Népújság, 1987. november (38. évfolyam, 258-282. szám)

1987-11-04 / 260. szám

NÉPÚJSÁG, 1987. november 4., szerda 5. a NEWiaq -KLUBBAN ÍRTÁK Egy koncert az Ifjúsági Házban Az Egri Ifjúsági Házban 12—15 fiatal látogatja rend­szeresen a Népújság-klubot, ismerkedve az újságírás fortélyaival. Az elkövetkezőkben szárnypróbálgató írásaikból is bemutatunk néhányat. A Radar „megfogott" minket Egerben a napokban adott koncertet az észt Ra­dar együttes, amelyet a szovjet kultúra napjai al­kalmából hívtak meg ha­zánkba. A dzsessz-rockot játszó csoport rendkívül nagy hatást tett a hallgató­ságra. A hangverseny után ültünk le beszélgetni a ze­nekar tagjaival: Paap Kilar dobossal, Paul Kikerpuu basszusgitárossal és Raivo Sersant menedzserrel. — Mióta zenélnek együtt? — 1975-től. Sok műfajt megpróbáltunk, de úgy gondoltuk, hogy hangszertu­dásunkat és improvizációs készségünket, ebben a mű­fajban tudjuk leginkább kamatoztatni. Egyébként előtte évekig gyűjtöttük a pénzt a szerelésekre, köz­ben írtuk a számokat, a ki­sebb koncerteket nagyobbak követték, sőt, egy-egy rá­diófelvételre is sor került, mígnem eljutottunk a tarküi fesztiválra, amelyet évente rendeznek meg húsz együt­tes részvételével, hét-nyolc­ezer ember előtt. Itt három­szor lettünk elsők, — Nagylemezt sikerült már megjelentetniük? — Kettőt is, nem kis si­kerrel, de köztudott, hogy a kommersz zene mindenütt népszerűbb, mint a rétegze­ne. De nem panaszkodha­tunk különösen, elég sok a rajongónk. Általában min­den évben egyszer a szov­jet tévé is sugározza há­rom-négy számból álló műsorblokkunkat, s ez to­vábbi népszerűséggel jár. — A szovjet dzsesszről keveset tudunk ... — Mint általában min­denütt a világon, úgy itt is kevesebben hallgatják ezt az igényesebb muzsikát, de ugyanúgy, ahogy mindenütt, úgy itt is akad egy réteg, amely kimondottan kedveli. — Mindenki tudja, hogy mostanában sok fiatal pró­bálkozik zenéléssel. Milye­nek az érvényesülés esélyei? — Ha az ember tehetsé­ges, és ehhez akad pénze is, minden biztosított a siker­hez. De ha csak az egyik van meg. amely sajnos, ál­talános jelenség, nem sok reményt fűzhet a ..nagy be­töréshez”. Még ha akad is pénze egy-egy intézmény­nek, vállalatnak efféle kul­turális célra, akkor sem ilyesmire fordítja, mivel ez elég kockázatos vállalkozás. — A tagoknak a zene mellett van-e valamilyen másodállásuk? — Mindannyian csak a turnékból élünk, igaz, egy évben legalább hat hónapot utazunk a világban. Távlati célunk, hogy rangos feszti­válokra, így Poriba is el­jussunk, hogy minél többen megismerhessenek bennün­ket. — Miért éppen a Radar nevet választották? — A Radar minden fontos dolgot észlel és jelez, kell ennél több? Bodó Gergely Gondolatok a hang­versenyről A Radar-koncertet nagy érdeklődés kísérte. Elsősor­ban a fiatalok voltak kí­váncsiak a produkcióra. Elsősorban dzsesszt vár-» tak. Épp ezért az első szám űrrock hangjai meglepték őket. Fúziós stílusú dzsessz- rockot vallanak a maguké­nak. Igazából nem tudom mit takar ez a kifejezés, úgy sejtem, egy átfogó, többféleképpen variálható zenét, erről árulkodott a közel másfél órás program. Dallamviláguk túlzsúfolt, éppen a stílusválasztás mi­att, hiszen keveredik benne a rock, a reggae, a blues és a dzsessz. Saját számaikat játszot­ták. az improvizációkra épí­tettek, nem elégedtek meg a téma körülírásával, díszíté­sével, többet adtak, neveze­tesen: adott harmóniákra épülő, önálló zenei gondola­tokat. A basszusgitáros és a do­bos kiemelkedett felkészült­ségével, szuggesztív előadó- készségével. viszont a két gitár és a két billentyűs hangszer a dobbal karöltve nem a legalkalmasabb e ze­nei stílus megvalósítására. Azonos feladatokat látnak el, nem illeszkednek egy­máshoz, sokszor zavarják egymást. A szintetizátorral próbálják áthidalni a fúvós hangszerek hiányát, s ez nem mindig sikerül. ötleteik mégis figyelemre méltóak, igaz ezek zöme nem a zenére, hanem az előadási módra koncentrá­lódik. Ilyen volt az is, ami­kor a hordozható szintetizá­tort levitték a közönség kö­zé, s megkértek egy-egy hall­gatót. muzsikáljanak e hang­szeren. A közönség és az együttes közötti távolságot elsősorban az ilyen meg­nyilvánulásokkal sikerült le­győzni, s ezért éreztük vé­gül is: jó kis koncert része­sei voltunk. Demkó Mariann Asztalosok lesznek A manapság divatos, ám cseppet sem könnyű szakmák egyike az asztalosoké, hiszen ren­geteg gyakorlás, s nem utolsósorban a szakma szeretete is kell ahhoz, hogy valakiből igazán jó szakember váljék. A Bubiv Egri Gyáregységében az idén közel negyven tanulót ké­peznek. Az egy éve átadott új tanműhelyben' az elsősök Budai László oktató segítségével ismerkednek a szakmai fogásokkal. A mester és tanítványa Árvái Tamás egy falitéka ajtajának illesztésén dolgozik "évi VÁRJÁK AZ ÉRDEKLŐDŐKET A téma: számítógépek hasznosítása ÉVNYITÓ UTÁN - GAZDAG KÍNÁLAT n gyöngyösi úttöröházban A KISZ Heves Megyei Bi­zottsága — a KISZ Mátrá- alji Szénbányák bizottságá­nak közreműködésével — a Számítógépek hasznosítása Heves megyében címmel no­vember 20-án és 21-én Fel- sőtárkányban, a Hámán Ka­tó politikai képzési központ­ban tanácskozást rendez. A komputerek elterjedése és a korábbi hasonló megyei összejövetelek nagy sikere indokolja, hogy a neves elő­adók jóvoltából a résztvevők megismerjék a legújabb fej­lesztéseket, a várható új eredményeket és beszerzési lehetőségeket, továbbá a megyénk gazdálkodó egysé­geiben működő átvételre al­kalmas rendszereket. A programra a vállalatok, szövetkezetek, intézmények szakembereit, a téma iránt érdeklődő pedagógusokat és diákokat várják. Kérik, hogy november 13- ig küldjék el jelentkezési lapjukat a Mátraalji Szén­bányák KISZ-bizottsága cí­mére: 3200 Gyöngyös, Ró­bert Károly u. 19/1. A ta­nácskozáson való részvétel díja személyenként 400 fo­rint, amely magában foglal­ja az étkezés és a szállás mellett a gépkocsihasználati és a szervezési költségeket is. A rendezvény színhelyé­re pénteken és szombaton reggel 8 órakor autóbuszt indítanák Egerből, a Domus Árúház parkolójából. Továb­bi tájékoztatást Sámoly György ad a (37) 13-601-es telefonon. (Tudósítónktól) A gyöngyösi Török Ignác Üttörőház változatos és szí­nes rendezvényeivel igye­kezett a gyermekközművelő­dés bázisaként a pajtások igényeit, életkori sajátossá­gait figyelembe véve alakí­tani programját az elmúlt mozgalmi évben. Arról, hogy mik szerepelnek az intéz­mény feladattervében, mi­lyen újdonságok várják a mátraalji úttörőket, kisdobo­sokat, Barna Istvánná igaz­gatóval beszélgettünk: — Az eddigieknél jobban szeretnénk építeni az isko­lákban folyó oktató-nevelő munkára, tanórán kívüli for­mákkal és mozgalmi módsze­rekkel segíteni azt — mond­ta az úttörőház vezetője. — Természetesen továbbra is minél szélesebb lehetőséget kell teremtenünk a gyerme­kek szabadidejének kulturált eltöltéséhez. Az idei feladat­tervben kiemelten kap he­lyet az egészséges életmód­ra nevelés, az olvasás meg­szerettetését célzó „Olvass és játssz velünk!’’ közművelő­dési közösségi játéksorozat és a politikai évfordulók méltó, a hagyományostól el­térő megünneplése. Novem­berben a korszerű táplálko­zás és mozgás, decemberben a sport és szabadidő, a sze­mélyi és környezeti higiénia, januárban a gyógyszerfo­gyasztás és a káros szenve­délyek veszélyei, hatásai kap­nak hangsúlyt. Februárban vendégünk lesz Lux Elvira. Újdonság a „Rólad van szó ...” elnevezésű program. Erre havonta egy alkalom­mal kerül sor. „Kamasz-pa­nasz” jeligével várjuk a ti­zenéveseket, segíteni szeret­nénk őket problémáik meg­oldásában. önismereti klu­bot is létesítünk. Szó lesz itt őszinteségről, barátságról, szerelemről. — Az évfordulókat rend­hagyó módon ünnepeljük meg tavasszal. Március 15- én nagy, komplex úttöröhá- zi hetet szervezünk, amikor többek között felavatjuk névadónk: Török Ignác em­léktábláját. A forradalom és szabadságharc 140. évfordu­lója tiszteletére történelmi játékokat szervezünk az eg­ri Gárdonyi Géza Színház segítségével, és közreműkö­désével. Jövőre ünnepli fú­vószenekarunk 10 éves fenn­állásának évfordulóját. A gyöngyösi Török Ignác Úttörőházban legközelebb no­vember 9—14. között egész­ségnevelési hetet rendeznek a városi tanács művelődési osztályával és a Vöröske­reszttel közösen. A megnyi­tójára november 9-én, hét­főn 14 óraikor kerül sor. Korcsog Béla Képző­művészeti pályázót eredmény­hirdetése Pályázatot hirdetett a megyei KISZ-bizottság mellett működő értelmiségi fiatalok tanácsa a megyében élő ifjú amatőr alko­tók számára, több kategóriában. A képzőművészek által bekül­dött mintegy negyven alkotást szakemberek zsűrizték. Ebben a kategóriában az első díjat dr. Rácz István vehette át grafikái­ért, valamint Óhegyi István fa­szobraiért. A második díjjal já­ró jutalmat Csonka Erzsébet kapta festményeiért és Bulla Márta grafikáiért. A harmadik helyezett Virág Imre lett szőt­tes és bőr faliképeivel, valamint Takács Gábor tusrajzaival. Kü- löndíjban részesült cserép hasz­nálati tárgyaiért Kovácsné Ber­zsenyi Mariann. A díjakat Kiss Sándor a Háman Kató Politikai Képzési Központ vezetője adta át Egerben, az új gimnázium és számviteli szakközépiskolában. A legsikeresebb alkotásokból ugyanitt rendeztek kiállítást, amelyet Fridél Lajos, az Egri Ifjúsági Ház igazgatója nyitott meg. A tárlatot november 6-ig tekinthetik meg az érdeklődők. ÁLLÁSAJÁNLATAI: EGERVIN Gyöngyösi üzeme: GYÖNGYÖS. Április 4. tér 4. Felvételt hirdet MŰVEZETŐI munkakör betöltésére. Felvételi követelmény: felsőfokú szakirányú képesítés vagy középfokú végzettség és 5 éves szakmai gyakorlat. Jelentkezni a fenti címen az üzem vezetőjénél lehet. Állami Gazdaság: HEVES, Dobó I. u. 31. Központi gépműhelyébe felvesz kovács; mezőgazdasági­gép-szerelő; vízvezeték- és autóvillamossági szerelő szak­munkásokat, jó kereseti lehetőséggel. Érdeklődni az alkal­mazás feltételeiről Enyedi László munkaügyi vezetőnél lehet a fenti címen. Heves Város Tanácsa V. B. Egyesített Szociális Intézménye: HEVES, Fő út Vegyestüzelésű kazánhoz szakképzett fűtő jelentkezését várja. Érdeklődni Ficsór Andrásnénál lehet. SZOT-üdülő: GALYATETŐ Felvételre keres közgazdasági technikumi végzettséggel könyvelőt; olajkazánfűtőt; továbbá szállodai takarítót és konyhai kisegítőt. Kékes Cipő- és Textilipari Szövetkezet: GYÖNGYÖS, Zöldfa u. 1. Felvesz olajkazánfűtői vizsgával rendelkező karbantartó lakatost. HM Gabonaforgalmi és Malomipari V. Napraforgó-hántoló U.: VÁMOSGYÖRK Alkalmaz villanyszerelő, valamint mechanikai műszerész szakmunkást. ETERNIT Azbesztcementipari Vállalat Selypi Gyára: SELYP, Gyártelep Felvételre keres szakirányú felsőfokú végzettséggel tervező-szerkesztőt; villamosipari technikumi képesítésű szakembert, valamint gyors- és gépírót. Páva Ruhagyár 3. Sz. Üzemegysége: PETÖFIBÁNYA, Iskola u. 1. Azonnali belépéssel felvesz két műszakos munkarendbe szakképzett varrónőket és betanított női munkaerőket. DUNA Cipőgyár 2. Sz. Gyáregysége: HATVAN, Sport tér 1. Felvételre keres középfokú végzettséggel anyagkönyvelőt. A pontosság aranyszabály Gyermekszék összeillesztésén munkálkodik Toldi Csaba (Fotó: Tóth Gizella)

Next

/
Oldalképek
Tartalom