor a legnagyobb értékek nem kerülnek az asztal­ra. Közben a művelődési köz­pont kisgalériájában Miskey Kálmán tudományosan rend­szerezett, ásványokat ábrázoló bélyeggyűjteménye is bemuta­tásra került, s ízelítőt kaphattak a látogatók a Mátra Múzeum ős­lénytani anyagából. Lényegesen többen voltak kí­váncsiak erre a seregszemlére, mint tavaly, de hozzá kell tenni, hogy látványosabb is volt a be­mutató: csillogó kristályoktól a csigákon át a mamutfogig sok ér­dekességet megcsodálhattak az arra járók. Lublin után az országos színházi találkozón Az egri színház vendégjátékai Nem újkeletű a kapcsolat a lublini színház s az egri Gárdonyi Géza Színház között: az elmúlt évad országosan is az egyik leg­nagyobb sikerű produkcióját, a Fehér házasságot Andrzej Ro- zhin, az ottani társulat igazgatója állította a barokk városban szín­re. E fejlődő szövetség jegyében hívták meg az egrieket az elmúlt héten a IV. lublini színházi tavasz rendezvénysorozatára. Itt a len­gyel együttesek mellett kaptak szót, s nem vallottak szégyent. Rózewicz „Fehér házasság” és Arthur Miller „Két hétfő emlé­ke” című előadásait nagy szere­tettel fogadta a közönség. A he­lyi lapok különleges élményként méltatták a bemutatókat. A Sztandar Ludu például Taps a magyaroknak címmel emléke­zett meg az egriek játékáról. A Kurrier Lubelski pedig Eger csil­lagai címmel méltatta az érzel­meket felkavard produkciót, az érdekes színpadképet s a színé­szek teljesítményét. Nem csoda tehát, hogy a ha­gyományosan rangos lengyel színházi élet további kapcsolatok kiépítését szorgalmazza: Gáli László, az egri együttes igazga­tó-főrendezője a jövő évadban rendez Lublinban, ősszel pedig a lengyelek hoznak el egy Erd- mann-darabot. Vasárnap az egri társulat újabb erőpróbát teljesített sike­resen : a Thália Színházban az or­szágos színházi találkozó vendé­geként játszották a Fehér házas­ságot. Megkérdeztük: Honnét ömlött a víz f Meghosszabbították a határidőt Pályázat, diákoknak Megyeszékhelyünk teátruma, a Hevesi Középfokú Oktatási Központ és a Hevesi Szemle pá­lyázatot hirdetett szűkebb pátri­ánk diákjai számára, azt kérve tőlük, hogy Egy estém a Gárdo­nyi Géza Színházban címmel ír­ják meg élményeiket. A tét nem akármilyen, hiszen a legjobb munkák szerzői nem­csak részt vehetnek a június 19- től 25-ig tartó hevesi színházi tá­borban, hanem pénzjutalomban is részesülnek. A beadási határidő május 15-e volt, ezt 31-ig meghosszabbítot­ták. Az érdeklődők a már emlí­tett oktatási központ címére (Heves, Dobó utca 29.) postáz­zák dolgozatukat. Vasárnap reggel az egri Rózsa Károly utcában nagy mennyisé­gű víz tört fel. Ezzel kapcsolat­ban hívtuk fel Szabó Jánost, a Heves Megyei Vízmű Vállalat ügyeletesét, hogy mi is történt ott. — A Rózsa Károly utcában egy 150 milliméteres PVC-ge- rincvezeték repedt meg, onnét tört a felszínre a sok víz. Ügyele­tes szerelőink azonnal a helyszín­re mentek, hogy megjavítsák. Délutánra el is készülnek a mun­kával. — Most vasárnap délelőtt van. Mi lesz, hogyha nem sikerül kija­vítani a hibát? — Az utca lakóinak biztosí­tunk ideiglenes vízvételi lehető­séget az ott álló tűzcsapból. De minden bizonnyal sikerül elvé­gezni a munkát. — Két hónappal ezelőtt a Be­loiannisz úton történt hasonló eset. Készülhetünk-e még ilyen m egh ibásodásra ? — Ezt a helyszíni vizsgálatok döntik el, az eddigiek alapján úgy látszik, hogy a vízaknába be­menő vezeték műszaki hiba mi­att repedt meg, tehát nem az el­használódás következménye volt ez. G. L. A menekültek támogatására Közgyűlés és műsor az erdélyiekért Ma este 6 órai kezdettel a Me­gyei Művelődési Központ szín­háztermében műsoros estet ren­dez az Erdélyi Szövetség megyei szervezete, illetve az MMK. Üzenetek és vallomások hangza­nak el Sütő Andrástól Mese és re­ménység címmel. Az előadók: Jónás Zoltán és Balogh Ágnes. Az Erdélyből menekült családok gyermekeinek kulturális támo­gatására gyűjtenek adományo­kat, a részvétel ingyenes. Az elő­adás előtt a szövetség fontos köz­leményeket hoz nyilvánosságra. Egyébként következő közgyűlé­süket május 22-én, hétfőn, dél­után 17 órakor tartják Egerben, a Somogyi Béla út 3. szám alatt. Azokat is várják, akik nem tagjai a szövetségnek. Egyúttal kérik, hogy azok az áttelepültek, akik még nem léptek be, jelentkezze­nek hivatalosan is az irodában, a Jókai út 2. szám alatt, ahol min­den kedden és csütörtökön, dél­után 17 és 19 óra között fogadó­órákat tartanak. Ugyanis csak számukra utal ki a szövetség se­gélyeket és egyéb támogatáso­kat. Standokon a Hatvani Napló májusi száma A város és környéke havonta megjelenő lapjának új, májusi száma most jelent meg. Foglal­kozik a lap többek között a tér­ség ellátási gondjaival, beszámol a tanács legutóbbi viharos ülésé­ről és a pártfőtitkárhoz intézett petícióról, s részletesen ismerteti a Magyar Demokrata Fórum he­lyi szervezete által létrehívott Grassalkovich Kastély Egyesület kezdeményezését, amely utat keres az értékes épület megmen­téséhez. Az olvasók közelebbről megismerhetik továbbá a recski munkatábort megszenvedett vasutas, Nagy Antalé letét, lelep­lező képet kapnak a hatvani „lengyelpiac” körüli anomáliák­ról, s informálódhatnak a Délszi- get-barátok II. országos találko­zójának előkészületeiről, ame­lyek magukba foglalják „Az egyetemes magyar irodalom je­lene” című konferencia prog­ramját. Egy új művészeti ág Nemzetközi videotábor Szilvásváradon Korunk egyik legújabb, s hoz­zá kell tenni: egyik legnépsze­rűbb eszköze a video. S nemcsak technika, hanem jóval több an­nál, mert sajátos látásmódot, szemléletet követel használójá­tól. Lassan beépül a mindennapi életbe, akinek nincs lejátszóké­szüléke, az a televízión keresztül kaphat képet erről a sajátos lá­táskultúráról. Ezért aztán külön­legesen fontos, hogy magas szin­ten valósuljanak meg az alkotá­sok. Ehhez járul hozzá a Megyei Művelődési Központ, amikor a Magyar Amatőrfilm- és Videó- szövetséggel közösen nemzetkö­zi videoművészeti alkotótábort rendez június 17-től 25-ig Szil­vásváradon, a barokk kastély­ban. Itt technikai és művészeti irányítással, VHS-rendszerű be­rendezések segítségével a részt­vevőknek lehetősége nyílik film­terveik megvalósítására, illetve kisebb alkotócsoportokban kö­zösforgatásra. A jelentkezéseket máig várják a Megyei Művelődé­si Központba. NÉPÚJSÁG — A Magyar Szocialista Munkáspárt Heves Megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: KAPOSI LEVENTE. — Főszerkesztő-helyettes: KOÓS JÓZSEF. Kiadja: a Heves Megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: GAZSÓ LÁSZLÓ igazgató. — Szerkesztőség: Eger, Beloiannisz út 3. sz. 3301 (Pf. 23.) Telefon: 13-644. Telex: 063-350. Kiadóhivatal: Eger, Beloiannisz út 3. sz. 3301 (Pf. 23.) Telefon: 13-644. Telex:063-349. Vi­déki szerkesztőségeink: Gyöngyös, Rózsa út 1. sz. 3200. Telefon: 37-11-697. Hatvan, Kossuth tér 8. sz. 3000. Telefon: 38-11-051. Teijeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkéz­besítőknél, a posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR), Budapest XIII. Lehel út 10/a. 1900 — közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96-162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési dija egy hónapra 105, negyedévre 315, fél évre 630, egy évre 1260 forint. Index: 20-062. Egri Nyomda Eger, Vincellériskola út 3. sz. Felelős vezető: KOPKA LÁSZLÓ — HU ISSN 0133-0705.

Next

/
Oldalképek
Tartalom