Népújság, 1987. november (38. évfolyam, 258-282. szám)

1987-11-04 / 260. szám

4. NÉPÚJSÁG, 1987. november 4., szerda KIÁLLÍTÁS NAGYRÉDÉN Egy újabb galéria A galéria Közvetlen, családias han­gulatú ünnepség előzte meg Molnár József nagyrédei kiállításának a megnyitását. A községi könyvtár egyik helyiségében kaptak helyet a helybeli születésű művész kartonjai. Egy új vállalkozásnak le­hettek tanúi azok. akik az eseményen részt vettek. Előbb Erki János, a közsé­gi tanács vb-titkára szólt arról, hogy a szándék egy állandó galéria kialakítása, amelynek még nem tudtak nevet adni. Volt, aki a falu­si galéria, volt aki a könyv­tár-galéria megjelölést ta­lálta a legmegfelelőbbnek. Még nem döntöttek. De abban már az ötlet megszületésekor mindenki egyetértett. hogy az első rendezvény mindenképpen Molnár Józsefnek adjon le­hetőséget arra. hogy igazol­ja és illusztrálja művésze­tének a szülőföldhöz -való kötöttségét. Azután a kiállított anyag­ról és annak megalkotójá­ról Reisz László tanár for­mázott jól gördülő, lényegre mutató mondatokat. Többek között: — Annak ellenére, hogy Molnár József a főváros­ban él és alkot, mégis Nagy- .rédén érzi igazán otthon magát. Gyermekkorától kezdve őrzi magában a szü­lőfaluja képét, a tájat, az itteni hagyományokat és az itt élő emberek érzés- és gondolatvilágát. Bár az ezekre a gondola­tokra utalva azt hangsúlyoz­ta a művész, hogy ma már képeinek jó része új téma­köröket ölel fel. mégis Nagyréde maradt a megha­tározó élménye mára is. Azt azonban sajnálattal állapí­totta meg. hogy egykori szomszéd házbeli pajtásai, gyermekbarátai nem jöttek el a megnyitóra, de bízik benne, hogy érdeklődnek majd a szülőfaluhoz kötődő, a galéria gondozásában ki­állított művei iránt. Nem adnánk vissza a va­lóságot, ha nem említenénk meg. hogy erre a kis ün­nepségre nemcsak a helybe­liek népes csoportja jött el, hanem a megye külön­böző részéből és a főváros­ból is érkeztek ismerősök, barátok, akik jó szívvel gratuláltak a festőnek és nagy tetszéssel nézték végig a vázlatokat. — Miért éppen vázlato­kat hozott erre a kiállítás­ra? — kérdeztem a festőtől. — Ügy gondoltam, egy kisebb helyiségben ezek a kis méretű lapok illenek bele a hangulatba. Most, hogy magam is jól szemügy­re vettem a helyet, azt gon­dolom. a későbbiekben le­het majd itt nagyobb mére­tű képeket is bemutatni. — A vázlatok az első gondolatokat, emóciókat körvonalazzák. Később van-e ezeknek önálló éle­tük, amikor öntörvényeik szerint formálódnak végle­ges alkotássá? — Ha egy meghatározott helyre, meghatározott térbe kell a végleges alkotást, el­készíteni, akkor • a vázlat annak kicsinyített képe le­het csupán. De előfordul, hogy az első gondolatok után mások jönnek és ezért a festmény alakul, formáló­dik. esetleg csak a vázlat­nak egy részlete lesz a vég­ső megoldás. Aki érdeklődik a festé­szet iránt, jól - tudja, ki Molnár József. Hogyan in­dult pályája kezdetén VIT- díjasként a Földosztás című képével a siker felé vezető úton, majd a Szüretelő cso­port című munkája keltett országos érdeklődést iránta. Nagyrédén 1963-ban ké­szült el sgrafittója. majd 1983-ban a község házasság- kötő termét mozaikkal dí­szítette. Ezért ma már al­kotásaival is kötődik szü­lőfalujához. Az pedig a „bölcsőhely” ragaszkodá­sának egyértelmű megnyilat­kozása, hogy a falusi galéria első tárlatára éppen őt hív­ták meg. Jó remények megszületé­sét sejteti a művészetpártoló gondolat fogantatása és megvalósulása Nagyrédén. (g. molnár) (Fotó: Perl Márton) Molnár József alkotásai A továbbgondolás jegyében Nem először fogalmazom meg, hogy egyre színvonala­sabbá. igényesebbé válik az egyébként is népszerű Jó reggelt! kínálata. Erről győződhettem meg szombaton is. Két tovább- töprengésre késztető riport­ra különösképp felfigyeltem. Korábban Nyerges Ferenc mondta el véleményét, kriti­káját a Táltos Gmk által gondozott képeskönyvről. Mi tagadás: kemény sza­vakkal ostorozta a külön­ben mutatós kiadványt, ki­fogásolva például azt, hogy úgy mellőzték Karinthy Fri­gyes sikeres fordítását, hogy annak alapvető leleményeit mégis „átmentették” az új változatba. Feuer András műsorveze­tő-szerkesztő érdeme az, hogy megszólaltatta a má­sik fél képviselőjét is, aki­nek így módja adódott ér­vei felsorakoztatására. Az az érzésem, hogy az igazság ebben az esetben is osztott, feltétlenül dicsé­retes azonban, hogy ütköz­tették az egymással ellen­tétes álláspontokat, s ez­által árnyaltabbá tették szá­munkra az összképet. Olyan gyakorlat ez. amelyet .min­dig. mindenütt követni kel­lene, hiszen az így szerzett sokrétű információk meg­könnyítik számunkra az el­igazodást. Az sem lényegte­len, hogy feltétlen reflexszé rögződve' pozitívan befolyá­solhatják cselekedeteinket. Az élet minden területén. Bölcsesség, oh! Lassan három évtizede foglalkozom újságírással, az­az nemcsak középiskolai ta­nárként, de toliforgatóként is nyomon követhettem: mi­ként alakul a felnövekvő nemzedékek értelmének és karakterének pallérozása. A miniszterek egymást váltot­ták .mindegyik rajtoltatta sajátos elképzeléseit, aztán távozásokkal ezek zöme ká­tyúba jutott. A következ­mények elszomorítóak. A nyolcadik osztályból kike­rülők nem is kis része még az értő olvasás fortélyait sem sajátított a el. Optimista lévén mégis bi­zakodással igeneltem az ok­tatási törvénynek. akkor is, ha okos kitételeinek va­lóra váltása meglehetősen hosszú időszakot kíván. Mivel minden részletet — ezt bevallom — nem ta­nulmányoztam át, ezért igen­igen meghökkentem, ami­kor egy egészségügyi szak- középiskola tanárai arról beszéltek, hogy hazánkban mindenütt nappali tagoza­ton tanulhatnak azok a fia­tal lányok is, akiknek gyer­mekük született. A karitár­sak nevüket ugyan elhall­gatták, de intenzíven mél­tatlankodtak a fura helyzet miatt. Így reagált az érin­tett tinédzser is, aki a ren­delkezések által rögzített jo­gaira hivatkozott, s így kö­vetelt méltányosságot. Hadd ne ragozzam to­vább, hiszen ennyi is elég annak érzékeltetésére, hogy Nobel-díjat aligha érdemel­ne, aki ezt az abszolút pe- dagógiátlan passzust kitalál­ta. Nem feszegetem, hogy e téren mit hozhat a jövő, de az tény, hogy gimnáziu­maink mellé nem emeltet­hetünk speciális rendeltetésű bölcsődéket, ahol szakava­tottan gondoznák az aprósá­gokat, amíg az ifjú anyukák az iskolapadban ülnek, s történelemből vagy mate­matikából felelnek. Az ilyesmire nincs pénz, egyszerűbb lenne mérlegel­ni ezt a rémisztő elhatáro­zást. s korrigálni azt a hi­bát, amit jó néhányan el­követtek. Azok, akik bölcsésségből, előrelátásból, vitathatatla­nul elégtelenre vizsgáztak. A forintok varázsa A nálunk bemutatkozni kívánó holland festő, avant­gárd alkotását ellopták ko­csijából. Ragaszkodott hozzá, mert hirdetést tett közzé a Népszabadságban, s tízezer forint jutalmat ajánlott a megtalálónak. Hétfőn aztán kiderült, hogy a nyomda ördöge közbeszólt, mert ez a summa tízmillió, örülhe­tett a megtaláló, s a tetemes összegtől úgy elbűvölődött a zsurnaliszta, hogy ugyaneny- nyit emlegetett, de dollár­ban. Korrektül helyesbített, s mi derültünk ezen a szen­zációsnak számító, bakik­kal fűszerezett sztorin. A hét eleji starthoz bár­mikor elfogadnánk ilyen ajándékot. Akkor is, ha nem a rádiósok postázzák ne­künk . . . Pécsi István Párizsi pillanatfelvétel Hatalmas köd van. A fény fővárosa délelőtt tízkor be­sötétedett. Mintha a Napki­rály gyertyáit sorra leolto- gatta volna valaki, metsző­én hideg szél fújt. Az Eiffel- torony kettémetszve látszik. A csúcs eltűnt az ideiglenes égben, s már-már nem tu­dom: a torony tartja-e az európai borút, vagy a köd támasztja a vasoszlopot. Amely végül is attól szép, hogy nincs semmi értelme. A Trocadero téren ál­lunk. Előttünk homorú épü­let, mint a Szajna felé gör­bülő két hatalmas tenyér, a Chaillot-palota keleti és nyu­gati szárnya. Előtte tér, min­denki siet, fázik. A köve­ken néger fiúk térdelnek, árusok. Farmernadrágban és pulóverben, alig felöltözve kínálják az afrikai egzotiku­mokat. No, és a giccseket. Ügy néznek fel, mintha ima­szőnyegről figyelnék a for­galmat, háttal a toronynak. Kissé előrébb, négy-öt lépcsővel lejjebb, két moto­ros rendőr berregteti Hon­dáját. Nézik a buszból ki­szálló turistákat, fekete bőr­szerelésükben mosolyognak. Mozdulatlanak. Aztán egy­szerre felmotoroznak a lép­csőkön, a kis téren» a leg­nagyobb fordulatszámra ber­regtetek a motorokat, s egy villanás alatt ott teremnek a négereknél. Elzavarják őket. Aztán le sem szállva a Hondáról, leugratnak a lépcsőkön, és elmennek. Az egyik fekete bőrű fiú leveszi szőnyegéről a követ, s akkora szél fúj, hogy fel­göngyölíti. Fut portékája után. Aztán aki arra jár, felszedegeti és visszaadja. Kár, hogy a Napkirály nem láthatta. Aki esténként, ha nem sütött a Hold, az utcá­kat gyertyákkal világíttatta ki. ö állíttatta fel a rendőr­séget is. (Már akkor sem volt valami fényes a köz­biztonság Párizsban.) Most is bármelyik pilla­natban, bárhol robbanhatna bomba. A francia főváros­ban a szirénázásókra már senki sem kapja fel a fejét. Olyan természetes, mintha egy kávét kérne az ember az utcasarkon. Száguldoznak a motoros és az autós rend­őrök, a terrorizmus túlsó végletei. Mindenhol ott van­nak látszólag, de a valóság­ban a lehetetlenre vállal­koznak. így aztán a raciona­litásban is irracionálisak — elküldik a néger fiúkat. Ahogyan a Szajna folyik odalenn, eszembe jutnak, amik a metróban történtek. Kábítószeres fiatal férfi tá- molygott a kocsiba, neki­dőlt az ajtónak, s gitározni kezdett. Énekelt. Valami fur­csán nyers, de mégiscsak hajlított dallamokat. Fran­ciákat. Csak a külföldiek fi­gyelték, s az az érzésem, hogy itt végső soron min­dent csak a külföldiek fi­gyelnek. A párizsiakat nem­igen érdekli Párizs. Gyönyö­rűen énekelt, amikor az egyik állomáson két rendőr szállt be. A fiú már velük együtt szállt ki, de azért még nem vitték ma.gukkal. A metró külön életet él. Egy öregasszony olyan be­szédet tart, amelyre még a franciák is felkapják a fe­jüket. Mosolyognak. Az öreg­asszonynak talán még szok­nyája sincs, legalább ötven színes kendővel csavarta magát körül. A derekán nyolc-tíz más méretű és szí­nű táska lóg. Beszél. Len­dületesen, pátosszal, a gö­rög és római szónokok is tanulhatnának tőle. Persze egyetlen szót sem értek a szövegből, mégis lenyűgöz. A hangsúlyok, a szünetek, a hang elgyengülése, és a már- már ordítozásig felerősített beszéd megdöbbentően hat. Hiteles, mert hisz abban, amit kiejt. ^ Több állomáson keresztül mondja egyfolytában. Sejté­sem szerint hittérítő lehet, valamelyik1 szektának a tag­ja és szónoka. Gyönyörű öregasszony. Párizs legutol­só bohóca, kendőkből ösz- szecsavart Eiffel-torony. Öt szeretném meghívni a leg­közelebbi kávézóba, s a ked­véért talán még franciául is megtanulnék. Olyanok a presszók és a kiskocsmák az utcákon, mint a Napkirály szeme. Titok­zatosak, minden ház alatt ott vannak, s mindegyik más. Talán még a nagy uralko­dó idejében épültek. Azt hi­szem, hegy Párizs szellemi­ségére a házak padlásterei, a könnyedségére, a lezser- ségére az épületek föld­szintjén végighúzódó presz- szók hatottak elsősorban. Aztán a Montmartre domb­ja. Festők és mulatók ma­gaslata, ahol néhány fran­kért lerajzolják vagy lefes­tik az embert. Az egyik mű­vész árnyképeket vág ki pa­pírból, az arc sziluettjét. Ügy csattog az olló, ahogyan a téren az árva galambok szár­nya. Fizetett, kimért, kide- kázott bohémélet. Szürke, mint a Szajna vi­ze. Az egyik alagsori mulató­ban a mennyezet fageren­dás. Két zenész és húsz-har­minc diák francia sanzono­kat énekel. Egymás után fogynak a vörösborok, a pezsgők. Az öreg, pocakos énekes kívánságra bármit eldalol. A zongorista időn­ként felugrál a székéről, já­ték közben integet. Aztán egyszercsák befejezik a ze­nét, az öreg egy kalappal körbejár. Aprópénzt gyűjt. A Montmartre alatt ott a Pigalle. Ki tudja, hogy mi van most a 63. számú ház­ban, ahol először állította ki műveit Van Gogh? Biztosan valami kabaré, szexmozi, vagy műsoros bár — lányok­kal és fiúkkal. Eladhatók- kal és megvóhetőkkel. A pillanat tulajdonosa a ven­dég, s a Pigalle központjá­ban forog a Moulin Rouge vöröslő vitorlája. Nem a szél, hanem az öreg kalap­jában összegyűlt aprópénz mozgatja, vagyis ez már nem is annyira apró. Mint­ha a világ kéjérzete pörög­ne a párizsi éjszakában i— megállíthatatlanul. Hatalmas köd van, íme a Trocadero. Fázom, és nem szeretem Párizst. A néger fiúk is lassan elmennek a rendőrök után, félve és di­deregve tudják a rendét. Az Eiffel-torony derékba törött, ahogyan a világváros sem olyan, mint amikor a mí­toszait megteremtette ma­gának. Idelótszik a Szajna, s szürkén hömpölyög to­vább, mint Párizs szemetes utcáin a forgalom. S ez a köd, ez lenne a Napkirály tekintete? Vaderna József

Next

/
Oldalképek
Tartalom