Népújság, 1988. július (39. évfolyam, 156-181. szám)

1988-07-20 / 172. szám

6. NÉPÚJSÁG, 1988. július 20., szerda MÁR KÉSZÜLNEK AZ ŐSZRE EGERCSEHIBEN Magasabb osztályba léphetnek A közelmúltban fejeződ­tek be az egri körzeti lab­darúgó-bajnokság első osz­tályának küzdelmei. A haj­rá már nem hozott különö­sebb izgalmakat a bajnoki címet illetően, hiszen hetek­kel a befejezés előtt már bebiztosította elsőségét az Egercsehi Bányász. Az őszi idény közepén vették át a vezetést a tabellán, s azt a pontvadászat befejezéséig nem is engedték át egyetlen vetélytársnak sem. A sikerek titkáról faggattuk Varczó- ba Ágostont, a csapat edző­jét, aki mellesleg hét éve irányítja a bányászegyüttest. Az egész éves teljesítmény értékelése előtt beszélt ar­ról. hogy milyen előzmé­nyekkel vágott neki a csa­pat az idénynek. Az előző szezonban az utolsó pilla­natban hiúsultak meg a tervek, ami szinte sokkolta a gárdát, éppen ezért a leg­első feladat az volt, hogy lelkileg felrázzák őket, ren­dezzék a sorokat. A vezetőség célkitűzése épp úgy. mint a múlt évben az elsőség megszerzése volt. Pótolni kellett az eltávozott játékosokat, s ezt sikeresen megoldották, az újak arány­lag zökkenőmentesen be­épültek. Heti három edzés­sel készültek, a fiúk zöme szorgalmasan látogatta a foglalkozásokat, ami ebben az osztályban korántsem ál­talános. Ennek eredménye­ként jó erőnléttel vágtak ne­ki a bajnoki idénynek. — •Kik alkották a csapat gerincét? — A kapuban Péter meg­bízható teljesítményt nyúj­tott, a Dorkó I., Bajzáth. Punka S., Punka L. hátvéd­négyes jól oldotta meg fel­adatát, amit mi sem bizo­nyít jobban, minthogy ez a védelem kapta a legkeve­sebb gólt a bajnokság folya­mán. Középpályás sorunk technikailag bármelyik me­gyei csapat hasonló csapat­részével fel tudja venni a versenyt, erőnlétileg azon­ban van még mit javulni­uk. A legtöbbször a Balázs. Boldizsár, Torma trió ka­pott bizonyítási lehetőséget, de szerepelt még Sütő és Dorkó 11. is. A Józsa, Kla- rács, Telek „hármasfogat" derekasan részt vállalt ab­ból, hogy a pontvadászat fo­lyamán a csehiek bizonyul­tak a legeredményesebbnek, számszerint kilencvenhat- szor zörgették meg az el­lenfelek hálóját. — Milyen célkitűzések­kel vágnak neki a megyei bajnokságnak? — a kérdés­re Balogh Miklós a labda­rúgó-szakosztály elnöke vá­laszolt. — Szeretnénk a régi bá­nyászcsapat hírnevének méltó örökösei lenni és ennek meg­felelően legalább a közép­mezőnybe várjuk a csapa­tott — Milyen feltételek mel­lett, s mikor kezdik a felké­szülést? — A megyei bajnoksághoz szükséges anyagi fedezet ren­delkezésre áll, labdarúgó­ink kulturált körülmények között gyakorolhatnak. — Terveznek-e erősítést? — Alapvetően a körzeti bajnokságban sikerrel sze­repelt gárdára kívánunk tá­maszkodni. Emellett azon­ban szóba került egy-két új játékos átigazolása is. Pezsdítőleg hathat a bá­nyásztelepülés sportéletében labdarúgóik magasabb osz­tályba lépése. A neheze azért még hátra van. ősztől ugyan­is hétről hétre egy színvo­nalasabb, kiélezettebb mér­kőzéssorozaton kell bizonyí­taniuk. Molnár Zsolt Magyar sportdiplomaták— szöulj jelölések Aligha kétségbevonható a fontossága annak, hogy a nem­zetközi sportszövetségekben — a vezető testületekben, a kü­lönböző bizottságokban — helyet foglal-e magyar sportdip­lomata vagy sem. Azon sincs mit vitatni, hogy a magyar érdekek képviselete a világban csak akkor lehet igazán ha­tásos, ha „közel ülünk a tűzhöz’’. Ezért is kísérheti kettő­zött figyelem azokat a vezetőségválasztó, részben vagy egészben tisztújító kongresszusokat, amelyeket az idei nyári olimpia idején tartanak Szöulban. Hét sportágban van köz­vetlen magyar érdekeltség, az első alelnöki pozíciótól kezd­ve a bizottsági tagságig, vagyis az ötkarikás játékokon nem csupán Magyarország versenyzői vizsgáznak, hanem sport­diplomáciája is. Bíró Mihálynak, a Nem­zetközi Birkózó Szövetség alelnökének a helye egészen 1992-ig biztos, hiszen a szep­temberi kongresszuson csak az elnökségi tagok egyhar- madát újítják meg, a többi tisztség érintetlen marad. Bonn Ottónak, a Nemzetkö­zi Kajak-kenu Szövetség el­ső alelnökének sincs mitől tartania, mivel ő az egyetlen jelölt a posztra.. Ami a to­vábbi vezető tisztségeket il­leti, újból jelölik Nagy Im­rét, a Nemzetközi öttusa és Biatlon Szövetség öttusatit­kárának, Madarász Istvánt a kézilabda, Holvay Endrét pedig a röplabdaszervezet­ben, elnökségi tagnak. Ismét támogatást élvez bi­zottsági tagságára birkózás­ban Kruj Iván (bírói). He­gedűs Csaba (edzői), kajak­kenuban Péhl József (bírói), dr. Dobos József (orvosi), Füleky András (propaganda és szervezési), öttusában dr. Pucsok József (orvosi), tornában Urvári Sándor (férfi technikai), úszásban dr. Salamon Ferenc (vízilab­da-szakbizottság és az úszó­szövetség elnöksége még egy bizottsági tagra készül ja­vaslatot tenni). Új jelöltek: Horváth László (kézilabda), Császári Attila (öttusa tech­nikai), Sirokmány Lajos (öt­tusa, információs), Benkéné Balikó Gyöngyi (torna, női technikai) és Gyurkáné Pa- tocska Mária (RSG, techni­kai). Nem kevésbé lehet érde­kes, hogy milyen magyar ja­vaslatok hangzanak el az olimpiai kongresszusokon vagy a csúcsfórumokat elő­készítő bizottsági üléseken. Birkózásban például, ré­gebbi keletű magyar törek­vés, hogy a kétszer három­perces mérkőzéseken ne tartsanak szünetet, hanem megállás nélkül küzdjék vé­gig a hat percet a verseny­zők. Kétségtelen, hogy ez a fi­zikailag jobban felkészült birkózóknak kedvezne. A tornában a kongresszus előtt a férfi technikai bizottság vi­tatja meg azt a magyar ja­vaslatot. hogy az olimpia után, a férfiaknál is vezes­sék be az úgynevezett Jur- csenko-ugrást. Ám ezt az ele­met a jelenleginél alacso­nyabb nehézségi fokúvá mi­nősítenék, annak a törek­vésnek a jegyében, hogy szí­nesítsék a tornászok ugró­skáláját. Mégpedig az anyag­erősségi táblázat átrendezé­sével, a nehézségi fok után járó pontszámok újraértéke­lésével, hogy ne csupán egy­két — pontszámban kirívóan jól „fizető” — ugrást mutas­sanak be a versenyzők. Eh­hez kapcsolódó „lovas” in­dítvány, hogy a Magyar Zol- tán-féle Magyar-vándor be­mutatásáért kizárólag akkor járjon a legnehezebb elemet jutalmazó, magas pontszám, ha azt valóban az eredetivel tökéletesen egyező módon adják elő. Végül, az öttusá­ban is már régtől dédelge­tett és többnyire ismert ma­gyar kezdeményezések kerül­nek terítékre. Így mindenek­előtt az, hogy a lovaglás le­gyen a mindenkori befeje­ző szám, hogy a futáshoz ké­pest ne érjen aránytalanul többet az úszás, vagy hogy az eddigi öt helyett, három- négy nap alatt bonyolítsák le az öttusaversenyeket. Két Lewis nagy napja Indianapolisban az Egye­sült Államok olimpiai vá­logatójának negyedik nap­ja is kitűnő eredményeket hozott. Különösen két Lewis tett ki magáért, a négysze­res olimpiai bajnok Car) és a mindössze 19 eszten­dős Steve. Carl Lewis 8,76 méterrel nyerte a távolugrást — meg­engedett hátszélben —, s ez minden idők ötödik legjobb eredménye. Ezt megelőzően azonban a 200 méter közép­futamában is bizonyította kitűnő formáját, az esőtől áztatott pályán könnyedén futott nagyszerű 20,03 mp-t. Steve Lewis a 400 méter elődöntőjében kerek fél má­sodpercet javított saját egy­napos junior világcsúcsán. Eredménye — 44,11 mp — szintén minden idők ötödik legjobb teljesítménye, egy­ben a második legjobb ten­gerszinti futás. Jachtklub Tihanyban A Balaton partján, Tihanyban korszerű jachtklub műkö­dik, minden igényt kielégítő vízi járművekkel. Már csak a kedvező széljárásra várnak, hogy kifuthassanak a nyílt vízre. (Fotó: Szántó György) A labdarúgó NB II-ben és az NB III. Mátra-csoport- jában augusztus 14-én, a Heves megyei bajnokság mezőnyében pedig egy hét­tel később kezdődik az 1988—89. évi pontvadászat. A nyári szünidőben javában tart az edzők és játékosok kiválasztása. A napokban beszámoltunk árról, hogy több Heves megyei NB-s csapatnál is új szakvezetőt szerződtettek. Az Apci Vasas háza tá­járól tegnap délelőtt kap­tuk a legfrissebb hírt, mi­szerint a megyei bajnoksá­got nyert csapatnál edző­változás történt. Országh János szerződése lejárt, amit közös megegyezés alapján nem újítottak meg. Utód­ja az a Kiss János lett, aki korábban az Eger SE pálya­edzője volt, legutóbb pedig a Nagybátonyi Bányász kis- padján ült. Megtudtuk azt is, hogy Bélapátfalván és Hevesen maradt a régi szak­vezető. A már hagyományosnak tekinthető Balaton-átúszó versenyt az idén is meg­rendezik: szombaton és — ha a résztvevők nagy szá­ma megkívánja — vasárnap szállhatnak vízbe a vállal­kozó kedvűek. A Révfülöp és Boglárlelle közötti 5200 méteres táv vár rájuk, és háromórás szintidőn be­lül kell célba érkezniük. A próbázók a boglárlellei Platán strandon jelentkez­hetnek szombaton reggel 7 A megyei bajnokság él­mezőnyéhez tartozó együt­tesek közül két helyen tör­tént edzőváltás. A várako­záson alul szerepelt Siroki Vasas vezetése megvált Ben- kö Jánostól. Itt Abuczki Bé­lával kötöttek egyéves szer­ződést. Az ismert egykori labdarúgó nyolc évvel ko­rábban már dolgozott a Fém­művek gárdájánál. Most is hasonló sikeres helytállást várnak tőle. A bronzérmes Nagyré- détől megvált Péczely Sza­bolcs, aki korábbi sikere színhelyét, Jászberényt vá­lasztotta. A rédeiek Szántó Györgyöt, a Hatvani KVSC utánpótlás edzőjét szerettek volna megnyerni. A kedd délelőtti tárgyaláson azon­ban meghiúsult tervük, mert a hatvani szakember szerződtetéséhez nem járult hozzá munkahelyi vezetése, így a nagyrédeiek tovább­ra is edző után kilincselnek. (sz. j.) órától, indításuk 10—30 ta­gú csoportokban folyama­tosan történik. A szervezők kérik, hogy minden részt­vevő hozza magával az úsz­ni tudásáról szóló igazolást, mert rajtengedélyt csak így adnak. Sátorozási lehe­tőséget a balatonlellei Nap­fény strandon biztosítottak. A Multitours utazási iro­da a rendezvényre Buda­pestről különbuszokat indít, érdeklődni a 310-211-es tele­fonszámon lehet. Eltemették Kesjár Csabát Tegnap délután, a Farkas­réti temetőben, hozzátarto­zók, versenyzőtársak, sport­barátok, ismerősök, ismeret­lenek százai kísérték utolsó útjára a tragikus körülmé­nyek között elhunyt Kesjár Csaba autóversenyzőt. A kitűnő sportember, a Forma—3-as csapat vendég­pilótája, június 24-én, a Nürnberg melletti Norisrin- gen. edzés közben szenvedett halálos balesetet. Elhunytá- val a magyar és a nemzet­közi autósportot fájó vesz­teség érte. Kesjár Csaba koporsójá­nál a Magyar Autó. és Mo­torsport Szövetség versenyzői és aktivistái, valamint a sportoló pályafutását támo­gató Hungexpo Vállalat dol­gozói álltak díszőrséget. A ravatalnál Nádasdi János, a MAMSZ főtitkára búcsúzott Kesjár Csabától. Beszédében emlékezett a kezdetre. Kes­jár Csaba első versenyeire, a bajnokságokra. Emlékezett arra a sportemberre, aki már sosem éri el álmát, a Forma—1 világát. Végeze­tül ezt mondta: „Az általad megkezdett úton barátaid, sporttársaid haladnak to­vább”. Günther Schäfer, a norisringi verseny nyugat­német rendezője, majd Pa- laticz András, a Hungexpo igazgatóhelyettese beszélt ar­ról a fájdalomról, amit a kitűnő sportember halála je­lent. Ezután a temetésen meg­jelentek, a gyászzene hang­jaira, megindultak a sír fe­lé. Fájdalom volt látni a fejfát, s rajta a felírást: „Kesjár Csaba, élt 26 évet". A gyászszertartás végén a sírt elborították a kegyelet és a megemlékezés virágai SZOMBATON ÉS VASÁRNAP Balaton-átúszás DOMESTICA ’ * Házi-, Kézmű- és Bőripari Szövetkezet Hatvan, Tabán út 13—17. FELVÉTELRE KERES NORMÁST. Feltétel: szakirányú végzettség, 5 év munkakörben eltöltött gyakorlat. Bérezés: megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: a szövetkezet személyzeti vezetőjénél, Hatvan, Tabán út 13—17. Challenger-verseny Egerben Augusztusban szinte egy­mást érik majd hazánkban a nemzetközi teniszverse­nyek. A sort a hónap legele­jén a Baján megrendezés­re kerülő, 250 ezer forint díjazású Blévis-kupa nyit­ja. Ezt követi 7-től a Mar­gitszigeten a Modex—Sty- landia-kupa. Ezen a viada­lon a legjobbak között 7 ezer dollárt osztanak szét. S vé­gezetül Egerbe várják a fér­fiakat, ahol 13-tól bonyolít­ják le a legrangosabbnak ígérkező Challenger-ver- senyt. Ez utóbbin a győz­tesek és a helyezettek ösz- szesen 25 ezer dollárt kaszí- rozhatnak be. Mint azt Domán Imrétől, a szervezőbizottság titká­rától megtudtuk, a Hungar­Hotels Vállalat biztosítja a verseny valutakeretét, amely lényegében 50 ezer dollár ér­tékűnek számít, mivel a dí­jakon túl tetemes összegbe kerül a résztvevők ellátása, kiszolgálása is. Mivel ez a seregszemle jó alkalmat nyújt a pontszerzésre, a rendezők bíznak abban, hogy a HungáriaSport Rek­lám és Marketing Vállalat­tal közösen profi mezőnyt sikerül összehozni. Magyar- országon kívül hasonló szin­tű teniszversenynek egyéb­ként a kelet-európai orszá­gok közül csak Csehszlová- kia'adott otthont. A népkerti salakos pá­lyákon az egyéni és páros küzdelmek a 32-es táblán 15-én kezdődnek, ahová re­mélhetőleg a hazai élgárda több neves teniszezője is kivívja az indulási jogot. Az egy hétig tartó kétcsillagos versenyről a tervek szerint a televízió több alkalom­mal is helyszíni közvetítés­ben, illetve összeállításban beszámol. Akik pedig élő­ben szeretnék nyomon kö­vetni a történteket, megte­hetik, hiszen ebben az év­ben egy mini nézőtér éptilt a tenisztelep egyik sarká­ban. A szervezőknek van egy titkos vágya is, szeretnék megnyerni Taróczy Balázst, hogy induljon ezen a verse­nyen, emelve annak rang­ját. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! A Parádi ÁFÉSZ 1988. szeptember 1 — 1993. szeptember 1-jéig, SZERZŐDÉSES ÜZEMELTETÉSRE adja át a következő egységeit: 3. sz. italbolt Mátraballa, Hámán K. u. 2. sz. 36, sz. bisztró Parádfürdö, parkírozó 4. sz. vendéglő Recsk, Kossuth u. 79. sz. 8. sz. italbolt Sirok, Petőfi u. Versenytárgyalást 1988. augusztus 28-ár., (csütörtökön) de. 9 órakor tartjuk, az ÁFÉSZ-központban, Párád, Kossuth u. 71. Érdeklődni és a pályázatot leadni 1988. augusztus 27-ig, ugyanitt. Edzőkeringő

Next

/
Oldalképek
Tartalom