Népújság, 1988. március (39. évfolyam, 51-77. szám)

1988-03-19 / 67. szám

10. A TUDOMÁNY ÉS VILÁGA NÉPÚJSÁG, 1988. március 19., szombat A vörösfestékkel kezdődött — Három Nóbel-díjas is dolgozott a laboratóriumokban — Celofán, Penicillin, Trevira műszál — A kerámiától a biotechnológiáig A 125 éves Hoechst - a magyar gazdaság segítője Hűsz esztendeje már, hogy Magyarországon képviseletük van és ennek továbbfejlesztését jelzi, hogy négy évvel ezelőtt Budapesten irodát is létesített a Hoechst. A cég magyarországi megbízottja Theodor J. Fahn, akivel a jubileum alkalmából beszélgettünk. A szemüveges, közvetlen modorú férfi tulaj­donképpen az iroda megnyitá­sa óta van hazánkban. Elismert kereskedelmi szakember, aki előtte a Hoechst központjában tevékenykedett, a KGST-or- szágokkal való kapcsolatok szakértőjeként. — Örömmel jöttem Buda­pestre — mondja —, hiszen vál­lalatunk Magyarország égjük legnagyobb kereskedelmi part­nere, és az is szeretnénk marad­ni. Nyers- és alapanyagok egész sorát, valamint modern techni­kát szállítunk, a gyógyszer-, a nyomda-, az építő-, a textil­iparnak, továbbá a mezőgazda­ságnak. Magyarország nagyon fontos piacunk, különösen az élelmiszer-termelés igen ko­moly fejlődést ért el az önök or­szágában, melyben elismerést jelent, hogy mi is közreműköd­tünk. Az összes kereskedelmi, együttműködési feladatot én készítem elő és irányítom. Egy részét pedig az Industria, vala­mint az Interag Részvénytársa­sággal közösen végezzük. — A jubileum kapcsán hall­hatnánk rövid összefoglalót a cég 125 éves történetéről? — Tulajdonképpen a német vegyipar bölcsőjeként alakult meg vállalatunk 1863 januárjá­nak végén. A kémikus Eugen Lucius, valamint két kereske­dő, Wilhelm Meister és Ludwig August Müller hozták létre. A gyár technikai vezetője pedig Adolf Brünning volt. Azzal a céllal létesítették, hogy Német­országban megszülessen a fes­tékipar. Ezért a Hoechst kez­detben vörös festékgyárnak is nevezték, hiszen az első termé­kük a ma is ismert fukszin volt. Magát az üzemet Frankfurttól alig húsz kilométerre levő vala­mikori kistelepülésen szervez­ték, amely az elmúlt több mint száz esztendő alatt nagy várossá fejlődött. És ebben nem kis sze­repe volt a cégnek. Nemrég jubileumot ünnepeltek a Német Szövetségi Köztársaságban. A világhí­rű vegyipari konszern: a Hoechst AG fennállásának 125. évfordulóját köszön­tötték. Termékei: a műszálaktól a csomagolóanyagokig, a ragasztóktól a fájda­lomcsillapítókig, illetve a növényvédő szerekig, megannyi területen kapcsolód­nak hozzánk, támogatva a magyar gazdaság különböző részeit a textilipartól az élelmiszertermelésen át, a gyógyszergyártásig. Theodor J. Fahn: — A Hoechst AG-nak ma a Föld 120 országával, közöttük Magyarországgal is van kapcsolata — Úgy tudjuk, az évek múl­tán tevékenységi körük fokoza­tosan bővült! — Valóban, már 1883-84- ben előállították az első gyógy­szert, az Antipyrint. Később az­után három Nóbel-díjas is kí­sérletezett a Hoeschst labora­tóriumaiban. így Robert Koch, aki létrehozta a TBC, Emil von Behring a Diphteria és a Teta­nus elleni védőanyagot, míg Paul Erlich a Salvarsant. Ná­lunk alkalmazták először az elektromosság és a kémia ösz- szekapcsolása révén a klór-al­káli elektrolízist. Jelentős dá­tumként tartjuk számon 1913- at, amikor kikísérletezték a pvc nevű műanyagot, amely ma is hódít. Tíz évvel később pedig elsőként jelentkezett a cég a mesterséges inzulinnal. 1925- ben újabb fontos állomás volt, miután megjelent a műanyag csomagolóanyag: a celofán. 1942-ben jelentkezett a Ho­echst az első antibiotikummal: a Penicillinnel. A következő évek újabb sikereket hoztak: miután 1950-ben megjelent a műszál, a perion, 1955-ben pe­dig a Trevira, amely forradal­masította a textilgyártást. Ezek mellett számtalan állat- és hu­mángyógyszer, műtrágya és nö­vényvédőszer is jelzi, cégünk szüntelenül megújuló munká­ját. — Es mi jellemzi a mai hely­zetet? — A világ egyik legnagyobb vegyipari konszernévé vált a Hoechst. Transznacionális vál­lalat, amelynek ma a Föld 120 országával van kapcsolata. Ti­zennégyben saját kutatócso­porttal, 64-ben pedig saját gyárral rendelkezünk. Cégünk 180 ezer embert foglalkoztat szerte a világban. 1980-ban ki­terjesztette tevékenységét a francia Roussel Uclaf Parisra is, ezzel bolygónk legnagyobb gyógyszeripari vállalata lett. Tavaly, 1987-ben pedig a né­met vegyipar legnagyobb tran­zakcióját hajtotta végre, miután a világ hatodik legnagyobb mű­anyag- és műszászálgyárát, az amerikai Gelanese Corporati­on! megvásárolta. így Földünk legnagyobb cégei között tartják nyilván az említett területen. A Hoechst tavalyi éves forgalma elérte a 40 milliárd márkát. La­boratóriumainkban, amely megtalálhatók az NSZK-ban, Franciaországban, Angliában, Ausztráliában, Egyiptomban, Brazíliában, Japánban és az Egyesült Államokban is, több mint 14 ezer ember dolgozik. Azon fáradoznak, hogy vevő­inknek mindenkor a tudomány és a technológia legújabb szint­jén álló termékeket adjanak át. Kutatási és fejlesztési tevékeny­ségre évente másfél milliárd márkát költünk. Célunk az energiatakarékos és környezet­kímélő eljárások, illetve termé­kek kidolgozása, azok közrea­dása. A Frankfurtban lévő ku­tatási központunk például a legmodernebbek közé tartozik. Ott gyűjtik össze és értékelik a tudományos adatokat, a világ minden részében folytatott tu­dományos tevékenységek ered­ményeit. Mindez megéri, hi­szen újabb és újabb termékek­ben, technológiai ismeretekben jelentkezik. Cégünk nap mint nap komoly erőfeszítéseket tesz a környezetvédelemért is. A következő évtizedben ilyen jellegű beruházásokra kétmilli­árd mmárkát szán. A Hoechst, a Német Szöveteségi Köztársa­ságban például 32 intézmény­ben évente hat és fél ezer szak­embert képez, a laboránstól a mérnökig. Az utóbbi években négyezer új találmányt tettek közzé, elősegítve velük a tech­nikai fejlődést. — Merre halad tovább száza­dunk kilencvenes éveiben a Hoechst AG? Dr. Laubál László: A hazai állami gazdaságok és termelőszövetkezetek gyakran és szívesen használják a cég növényvédőszereit (A szerző felvételei) A kémia tudományának fejlődése óriási hatással volt a vegyipar előrehaladására, eredményei, új vívmányai forradalmasítot­ták az utóbbit. A festékektől a gyógyszere­ken át a műszálakig, illetve a növényvédő­szerektől, a műtrágyákig mind mind a vegyipar értékes, hasznos termékei. Mai összeállításunkban egy vegyipari világ­konszernt mutatunk be olvasóinknak, amely nemrég jubileumot ünnepelt. Kuta­tási eredményeivel, termékeivel szoros kapcsolatban van Magyaországgal, a ha­zai piaccal. Gazdaságunk tevékenységét segíti immár hosszú évek óta. hez. A talaj és a növények igé­nyeinek megfelelően kialakí­tott magas értékű műtrágyák segítik a növekedést, és a gyü­mölcskötődést, emelik a ter­méseredményeket. A hazai ál­lami gazdaságok, termelőszö­vetkezetek gyakran és szívesen használják a cég levéltrágyáit, takarmány-alapanyagait, állat- gyógyászati termékeit. A te­nyésztői munkához, az állo­mány egészségvédelméhez, a konkrét betegségek megelőzé­séhez speciális gyógyászati sze­rekkel is rendelkeznek. Ezek hozzájárultak a magyar mező- gazdaság fejlődéséhez, techni­kai, technológiai előrelépésé­hez. A Hoechst növényvédő szerei például megóvják a ga­bonaféléket, a cukorrépát, az árpát, a rozst a gyomoktól. Ósz- szességében ezek is segítették mezőgazdaságunk technikai, technológiai előrehaladását. Napjaink együttműködéséhez tartozik, hogy a Hoechst AG konkrét tudományos-műszaki szerződést kötött a Nehézipari Kutató Intézettel, a Szegedi Bi­ológiai Kutató Központtal, to­vábbá a Gabona Tröszttel, a Bábolnai, az Agárdi és a Kör- nyei Mezőgazdasági Kombi­náttal. Mindezek közös nö­vényvédelmi, takarmányozási kapcsolatokra terjednek ki és új lehetőségeket kínálnak ajövőre nézve is. A növényvédelem és gyógyszeripar fejlesztésére a Hoechst kutatás-fejlesztési megállapodást kötött az Orszá­gos Műszaki Fejlesztési Bizott­sággal. Ennek részeként a nagy tisztaságú inzulingyártás licen- cét átadták a Kőbányai Gyógy- szerárugyámak, a Trental nevű nagyon jó hatású értágítót pe­dig a Chinoin Gyógyszeráru- gyámak. Ezek már 1987-ben megjelentek a kereskedelem­ben. A közeljövőben várható, hogy más termékekkel is segítik majd a hazai medicinát. Mi arra törekszünk, hogy a magyar ipa­ri és mezőgazdasági üzemek szakemberei mindenütt, így Heves megyében is minél job­ban megismerjék a Hoechst AG munkáját. Ennek érdeké­ben rendszeresen kerekasztal- beszélgetéseket, szakmai be­mutatókat tartunk. Ilyen volt már több Hevesben is, az Agro- kemél, a TSZKER Heves- Nógrád Megyei Területi Köz­pontjában, a Növényvédelmi és Agrokémiai Állomáson, illetve a termelési rendszerek szerve­zésében. Ezt a kapcsolatot igyekszünk még inkább elmé­lyíteni közvetlenül a termelők­kel, az állami gazdaságokkal és a termelőszövetkezetekkel, a korrekt együttműködés szelle­mében. — Mint már említettem, vál­lalatunk teljesítőképessége mö­gött 180 ezer ember munkája, tudása, tehetsége és a világ egyik vezető vegyipari cégének több mint százéves tapasztalata áll. Diagnosztikai berendezé­sei, gyógyszerei és oltóanyagai az egészségvédelmet szolgálja. A műszálak, a textilipari segéd­anyagok és színezékek teszik lehetővé a praktikus öltözkö­dést. A műanyagok, műszálak, gyanták, lakkok segítik az épí­tőipar munkáját a korszerűbb lakások létesítésében. A jobb és gyorsabb információátvételt szolgálják cégünk új tömeg­kommunikációs és hírközlési berendezései. Mindezt azt hi­szem, elsősorban annak a széles körű kutatási programnak kö­szönhetjük, amely méreteiben egyedülálló. A következő évek újdonságait jelzi az az előremu­tató szemlélet, hogy a legkor­szerűbb termékekkel jelenjünk meg a világpiacon, így Magyar- országon is. Előtérbe kerül a modem elektronika alkalma­zása a kerámiagyártásban pél­dául motorokhoz, vagy a bio­technológia, az immunbiológia új kutatási területei, vagy az AIDS elleni küzdelem, ame­lyek mind átfogják tevékenysé­günket. A Hoechst AG fontos part­nere a magyar mezőgazdaság­nak is. Az első együttműködést pontosan húsz esztendeje, 1968-ban írták alá a cég illeté­kesei a hazai Fűzfői Nitrokémia Ipartelepekkel, majd pedig a Budapesti Vegyi Művekkel. Ennek eredménye lett az Afa- lon és az Aretit nevű növényvé­dőszer gyártása, amelyeket azóta is alkalmaznak itthon az üzemek. Az említettek aláírá­sánál ott volt két évtizeddel ez­előtt dr. Laubál László, Újhelyi Imre-dijas agrármérnök, a Ho­echst magyarországi irodájá­nak főmunkatársa. A kapcso­latokról így beszél: — A cég az elmúlt években és ma is sokféleképpen járul hoz­zá a terméshozamok növelésé­Mentusz Károly KISTERMELŐK RÉSZÉRE BÁBOLNAI NAPOSCSIBÉK ELADÓK MEGNEVEZÉS Ár Ft/db Naposcsibeboltban Házhozszállítva TETRA—82 húshibrid TETRA—SL tojóhibrid TETRA—H szülőpár TETRA—H háztáji TETRA—SL kakas 9,91 10,26 23,71 24,06 30,71 31,06 10,71 11,06 5,21 5,56 Az árakban a csomagolási költség is szerepei. 500 db felett a naposcsibék házhozszállítását vállaljuk. 500 db alatti mennyiségeket a szendrői és budapesti naposcsibe boltunkban lehet átvenni. A naposcsibék mellett 18 hetes TETRA — SL előnevelt jérce is megrendelhető 110,— Ft / db egységáron. A megrendeléseket a következő címre kérjük küldeni: Mezőgazdasági Kombinát Baromfikereskedelem és Szaktanlácsadás 2943 BÁBOLNA Telefon: 06/34/69 - 111, 69 - 333, Telex: 27229, 226555, 27211.

Next

/
Oldalképek
Tartalom