Heves Megyei Népújság, 1989. január (40. évfolyam, 1-26. szám)

1989-01-05 / 4. szám

6. SPORT NÉPÚJSÁG, 1989. január 5., csütörtök Puhl Indiába készül ,fogadjunk, hogy nem rúgom Puhl Sándor, megyénk egyetlen élvo­nalbeli játék­vezetője az őszi idényben a legjobban fújta a sípot (Fotó: Szántó György) A labdarúgó NB III. Mátra-csoportjának tavaszi műsora: Apc—Heve 33 33 st nyitányon — Mi minden volt a kará­csonyfa alatt? — Semmi különös, az ilyen­kor szokás apróságokon kívül. — Erőltesd meg az agyad, tényleg semmi? — Bökd már ki, hogy hová akarsz kilyukadni? — No jó, akkor annyit eláru­lok, ez az ajándék, amire én gon­dolok, nem kézzelfogható. Lan- gyosodik? — Mi több, forró. Szóval az „ősz játékvezetője” címre céloz­tál. Hogy ez mindjárt nem jutott az eszembe? Hát persze, ilyen gáláns ajándékot eddig még nem kaptam a Télapótól. — Érzésed szerint még ennél is sikerülhetett volna jobban az idény. Gondolok itt arra, hogy a hat NB I-es mérkőzés közül négyre kaptál négyest, kettőre pe­dig jelest. — Ha a maximumot nézem, lehetett volna valamennyi osz­tályzatom ötös, no de ilyen sze­rintem csak a mesében van. Két­ségkívül, minden bíró arra törek­szik, hogy a lehető legjobbat nyújtsa, de óhatatlanul is be­csúsznak a tévedések. — Mennyit bakiztál? — Nagy port kavaró ügyem nem volt, sőt úgy érzem, ordító hibát sem vétettem. Apróbb dol­gok persze becsúsztak. Ilyen volt például a még máig is emlékeze­tes, 1-4-gyel végződött Video- ton-Siófok mérkőzés. Az ellenő­ri jelentés szerint iramában vete­kedett a Bundesligáéval. Egy­szóval, minden idegszálammal figyelnem kellett. Kiosztottam négy sárga lapot, egy szabályta­lanságnál viszont nem nyúltam a zsebembe. Visszapörgetve az eseményeket, talán ekkor is ki­járt volna egy sárga cédula. Vagy legalábbis a kívülállók így látták. — Nehéz meccsed volt-e? — Ezt mindenképpen odaso­rolnám, de ilyen volt az elmúlt bajnokság hajrájában az MTK VM-Vác találkozó is, amely a vendégek győzelmével zárult, s ezzel maradtak bent az első osz­tályban. — Szerinted a lelátón joggal szidják a bírókat, vagy az elmúlt évekhez képest érezhető javulás? — Az szinte törvényszerű, hogy a sípos embert mindig is ci­kizték, s így lesz ez a jövőben is. Egy mérkőzést másképp lát a né­ző, az edző, a játékos, az újságí­ró, és nem ritka, hogy egy adott szituációról másképp vélekedik a játékvezető is, akinek villám­gyorsan kell mérlegelnie és dön­tenie. Véleményem szerint van némi javulás. Mi ezt szakmai berkekben azzal mérjük, hogy mennyi a balhés meccs. Az utób­bi időben hál’ isten, egyre keve­sebb. Kispályás foci Bajnokok jutalomjátéka A hagyománynak megfelelő­en, az Eger városi labdarúgó szö­vetség az idén is megrendezi a kispályás bajnokságban élen végzett csapatok tornáját. A baj­nokok jutalomjátékára ezúttal január 7-8-án kerül sor a kör­csarnokban. A nyolc csapatot — hét bajnok és a tavalyi kupagyőz­tes — két csoportba osztották, ahol az első nap körmérkőzéses formában döntik el a résztvevők, hogy vasárnap melyik lesz az a négy együttes, amelyik a helye­zésekért küzdhet. Az I. csoportban a Borkombi­nát, az Egervin Alfa, a Közúti Igazgatóság, a Hungária Taxi, a II. csoportban a Lendület, a Vas- vili, a Prizma és a Honvéd Len- key szerepel. Szombaton, reggel nyolctól es­te hétig pattog a labda a csarnok­ban, másnap pedig kilenctől dél­után egyig játsszák a helyosztókat. — Sportnapilapunkban ol­vastam azt a mottót, hogy tévedni lehet, csalni nem. De ki dönti el, hogy mikor melyik történt? — Ezt rettentően nehéz bebi­zonyítani... — Vagyis a bírók is cinkostár­sak lehetnek egy-egy találkozó elcsalásában? — Nézd, nekem az a privát meggyőződésem, hogy a játék­vezető nem tud „eladni” egy meccset, ebben csak két csapat tud egymás között megállapod­ni. Mondok egy példát. Történt egy mérkőzésen, hogy megítél­tem egy jogos tizenegyest. A já­tékos, aki leállította a labdát a büntetőponthoz, odasúgta ne­kem, hogy fogadjunk, nem rú­gom be! Mellé is durrantotta. Vajon más mit csinált volna az én helyemben? Följelentette volna a csapatot és a focistát, hogy bundáztak? Aligha hiszem. Ugyanis, mindjárt azt kérdézték volna, hogy mi a bizonyíték. Szó­val, lenyeltem a békát, és mintha mi sem történt volna, ment to­vább a mérkőzés. — A szurkolók egy-egy ítélet­nél gyakorta hangoztatják, hogy na most adta vissza a bíró az előbbi tévedését? Szándékosan lehetséges ez? — Mások nevében nem tudok beszélni, de én ilyet még akkor sem tennék, ha a következő pil­lanatban rájönnék: rosszul ítél­keztem. Tudniillik ez a fajta ma­gatartás csak újabb és újabb té­vedéseket szül, s könnyen elin­dulhat a lavina. Inkább vállalni kell ezért az egyért a kritikát. Kü­lönben is, aki nem viseli el a bírá­latot, az adja vissza a jelvényét. — Apropó jelvény. Ügy tu­dom, hamarosan egy újat varr­hatsz fel a ruhádra. Aznap, szokásomhoz híven, már reggel kézbe vettem az újsá­got, és mint rendesen, a sportol­dalon kezdtem az olvasást. Évek óta nagy figyelemmel kísérem az egri pólósok szereplését. Lelkes szurkolójuk vagyok, és éppen ezért úgy éreztem, hogy tollat kell fognom a róluk megjelent ja­nuár 3-i írás miatt. Elszomorít az a tény, hogy olyan játékosoktól, akik évekig tettek az egri színe­kért, milyen könnyedén és meg­lehetősen furcsán válnak meg. Az időt senki sem képes visszafe­lé pörgetni, így a sportban is ért­hető, ha valaki az évek múlásával nem azt nyújtja, amit fénykorá­ban megszoktunk tőle. Jó né­hány mérkőzést láttam, és fő­képpen dr. Sike teljesítménye — azt hiszem — átlagon felüli volt. Hangsúlyozni kívánom, hogy mindezt szurkolóként írom. Az — Hivatalos értesítést ugyan még nem kaptam, de minden esélyem megvan a FIFA-tagság- ra. Az MLSZ nyolcunkat java­solt a nemzetközi játékvezetői karba, engem újoncként a hato­dik helyre tettek. — A debütálás a nemzetközi porondon hogyan sikerült? — A Csehszlovákia-Norvégia barátságos mérkőzést vezettem Pozsonyban. Bár a találkozónak nem volt hivatalosan kiküldött ellenőre, a vélemények számom­ra kedvezően csengtek. Mi több, a belgák szövetségi kapitánya, Guy Thies, aki megfigyelőként foglalt helyet a lelátón, elismerő­en nyilatkozott a szereplésemről, s azon csodálkozott a legjobban, hogy ez volt az első, nemzetek közötti meccsem. — Az elmúlt év tehát remekül végződött. De legalább ilyen jól kezdődik az új esztendő is. Indiá­ba készülsz, méghozzá a Nehru- kupára. Számítottál erre a kikül­detésre? — A legvadabb álmaimban sem. Európán kívül még soha­sem jártam, s az első alkalommal egyből India! A tornára a Video­tonnal utazom, s egyelőre csak annyit tudok, hogy a nyolc csa­pat egyike a brazil olimpiai válo­gatott lesz. Január tizenhetedi­kén indulunk és február 3-án ér­kezünk haza. S hogy visszatérjek a karácsonyi ajándékhoz, mégis­csak az a legszebb. — Egy élménybeszámolóra vállalkozol? — Ez csak természetes. — Köszönöm, és jó utat Indiá­ba, Puhl Sándor! edző vitathatatlan joga eldönteni azt, hogy kinek milyen az erőnlé­te, de az a megállapítás, hogy rit­kán ítéltek a bírók dr. Sike javá­ra, az aligha fedi a valóságot. Szomorú vagyok, hogy Pócsik Dénes, mint technikai igazgató, csak ily módon tudja felhívni magára a figyelmet. Úgy hiszem, a belső problémákat egymás kö­zött, az öltözőben kell megbe­szélni, nem pedig a nyilvánosság előtt. Arra is kíváncsi lennék, miben nyilvánul meg dr. Sike bomlasztó magaviseleté. Vége­zetül — úgy érzem — nem ilyen búcsú jár ki az olyan sportembe­reknek, mint dr. Sike, Vincze, és Vecseri. Úgy vélem, több szur­kolótársam nevében is kötelessé­gem megköszönni eddigi fárado­zásukat, a szép gólokat, az izgal­mas sportélményeket. Papp János nyugdíjas Marihuánás cigarettákkal doppingolt a motoros, mégis: Eredményét meghagyták!!?) Néhány hete Nádasdi János, a Magyar Autó- és Motorsport Szövetség főtitkára arról tájé­koztatta az MTI-t, hogy a világ legjobb salakmotorosai között számon tartott új-zélandi Mitch Shirra doppingvizsgálata az 1988-as világversenyeken két al­kalommal is pozitív eredményt mutatott. Ügye a magyarokat is érinti, hiszen Shirra júliusban, a bradfordi páros világbajnoki döntőn honfitársával, Rivett-tel negyedik lett, két hellyel meg­előzve a hatodik Kócsó Antal — Adorján Zoltán duót. Az újabb fejleményekről Ná­dasdi János, aki a Nemzetközi Motorkerékpáros Szövetség (FIM) pályabizottságának alel- nöke is, s ebben a minőségében az öttagú fegyelmi bizottság tag­ja, a következőket mondta: — A napokban kaptam postát Guy Maitré-től, a FIM főtitkárá­tól, annak a levélnek a másolatát, amelyet Mitch Shirrához inté­zett. Ebben leírja, hogy elutasítja fellebbezését, azaz jóváhagyja a fegyelmi bizottság határozatát. Eszerint a marihuánás cigaret­tákkal doppingoló Shirra A-li- cencét két évre bevonjuk, ez idő alatt semmilyen nemzetközi via­dalon nem indulhat. Az általunk hozott eltiltás ugyanakkor nem vonatkozik az új-zélandi erőpró­bákra, azokkal kapcsolatban csak a hazai szövetség intézke­dett. Mi a helyzet 1988-as eredmé­nyeivel? — Ezekkel nem is foglalkoz­tunk, hiszen az eredmények megváltoztatásáról, módosításá­ról kizárólag a FIM-kongresszus dönthet. Testületünk legfeljebb javasolhatta volna ezt, de nem látta szükségesnek. Úgy érezzük, ezzel méltánytalanul jártunk vol­na el a vétlen új-zélandi sporto­lóval, Rivett-tel szemben. * Furcsa ez az indoklás, ugyanis Shirrát egyik alkalommal éppen a páros világbajnoki döntőn ér­ték tiltott szerek használatán. Ha megfosztják ott szerzett 24 pont­jától, akkor a 8 pontos Rivett a sereghajtók közé került volna, s a magyar kettős is léphetett volna előre egy helyet. Szinte példát­lan, hogy valakinek, akiről bebi­zonyosodik a doppingszabályok megsértése, a küzdőtéren elért eredménye megmaradjon. A kö­zelmúltból követendő példát szolgál a szöuli olimpia is... A több mint kéthetes karácso­nyi szünet után a brüsszeli Igaz­ságügyi Palotában az áldozatok képviselőjének vádbeszédével folytatódott a Heysel-per. Az októberben kezdődött tárgyalá­son a vádlottak azok a brit szur­kolók, továbbá belga és más szervezők, akik a nyomozás sze­rint felelősséget viselnek az 1985. május 29-i labdarúgó Eu­rópa-kupadöntőn, a brit és olasz szurkolók összecsapása során bekövetkezett tragédiáért, 39 ember haláláért. Vedovato ügyvéd, aki az olasz halálos áldozatok és sebesültek családjainak nevében, csaknem 200 magán vádló képviseletében beszélt, kifejtette: bár eddig mindenki azt hangsúlyozta a bí­róság előtt, hogy nem tehet a tö­megszerencsétlenségről, annak bekövetkezte korántsem volt vé­letlen. A kupadöntő előkészítése nem volt megfelelő, a biztonsági intézkedések nyilvánvalóan elégtelenek voltak. Képtelenség azt állítani, hogy mindenki meg­tette a maga kötelességét, ami­kor 39-en meghaltak és 600 volt a sebesültek száma, hangsúlyoz­ta az ügyvéd. Vedovato vádbe­szédére megjelent számos olasz A labdarúgó NB III. Mátra- csoportjában március 11-én folytatódik a bajnokság, az utol­só fordulót pedig június 18-án rendezik meg. A hajrát kivéve a csapatok szombaton is pályára lépnek, míg az utolsó három for­duló ugyanazon a napon, vasár­nap, s egy időben kezdődik. A nyitányon mindjárt sor kerül egy alsóházi rangadóra, két megyei csapatunk, az Apc és a Heves kö­zött. A tavaszi első fordulóban a Bélapátfalva és a Recsk hazai környezetben játszik, míg a Gyöngyös idegenben kezdi az idényt. A tavaszi menetrend: 1. forduló, március 11. (14.30): SBTC-B. Bányász, Nagybátony-H. Köteles SE, Apc-Heves, Balassagyarmat- Romhány, St.Síküveggyár-St. Kohász, Bélapátfalva-Mád, Recsk-Bag. Március 12-én 14.30 órakor: Edelény-Gyöngyös. 2. forduló, március 18. (15.00) : Heves-Balassagyar- mat, H. Köteles SE-Apc, B. Bá- nyász-Nagybátony, St. Kohász- SBTC, Romhány-Édelény. Már­cius 19-én 15 órakor: Mád-St. Síküveggyár, Bag-Bélapátfalva, Gyöngyös-Recsk. 3. forduló, március 25. (15.00) : Apc-B.Bányász, Balas- sagyarmat-H. Köteles SE, Recsk-Romhány, Nagybátony- SBTC, St. Síküveggyár-Bag, St. Kohász-Mád, Bélapátfalva- Gyöngyös. Március 26-án 15 órakor Edelény-Heves. 4. forduló, április 1. (15.30): SBTC-Mád, Romhány-Bélapát- falva, Heves-Recsk, B. Bányász- Balassagyarmat, Nagybátony- Apc, H. Köteles SE-Edelény. Április 2-án 15.30 órakor: Bag- St. Kohász, Gyöngyös-St. Sík­üveggyár. 5. forduló, április 8. (15.30): Recsk-H. Köteles SE, Bélapát- falva-Heves, St. Síküveggyár- Romhány, Balassagyarmat- Nagybátony, Apc-SBTC, St. Kohász-Gyöngyös. Április 9-én 15.30 órakor: Edelény-B. Bá­nyász, Mád-Bag. 6. forduló, április 15. (15.30): Romhány-St. Kohász, Heves-St. Síküveggyár, H. Köteles SE-Bél- apátfalva, B. Bányász-Recsk, Apc-Balassagyarmat, SBTC- Bag, Nagybátony-Edelény. Áp­rilis 16-án 15.30 órakor: Gyön­áldozat rokonsága — köztük az áldozatok szövetségének elnöke, akinek fia, egy 30 éves orvos, ap­ja szeme láttára vesztette életét, méghozzá úgy, hogy szájtól szá­jig mesterséges lélegeztetést pró­bált alkalmazni egy áldozatnál, s közben maga lett rosszul. Vedovato szerint elsődleges felelősség terheli az Európai Labdarúgó Szövetséget (UE­FA), amely a mérkőzés szerve­zője és bevételeinek elosztója volt. Az UEFA-szabályzat biz­tonsági előírásai nem megfelelő­ek, fejtette ki az ügyvéd. Albert Roosens, a Belga Labdarúgó Szövetség főtitkára személy sze­rint jót akart, ám túlságosan am­bicionálta a pályafutását megko­ronázó kupadöntő szervezését és ezért elmulasztotta bizonyos kö­telezettségeit, mondotta Vedo­vato. Az ügyvéd kifejtette, hogy az elavult Heysel-stadion nem volt alkalmas a mérkőzés lebo­nyolítására, az állítólagos semle­ges „Z”-szektor valójában olasz szektorrá vált a jegyspekulánsok működése következtében. Ve­dovato képtelenségnek minősí­tette, hogy az UEFA megbüntet­te a Belga Labdarúgó Szövetsé­get, amikor maga is a mérkőzés szervezője volt. Bélapátfalva-B. Bányász, St. Kohász-Heves, Recsk-Nagybá- tony, Balassagyarmat-SBTC, St. Síküveggyár-H. Köteles SE. Áp­rilis 23-án 16 órakor: Bag- Gyöngyös, Mád-Romhány, Edelény-Apc. 8. forduló, április 29. (16.00): H. Köteles SE-St. Kohász, B. Bányász-St. Síküveggyár, Nagy- bátony-Bélapátfalva, Apc- Recsk, SBTC-Gyöngyös, Rom- hány-Bag, Heves-Mád, Balassa- gyarmat-Edelény. 9. forduló, május 6. (16.30): St. Kohász-B. Bányász, Recsk- Balassagyarmat, Bélapátfalva- Apc, St. Síküveggyár-Nagybá- tony. Május 7-én 16.30 órakor: Mád-H. Köteles SE, Bag-Heves, Gyöngyös-Romhány, Edelény- SBTC. 10. forduló, május 13. (16.30): SBTC-Romhány, Nagybátony- St. Kohász, Apc-St. Síküveg­gyár, Balassagyarmat-Bélapát- falva, H. Köteles SE-Bag, B.,Bá- nyász-Mád, Heves-Gyöngyös. Május 14-én 16.30 órakor: Ede- lény-Recsk. 11. forduló, május 20. (17.00) : Romhány-Heves, St. Síküveggyár-Balassagyarmat, St. Kohász-Apc, Recsk-SBTC, Bélapátfalva-Édelény. Május 21-én 17 órakor: Bag-B. Bá­nyász, Gyöngyös-H. Köteles SE, Mád-Nagybátony. 12. forduló, május 27. (17.00) : SBTC-Heves, H. Köte­les SE-Romhány, Balassagyar­mat-St. Kohász, Recsk-Bélapát- falva, B. Bányász-Gyöngyös, Nagybátony-Bag, Apc-Mád. Május 28-án 17 órakor: Ede- lény-St. Síküveggyár 13. forduló, június 4. (17.00): Romhány-B. Bányász, Heves-H. Köteles SE, St. Síküveggyár- Recsk, Mád-Balassagyarmat, Bag-Apc, Gyöngyös-Nagybá- tony, Bélapátfalva-SBTC, St. Kohász-Edelény. 14. forduló, június 11.(17.00): SBTC-H. Köteles SE, B. Bá­nyász-Heves, Nagybátony- Romhány, Recsk-St. Kohász, Bélapátfalva-St. Síküveggyár, Apc-Gyöngyös, Balassagyar- mat-Bag, Edelény-Mád. 15. forduló, június 18. (17.00) : H. Köteles SE-B. Bá­nyász, St. Kohász-Bélapátfalva, Mád-Recsk, Gyöngyös-Balassa- gyarmat, Romhány-Apc, Heves- Nagybátony, St. Síküveggyár- SBTC, Bag-Edelény. Aouita Budapestre készül A marokkói csodafutó, Said Ao­uita is részt vesz a budapesti II. fe­dettpályás atlétikai világbajnoksá­gon — ez derül ki a Le Matin Daily című marokkói lap írásából. A Los Angeles-i olimpia 5000 m-es sfkfu- tó bajnoka, tervei szerint, január 28-án Belgiumban, Louvain-ben kezdi meg téli versenyzését, majd Olaszországban, Indonéziában és a Egyesült Államokban indul a vb előtt. Az nem szerepel a Reuter je­lentésében, hogy a 28 éves, több­szörös világcsűcstartó Aouita a március 3-5-i budapesti világbaj­nokságon melyik távot választja. Totó A Népújság tippjei az 1. hétre: 1. Ascoli-Verone ........................... 1 2. Cesena-Milan....................... 2 X 3. Fiorentina-Lazio ....................... 1 4. Lecce-Pescara .............. X 5. Sanípdoria-Atalanta ........... X 1 6. Torino-Napoli ....................... 2 1 7. Barietta-Ancona .................. X 2 8 . Cremonese-Aveilino ................ 1 9. Enipoli-Reggina ................... X 1 1 0. Messina-Bari........................ 2 X 1 1. Monza-Licata ............................. 1 12. Parma-Genoa....................... X 2 1 3. Udinese-Cosenza ................ X 1 P ótmérkdzések 14. Roma-Juventus .................... 1 X 15. Como-Pisa ........................... 1 X 16. Sambenedettese-Piacenza ...... X B udai Ferenc Olvasói vélemény Az igazgató példát statuált—de hogyan? gyós-Mad. 7. forduló, április 22. (16.00): Folytatódik a Heysel-per A tragédiát nem lehet a véletlen rovására írni

Next

/
Oldalképek
Tartalom