Népújság, 1988. február (39. évfolyam, 26-50. szám)

1988-02-12 / 36. szám

NÉPÚJSÁG, 1988. február 12., péntek 3* KARÁCSOND ÉS NAGYFÜGED EGYÜTT ... Úgy munkálkodni, hegy beérjen a gyümölcs A nagyfügedleket és a karácsondiakat hosszú hónapokon át foglalkoztat­ta az ottani emberek életében nagy változást hozó téma: a két község termelőszövetkezetének egyesülése. Egészen pontosan fogalmazva: az el­múlt év közepén megszületett terv az volt, hogy a karácsondi Kossuth fogadja be a Nagyfügedi Dózsa Termelőszövetkezetet. Nos, a nem kis gondokkal járó szervezőmunka végére most pontot tettek: megalakult a közös gazdaság. De miért is volt erre szük­ség? Csak dióhéjban az előz­ményekről ... A nagyfügedi tsz már évek óta vesztesé­ges volt. Damoklész kardja­ként függött fejük felett a csődeljárás megindítása. A megye illetékes vezetőinek az volt a véleménye, hogy ahol a szocialista nagyüzem életképes feltételeit meg le­het teremteni, ezt a megol­dást kell választani. — Amikor megkerestek minket ebben a témában, azt a választ adtuk: megfon­toljuk, — mondja Sebők Jó­zsef, a karácsondi termelő- szövetkezet elnöke. — Végül arra a megállapodásra ju­tottunk, ha teljesítik a fel­tételeinket, befogadjuk a nagyfügedi gazdaságot. — önöknek a megnöveke­dett feladatok mellett egy­fajta kockázatot is jelent ez? — A Dózsa Tsz tavalyi vesztesége és pénzügyi hiá­nya összesen 34 millió 62 ezer forint. Ennek „megoldá­sára" az államtól a követ­kező segítséget kaptuk: a ta­valyi évi 5 millió 944 ezer forint veszteséget dotáció for­májában az állam elengedi. 8 millió 116 ezer forintot az APEH által előírt feltételek mellett felfüggeszt, azaz a feltételek teljesítése esetén mentesít ennek megfizetésé­től. Továbbá a Heves Me­gyei Tanács 5 millió forint fejlesztési támogatást biz­tosít 1988-ra. Mindent egy­bevetve, ha a támogatások és a valós veszteség közötti különbséget meghatározom, akkor 15 millió 2 ezer fo­rint az az összeg, amelyet szövetkezetünknek öt év alatt ki kell gazdálkodnia ... A zárszámadást még külön-kü- lön készítettük el, de a ter­vünk már közös. A február 11-i zárszámadó közgyűlé­sünkön már teljes joggal vettek részt a választások­ban a nagyfügediek. Még mielőtt az új fel­adatokról szólnánk, talán nem érdektelen, ha leírjuk: a nagyfügedi tagság már szeptemberben megszavazta a beolvadást, s később a kará- csondiak is elfogadták, hogy ezentúl közösen gazdálkod­janak. Hogy a Dózsa Tsz tag­jainak jelentős része így dön­tött, abban az is közreját­szott: ha fölszámolják a tsz-t, mintegy százötven ember munkahelye megszűnik. Am egy ilyen mérvű változás megszervezése nem könnyű dolog, vannak, akiknek szí­vében ma is benne a tüske, hiszen a közös gazdaságnak nincs szüksége annyi veze­tőre és adminisztrátorra, mint külön-külön volt. Bakó Kálmán főagronó- mus: — Azt szem előtt tartot­tuk, hogy a karácsondi tag­ság jövedelme nem csökken­het, részükről egyébként nem is voltak szélsőséges meg­nyilatkozások. Tudjuk, hogy feladatunk nem csekély. Alá pos elemzést végeztünk min­den ágazatban, a vesztesége­seket megszüntetjük, önel­számoló egységeket alakítot­tunk ki, vagyis nem kötjük meg a kezét az egyes ága­zatoknak, de az előírt ter­vet kötelezően teljesíteni kell. — Gyengébb adottságúnk a nagyfügedi területek? — Valamelyest igen. mint a mieink. Ám a belvizes ta­lajon is lehet javítani. Nagy- fügeden a ráfordítás szín­vonala alacsony volt: amíg egy hektár gabonára 180 ki­logramm műtrágyát szórtak. Karácsondon négyszázat. De ez csak egy példa a sok kö­zül. Nekünk már a terve­zés időszakában a nagyfo­kú hatékonyságot kell ki­tűznünk célul. Tény. hogy eleve nehezebbek lesznek a körülmények, hiszen az új szabályozórendszer 4—5 mil­lió forintos terhet ró ránk. Sebők Jó­zsef: Nem­csak erkölcsi győzelem lesz, ha ez a gazdaság biztosan áll majd . .. * Bakó Kálmán: Az ágazatok nagyobb önállóságot kapnak Távaly 3,6 milliós nyeresé­günk volt. az idén a közös gazdaságban 2 milliót ter­vezünk. Ismét Sebők József veszi át a szót: — Az új közgazdasági sza­bályozórendszer olyan, hogy egy kisebb mezőgazdasági üzem, mint amilyen mi is voltunk, nem tud akkora tar­talékot képezni, mint sze­retne, kevesebb jut bővítés­re. fejlesztésre. így most kö­zel ötezer hektáros gazdaság lettünk, majdnem duplájára növekedett a földterületünk. A másik indok, amiért vál­laltuk a befogadást: a vi- sontai bánya a következő öt­tíz évben intenzíven terjesz­kedik, a bányagödör elég nagy területet „vesz el" a miénkből is. — Mely ágazat lesz a jö­vőben a legfontosabb a ter­melőszövetkezetben? — A meghatározó tovább­ra is a szántóföldi növény- termesztés, s Karácsondon marad a szőlő. Az állatte­nyésztésben szükségesnek lát­tuk a szerkezetváltoztatást. Elsősorban tolihasznosítású libát fogunk tenyészteni. Itt tavasszal huszonháromezer li­ba gágog majd . . . — Közelítsük most a kér­dést emberi oldalról, hiszen nem kevés konfliktussal kel­lett megküzdeni. — Bizakodó vagyok. Jó vezetői gárdát kell kialakí­tani. mert meggyőződésem, ha ez sikerül, a munka is úgy megy. ahogyan kell. A nagyíügedi tagok dolgos em­berek, jó fizikai munkások. Éveken át laposabb volt a pénztárcájuk, most nekik is be kell bizonyítanunk, ha jól dolgoznak, több lesz a jöve­delem, a háztáji is. Ügy vé­lem. olyan időket élünk, amikor nincs türelmi idő. A vezetők két évre kaptak megbízatást, ez alatt kell bi­zonyítani. Több lesz a fel­adat. a munka, de a pénz is. S valamennyiünknek kemé­nyen kell diktálni a tempót, hogy beérjen a gyümöl­csünk ... Megkerestük Bernát Ist­vánt, a nagyfügedi tanács­elnököt is, hogy érdeklőd­jünk, hogyan vélekednek a község lakói. — Előbb talán a tanácsi vezetés véleményéről ... — mondja. — Már hosszú évek óta bajban volt a tsz, jo­gos hát a kérdés, egyáltalán hogyan lehetett idáig eljut­ni? A felügyeleti szerveknek már régebben oda kellett volna figyelniük erre. Az itteni lakosoknak is fáj egy kicsit: a környéken Kará- csond után mi vagyunk a legnagyobb település. Előbb a tsz „költözött", aztán az áfész, most már termelőszö­vetkezetünk sincs. Egyfajta lokálpatriotizmus is van eb­ben az érzésben. — De hát a tagság belát­ta, hogy előnyösebb ez a megoldás. .. t — Mi több, kérték a tsz vezetőségének felelősségre vonását. Amíg nem dőlt el a dolog, bizonytalanok vol­tak az emberek, több jó szakmunkás el is ment a gazdaságból. Most hisznek abban, hogy munkájukért ezentúl végre megkapják a megérdemelt járandóságot. És a közel négyszáz nyugdí­jas tag is bizton számíthat a háztájira, az idénymunká­ra. Sebők József szavának, aki ennek a községnek is országgyűlési képviselője, hi­tele van. — Talán a község önálló­ságát féltették eleinte az itt élők, — toldja meg az elnök szavait Őzse Lászlóné vb-tit­kár. — S ha gyorsabban si­került volna nyélbe ütni a dolgot, a létbizonytalanságot sem érezték volna a tagok. A másik pedig: a nagyfüge­di tsz-től csak a minimális, a törvénybe foglalt támoga­tást kapta meg a község. A mostani hozzáállás máris biztató. A feladat, amelyre a kará­csomnak vállalkoztak, nem csekély hát. Már a szervezés során megnyilvánult a fele­lősségérzet, s a vezetők sza­vaiból az tűnik ki: nem ódzkodnak a kemény mun­kától. Most már közös az ügyük, közösek az érdekeik. Az elhatározás pedig erős: eredményt érjenek el, még­hozzá úgy, hogy a termelő­szövetkezeti tagok is meg­találják számításukat. Mikes Márta özse Lászlóné: A községnek eddig is jó kapcsolata volt a karácsondiakkal Bernát István: Az emberek hisznek Nagy- fiigeden (Fotó: Perl Márton) Téli fürdőzők Az évente közel félmillió hazai és külhoni — csehszlovák, német, holland, dán. osztrák — vendéget fogadó egri strand meleg vizes medencéi a téli hónapok alaít is várják a für­dőzni vágyókat, a „fürdőkúra” kedvelőit. Párafelhőben . Törzsvendégek . . . „Termálszerelem ..." (Fotó: Szabó Sándor) Autóbusz Kínába Kínába exportál autóbu­szokat az Ikarus székesfe­hérvári gyára. A vállalat 470, távolsági közlekedésre alkalmas IK 256 típusú ko­csira kapott megrendelést. A buszokat a vásárló igé­nyeinek megfelelően légkon­dicionáló berendezéssel, va­lamint kényelmes, a Vogel licenc alapján készülő, ál­lítható ülésekkel készítik. Az első szállítmányt július­ban rakják hajóra, az utol­sót novemberben indítják útnak. A vételárat konverti­bilis valutában egyenlíti ki a megrendelő. Az exportlista bővítésére új kisautóbuszt is kifejlesz­tett a gyár. Az Isuzu alváz­ra épített kényelmes kocsit egyiptomi értékesítésre szán­ják. Ívelt homlok- és hát­fallal. légkondicionáló be­rendezéssel készítik. A pro­totípust már „építik” a gyár kísérleti üzemében: ápri­lisra készül el. Amennyiben az új típus megnyeri a meg­rendelők tetszését, részegy­ségekben Egyiptomban tör­ténő összeszerelésre szállít­ják majd. Egyiptomba már az. idén is 380 Isuzu alváz­ra épített korábbi konstruk­ciójú kisbuszt szállít rész­egységekben a székesfehér­vári gyár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom