Heves Megyei Népújság, 1989. április (40. évfolyam, 77-100. szám)

1989-04-02 / 78. szám

2 ELISMERÉSEK A MUNKÁBAN ÉLENJÁRÓKNAK NÉPÚJSÁG, 1989. április 2., vasárnap A kitüntetettek egy csoportja az MSZMP megyei bizottságán (Folytatás az 1. oldalról) tály főelőadójának, Bernáth Já­nosnak, Nagyfüged Községi Ta­nács elnökének, Czakó Ferenc- nének, Kömlő Községi Tanács vb-titkárának, dr. Czinege Ist- vánnénak, Heves Megye Taná­csa V. B. Mezőgazdasági és Élel­mezésügyi Osztály főelőadójá­nak, Farkas Imrénének, Felső- tárkány Községi Tanács V. B. igazgatási előadójának, Fehér Jánosnak, Pély Községi Tanács vb-titkárának, Ferenc László elvtársnak, Tamalelesz Községi Közös Tanács V. B. GAMESZ- vezetőjének, Gáspár Imréné­nek, Párád Nagyközségi Közös Tanács V. B. gazdálkodási elő­adójának, Goda Alajosnénak, Vámosgyörk Községi Tanács V. B. pénzügyi előadójának, Görbe Józsefnének, Mátraderecske Községi Tanács V. B. hivatalse­gédjének, Hegyi Zoltánnénak, a Heves Megyei Illetékhivatal fő­előadójának, Hovanecz Máriá­nak, Atkár Községi Tanács V. B. gazdálkodási előadójának, Ján- vári Tamásnak, Heves Megye Tanácsa Költségvetési Elszámo­ló Hivatal üzemeltető mérnöké­nek, Juhász Ferencnének, Nagy­füged Községi Tanács V. B. adó­ügyi előadójának, Katrics Ár- pádnénak, Heves Megye Taná­csa Költségvetési Elszámoló Hi­vatal belső ellenőrének, Károly Imrénének, Heves Megye Taná­csa V. B. Ellátó Szervezet üdülő­helyi főelőadójának, Kenyér Bé­lának, Gyöngyös Város Tanácsa V. B. Művelődési Osztály cso­portvezetőjének, Kiss Józsefné- nek, Visznek Községi Tanács vb- titkárának, Kovács Györgyné- nek, Tamaméra Községi Közös Tanács vb-titkárának, Kovács Jánosnak, Heves Megye Taná­csa V. B. Ipari Osztály főelőadó­jának, Kovács Józsefnek, Heves Megye Tanácsa V. B. Ellátó Szervezete asztalos szakmunká­sának, Kocsis Sándornénak, Gyöngyös Városi Tanács V. B. GAMÉSZ-adminisztrátorának, LenhardtLászlónak, Heves Me­gye Tanácsa V. B. Közlekedési Osztály csoportvezetőjének, Medve Istvánnak, Hatvan Város Tanácsa V. B. Pénzügyi, Terv- és Munkaügyi Osztály csoportve­zetőjének, Molnár Istvánnak, a Hatvan Városi Tanács V. B. Pénzügyi, Terv- és Munkaügyi Osztály csoportvezetőjének, Molnár Istvánnénak, Hort Köz­ségi Tanács igazgatási előadójá­nak, Mór Józsefnek, aTarnazsa- dányi Községi Tanács vb-titká­rának, Nagy Györgynek, Gyön­gyös Város Tanácsa V. B. Mű­szaki Osztály főelőadójának, Nagy Imrének, Eger Város Ta­nácsa V. B. Igazgatási Osztály fő­előadójának, Nagy Jánosáénak, Lőrinci Nagyközségi Közös Ta­nács V. B. szervezési előadójá­nak, Nagy Kálmánnénak, a He­ves megyei Tanács V. B. ellátó szervezet vezetőhelyettesének, Nagy Károlynak, Hatvani Föld­hivatal földmérési főelőadójá­nak, Ott Lászlónak, Heves Me­gye Tanácsa V. B. Építési és Víz­ügyi Osztály osztályvezető-he­lyettesének, megyei főépítész­nek, Papp Jánosnénak, Hatvan Város Tanácsa V. B. GAMESZ- gondnokának, Pádár Bélának, Hatvan Város Tanácsa V. B. Ifjú­sági és Sportosztály osztályveze­tőjének, Páldi Jánosnénak, Kis­köre Nagyközségi Tanács V. B. igazgatási előadójának, Pálfi Jó­zsef nének, Gyöngyös Város Ta­nácsa V. B. Egészségügyi Osz­tály adminisztrátorának, Pethő Istvánnak, Nagyréde Községi Tanács V. B. GAMESZ-kazán- fűtőjének, Prokai Mihálynénak, Heves Megye Tanácsa Költség- vetési Elszámoló Hivatal főelőa­dójának, Salamon Józsefnének, Mátraderecske Községi Tanács V. B. gazdálkodási előadójának, Sass Bélának, a Heves Megyei Földhivatal földmérési főelőa­dójának, Sipos Lászlónénak, Rózsaszentmárton Községi Ta­nács V. B. gazdálkodási előadó­jának, Szabó Jánosnénak, Tar- nalelesz Községi Közös Tanács V. B. igazgatási előadójának, Szecskó Miklósnénak, Bátor Községi Közös Tanács V. B. igazgatási csoportvezetőjének, Szigili Józsefnének, Erdőtelek Községi Tanács V. B. szakigaz­gatási szerv vezetőhelyettesé­nek, Tamon Károlynédvtársnő- nek, Bélapátfalva Nagyközségi Közös Tanács V. B. adminisztrá torának, Tóth Lászlónénak, Pá­rád Nagyközségi Közös Tanács V. B. pénzügyi előadójának, Vankóné Nádudvari Juditnak, Gyöngyösoroszi Községi Tanács V. B. pénzügyi előadójának, Var­ga Ferencnek, Egerbakta Köz­ségi Tanács vb-titkárának, Varró Gyulánénak, Recsk Nagyköz­ségi Tanács vb-titkárának Vár- konyi Ferencnek, Heves Megye Tanácsa V. B. Ifjúsági és Sport­osztály főelőadójának, Zeilka Istvánnénak, Hatvan Városi Ta­nácsa V. B. Igazgatási Osztály fő­előadójának. Heves Megye Tanácsának el­nöke hazánk felszabadulásának 44. évfordulója alkalmából ered­ményes munkájuk elismerése­ként „Megyei Tanácsos”-i címet adományozott: Bence Évának, Heves Megye Tanácsa V. B. Ipari Osztály főmunkatársának, „Vá­rosi Főtanácsos”-i címet adomá­nyozott: Pető Miklósnak, Eger Város Tanácsa V. B. osztályveze­tőjének, „Városi Tanácsos”-i cí­met adományozott: Misik Sán­dornénak, Eger Város Tanácsa V. B. csoportvezetőjének, Czeg- lédi Józsefnek, Gyöngyös Város Tanácsa V. B. főmunkatársának, „Községi Tanácsos”-i címet ado­mányozott: Völgyesi Ferencné­nek, Makiár Községi Közös Ta­nács V. B. előadójának. Heves Megye Tanácsának el­nöke hazánk felszabadulásának 44. évfordulója alkalmából az „Ipar Kiváló Mestere” kitüntető oklevelet adományozott: Cseh János lakatosmesternek, Farkas Ervinné nőiszabó-mesternek, Gál Gábor gépjárműjavító- és -szerelő mesternek, Keller Zsolt központifűtés- és csőhálózat­szerelő mesternek, Körtvélyessy Pál fogtechnikusmesternek, Lóczi Béla kőművesmesternek, Lehóczki Ferenc kőművesmes­ternek, Matus Miklós víz-, köz­pontifűtés- és gázvezeték-szere­lő mesternek, Mészáros József kőművesmesternek, Schmutczer István kőműves, építőipari javí- tómestemek, ifj. Telekes Flórián szerszámkészítő mesternek, Zsarnóczki László vízvezeték­szerelő mesternek. A mezőgazdasági és élelmezés- ügyi miniszter eddig végzett eredményes munkájának elis­meréseként Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetésben részesí­tette: Székely Jánost, a füzesabo­nyi Petőfi Termelőszövetkezet erőgépvezetőjét, Ombódi Ti- bornét, a gyöngyöspatai Mátrai Egyesült Termelőszövetkezet nyugdíjas pénztárosát, Bagi Endrét, a gyöngyöspatai Mátrai Egyesült Termelőszövetkezet nyugdíjas főkönyvelő-helyette­sét, Tóth Tibornét, a hatvani Le­nin Tsz baromfigondozóját, Má­té Jánost, a hatvani Lenin Tsz üzemvezetőjét, Salamon Róber­tét, a detki Magyar — Bolgár Ba­rátság Termelőszövetkezet sző­lészeti üzemmérnökét, Zelnik Ferencet, a zagyvaszántói Zagy­vavölgye Tsz gépszerelőjét, Szó­ród Zoltánt, az átányi Búzaka­lász Termelőszövetkezet traktor- vezetőjét, Deák Jánosnét, a gyöngyösoroszi Február 24. Tsz szőlőtermesztőjét, Godó Gá­bort, a tiszanánai Petőfi Terme­lőszövetkezet gépszerelőjét, Fi ló Istvánt, a visontai Reménység Termelőszövetkezet kőműves brigádvezetőjét, Lovász Józse­fet, a hevesi Rákóczi Tsz mező- gazdasági kovácsát, Adamecz Istvánt, a hevesi Rákóczi Terme­lőszövetkezet traktorvezetőjét, Kovács Ferencet, az andomaktá- lyai Egervölgye Tsz erőgépveze- tőjét, Kiss Jánost, a gyöngyösi Mátrakincse Tsz gépszerelőjét, Princz Antalt, az egri Egri Csilla­gok Tsz kovácsát, Homonnai Kálmánt, a besenyőtelki Lenin Tsz párttitkárát, Kovács Miklóst, a mezőszemerei Rimamente Tsz gépkocsivezetőjét, Keresztesi Fe­rencet, a tarnamérai Tarnamenti Tsz-ek Sertéshizlaló Közös Vál­lalatának állatgondozóját, So­mogyi Lászlót, a gyöngyöshalá­szi Győzelem Tsz állatgondozó­ját, Schotzer Andrásnét, a Heves Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás (Éger) gazdasági vezetőjét, Bállá Sán- dornét, a Heves Megyei Állat­egészségügyi és Élelmiszer-ellen­őrzési Állomás (Eger) pénzügyi főelőadóját, Gubis Sándort, az ecsédi Egyetértés Tsz erógépve- zetőjét, Hasznos Jánost, az eger- szóláti Ho Si Minh Termelőszö­vetkezet főkönyvelőjét, id. Ko­vács Zoltánt, a szajlai Búzaka- lász Tsz gépszerelőjét, Deáki Ká­rolyt, a poroszlói Magyar — Szovjet Barátság Tsz gépkocsi- vezetőjét, Tresó Istvánnál, a markazi Mátravölgye Tsz nö­vénytermesztőjét, Kis Imrénét, a mátraderecskei Rákóczi Tsz be­tanított munkását, Tímár Ist­vánt, a tarnamérai Lenin Terme­lőszövetkezet lakatosüzemének igazgatóját, Gulyás Máriát, az erdőtelki Szabadság Tsz üzem­gazdászát, Tóth Lászlót, a mező- tárkányi Aranykalász Termelő- szövetkezet növénytermesztőjét, Bíró Alajost, a pélyi Tiszamente Termelőszövetkezet gépkocsive­zetőjét, Dónál Imrét, azegersza- lóki Vörös Csillag Tsz erőgépve­zetőjét, Cseh Jánost, a hevesi Agroplán Vállalat gépszerelőjét, Kecskés Sándort, az istenmezejei Béke Tsz mb. ipari ágazatvezető­jét, Botos Lászlónét, a kerecsen- di Aranykalász Termelőszövet­kezet főkönyvelőjét, Baros Ist­vánt, a kerecsendi Aranykalász Tsz erőgépvezetőjét, Józsa Ist- vánnét, a földhivatal (Eger) fő­előadóját, Boros Bálintot, a bá­tort Bükkvidéke Termelőszövet­kezet esztergályosát, Kiss Imrét, a gyöngyössolymosi Mátra Ter­melőszövetkezet párttitkárát, Stein Lajosnál, a Heves Megyei Szövetkezeti Baromfikeltető Vállalat (Eger) betanított mun­kását, Ács Jánost, a vámosgyörki Barátság Termelőszövetkezet növénytermesztési főágazat-ve- zetőjét, Káló Miklóst, az ostorosi Egyetértés Tsz gépkocsivezető­jét, Németh Istvánt, a komlói Május 1. Termelőszövetkezet gépszerelőjét, Bodnár Mihályt, a Heves Megyei Sütő- és Édesipari Vállalat 13. Számú Füzesabonyi Sütőüzemének dagasztóját, Győri Sándornét, a Heves Me­gyei Sütő- és Édesipari Vállalat 21. Számú Gyöngyösi Kenyér­gyárának gyárigazgatóját, Ta­más Sándort, a Heves Megyei Sütő- és Édesipari Vállalat 1. számú kenyérgyárának (Eger) vízvezeték-szerelőjét, Dobos Jó­zsefet, a sarudi Tiszamenti Tsz juhászát, Dorogházi Józsefnét, a feldebrői Rákóczi Tsz tejházke- zelőjét, Csontos Andrást, a horti Kossuth Tsz növénytermesztési ágazatvezetőjét, Csintalan Bé­lát, a tamaörsi Dózsa Tsz anyag- beszerzőjét, Seres Lászlót, a bo- donyi Mátraalja Tsz állatte­nyésztési ágazatvezetőjét, Vitéz Sándornét, a bélapátfalvi Bükk- alja Tsz csoportvezetőjét, Tari Bálintot, a viszneki Béke Tsz szarvasmarha-gondozóját, Sza­bó Lászlót, a domoszlói Mátra- gyöngye Termelőszövetkezet kőbányájának műszaki vezető­jét, Danyi Lászlót, a pétervásári Gárdonyi Tsz műszaki főágazat- vezetőjét, Micsonai Andrást, a káli Károlyi Mihály Termelőszö­vetkezet fogatos brigádvezető­jét, dr. Szabó Bélát, a Heves Me­gyei Földhivatal (Eger) jogi fő­munkatársát, Balogh Jánost, a zagyvaszántói Zagyvavölgye Tsz készletkezelő magtárosát, Nagy Andrást nyugdíjast, Rutka Ist­vánt, a karácsondi Kossuth Tsz gépszerelőjét, Kómán Imrét, az abasári Rákóczi Tsz kereskedel­mi osztályvezetőjét, Vanó Pétert, a nagyrédei Szőlőskert Tsz hűtő- házvezető-helyettesét, Kollányi Györgyöt, a nagyrédei Szőlős­kert Tsz szőlőágazat-vezetőjét, Majoros Istvánt, a nagyrédei ter­melőszövetkezet traktorosát, Korsós Istvánnét, ugyancsak a nagyrédei tsz kertészeti dolgozó­ját, Zsíros Józsefet, a hatvani Le­nin Tsz gépkocsivezetőjét, Szabó Józsefnét, a Heves Megyei Sütő- és Édesipari Vállalat (Eger) gaz­dasági igazgatóját, Kovács Gyu­lát, a tamaleleszi Egyetértés Tsz elnökét, valamint dr. Pálos Ló­rántot, a pélyi Tiszamente Tsz el­nökét. A Heves Megyei Tanács Kór­ház-Rendelőintézet dolgozói közül Kiváló Munkáért kitünte­tésben részesültek: Baranyi Fe- rencné csoportvezető asszisz­tens, dr. Miksi Gyula adjunktus, Pápai Péterné csoportvezető asz- szisztens, Pók Bélánécsoportve­zető asszisztens, dr. Magyar Klá­ra adjunktus, Jakab Béláné osz­tályvezető ápolónő, Kocsisné Okolicsányi Márta ápolónő és Lukács Endre gépkocsivezető. Miniszteri Dicséretet kapott: Jaksi Zoltánné adminisztrátor, Kohári Lajosné csoportvezető asszisztens-helyettes, dr. Kovách Antal csoportvezető főorvos, dr. Péter László alorvos, Bonivárt Lászlóné s. ápolónő, Vona Já­nos né fürdőkezelő, valamint Kiss Ambrusnéegészségügyi ki­segítő. A Mátra — Nyugatbükki Er­dő- és Fafeldolgozó Gazdaság A Magyar Népköztársaság honvédelmi minisztere Honvé­delmi Érdeméremmel tüntette ki — 10 év után Dávid István, No- vák Antal és Prokaj János MHSZ-dolgozókat. Az MHSZ főtitkára MHSZ Kiváló Munká­ért étem arany fokozatát adomá­nyozta Barna Andrásnak, az MHSZ Heves városi titkárának, Borbély Lajos klubtitkárnak (Gyöngyös, Mátraaljai Szénbá­nyák), Bozsik József klubtitkár­nak (Petőfibánya, gépüzem), Czeglédi Lajos alezredesnek, a megyei vezetőség tagjának, Csárdás Ferencné főtörzsőrmes­ternek, a visontai klub vezetőségi tagjának, elismerő oklevelet és jutalmat kapott Krinszki Bernát, az egri városi rádiósklub titkára, Fülöp Gábor petőfibányai lö­vészvezető és Szűcs István klub­titkár (gyöngyösi Vak Bottyán János Szakközépiskola). Az MHSZ Heves megyei tit­kára kitüntette — MHSZ Kiváló Munkáért érem ezüst fokozatá­val — Bíró Károly és Székely Ist­ván MHSZ-dolgozókat és Bocsi József, az egri városi rádióklub versenyzőjét. A bronz fokozatot vehette át Kocsis József MHSZ- dolgozó, valamint Teleki Béla, a Heves megyei repülő- és ejtőer­nyős klub titkára. A BM Tűzoltóság országos parancsnoka — a belügyminisz­ter megbízásából — a Haza Szol­gálatáért Érdemérem bronz fo­kozatával tüntette ki Tisza Mi­hály tü. zászlóst, Tűzbiztonsági Érem arany fokozatával Csőgör József tü. főtörzsőrmestert, Ro­mán István tü. főhadnagyot és Kovács Gábor önkéntes tűzoltó­századost, a tamaleleszi önkén­tes tűzoltóegyesület parancsno­kát. A Tűzbiztonsági Érem ernst fokozatát kapta Bezzeg József tü. törzszászlós, Molnár Ferenc tü. főtörzsőrmester és Takács Márton, az egri Gárdonyi Géza Színház tűzvédelmi előadója. A Tűzbiztonsági Érem bronz foko­zatát vehette át: Jakab Mihály tü. zászlós, Erdélyi István tü. fő­törzsőrmester, Prokaj B. János tü. főtörzsőrmester, Benei Mik­lós tü. főtörzsőrmester és Futosi László tü. főtörzsőrmester. A belügyminiszter helyettese — a szolgálatban elért kiváló ér­demeiért soron kívül — tűzoltó századossá léptette elő Hutás Ti­bor tü. főhadnagyot, Prokaj Ist­ván tü. főhadnagyot, Kaszás Zoltántü. főtörzsőrmester pedig soron kívül zászlóssá lépett elő. Hazánk felszabadulásának 44. évfordulóján a Haza Szolgá­latáért Érdemérem arany fokoza­dolgozói közül Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetésben része­sült: Bartha Alfrédnéetáőműve- lő, Goldbach Károlyné vezető könyvelő, Hodai Pál kerületve­zető erdész, Tótfalusi Emil, a számviteli osztály vezetőhelyet­tese. A Termelőszövetkezetek Or­szágos Tanácsa Kiváló Termelő­szövetkezeti Munkáért kitünte­tésben részesítette: Pete Jánost, a hatvani Lenin Tsz termelési el­nökhelyettesét, Kovács Jánost, a gyöngyöspatai Mátrai Egyesült Termelőszövetkezet nyugdíjas párttitkárát, Ferencz Miklósnét, a bélapátfalvi Bükkalja Termelő- szövetkezet anyagraktárosát, Kakuk Istvánnét, a kiskörei Vö­rös Hajnal Tsz sertéstelepének állategészségőrét és Viski Ist­vánt, a tiszanánai Petőfi Tsz bri­gádvezetőjét. A kereskedelmi miniszter által adományozott Kiváló Munkáért kitüntetést a következők kapták meg: Zakar Lajos, a Panoráma Szálloda és Vendéglátó Vállalat gazdasági igazgatóhelyettese, Szűcs Istvánné, a Panoráma Szálloda és Vendéglátó Vállalat diákkonyha-vezetője, Szabó Fe­renc, a Panoráma Szálloda és Vendéglátó Vállalat konyhafő­nöke, Hegedűs Márta, a Heves Megyei Iparcikk-kiskereskedel­mi Vállalat boltvezetője, Váczy Jolán Ilona, a Felső-magyaror­szági Vendéglátó Vállalat áru­forgalmi előadója, Szilágyi And­rásáé és Faragó János, mindket­ten a Felső-magyarországi Ven­déglátó Vállalat étteremvezető­helyettesei, valamint Buda Ist­vánné, Eger Városi Tanácsa V. B. Termelésellátási Osztályának főelőadója. tát kapta: Ipacs János r. zászlós és Tóth Sándort, százados. E ki­tüntetés ezüst fokozatával ismer­ték el Nyilas János r. főtörzsőr­mester és Szűcs László r. zászlós munkáját. Bronz fokozat a ki­tüntetése: Kása József r. száza­dosnak. Közbiztonsági Érem arany fo­kozatában részesült: Baranyai Imre r. százados, Farkas Sándor r. százados, Kelemen Ferenc r. főtörzsőrmester, Mozsár István r. főtörzsőrmester, Nagy Jánost. hadnagy, Sályi Jánost, százados, Szabó Béla r. főtörzsőrmester, Újházi Ferenci, százados és Vra- becz Mátyás. Ezüst fokozatot kapott Andriskó Péteri, főtörzs­őrmester, Balázs Lórántr. száza­dos, Berta József r. főhadnagy, Daragó Jánost, főtörzsőrmester, Hajdú László t. hadnagy, Hidy István r. hadnagy, Kakuk György t. főhadnagy, Kerék­gyártó Miklós r. főtörzsőrmes­ter, Kóczián Béla r. törzsőrmes­ter, Magos Ferenc t. főtörzsőr­mester, Nagy Miklós r. törzsőr­mester, Szecskő László r. törzs- őrmester. Bronz fokozatot vehe­tett át Bajzát Ottói, törzsőrmes­ter, Barta András r. hadnagy, Homyik László r. zászlós. Kiváló Munkáért kitüntető jelvényt adtak át Süveges And- rásné II. osztályú szaksegédal- tisztnek. Kiváló Rendőr jelvényt ado­mányoztak Ferencsák János r. főtörzsőrmesternek és Szikura István r. zászlósnak. Kiváló Társadalmi Munkáért kitüntetést kapott: Csuvikovszki Mária, Szabó Bálint ny. r. alezre­des, Ungvári János honvéd alez­redes és Váradi Kálmán mun­kásőr. A belügyminiszter soron kívül rendőr alezredessé léptette elő dr. Kárpáti Csaba r. őrnagyot és Szuromi József r. őrnagyot. Rendőr őrnaggyá Antal István r. századost és Bányai Gábor t. századost. A megyei főkapitányság veze­tője soron kívül rendőr főtör­zsőrmesterré léptette elő Bakos András r. törzsőrmestert. Szolgálati Érdemérmet vehet­tek át különböző szolgálati évek után négyen, dicséretben és juta­lomban részesültek 13-an, a törzsgárdajelvény különböző fo­kozatait hárman kapták meg. A Heves Megyei Polgári Vé­delmi Parancsnokság állomá­nyából a honvédelmi miniszter a Haza Szolgálatáért Érdemérem ezüst fokozatával tüntette ki Tóth-Péli József századost és Bernát László századost. Hon­védelmi Érdemérem — 15 év után — kitüntetést kapta Ferenc József. Az MN személyügyi fő­csoportfőnöke soron kívül alez­redessé léptette elő Kecskeméti László őrnagyot. A Heves Me­gyei Tanács elnöke Macsinka Istvánt és Vincze Bertalant Tár­sadalmi Munkáért kitüntetésben részesítette. Négyen törzsgárda- jelvényt, 27-en pedig dicséretet és jutalmat kaptak. A szövetkezeti mozgalomban kiemelkedő teljesítményt nyújtó dolgozók is kitüntetésben része­sültek. SZÖVOSZ-díjat kapott Bocsi László, a hatvani Áfész el­nöke. A kereskedelmi miniszter által adományozott Kiváló Mun­káért kitüntetést Bódi István, az egri Áfész áruforgalmi vezetője, és Nagy Bertalan, a domoszlói Áfész személyzeti vezetője ve­hette át. A mezőgazdasági és élelmezési miniszter Kiváló Munkáért kitüntetést adomá­nyozott Veres Istvánnak, a füzes­abonyi Áfész sertésfelvásárlójá­nak, valamint Demeter Gábor- nénak, a hevesi Áfész felvásárló­jának. Az ÉVM Kiváló Munká­ért kitüntetést, Fülöp András, a füzesabonyi Áfész sírkő és be­tonüzemének vezetője vehette át. A pénzügyminiszter Kiváló Munkáért kitüntetést adott Pau- lik Gézánénak, az egri Áfész pénzügyi osztályvezetőjének, Kalmár Tibornak, a MÉSZÖV főelőadójának, valamint Benei Miklósnénak, a ludasi Áfész fő­könyvelőjének. Kiváló Szövet­kezeti Munkáért kitüntetésben részesültek: Erdélyi Tiborné, az egri Áfész boltvezetője, Forgó Mártonné, a parádi Áfész biszt­róvezetője, dr. Semegi Gyula, a Gyöngyszöv Áfész elnökhelyet­tese, Bakos Antalné, a kápolnai Áfész boltvezető helyettese, Molnár Jenő, a domoszlói Áfész szikvízüzemének vezetője, Deb- rei Imre, a Gyöngyszöv Áfész rézművese, Kerner Ferencné, a lőrinci Áfész üzletvezetője, Tóth András, a hatvani Áfész üzem­vezetője, Jenei Lászlóné, a hat­vani Áfész csoportvezetője, Ve­res József, a hevesi Áfész ÁBC vezetőhelyettese, Krecskó Zol­tánné, a hatvani takarékszövet­kezet kirendeltségvezetője, Len­gyel Lászlóné, a tarnamérai ta­karékszövetkezet főkönyvelője, Cseh Józsefné, a füzesabonyi ta­karékszövetkezet kirendeltség­vezetője, dr. Ligay Lászlóné, a domoszlói takarékszövetkezet csoportvezetője, Szilvási Mik­lós, az egri Csapajev Lakásszö­vetkezet elnöke, valamint Kele­men Károlyné, a bélapátfalvi ta­karékszövetkezet pénztárosa. A Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnöke a kiemelkedő munkát végző NEB-tagokat, né­pi ellenőröket és NEB-dolgozó- kat részesítette kitüntetésben. Kiváló Társadalmi Munkáért ki­tüntetést kapott: Jenei Artúrné, ny. igazgató, a megyei NEB tag­ja, Kakuk Sándor, a tarnamérai takarékszövetkezet elnöke, a he­vesi városi NEB társadalmi el­nökhelyettese, Kiss Lajosné, az Egri 12-es Számú Általános Is­kola tanára, az egri városi NEB tagja, Petrovai József, a Hitel­bank Gyöngyösi kirendeltség hi­telügyi osztályának vezetőhe­lyettese, dr. Szalóczi György, ny. igazgatási és jogi osztályvezető, a megyei NEB népi ellenőre és dr. Zsíros István, a Heves Megyei Tüzeléstechnikai és Kémény­seprő Vállalat gazdasági igazga­tóhelyettese, a megyei NEB tag­ja. Kiváló Munkáért kitüntetést kapott Zaja Zoltánné, a gyön­gyösi városi NEB előadója. Pénzügyi tevékenységért kap­tak Kiváló Munkáért kitünte­tést; Mikó Béláné, az OTP He­ves Megyei Igazgatóságának osztályvezetője, illetve Holló Sándorné, a központi és Papp Miklósáé, a pétervásári kiren­deltség főelőadói. A Magyar Nemzeti Bank el­nöke Kiváló Munkáért kitünte­tésben részesítette a Heves Me­gyei Igazgatóság alábbi dolgozó­it: Mohácsi Tamás, megyei igaz­gatót, Ivády Lászó, csoportveze­tő főeladót, Jakab Alajosnéelő­adót. A Magyar Szovjet Baráti Tár­saság Órszágos Elnöksége MSZ BT A ranykoszorús Jel vény- nyel jutalmazta: Majoros Jánost, a nagyrédei Szőlőskert Termelő- szövetkezet párttitkárát és Mező Máriát, az MSZMP Eger Város Bizottságának munkatársát. Fegyveres erők tagjainak, tűzoltóknak

Next

/
Oldalképek
Tartalom