Népújság, 1988. március (39. évfolyam, 51-77. szám)

1988-03-22 / 69. szám

NÉPÚJSÁG, 1988. március 22., kedd 5 Pl Hatvani randevú Szepesi Györggyel — Rijad után A magyar futball virág­korában nevét imába fog­lalták a rádióhallgatók. Ügy közvetített, hogy tévé nél­kül maga előtt látta az em­ber az izgalmas helyzete­ket. szép támadásokat, ne­tán a kudarc fájdalmas je­leneteit. Később évekig bon­ni tudósítóként hallottuk a hangját. Aztán elnököskö- dött az MLSZ-ben. s ezalatt a magyar fociélet újabb ke­serű pirulái következtek, melyeket már nehezen nyelt le a haza tízmillió labda­rúgó-szakértője. Vállalásá­ba bele is bukott Szepesi György, mintha legalább is ő edzette. ő dirigálta volna a fiúkat, neki kellett volna a szövetségi kapitány, a pá­lyaedző, a gyúró, az orvos körmére néznie. A pálya szélén eltöltött negyven év rengeteg tapasztalatát a FIFA egészében mégis ja­vára írta. végrehajtó bizott­ságába választván rádiónk főosztályvezetőjét, aki a na­pokban tért haza Szaúd- Arábiából, hogy mindjárt a Hatvani Galéria vendége legyen. — Rijad. Székváros. Isme­retlen világ, ismeretlen futballélet. Mi indokolta a Svájcból való első ki­mozdulást? — Amióta az eszemet tu­dom. valóban először ülése­zett a nemzetközi labdarú­gó szövetség vezérkara Zü- richen kívül. De megvolt az oka. Az olajnagyhatalom. a világ talán leggazdagabb ál­lama ugyanis egyre töb­bet áldoz a sportra, azon belül is a futballra. Hat­százmillió dollárból létesí­tett stadionjuk szolgáltatta a pillanatnyi indulatot, de az ülésezés minden költsé­gének fe1 ajánlása talán még Inkább 'hatott a FIFA szí­vére. — Milyen színvonalú a szaúdi foci, a sportélet? Eddig vajmi keveset hal­lattak magukról nemzet­közi porondokon... — Ma -még így van. vi­szont olyan ütemű a kitö­rés, annyit is áldoznak rá, hogy ez előbb-utóbb ered­ményt érlel. Riad önmagá­ban példa erre. A harminc éve alig hatvanezres város­nak ma két és fél millió lakosa van, s gombamódra nőnek ki utcáin a különbö­ző intézmények, lakóépüle­tek fényes, hatalmas tömb­jei. Legfeljebb a stíluske­veredés bántja az európai szemet. No, és a hitbuzga­lom, amely minden közös­ségi eseményről, szinte a2 utcákról is száműzi a női nemet. A stadionavatásra, melyen aranyból való la­pocskákkal ékes páholyszé­keken kaptunk helyet. a FIFA egyik alelnöke a fe­leségét se vihette el! Vagy- pedig! A zöld gyepen ott végezte közös tornagyakor­latát ezer arab nebuló, és egyetlen kislány sem volt köztük. Csak arra vagyok kíváncsi, akkor mit csinál­nak. ha egyszer rangos at­létikai v vagy úszóbajnokság rendezésére kapnak jogot szaúdi barátaink. Kiiktat­ják a női számokat? Ebbe aligha megy bele bármelyik nemzetközi szövetség. — Visszakanyarodva a FIFA végrehajtó bizottsá­gi üléséhez: mivei foglal­kozott. döntött-e valami­lyen közérdeklődésre szá­mító kérdésben? — Zömmel ügyrendi, sze­mélyi témák alkották a ta­nácskozás menetét, amelyek­nek nincs különösebb je­lentőségük. Annál nagyobb visszhangot keltett az AlDS- betegség, amelynek terjedé­se a sportot, a futballt sem hagyja szűzen. Ezzel össze­függő. frissen elfogadott dön­tésünk a sípcsontvédő való­ban kötelező, szankcionált használata. A bőr a síPcson- ton vérzik fel a legköny- nyebben, s meccs után. für­désnél. akár tömegfertőzést okozhat egyetlen sérült AlDS-es focista. FIFA-ter- vezet szerint tehát a közel­jövőben játékos csak síp­csontvédővel, felhúzott sportszárral léphet pályára, s ha meccs közben eldob­ja: sárga, esetleg piros lap lesz érte a játékvezetői bün­tetés. — Mit tud tenni a nem­zetközi szövetség a pályá­kon elharapózó rendbon­tások megelőzése végett? Miként oldható meg ál­talában a játékosok és a közönség életbiztosítása, egy-egy nagyobb szabású futballtorna zavartalan lebonyolítása? Vagy ezzel nem foglalkozott a rijadi konferencia? — De igen, s fokozott hangsúllyal. Ügy .tűnik, a jövőben világverseny nem képzelhető el túlbiztosítás nélkül. És a NOB ebben már jó példát mutatott Cal- garyban, ahol a téli olimpia menetének rendjét az FBI háromezer főnyi, speciáli­san kiképzett biztonsági embere szavatolta. Szöulban ötezres összlétszámú kom­mandóosztagok lesznek je­len, hogy bármilyen jellegű rendbontásnak elejét ve­gyék. Ami a közelgő llabda- rúgó-világbajnokságot ille­ti? Azt hiszem, valamelyik soros ülésünkön hasonló vállalásra kötelezi a FIFA is a rendezőket, de Rijadban ez ilyen határozottan még nem vetődött fel. — Visszatérés a mikrofon­hoz? A mai riporterek nem kényeztetnek el ben­nünket ... — A búcsú megtörtént. Még Bonn előtt. Ami pedig rádiónk sportosztályát ille­ti. úgy vélem, akad már egy­két körmeit mutató orosz­lán. Szavazzanak bizalmat nekik ... ! Moldvay IGyőző MŰKORCSOLYA-VB Ma ünnepélyes megnyitó Tegnap — egyelőre még nem a jégen — megkezdő­dött az idei műkorcsolyázó világbajnokság, amelyet ezen a héten Budapesten rendeznek meg. Az első hi­vatalos program a Pesti Vi­gadóban az esti sorsolás volt, de már korábban is érződött, hogy csak órák vá­lasztanak el az „igazi” rajt­tól. (Kedden délelőtt a jég­táncosok megkezdik kötele­ző gyakorlataikat.) Nem sokkal a délelőtti, a Hotel Atrium Hyatt-ben megtartott versenybírói megbeszélés után a szerve­zők Olaf Poulsen, a Nem­zetközi Korcsolyázó Szö­vetség (ISU) norvég elnöke- és a csehszlovák Josef De- dic, az ISU első alelnöke — ő a budapesti vb-n az elnök személyes képviselőjeként ^vesz részt —, valamint Ko- zári Klára, a Magyar Jég­sport Szövetség elnöke je­lenlétében nemzetközi saj­tótájékoztatót tartottak a küzdelmeknek otthont adó Budapest Sportcsarnok ne­gyedik emeleti tanácstermé­ben. Itt bejelentették, hogy a világbajnokságra 25 ország nevezett. A férfiaknál 32-en, a nőknél 31-en, a párosoknál 17-en, a jégtáncosoknál 25- en mutatják be tudásukat. Megerősítették azt is, hogy a férfi és női kötelező gya­korlatokra a Budapest Sport- csarnok edzőtermében kerül sor. Helyszűke miatt ebbe a kis csarnokba legfeljebb ötszázan férnek el, s mivel a küldöttségek tagjainak és a sajtó képviselőinek min- denkéqp biztosítani kell a belépőt, ezért a nézőket nem tudják erre az eseményre beengedni. Mindez nem vo­natkozik a jégtáncosok kö­telezőire. BAJNOKSÁG Szökik az első három A megyei labdarúgó-bajnokság 17. fordulójának eseményeiről a következő jelentéseket kaptuk tudósítóinktól: Petőfibánya—Párád 2—0 (0—0) Petőfibánya, 300 néző. V.: Menyhárt. Petőfibánya: Kemenár — Be­kecs. Komáromi, Lehotai (Ber­ki), Budai, Szabó L., Molnár A., Tóth Gy. (Dévai), Huszár. Tóth J., Móczár. Edző: Pásztor Ist­ván. Párád: Pócs — Nagy, Bódi J., Hajdú-, -Kollár, Asztalos, Török, Kozma (Vanó), Pócs II., Vitai, Lipták. Edző: Besenyei Elemér. Kitűnő talajú pályán az első játékrészben a hazai nem tud­ták fölényüket gólokra váltani. Fordulás után aktívabb lett tá­madó játékuk, s megérdemel­ten nyertek, a lelkesen küzdő vendégek ellen. G.: Móczár, Tóth Gy. Jók: Komáromi, Le­hotai, Szabó L., Móczár, illetve Nagy, Bódi J;, Török. Ifik: 8—0. Novák József H. Gáspár SE—Sírok 3—0 (1—0) Hatvan, 100 néző. V.: Trencsé- nyi (Szolnok m.). H. Gáspár SE: Pálinkás — Kun, Tóth, Simon, Olexa, Orosz, Török, Sáfrány, Csanádi, Lac- kovics (Feczer), Nagy. Edző: Stupek István. Sirok: Magyar — Szalai, Szán­tai, Veres, Sípos, Erdélyi B., Doktorcsik, Bóta, Szabó I. (Han- gonyi), Bujáid, Szabó Z. (Hos- só). Edző: Benkő László. Sportszerű mérkőzésen az el­ső félidőben csapkodó játék alakult ki. A második negyven­öt percben feljavult a piros-fe­hérek támadó Játéka, s bizto­san nyertek a kapura kevés ve­szélyt jelentő Sirok ellen. G.: Tóth, Nagy, Csanádi, Jók: Nagy (a mezőny legjobbja). Csanádi, Kun, illetve Bujáki, Sípos. Ifik: Eger SE II.—Sirok 16—1. Oláh Ferenc Apc—Poroszló 3—1 (1—0) Apc, 300 néző. V.: Szántó (Szolnok m.). Apc: Németh — Szőke 1., Sző­ke L., Jambrik, Kovács I.. Var­ga, Fodor L., Nagy (Báli), Kiss, Kovács III., Kovács II. Edző: Országh János. Poroszló: Varga J. — Nagy S., Farkas, Rajna, Nagy Lajos, Gör­be, Kiss (Orosz), Erdei, Nagy László, Habóczki, Katona (Var­ga I.). Edző: Czövek Károly. Közepes színvonalú mérkőzé­sen többet támadott a Qualitál gárdája, így megérdemelten nyert. G.: Kovács II., Fodor L.. Kovács III., iUetve Habóczki. Jók: Szőke I„ Jambrik, Fodor L„ Kovács II., illetve Nagy Lász­ló, Habóczki. Ifik: 3—1. Jambrik Tamás Selyp—Gyöngyöshalász 1—0 (0—0) Gyöngyöshalász, 250 néző. V.: Horváth (Pest m.). Selyp: Kökény — Baranyi, Ju­hász L„ György, Juhász Cs„ Pethes, Tordal, Kurucz, Varga, Szabad, Králik. Edző: Nagy László. Gyöngyöshalász: Jakab — Tu- za (Varga), Tóth Gy., Bársony, Szabó B„ Szabó Gy., Harmath L„ Győri (Harmath J.), Szabó L., Mészáros, Antal. Edző: Bár­sony József. A közepes színvonalú, küzdel­mes mérkőzést a cukorgyárl csapat szerencsés góllal, de meg­érdemelten nyerte. G.: Tordai. Jók: Kökény, Juhász Cs„ Sza­bad, Kurucz, Illetve Harmath L„ Szabó B., Bársony. Ifik: Selyp— Gyöngyöshalász 2—1. Tóth József Gyöngyösoroszí—Pétervására 0—0 Gyöngyösoroszi, 150 néző. V.: Ridegh. Gyöngyösoroszi: Marosvári L. — Ludányi, Kovács A., Dudás, Molnár, Marosvári I., Szőke, La­katos, Dezső (Bezzeg), Besze, Baranyi E. Edző: Zslska Sándor. Pétervására: Kovács M. — Ivády I„ Pál, Árvái, Ivády P., Földi G„ Egyed (Botos), Nagy P„ Bukrán, Csepcsányi (Gál), Zagyva A. Edző: Bocsi Attila. Kitűnő játékvezetés mellett, közepes színvonalú mérkőzé­sen igazságos eredmény szüle­tett. Jók: Marosvári L., Kovács, Molnár. Besze, illetve Kovács M.. Ivády I., Pál, Árvái. Ifik: 3—1. Nagy István Nagyréde—Füzesabony 3_1 (0—0) Nagyréde, 200 néző. V.: Gál. Nagyréde: Simon — Orosz, Nádudvari, vályi-Nagy, Csáki, Deme (Bárdos), Kovics, Jerem, Nagy, Kiss, Iványi. Edző: Pé- czely Szabolcs. Füzesabony: Csatlós — Szabó J., Mudriczki, Veres, Hudák (Bo­csi), Káló, Varga A„ Székely, Máyer. Román, Fejes, Miskolczi. Edző: Káló Mihály. Korrekt játékvezetés mellett, végig jó iramú, színvonalas mér­kőzésen megérdemelt hazai si­ker. G.: Kovics 2, Kiss, illetve Veres. Jók: Deme, Kovics, Nagy, Kiss, illetve Mudriczki, Veres, Varga A, Ifik: Füzesabony— Nagyréde 2—1. Molnár András Tamalelesz—Tarnaörs 2—0 (2—0) Tamalelesz, 700 néző. V.: Bi- rlncsik. Tamalelesz: Józsa — Rácz, Holló, Suha (Tumpek), Ivády (Kifusz), Sike, Orosz. Ferencz, Berki, Zay. Radios. Edző: Sza­bó István. Tarnaörs: Sütő — Papp. Csö­mör, Farkasinszki, Mága, Pe­redi. Raffael, Lőcsei. Király, Ag'ócs, Esvégh. Edző: Sütő Lász­ló. Küzdelmes mérkőzésen egyér­telmű hazai győzelem született. Kitűnő játékvezetés. G.: Orcrsz 2. Jók: Holló, Sike, Ferencz, Zay, Orosz, illetve Farkasinszki, Lőcsei. Ifik: 2—0. Pál Tibor Kompolt—Kápolna 0—0 Kompolt, 400 néző. V.: Kál­mán (Borsod m.). Kompolt: Csukás — Klein Z., Parádi F., Parádl Z. (Káló), An­tal I„ Rajnai S. (Angyal), Mol­nár, Antal V., Lázók, Rajnai J., Klein F. Edző: Klein Ferenc. Kápolna: Hajdú — Hajnal (Szabó S.), Gál, Szuromi, Kato­na, Burai (Vigh), Báder J, I., Báder J. II., Orabecz, Taisz, Báder S. Edző: Grabecz Miklós. Alacsony színvonalú, küzdel­mes mérkőzésen egyik csapat sem érdemelt volna győzelmet. A mérkőzés folyamán Parádi F. és Angyal sérülést szenvedett. Jók: Káló, Rajnai J., illetve Haj­dú, Gál, Báder J. II. Ifik: 6—0. Klein Péter A bajnokság állása: I. Petőfibánya 17 12 3 2 38­- 6 27 2. H. Gáspár SE 17 11 3 3 43­-13 25 3. Apc 17 11 3 3 30­•12 25 4. Sirok 17 8 5 4 34­•15 21 5. Selyp 17 9 3 5 29­•10 21 6. Nagyréde 17 10 1 6 29­■21 21 7. Gy.-halász 17 9 2 6 31­■18 20 8. Tamalelesz 17 8 2 7 23­-33 18 9. Kompolt 17 5 7 5 17­■17 17 10. Poroszló 17 7 1 9 25­■36 15 11. Pétervására 17 6 2 9 27­-31 14 12. F.-abony 17 4 4 9 14­■33 12 13. Tarnaörs 17 4 3 10 21­-35 11 14. Gy.-oroszl 17 3 4 10 13­■35 10 15. Kápolna 17 3 2 12 16­•46 8 16. Párád 17 3 1 13 16­45 7 r En nyilatkozom! Kovács András nehezteli rám. Hogy ezt honnan tu­dom? A vasárnapi mérkőzés után, ha közvetve is, de- a tudomásomra hozta. Történt ugyanis, hogy a talál­kozót követően kollégámmal megosztva a munkát, én az ESE vezető edzőjétől kértem nyilatkozatot a Népsport számára. A vereség érhetően ideges légkört teremtett az öltözőiben. Illendően Kovácshoz fordul­tam, aki némi habozás után úgy félvállról, gúnyosan csak ennyit mondott: — Tetszett a pénteki cikked. Halkan jegyzem meg. hogy ő a szombati számban megjelent beharangozó írásra gondolt. No. mindegy. Űjra megpróbáltam azt a szokásos egy mondatocs- kát kérni tőle, de sikertelenül Nem nyilatkozott. Szóval Kovács András haragszik rám. Szerinte — ezt is máshonnan tudtam meg — a mérkőzést pro­pagáló anyag nem vélt építő jellegű. Nocsak? S amit a csapat nyújtott a Szeged ellen a bajnokin, az fut­ball volt? Na, ugye? Ha így állunk, akkor én. no meg az a kétezer szurkoló is jogosan neheztelhetünk rájuk. Nem nyilatkozik. Jó. Elképzelem. amint a a hétfői számunkban egy nagy fehér folt jelenik meg a tudósítás helyén. Ment én is megharagudtam. Távol álljon tőlem mindenféle személyeskedés, annál is inkább, mert az Eger SE vezető edzőjével nekem még sohasem volt konfliktusom. Az más lapra tartozik, hogy igyeksizem mindig objektiven fogalmazni, mert hiszem, hogy a tények elmismáso- lása. az égibolt rózsaszínre festése sohasem vezet jó­ra. Miéig a labdarúgás esetében sem. Nem értem Kovács András éllenséges megnyilvá­nulását. Azt gondolom, hogy a csapat jelenlegi hely­zetében a haragszom rád helyett higgadtan kellene mérlegelni. Az önkritika talán jdtíban segít kilábal­ni a mélypontról, rrtlnt a kudarcok okát egy újság­cikkben, egy újságíró tárgyilagos véleményformálásá­ban keresni. (budai) Dr. Sikéné nyerte a színes tévét A hét végén a rájátszás­sal befejeződött a női röp­labda NB I. pontvadászata, amelyben az Eger SE csapa­ta az előkelő hatodik he­lyen végzett. Január 17-től, az Eger SE —Tungsram találkozótól mintegy 22 mérkőzésen át egytöl-tízig terjedő skálán osztályozta a lányok telje­sítményét, mindig más-más, az Eger SE baráti köre ál­tal megbízott személy. Az egyesületet anyagilag is tá­mogató társaság ugyanis ne­mes gesztusként értékes dí­jat, egy színes televíziót ajánlott fel a legtöbb pontot összegyűjtő játékosnak. A csapat tagjai között fej-fej melletti szoros verseny ala­kult ki, amelyet végül is dr. Sike Józsefné nyert mag. A pontverseny összesített végeredménye: dr. Sike Jó­zsefné 144 (6,55-ös átlag), Fésűs Erzsébet 143 (6,50), Győri Barnábásné 141 (6,41), Király Anikó 134 (6,09), Ali­na Nowak 132 (6,00), Seregi Éva 118 (5,82). Az év sportemberei A hét végén NB Il-es labdarúgó-mérkőzés szüne­tében adták át az Eger SE baráti körének díjait az elmúlt év kiemelkedő sport­embereinek. A legjobb női sportolónak az NB I-es röp- labdacsapat lengyel játéko­sát, Alina Nowakot. a leg­jobb férfistportolónak, Borza Józsefet, a kyokusinkai ka­rate kétdanos mesterét választották. A legeredmé­nyesebb edzőnek járó címet Fekete György, a vívók mes­tere érdemelte ki. ★ Ugyancsak a szünetben sorsolták ki a pártoló tag­sági igazolvánnyal rendel­kezők között az ESE baráti körének színes televízióját, amelyet Doríkó László nyert meg. Sí Bajnokság Bánkúton A hét végén mintegy 60 versenyző részvételével Bán­kúton rendezték meg az al­pesi sízők Lillafüred-bajnok- ságát. A jeges pálya miatt a szervezők mindkét nap mű­lesiklást rendeztek. Bár B4- csy László az első napon nyert, a folytatásban hibá­zott, így a végső eredmény alakulásába nem tudott be­leszólni, Bajnoki címet Gal- lovits László nyerte, aki különösen a második napon nyújtott jó formát. Eredmények, első nap: 1. Bácsy, 2. Gallovits (mind­kettő K. Sas), 3. Öllé (Kül­ker SC), 4. Tóth S. (HPSE), 5. Tállay (Külker SC), 6. Go- tyár (K. Sas) Második nap: 1. Gallovits, 2. Dóczé (HPSE), 3. Öllé, 4. Gotyár, 5. Chlep- kó (HPSE), 6. Tállay. Az összetettben: 1 Gallo­vits, 2. Öllé, 3. Gotyár. ÁLLÁS- AJÁNLATAI: Eger Város Tanácsa V. B. Egészségügyi Osztály: Eger, Dobó tér 2. Szakirányú felső- vagy középfokú végzettséggel rendelkező munkaerőt alkalmaz szociálpolitikai ügyintéző munkakör betöltésére. Egri Ingatlankezelő, Közvetítő és Lakásberuházó Vállalat: Eger, Zalár u. 1—3. Bérlői karbantartási kérelmek kivizsgálására felvesz közép­fokú'építésztechnikusi vagy szakközépiskolai végzettséggel rendelkező munkaerőt műszaki ellenőri munkakör betöltésé­re. Pályakezdő fiatalok jelentkezését is várják. Jelentkezni lehet: IKLV Házkezelési Osztály, Eger, Somogyi B. u. 3. Tel.: 12-822/35. HM-i Patyolat Vállalat: Eger, Tinódi u. 28. Felvételt hirdet számviteli csoportvezetői munkakör betöl­tésére mérlegképes könyvelői végzettséggel és többéves gyakorlattal rendelkező munkaerő részére. HM-i Autójavító Vállalat: Eger, Faiskola u. 5. Tel.:10-022. Központjába felvesz közgazdasági szakközépiskolai végzett­séggel és 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező utókalku­látort. Továbbá alkalmaz adatrögzítőt, valamint középfokú végzettséggel, szakirányú gyakorlattal rendelkező női mun­kaerőket operátor (adatrögzítő) munkakör betöltésére. HM-i1 Autójavító Vállalat Tehergépjármű Javító Leányvállalata: Eger, Faiskola u. 5. Tel.: 10-022. Felvételt hirdet éjjeliőr munkakör betöltésére az egri FULL- szervizbe, továbbá felvesz autószerelő-szakmunkásokat. HM-i Sütőipari Vállalat: Eger, Sas út 60/a. Alkalmaz nyugdíjas tűzoltót tűzrendészeti előadói munka­kör betöltésére, továbbá felvesz anyagkönyvelőt; fogyóesz­köz-nyilvántartót; gépkönyvelőt. 1. Sz. Kenyérgyárába felvesz sütőipari szak- és betanított férfi és női dolgozókat; árukiadó raktárosokat; takarítónőket; ládázókat; ládamosót; férfi morzsadarálót (mellékfoglal­kozásként is vállalható havi 87 órában). 25. Sz. Üzemébe (Halmajugra) alkalmaz csomagolókat; géplakatos; lakatos; villanyszerelő; vízvezeték-szerelő; elektroműszerész és esztergályos szakmunkásokat; gyakorlattal rendelkező kazánfűtőt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom