Népújság, 1988. november (39. évfolyam, 261-285. szám)

1988-11-18 / 275. szám

NÉPÚJSÁG, 1988. november 18., péntek A HÉT VÉGÉRE AJÁNLJUK 5. Lukács Sándor: Elrejtett hangszerek A színész Lu­kács Sándornak a második ver­seskötetét ajánl­juk most az olva­só figyelmébe. Még emlékezünk rá, amikor Kálnoky László be­mutatta őt az Élet és Irodalom­ban. így már nem is lepődtünk meg, amikor 1985-ben Szökés címmel megjelent első verses gyűjteménye. A mentor, a példa az egri származású Kálnoky volt, és maradt, aki szívesen játszott szerepében, alteregojában, Ho- málynoki Szaniszlóban annyi mindent megmutatott a lélek tit­kaiból, azokból a rejtelmekből, amelyekért érdemes minden föl­di szenvedést elviselni, ha ki tud­juk bányászni azokat és fel akar­juk mutatni társainknak! Nos, ez a példa, ez a mentor elsősorban lelki igényességében és erkölcsi megingathatatlanságában hatott és hat Lukács Sándorra, a költő­re. A színészt is jól ismerjük és azt a szikárságot, fegyelmet is, aho­gyan a színpadi hősöket, a drá­mák hordozóit, a rendszerint nagy formátumú egyéniségeket kivajúdja magából. Ebben a kö­tetben az egyszemélyes színház drámai hőse ő, az életét nagy bel­ső kérdezésekkel végigélő-vé- gigszenvedő szerepalakító mondja a magáét. A Bizonytalan ódában fel is harsog a kérdés: „miféle vándormadár-ösztön, vagy medve-álom marasztal”. Kérdőjel, központosítási jelek sehol, és mégis úgy összezár a szöveg, annyira tudjuk, hogy itt zárt rend és kegyetlen kétség uralkodik, hogy meg sem kér­dezzük, mi is itt a hiányunk? Vagy Mórus Tamást idézi, a má­sik erkölcsi rettenthetetlent, aki hitte, hogy az örökkévalóság előtt kell felelnünk minden tet­tünkért. Vagy az alaphelyzet: „csészédből teagőz illata szivá­rog, s együtt a vércukorszinttel emelkedni kezd benned a szán­dék”. Elemezzük ezeket végig! Aki ismeri a ritmus fejezeteit, tudja, mekkora belső mozgás eredménye ez a mondat is. Nagyszerűen mondott gondo­latok röppennek fel a kötet lap­jairól! Programbörze Kiállítások, tárlatok Szalatnyay Jó­zsef Munkácsy- dijas festőmű­vész tárlata, a Hevesi Szemle Ga­lériája és az MMK szervezésében naponta 12—18 óráig látható az MSZMP Heves Megyei Bizott­ságának Oktatási Igazgatóságán. » A hevesi múzeumi kiállítóhely adott otthont Samu Géza szob­rászművész munkáinak, amely naponta 9—12 és 14—18 óráig várja a látogatókat. * Körtvélyes- si Magdolna festőművész mun­káiból válogattak egy csokorra valót a Gyöngyösi Galériában. Ugyancsak Gyöngyösön, a Mát­ra Múzeumban a város története honfoglalástól napjainkig, vala­mint megyénk vadászattörténete és természetvédelme elevenedik meg különféle összeállításokon. * Még látható a Megyei Művelő­dési Központban a Meditáció IV. című kiállítás az intézmény galé­riájában. A munkájukat felvo­nultatóművészek: Budahelyi Ti­bor, Csiky Tibor, Ézsiás István, Horváth László, Ipacs Géza, Kovács Tamás, Nagy Gábor Mi­hály, Nemes Ferenc, Szász János, Klicsu Lajos. Szintén a Művelő­dési Központban Nagy Gábor fotós kamarakiállítása látható a második emeleten. * Vasárnapig nézhetik meg az érdeklődők Ba­tári László és Duray Tibor Mun- kácsy-dijas festőművészek alko­tásait a Hatvani Galériában. Szórakoztató, ismeretterjesztő rendezvények Komár László immáron má­sodik albumával tiszteleg a rock királya előtt. Emlék Elvis Pres- leynek című műsorában, melyet a gyöngyösi Mátra Művelődési Központban ma este 8 órakor mutat be, felcsendülnek vala­mennyi korosztály számára is­merős, kedves dalok. * Tízéves a Mátra Művelődési Központ. En­nek jegyében rendezik meg azt a gálaműsort szombaton 4 és 7 órától, amelyen fellép a Gyön­gyösi Játékszín, a Vidróczki Néptáncegyüttes, a városi és a pedagóguskórus, a karate- és a balettkor, valamint gyermek mű­vészi tornászok. Gyerekeknek, fiataloknak ajánljuk Az Egri Ifjúsági Ház Prizma matinéjában az Asterix Britanni­ában című színes, francia rajzfil­met vetítik szombat délelőtt fél 11-től. Ugyanezen a napon dél­után 6 órától kezdődik a videó- vetítéssel és számítástechnikai játékokkal egybekötött diszkó. * Barátunk a zene címmel rendez­nek találkozót Hatvan és vonzás- körzetének kisdobosai és úttörői számára holnap délelőtt fél 10- kor az Ifjúsági Ház barokk ter­mében. Erdők-mezők titkai Túrák kicsiknek-nagyoknak A KPVDSZ Bükki Vörös Meteor SE ter­mészetjáró szak­osztálya Felső- tárkány — Hidegkúti-völgy — Esztázkői barlang — Petresház — Felsőtárkány útvonalon vezet nyílt túrát. A kirándulni vágyó­kat Kovács István túravezető va­sárnap reggel fél 10-ig várja Egerben, a dr. Nagy János utcai buszmegállónál. „Zseblabortúrát” hirdet a környezet- és természetvédelmi sorozat résztvevőinek, valamint az Erdők-mezők titkai elnevezé­sű expedíciós játékba jelentkező 5. és 6. osztályosoknak a Hámán Kató Megyei Úttörőház szom­batra. Az útvonalkiírást és az egyéb feltételeket az esemény- naptárban olvashatják el a pajtá­sok. Nobel-dijasok — bélyegeken November 30-án adja ki a posta a Nobel-díjas tu­dósok elnevezé­sű bélyegsoroza­tát, amely hatcímletű, és össze­sen 20 forint névértékű. Va- gyóczky Károly grafikusművész terve alapján a Pénzjegy Nyom­dában ofszetnyomással készült. Példányszáma: 269 ezer 300 fo­gazott és 6200 fogazatlan. Magyar, illetve magyar szár­mazású tudósoknak állít emléket a sorozat, akiknek arcképét áb­rázolják a bélyegek. Többek kö­zött látható: Bárány Róbert, (1914. orvosi), Zsigmondy Ri­chard Adolf (1925. kémiai), He- vesy György (1943. kémiai), Szent-Györgyi Albert(1937. or­vosi), Békésy György (1961. or­vosi), és Gábor Dénes, (1971. fi­zikai) Nobel-dtj kitüntetettje. Újabban tudományágak szerint adnak ki a tudósok tiszteletére bélyegeket. Egy ilyennel például 1984-ben köszöntötték az orvos­tudomány kiválóságai között Békésy Györgyöt. Postai levelezőlapok: XI. 30. Wigner Jenő, magyar származá­sú, amerikai Nobel-díjas fizikus tiszteletére kiadott 2 forintos be­nyomott bélyegű lap, amelynek tervezője Varga Pál. XII. 2. Vi­rágkötészeti verseny lesz Kece- len, erre az alkalomra Zombory Éva grafikusművész tervezett 2 forintos benyomott bélyegű la­pot. Mindkét fajta az Állami Nyomdában készült 30—30 ezer példányban. Az istenek fegyverzete Színes, hongkongi film Bruce Lee utódaként emlegetik Jackie Chant, aki nemcsak fősze­replője, hanem rendezője is Az istenek fegyverzete című produkció­nak, amit az egri Vörös Csillag mozi tűzött műsorára. A történet­ben Jackie egy ősi vár romjai közé lopakodik, ahol éppen törzsi szertartás keretében emberáldozatra készülnek. Nem szeretné megzavarni a mulatságot, csupán az istenek kardjára volna szüksé­ge. Megszerzi a zsákmányt, amely különös, olykor kegyetlen hely­zetbe sodorja... Múzeumi séta Tartalmas múzeumi sétát ajánlunk gyerekeknek és felnőt­teknek egyaránt. Azok, akik a hét végét a fővárosban töltik, ne mulasszák el felkeresni az Ipar- művészeti Múzeumot. „Minden szinten, szinte minden!” — idéz­hetnénk kedvcsinálónak a szelle­mes reklámszöveget, mert való­ban nagyon gazdag anyag várja az ideérkezőt. Művészet és mes­terség a címe annak az állandó kiállításnak, amely az ősi mester­ségeket — fazekasság, üvegké­szítés, fémművesség, bőr- és fa- munkálás — dolgozza fél. E szakmák művelői az évszázadok folyamán művészi tökélyre fej­lesztették alkotásaikat. Paloták, templomok és gazdag polgárhá­zak belső világának tobzódó tárgykultúrájával ismerteti meg a ma emberét A reneszánsz és ma­nierizmus című időszaki tárlat. Nincs, ki ne hallott volna már a tonett bútorokról. Nos, most láthatja is azokat, A hajh'tott bú­tor című bemutatón. A néző vé­gigkövetheti Michael Thonet parkettakészítő és bútorasztalos szabadalmának világhódító útját 1842-től napjainkig. Bőségesen láthatnak példát arra is, miként vonulnak be a praktikus bútor­darabok korunk lakásaiba. Egy századfordulói bevásár­ló-utca hangulatát is felidézik a múzeum egyik termében, ahol különleges édességek, papír- és dohányáruk, elegáns divatcik­kek sorakoznak az eredeti üzlet­portálok nagyméretű, barna tó­nusú fotói előtt. Képes kárpito­kat is láthatnak a XVII—XVIII. századból. Végül figyelemre és megtekin­tésre érdemes a brit iparművé­szetet reprezentáló időszaki szemle, amelynek anyaga az Iparművészeti Múzeum saját gyűjteménye. Dufay: Himnuszok A Schola Hun- garica — Szend- rey Janka és Dobszay László együttese — évek óta kiváló szolgálatot tesz a magyar közönségnak azzal, hogy az elmúlt századok vokális zené­jéből felderít, hallhatóvá, érzé­kelhetővé tesz olyan műveket, amelyeket eddig a feledés és a technika nem engedett érvénye­sülni. Guillaume Dufay vagy du Fay — vagy született nemes, vagy csak művészi pályája és egyházi rendfokozata révén — köztiszte­letben álló egykori francia. Ko­rának kétségkívül számontartott zeneszerzője. Aki énekesfiúként kezdi, de hamar, a pápai udvar közelsége, a Malatesták barátsá­ga, egyébként is sokágú zenei kapcsolatai révén jelentős sze­mélyiséggé növi ki magát: pappá szentelik, egyházi javadalmakat élvez, olykor csereberéli is a kü­lönböző kanonoki stallumok jö­vedelmét. Élete (1400—1474) a zenében és a zenéből lett azzá, ami. Kéziratban maradt műveit — kétszáz körül — Itáliában őr­zik. Misék, misetöredékek, mo­tetták, magnificatok, latinul a század szokásai szerint. Mindezt azért érdemes tudni Dufaytől, mert a himnuszok, amik ezen a lemezen felhangza- nak, a kor lelkét, azt az áhítatot, érzésvilágot, szellemiséget szó­laltatják meg, ami akkor Euró­pában uralkodott. Ezt az érzelmi és szellemi uralkodást annál in­kább megállapíthatjuk, mert ez idő tájt a francia nyelvterület és a pápai udvar, valamint az itáliai kisebb-nagyobb hercegségek művészet- és pompaszeretet ze­nében, festményben ünnepelt meg minden eseményt, amely az éppen uralkodók hírét-nevét öregbíthette. Ezek a motetták te­hát egy kor zenei lenyomatai, hi­telesek. És ami a legfontosabb: ma is élvezhető művészi értékek. Palicz József képei Ami szép, azt szépnek, ami rút, azt rútnak kell ábrázolni — vallja Palicz József, akinek fest­ményei a nyíregyházi Benczúr Gyula-teremben november 25-ig láthatók. A „magyar ten­ger”, amely oly sok festőnek vált ihletőjévé elcsalta őt az Alföld székhelyéről, Szolnokról. Sokol­dalú művész. Míves, precíz grafi­kák, kavargó, vad koloritú fest­mények, ezüst hátterű, klasszi­kus tisztaságú, érzékeny portrék jellemzik munkásságát. Önálló és közös kiállítások egész sora — itthon és külföldön — bizonyít­ják alkotókedvét. Mai számunkban kezdődik a Heves Megyei Közlekedésbiztonsági Tanács há­romfordulós keresztrejtvény-pályázata, amelyben a közlekedés biztonsagát előse­gítő jelszavakat rejtettünk el, és ezeket kell megfejteni. Fordulónként 5 db 200, — Ft-os vásárlási utalványt sorsolunk ki a helyes megfejtők között, akiknek neveit a következő forduló alkalmával közöljük. (Rejtvényeinkben a hosszú és a rövid ma­gánhangzókban nem teszünk különbsé­get!) I. forduló. Beküldendők a vízszintes 1. (folytatás a függőleges 24. sorban) és a függőleges 7. (Folytatás a függőleges 109. sorban) számú sorok megfejtése. Beküldési ha­táridő: 1988. XI. 21. Cím: Heves Megyei Közlekedésbiztonsági Tanács, 3300 Eger, Kossuth L. u. 2. sz. Meghatározások Vízszintes: 1. A HMKBT jelmondata (folytatás a függ. 24. sorban — zárt betűk: E, G, T). 19. Rossini grófja. 20. Fűszer. 21. Ráadás. 22. Helyrag. 23. EK! 25. Term, logaritmus röv. 27. őket szintén nem. 29. Tagebuch, de magyarul. 30. Hí­res svéd úszó, de.teniszező is. 31. Kies ki­rándulóvölgy Eger mellett. 34. Üres zug! 35. Mikszáth Miklósa. 36. Madárnak fon­tos. 38. Kártyában ellenkező. 39. Nózi. 42. Lerovó. 44. Vég nélküli Celebes! 45. Nyomóforma.,48. Szilícium vegyjele. 49. Kevert páva! 51. Üres tor! 52. Velő-e? (keverve). 54. Decemberi időjárás jelzője. 56. Százdekás. 57. Ádám páija. 59. Dé­kán angolul — de férfinév is. 60. Ritka női név. 61. Tisztjelölt. 62. Vasi patak. 63. Eg­ri származású operaénekesnő. 66. Nem­zetközi ökölvívó szöv. röv. 68. Arab or­szág. 70. Írország — az ő nyelvükön. 71. Este olaszul, de keverve. 72. Kevert Nas­ser. 74. Ám. 75. Kevert tag! 76. Finom bor. 78. M. A. O. B. 80. Állj! 83. Sóhaj. 84. Boráról hírneves községünk. 86. Első osztályú röv. 86. Sebes felesége. 88. Jó ne­vű egri focista volt. 90. Irányítószám: 9100. 91. Magyar Hajó- és Darugyár röv. 92. A szakkereskedés. 94. Kortyolj-e? 96. csak félig ideges! 98. Otello-e? (keverve). 99. ENSZ első főtitkára (Trygve). 100. Borsodi település. 102. Csonthéjas gyü- mölcs-e? 104. USA űrhajózási hivatala. 106. Igeképző. 108. Kisinov egyneműi. 110. Csaknem Kató! 111. Kevert Totya! 113. Félig Zulu! 115. Pihenne. 118. Kö­zség Győr megyében. 120. Élelmiszerip. dolgozók szakszervezete röv. 122. Irányí- tószáma: 3591.124. Tiltószó. 125. Tsz fel­ső szerve. Függőleges: 1. Paca. 2. Becézett "férfi­név. 3. Kettős mássalhangzó. 4. Lantán. 5. Magunkra dobjam? 6. Egri származású olimpiai bajnok (személynév kezdőb.). 7. A HMKBT másik jelmondata (folytatás a függ. 109. sorban — zárt betűk a folytatás­ban: Z, É, O). 8. Napszak. 9. Kiváló basz- szistánk (József). 10. Kétem! 11. LP. 12. Hevesi község. 13. Ritka női név. 14. Gyors — franciául, de focicsapat is. 15. Község (ir.sz.: 8458). 16. Félig zeke! 17. Művészeti irányzat. 18. Színművészünk (András). 24. A vízsz. 1. folytatása, (zárt betűk: M, T). 26. Egyes németül. 28. ket­tős mássalhangzó. JÓ. Félig bába! 32. El­múltakra. 33. Satöbbi röv. 35. Arcvonás is. 37. Zokogni kezd! 38. Rókafő egyne­műi. 41. Hézagos-e? 43. Kiváló grafiku­sunk anagrammája. 44. Megyénk olimpi­konja volt. 46. Jórészt Tetrán. 47. USA- tagallam. 49. Szócsata. 50. Kevert após! 53. ízletes halfajtát. 55. eeee. 56. Kekbe játszók. 58. Népszerű színésznőnk. 59. Ám. 64. A. E. 65. Érzékelted? 67. Mace­ra egyneműi. 69. Uralkodik. 72. Tol. 73. Vörös — olaszul. 76. Mállik. 77. Énei! 79. Vég nélküli község Győr megyében. 81. Tosiba egyneműi. 82. Idevaló Törőcsik Mari. 84. Angolul kedves. 85. Ez meg né­met eszme. 87. Tavunk, de községünk is. 89. D — vissza! 91. Háziasszony — ango­lul (betűh.). 92. Térkép. 93. Csavar. 95. Festő kelléke. 97. Nem jól hall. 101. Oszt­rák folyó. 103. Sír a baba. 105. Nem ezzé! 107. Vétek. 109. A függ. 7. folytatása. 111. Moi et... 112. Közepén hozta! 114. Csak részben vulgáris! 116. Irány. 117. Klasszi­kus kötőszó. 119. Fosztóképző. 121. Da­rab röv. 123. Hírhedt két betű — volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom