Népújság, 1988. július (39. évfolyam, 156-181. szám)

1988-07-12 / 165. szám

NÉPÚJSÁG, 1988. július 12., kedd KALEIDOSZKÓP 5. Hazai tájakon KASTÉLYSZÁLLÓ - NAGYCENKE Nagycenk nevét az első írásos emlék 1243-ban említi, amikor IV. Béla királyunk Simon sopro­ni ispánnak adományozta a Chenke nevű birtokot, amely ké­sőbb a Kanizsai, majd a Nádasdy család tulajdona. Nádasdy Fe­rencet azonban 1671-ben kivé­gezték. Birtokát a császár elko­bozta, majd 1677-ben a Drasko- vicsoknak adományozta. Zálog­jogon azonban még ebben az év­ben Széchényi György kalocsai érsek tulajdona lett, aki Lőrinc nevű öccsének engedte át. Széchényi Antal generális 1741-ben Szépiákról birtokának központját Cenkre helyezte át, tulajdonképpen ő kezdett a kas­télyegyüttes építéséhez. Halála után Széchényi Ferenc lett Cenk ura, aki a keszthelyi Georgikon alapítójának testvérével, Feste­tics Juliannával kötött házassá­got, és Nagycenken gyűjtötte ösz- sze nagy értékű könyvtárát és műtárgy-gyűjteményét, amelyek később a Nemzeti Múzeum alap­ját képezték. Széchenyi István gróf Nagycenket és Kiscenket édesapja halála előtt kapta meg, az ő 1860-ban bekövetkezett ha­lála után Béla fia örökölte. Széchényi Antal idejében a kastélynak kápolnája és színház- terme is volt. Hefele Menyhért 1791-ben készített tervet az épü­let kétemeletessé való átalakítá­sára. A terv azonban mind­örökre terv maradt, ugyanis 1799 tavaszán a soproni Ringer József kezdett az átépítéshez, s a kastélyegyüttes egységes klasszi­cista homlokzatot kapott. Szé­chenyi István Hild Ferdinánd ugyancsak soproni építésszel 1834 és 1840 között ismét vál­Az egykori Vörös Kastély, a mai szálló főbejárata toztatott a kastélyon, amelyben fürdőszobák, vízöblítéses WC, gázvilágítás szolgálták a család kényelmét. Széchenyi István kastélyának sorsa 1945 elején, a II. világháború befejezése előtt teljesedett be. Néhány cezaro- mániában szenvedő lampaszos magyar hadfi a kastély vasrácsos kapujára tűzött sajtcédulán adta mindenkinek tudtára, hogy a legnagyobb magyar kastélyban az egyik magyar hadsereg pa­rancsnoksága található. Másnap az angol és az amerikai bombá­zók pontosan céloztak. Az idén, június 3-án, ezen a vi­rágillattól és madárdaltól terhes nyári délelőttön újból ott sétál­tam az eredeti pompájában dísz­lő nagycenki kastély udvarán. Újból csodáltam a szépséges hársfasort, amelynek létrehozá­sa Antal gróf nejének, Barkóczy Zsuzsannának a nevéhez fűző­dik. Sétáltam és emlékeztem. A vénülő krónikás ugyanis szíve­sen emlékezik olyan események­re, amelyek nevezetes dátumok­hoz fűződnek. Nagycenken pe­dig bőven található ilyen. Vol­tam én itt egy évvel a világégés befejezése után, amikor egyik ki­váló pályatársam ugyancsak ri- portúton járva a falu egyik házá­nak ámyékszékében Széchényi könyvtárából származó ősnyom­tatvány egy-egy darabkájára lelt. Itt voltam 1961-ben is, amikor az Országos Műemléki Felügyelő­ség akkor még kezdő és fiatal munkatársa, Kriszt György a kastély állagvédelmi munkálata­it ismertette. (Kriszt György ne­ve azóta szinte egybeforrott a nagycenki kastéllyal.) Részese voltam annak a helyszíni szem­lének — az akkor készült fény­képarchívumom kincse —, ami­kor Csanády György akadémi­kus, akkori közlekedési minisz­ter, Nyers Rezső, Polinszky Ká­roly és a megye vezetője, Lom­bos Ferenc 1969. június 15-én el­fogadták Kriszt Györgynek a kastélyegyüttes teljes helyreállí­Szobarészlet (Bertleff A ndrás fel vételei) Az egykori virágház — ma kávéház. Itt fogad­ta 1840-ben Széchenyi a nemzet küldöttségét TUDOMÁNYOS KISHÍREK H eti umor ét elején — Látod azt a fickót? Két millió dollárral rövidített meg! — Hogyan ? — Nem adta hozzám feleségül a lányát. — Vádlott, ugye úgy történt a be­törés, ahogy az ügyész úr el­mondta? — Nem úgy, de ez olyan jó mód­szer, hogy megjegyzem magam­nak! — Amikor elkezdtünk játszani a kisvárosban a szabadtéri színpa­dom hirtelen eleredt az eső. — És akkor mit csináltatok? — Esőkabátot vettünk fel, és folytattuk a játékot. — És a közönség? — Annak kölcsönadtam az eser­nyőmet. * * * A feleség bevásárlószatyrokkal megrakodva érkezik haza. — Miért költöttéi már megint any- nyi pénzt? — kérdezi a férj. — Találtam egy olcsó üzletet. * * * A főnök rajtakapja a helyette­sét, amint a titkárnővel csókoló- zik. tásáról készített programját. Tu­dósítottam Nagycenkről 1973. szeptember 21-én a kastély fő­épületének — a mai Széchenyi István Emlékmúzeum — ünne­pélyes avatásáról. Részt vettem 1976. szeptember 21-én a keleti szárny ünnepélyes átadásán (méntelep és lovasiskola). Ak­korra készült el a teljes közműel­látás is. Széchenyi szellemét idézve adtam hírt 1986. szep­tember 21-én, amikor a legna­gyobb magyar hajdani magán­lakosztályából közgazdasági szakkönyvtár létesült. Most elvezetjük az olvasót ab­ba a nagycenki Vörös Kastélyba, ahol 1988. június eleje óta — a hagyományok teljes tiszteletben tartásával — az ország egyik leg­szebb szállodája, étterme és ká­véháza működik. A Vörös Kastély földszintjén az egykori konyha boltozott teré­ben kapott helyet a szállóvendé­geket szolgáló 80 személyes étte­rem kis különteremmel. Egyedi kialakítású, klasszicista ízlésű lépcsőház vezet az emeletre, a te­tőterében kialakított 54 ágyas, 19 fürdőszobás szobával és két lakosztállyal rendelkező, a hely szellemét sugárzó szállórészbe. Minden szobában rádió, telefon és ITT márkájú színes tévékészü­lék szolgálja a vendégek kényel­mét. Az egykori pompájában helyreálh'tott díszebédlő, most tanácskozások, hangversenyek, kiállítások vagy fogadások meg­rendezésére egyaránt alkalmas. Nagyobb tanácskozás esetén összekapcsolható a Széchenyi- számy tárgyalótermével is. irigykedve léptem a gondos munkával restaurált, öntöttvas szerkezetű virágházba, ahol han­gulatos kávéház teraszaival együtt szolgálja a vendégek ké­nyelmét. Ebben a virágházban zajlott le 1840. augusztus 20-án a történelemből ismert István- napi ebéd, amikor a reformkori Magyarország küldöttségét fo­gadta Széchenyi István. Az or­szággyűlés 60 tagú delegációját Deák Ferenc, Eötvös József, Klauzál Gábor vezette, tolmá­csolva a nemzet megbecsülését. A szálló és a különterem falait Bozóky Mária festőművész ak- varelljei díszítik, ihletőjük Szé­chenyi naplója volt. Néhány an­tik csillár, tükör, régi berendezési tárgy adja meg a szálló, az étte­rem, a kávéház hangulatát. A teljes kastélyegyüttes hely­reállítását mindvégig Kriszt György, az Országos Műemléki Felügyelőség főmunkatársa irá­nyította és vezette. A tervezés Varga István Ybl-dijas építész munkáját dicséri. A belső építész Vági Ervin volt. A kivitelező az OMF Soproni Kirendeltsége, az építtető pedig a Pegazus Tours Ütazási Iroda. I. B. — Magát ezért nem fizetjük! — Ezt ingyen csinálom. * * * — Tulajdonképpen mi az, amit itt fest? — kérdezte Goya, amikor figyelte, hogyan fejezi be egy fia­tal festő a képét. —Azt festem, amit látok — vá­laszolta a fiatal festő. Goya el­gondolkozott, csodálkozva csó­válta a fejét, azután megkérdezte: — Es mi van akkor, barátom, ha meglátja, amit festett? VÉRSZEGÉNYSÉG - C-VITAMINTÓL A túlzásba vitt C-vitamin-fo- gyasztás vérszegénységet okoz­hat. Ezt állapították meg a cor- vallisi (USA) egyetem kutatói. Tizenhárom, 20—33 éves ön­ként jelentkező férfival tíz héten át napi háromszor 500 milli­gramm C-vitamint nyelettek le. Ez az ajánlott napi adagnak a sokszorosa. Ahogyan az idő múlt, a kísérleti alanyok vérében egyre csökkent a réz mennyisé­ge, s ennek következményekép­pen csökkent a ceruloplazmin hatása is. A ceruloplazmin olyan réztartalmú fehérje, amelyre — a jelek szerint — okvetlenül szük­ség van az emberi szervezet egészséges vasháztartásához, az új vörösvértestek képződéséhez. Eszerint azok, akik hatalmas adag C-vitaminnalakarják elke­rülni a meghűlést, a náthát, azt kockáztatják, hogy szervezetük­ben másodlagos vashiányos vér- szegénység fejlődik ki, különö­sen, ha táplálékukban is kevés a réz nyomelem. Régebbi állatkí­sérletek szintén azt bizonyítják, hogy egy bizonyos mennyiségen felül a C-vitamin gátolja a réz ha­tását, és ezáltal a vörösvértestek újraképződését, még akkor is, ha kellő mennyiségű vas van a táp­lálékunkban. AZ ELEFÁNTOK JÖVŐJE Az elefántok már századunk végére kipusztulhatnak — állítja a cambridge-i (Anglia) egyetem egyik kutatója. A két faj közül az ázsiait fenyegeti a nagyobb ve­szély. Számuk katasztrofálisan csökkent az elmúlt 30 évben — manapság már csupán 28—42 ezer ázsiai elefánt él a vadonban, és számuk állandóan tovább csökken. Az afrikai elefánt ese­tében valamivel jobb a helyzet, számukat 343 ezerre becsülik, de a korábbi 33 ország helyett már csak 18 országban élnek ezek az állatok. Az afrikai elefántra le­selkedő legnagyobb veszély az agyaráért űzött orvvadászat, ami kipusztíthatja az egész fajt. Nagy veszélyt jelent fennmaradásukra eredeti lakóhelyeik állandó pusztítása. Ennek következté­ben kisebb csoportokra szakad­nak szét — ilyen körülmények között rosszak fennmaradásuk kilátásai. Az afrikai elefánt még megmenthető — állítja az angol kutató —, de ha sürgősen nem te­szünk valamit, már nem lesz, amit megmentsünk. „TERMÉSZETES" FOGAMZÁSGÁTLÁS? A „természetes” fogamzás- gátlás, vagyis a nemi élettől való tartózkodás a termékeny napo­kon nem is olyan természetes, mint hívei állítják. Sok nő egyál­talán nem érzi természetesnek, hogy csak olyan időszakokban éljen nemi életet, amikor szerve­zetének hormonális viszonyai éppenséggel nem hajlamosítják erre, s a nemi együttlét örömére sem teszik őt különösen képessé. A würzburgi (NSZK) egye­tem női klinikáján végzett felmé­rés szerint a nők 63 százalékának nemi élményképessége a termé­keny napokon a legerősebb, s 49 százalékuk a terméketlen napo­kon nagy kellemetlenséget érez. A vizsgálat szerint a „természe­tes” védekezést alkalmazó párok egymás közti kapcsolata sok szempontból harmonikus, de éppen a nemi együttlét szem­pontjából kevéssé az. Vagyis ép­pen az ellenkezője játszódik le annak, mint amit a természe­tes családtervezés szószólói fő előnyként gyakran említenek. A GALAXIS SZENDVICSZ- SZERKEZETE Főtt tojásos szendvicshez ha­sonlítják legújabb megfigyelése­ik alapján a Tejútrendszer szer­kezetét angol csillagászok. Szín- képelemzéses mérésekkel meg­állapították, hogy a Tejútrend­szert mindkét oldalról 15 ezer fé­nyév vastagságú gázréteg veszi körül. Ezek a gázrétegek a Tejút­rendszertől körülbelül 3000 fé­nyévnyire kezdődnek, a végük felé ellapulnak, és hosszanti ke­resztmetszetük körülbelül száze­zer fényévnyi. A gázt nem lehet közvetlenül megfigyelni, csak közvetve, a fénynek a gázréteg­ben való elnyelődéséből. Vissza­térve a hasonlatokhoz: a tojás a Galaxis, a környező gázrétegek pedig a kenyérszeletek. Hagyományos nemzetközi verklifesztivál Nyugat-Berlin főterén, ahol Európa több országából és az Egye­sült Államokból érkezett több mint 150 verkliző vonult fel értékes hangszereivel az immár hagyományos négynapos fesztiválra, szá­zad eleji ruhában táncoló párok teremtenek igazi fesztiváli hangu­latot (MTI Külföldi Képszerkesztőség) ÁLLÁSAJÁNLATAI: VILATI Egri Gyára: Eger, Faiskola u. 9. Felvesz szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező gyártás- technológust, gyártástervezőt, rendszerszervezőt, számítástechni­kai programozót, számítógép-üzemeltetőt és bemérő élesztő mér­nököt. Alkalmaz továbbá mérlegképes könyvelői képesítéssel költségelemzőt; szerkezeti lakatos szakmunkásokat, valamint ta­karítónőt. • HEVES MEGYEI SZOLGÁLTATÓ IRODA AGRIA Bútorgyár: Eger, Kistályai út. 8. Felvételre keres esztergályos, géplakatos szakmunkást; betanított női varrodai munkaerőt, valamint éjjeliőrt és udvari segédmunká­sokat. Alkalmaz továbbá gyors- és gépírókat, (pályakezdők je­lentkezését is várják). Egri Közúti Építő Vállalat: Felvesz víz-, gázvezeték-szerelő szakmunkásokat változó munka­helyre. Jelentkezni lehet: EKÉV I. sz. fő-építésvezetősége Eger, Raktár u. 4. Zimonyi Mihály építésvezetőnél. Tel.: 36/11-266, reggel 7 órakor. Gyermekváros: Eger, Új élet u. 1. Pályázatot hirdet gazdaságvezetői állás betöltésére. A pályázat feltétele szakirányú felsőfokú végzettség és 5 éves vezetői gyakor­lat. Jelentkezni részletes önéletrajz benyújtásával az intézet igaz­gatójánál lehet. Felvételre keres továbbá érettségizett női munka- vállalókat gyermekfelügyelői munkakörbe; dajkát és konyhai ki­segítőt. Eger — Tarnavölgyi Vízgazdálkodási és Ta­lajvédelmi Társulat: Eger, Torok köz 5. Eger, Kistályai úti géptelepére jó kereseti lehetőséggel azonnali belépéssel felvesz földmunkagép-szerelőt. Jelentkezni a géptelep vezetőjénél lehet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom