Népújság, 1987. július (38. évfolyam, 153-179. szám)

1987-07-11 / 162. szám

TEGNAPRÓL —MÁRA Neiwjtaq 1987. július 11., szombat ötven éve halt meg George Gershwin (1898—1937) amerikai zeneszerző és zongoraművész, a szimfonikus dzsessz megterem­tője és egyik fő képviselője. A New York-i szegénynegyedben, Brooklynban nőtt fel, s korán kapcsolatba jutott a szórakozta­tózenei iparral. Fiatalkorúként kapott lektori állást egy kiadó­nál, ahol maga is t elkezdett songokat és tánczenét kompo­nálni; korai számai közül jó néhány még ma is népszerű. Karrierje a Broadway színházai és a hollywoodi filmstúdiókon keresztül meglehetősen rövid idő alatt magasra Ívelt. P. Whiteman, a neves dzsesszkarmester ösz­tönzésére írta meg 1924-ben Kék rapszódia (Rhapsody in Blue) című művét, amelyet még Whiteman munkatársa, F. Grófé hangszerelt. Ezt más jelentős művek követték. Európai láto­gatásának hatására komponálta Egy amerikai Párizsban című müvét, majd a II. Rapszódiát, kubai utazása nyomán pedig a Cuban Overture-t. Megismerke­dett kora jelentős zeneszerzői­vel, többek közt Milhauddal, Ravellel, Sztravinszkijjal, akik­től sokat tanult. A 30-as évek­ben bevallott célja volt, hogy a szórakoztató és komoly zenét — jellegzetesen amerikai módon — összeegyeztesse. Fő műve a Porgy és Bess című néger tár­gyú operája (1935), amelynek komponálását komoly folklór­kutatás előzte meg. A Nap kél: 4.58 órakor, nyugszik: 20.42 órakor. A Hold kél: 21.38 órakor, nyugszik: 4.32 órakor. Szeretettel köszöntjük névnapjukon NÓRA, LILI nevű kedves olvasóinkat! A Lili névben a „Uly”, az an­gol nyelv szerint ,,liliom”-ot jelent. j [időjárás Várható időjárás ma estig: ál­talában kevés lesz a felhő, szá­raz idő várható. Az élénk, né­hol még erős északi szél tovább mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 25 fok körül lesz. Zimmer frei... — Van kiadó szobájuk, $ ha igen: mennyibe kerül? kérdi a turista a „Zimmer frei” feliratú, elegáns nya­raló tulajdonosától. — Akad — így a válasz. — Háromszázért. De most foglalt. — S mikor lesz üres? — Csők a razzia után ... Gy. Gy. — ÉLETVESZÉLYES! Az Alatkacsárda boconádi olda­lán elkészült transzformátor­állomást és a hozzá való ve­zetéket a hét közepén fe­szültség alá helyezték. Meg­közelítésük életveszélyes! — KÓRHÁZREKONSTRUK­CIÓ. Befejezték a gyöngyö­si II. számú kórház kazán­házának, konyhájának, szol­gálati lakásának rekonstruk­ciós munkáit. A műszaki át­adás-átvételt július 13-án tartják. EGERBEN: egri és Eger kör­nyéki felnőtt betegek, valamint az Eger környéki községek gyer­mek betegei részére szombat reggel 8 órától hétfő reggel 8 óráig az I-es kórház területén a felvételes belosztály mellett. Be­járat a patakparti porta felől. Telefon: 11-000. Az ügyelethez tartozó községek: Kerecsend, Egerszalók, Egerszólát. Makiár. Felsőtárkány, ^Vndomaktálya, Bátor. Ostoros. Novaj, Noszvaj, Demjén, Hevesaranyos. Nagytá- lya, Slkfőkút. GYERMEKORVOSI ÜGYELET: szombat reggel 8 órától hétfő reggel 7.45 óráig az egri gyer­mekek részére. HELYE: a kórház gyermekosztályának földszintjén. Telefon: 10-841. FOGORVOSI ELLÁTÁS: szom­baton reggel 7 órától 13.30 óráig. Fogorvosi ügyelet szombaton 14 órától 20 óráig, vasárnap 8 órá­tól 20 óráig a Technika Házá­ban. KÖJAL-KESZENLÉT EGER­BEN : péntek délután 17 órától hétfő reggel 7 óráig. Telefon: 10-133. GYÖNGYÖSÖN: központi or­vosi ügyelet szombaton 7 órá­tól hétfő reggel 7 óráig. HELYE: Széchenyi u. 1. Telefon: 11-727. Gyöngyös körzetközpont köz­ségei: Gyöngyöspata, Gyöngyös­tarján, Gyöngyösoroszi, Gyön- gyössolymos, Szűcsi, Karácsond. Telefon: 13-892. GYERMEKORVOSI ÜGYELET: szombaton 8—12 és 14—18 óráig, vasárnap 8 órától 12 óráig. HE­LYE: Puskin utcai gyermekren­delő. FOGORVOSI ELLÁTÁS: szom­baton 7 órától 13 óráig és 15 órától 18 óráig, vasár- és ün­nepnapokon 9 órától 12 óráig a Széchenyi u. 1. szám alatt. VAMOSGYÖRKÖN: orvosi rendelőben szombaton reggel 7 órától hétfő reggel 7 óráig. El­látandó terület: Vámosgyörk, Adács, Nagyréde, Visznek. Gyön­gyöshalász, Atkár. VISONTÁN: a Thorez Bánya üzemorvosi rendelőjében, szom­baton reggel 7 órától hétfő reg­gel 7 óráig. Ellátandó terület: Visonta. Abasár, Márkáz, Detk, Nagyfüged. Mátraszentimre és a hozzá tar­tozó körzet egészségügyi ellá­tását készenléti szolgálat útján, illetve a körzeti orvos távolléte esetén Gyöngyös város ügyele­ti szolgálata biztosítja. Domoszló, Kisnána és Vécs (új egészségház, Telefon: 3). községek a verpeléti összevont ügyelethez tartoznak. HATVANBAN: szombatom 8 órától hétfő reggel 8 óráig. HE­LYE: kórház „faház” Kossuth tér 18. Telefon: 11-040. FOGORVOSI ÜGYELET: szom­baton. 6.30 órától 14 óráig, va­sárnap 8.30 órától 11 óráig. Te­lefon: 11-040. HELYE: kórház „faház”. GYERMEKORVOSI ÜGYELET: szombaton 8 órától 12 óráig, va­sárnap 8 órától 10 óráig. HE­LYE: Hatvan. Horváth M. u. 21. Telefon: 12-265. Ügyeleti időn túl gyermekek részére is a központi körzeti orvosi ügye­let biztosít eUátást. HEVES város és vonzáskör­zete lakosai részére szombaton reggel 7 órától hétfő reggel 7 • óráig Heves, Vörös Hadsereg u. 32. sz. (volt szülőotthon) alatt van. Telefon: 11-831. FOGORVOSI ÜGYELET: szom­baton és vasárnap reggel 8 órá­tól 12 óráig a Tanácsköztársa­ság tér 2—4. sz. alatt a fog­orvosi rendelőben. FÜZESABONYBAN: szomba­ton. reggel 7 órától hétfő reg­gel 7 óráig a Rákóczi u. 42. sz. alatti rendelőben. FOGORVOSI ÜGYELET Füzes­abonyban : szombaton reggel 8 órától szombaton délután 2 órá­ig. Helye: Füzesabony, Rákóczi u. 52. Ugyanennek a körzetnek vasárnap 8-tól 20 óráig Eger, Technika Háza. Állatorvosi ügyelet: szombaton. 8 órától vasárnap 20 óráig.. Egri ügyelet: Eger, Szövetke­zet u. 4. Telefon: 12-388. Gyöngyösi ügyelet: Gyöngyös, Deák F. u. 17. Telefon: 13-991. Hatvani ügyelet: Hatvan, Vá­rosi Tanács. Telefon: 12-720. Hevesi ügyelet: Heves, Főút 17. Telefon: Heves 11-917. Füzesabonyi ügyelet: Dor­mánd, tanácsháza, Dózsa Gy. u. 37. Recski ügyelet: Recsk, Kos­suth L. u. 218. Telefon: Recsk 15. Tamamérai ügyelet: Lenin Mgtsz központi iroda. Tárná­méra, Boconádi út 50. Telefon: Tamaméra 6. Az ügyeleti helyekhez tartozó állatorvosi körzetekről a terü­letileg illetékes állatorvos ad tájékoztatást. ALLATKÓRHAZI ügyelet­pénteken,. 19 órától hétfő reg­gel 7.30 óráig. HELYE: Eger, Szövetkezet u. 4. Telefon: 12-388. ZAJLANAK A PRÓBÁK Nyári színház - Egerben WJ r m Mt ■ ■ Nyári orom erdőteíekröl Yadászöltönyök Dániába A megszokott rendben fejezték be első féléves ter­vük teljesítését az erdőtel­ki „ramónások”. Mint Nagy Istvánná, a finomkötöttáru szövetkezet helyi részlegé­nek vezetője elmondta, sze­rencsére különösebb hajrá­ra sem volt szükség júni­usban. mert menet közben adottak voltak a feltételek, így csak bírni kellett a tem­pót. Sikerült: olyannyira, hogy úgy számítják, az NDK- ból október végéig kért 500 ezer pár neccharis- nyanadrág elkészítésével már szeptember elejére, kö­zepére végeznek. Szükség is van erre. ugyan­is nagy erőpróba előtt áll­nak. Hétfőn kezdik meg azoknak a vadászgaritúrák- nak a varrását, amelyekre Dániából kaptak pröbameg- rendelést. Mintegy tízezer szőrmés csizmabélést és még tízezer szőrmés nad­rágot, kabátot várnak tő­lük: az első szállítást au­gusztus 30-ig. Ennek meny- nyiiségétől és minőségétől függnek a továbbiak. A kü­lönleges árucikkhez sokat tudó gépek kellenek. Ta­valy vásárolták, de még most állítják be folyamatos 'termelésbe először az újfajta svéd Flattlock hattűs és díszvarrat készítő masiná­kat. amelyeken hazai piac­ra is gyártanak majd gyer­mekpulóvereket és szabad­időruhákat. A vadászgarnitúrák sza" bását azonban még Pes­ten végzik, amíg meg nem érkezik Erdőtelekre a 10 milliót érő automata ..te­rítőgép”. Ezzel veszteség nél­kül tudják fölfektetni az asztalra a szabandó anya­gokat. Még egy újság a Ramó­nánál, nemrégiben fejez­ték be a 200 négyzetmé­teres raktár építését. Úgy néz ki. szükség is lesz rá .. . GYORSÍTOTT ELJÁRÁSSAL BÍRÓSÁG ELÉ ÁLLÍTÁS Lengyelek — sok forinttal, dollárral (Szántó György felvétele) rr Őszibarack, sárgabarack EGERBEN a hét végén az aláb­biak szerint alakultak a sza­badpiaci árak: a tojás 2,40, a burgonya 18, a sárgarépa 12. a zöldség 14, a fejes káposzta 10. a kelkáposzta 16, az uborka 10, a karalábé 8, a karfiol 30, a zöldbab 16, a zöldhagyma 20, a zöldborsó 20, a meggy 28, a cse­resznye 30. az eper 40. a málna 70, az őszi- és a sárgabarack 50, a paprika és a paradicsom 30— 40 forint. GYÖNGYÖSÖN: a tojás 2,50. a burgonya 15, a sárgarépa 10, a zöldség 10, a hagyma 10, a fe­jes káposzta 8, a kelkáposzta 20, a paradicsom 35, a paprika 20—30, az uborka 10—12, a zöld­bab 16—20, a zöldborsó 20, a sárgadinnye 80, a cseresznye 30 —36, a meggy 26. a sárgabarack 40. az őszibarack 50, a ribizli 20. a málna 50 forintba kerül. HATVANBAN: a tojás 2,30. a burgonya 10, a répa és a zöld­ség 5, a fejes káposzta 8, a karfiol 16. a paradicsom 25—30, a paprika 20, a zöldbab 10, a zöldborsó 15, a sárgadinnye 60. a cseresznye és a meggy 20, az őszibarack 60, az eper 30, a málna 30, a ribizli 10 forintért kapható. HEVESEN: a tojás 2, a bur­gonya 15, a répa és a zöldség 8, a vöröshagyma 16, a kelká­poszta 15, a karfiol 25, a pap­rika 25, az uborka és a tök 5, a zöldborsó 15, a cseresznye 25, a meggy 20, a sárgabarack 30, az őszibarack 80 forint. A ZÖLDÉRT ÁRAI: a tojás 2,40. a burgonya 14, a répa 9, a zöldség 10, a fejes káposzta 8. a kelkáposzta 14, a zöldbab 14, a zöldhagyma 18, a zöldbor­só 20, az egres 20, a meggy és a cseresznye 25, a sárgabarack 76. a paprika és a paradicsom 30—40 forintba került. Nagy érdeklődés kísérte az Agria Játékókat már ed­dig is Egerben. A sevillai borbély líceum-udvarbeli előadásai után került sor a várjátékok délelőtti és es­ti bemutatóira. Nos. akik imég kíváncsiak az Enyém a vár lovagi tornával tűz­delt látványos műsorá­ra, délelőtt megtekinthe­tik 10 órától a várban. Este pedig ugyanott 7-től a Pás- kándi Géza Kiéheztetés cí­mű művéből készült pro­dukciót Egriek, vitézek cím­mel a nyári programban utolsó alkalommal nézhetik meg. A szezon fő attrakciója Tamási Áron Énekes madár című műve lesz. amelyet Gáli László rendez. Az elő­készületek jó ütemben foly­nak a líceum udvarán, úgy­hogy ma már jelmezes pró­bára is sor kerül. A főbb szerepekben láthaltják a né­zők Szemes Marit, Agárdy Ilonát. Csonka Ibolyát, Kö­ti Árpádot. Lippai Lász­lót. Berek Katit és Csen­des Lászlót, akiről érdemes tudni, hogy a következő év­adban az önálló egri tár­sulathoz szerződik. Az Éne­kes madár premierje jú­lius 17-én, pénteken lesz, s ezt követően további kilenc alkalommal játsszák el. E bemutatóhoz kapcsoló­dik az a kiállítás, amit a Népújság és a Gárdonyi Gé­za Színház közös szervezé­sében a Múzsák Galériájá­ban — a líceum előcsarno­kában — nyitnak meg a premier napján. A Színház­tudományi Intézet segítségé­vel készülő tárlat Tamási Áron színiházi világáról ad áttekintést. A megnyitóra 17-én, este 8 órakor kerül sor. ahol Páskándi Géza író mond bevezetőt. Tartogat még meglepe­tést a nyár a fiatalabb kor­osztályok számára is. Július 21-én a Gárdonyi Géza Színházban délelőtt 10 órá­tól Tom Sawyer, mint de­tektív címmel zenés darab kerül színre, mint ahogy a műsorfüzet is ajánlja „kis- és nagykamaszoknak há­rom részben”. A debrece­ni Csokonai Színház és a Magyar Televízió közös pro­dukcióját július 26-ig tart­ják műsoron, s összesen hatszor láthatják az érdek­lődők. E programhoz is kapcso­lódik kiállítás. A Múzsák Galériájában ekkor már a Pannónia Stúdió rajzfilm­jeiből adnak ízelítőt a szí­nes fotók, fázisrajzök. Július 28—31-ig pedig az egr; társulat bábtagozata kedveskedik a gyerekek­nek Tömöry Márta Az égig érő fa című mesejáté­kával, amit Hollós R. Lász­ló rendez és a Hámán Kató Megyei Űttörőházban kerül színre délelőttönként. — TÖBB RÓMAI CSERÉP. A Dunakeszi Cserépgyár az idén jelentősen növeli ter­melését. A tervek szerint a tavalyi 3,6 helyett már kö­zel 10 millió római beton­cserép készül itt, ugyanek­kor egy, a napokban érkező olasz gépsor beállításával pó­tolni próbálják a sokszor hi­ánycikknek számító, külön- leges szellőző, szélső és an­tennarögzítő cserepeket is. Kerekasztal Korunk problémái cím­mel, július 13-án. hétfőn 18 órától kerekasztal-be- szélgetésre kerül sor az Eg­ri Ifjúsági Házban. A vá­rosi KISZ-bizottság diák­centrumának vendégei ez alkalommal dr. Lantos Bá­lint egri városi rendőr- kapitány, dr. Erdélyi Anna bírónő és dr. Subick Er- nesztina orvosnő lesznek, akik az érdeklődők kérdé­seire válaszolnak. Azon a forró nyári na­pon Kerecsenden fejeződött be Onopa Zbigniew magyar- országi látogatása. A 23 éves bialystoki még május 27- én érkezett hazánkba. Akkor 1700 forint lapult a pénztár­cájában. Június 26-án vi­szont — a már említett he­vesi községben — 80 ezer forintot találtak nála. A ban­kók persze, már korántsem a bukszában voltak, külföl­di újságokba csomagoltan, a férfi nadrágszárából kerül­tek elő. Nemsokára arra is fény derült, hogy a lengyel ál­lampolgár korábban összeis­merkedett Lisowsky Marian nevű honfitársával. Tőle vet­te át — a devizahatóság en­gedélye nélkül — a szóban forgó összeget. Szándéka az vdlt — miként bevallotta —, hogy USA-dollárt vásároljon érte. s a valutát saját ha­zájába szerette volna vinni. Gyorsított eljárással, bíró­ság elé állítással hamar megszületett az ítélet is: Onopa Zbigniewet a deviza- gazdálkodás megsértésének bűntette miatt, az Egri Vá­rosi Bíróság büntetőtanácsa 10 havi börtönnel sújtotta, annak letöltését azonban két évi próbaidőre felfüggesztet­te. Mellékbüntetésül kiutasí­totta az országból, s a 80 ezer forintot elkobozta. Ugyancsak jogerős ítéletet hozott az említett bíróság á szintén lengyel, 34 éves Bo- guszewski Leslaw staracho- wicei lakos ügyében. ö egyébként már múlt év de­cember vége óta tartózkodott nálunk. Amikor átlépte a határt, 500 dollárt hozott magával, ám nem kért hoz­zá úgynevezett értékbehoza­tali tanúsítványt. Magyaror­szágon arabokkal hozta ösz. sze a sors, s azoktól 540 dol­lárt vásárolt. Ezen túl. hon­fitársaitól kvarcóraelemeket, töltőtollakat vett meg — továbbeladásra. A lengyel férfit — szintén gyorsított eljárással — egy­évi börtönbüntetésre ítélték, amit két évre felfüggesztet­tek. öt is kiutasították az országból, és elkobozták tő­le a 940 dollárt. (sz. z.) ■k A hét vége asztalára puszta­pörköltet ajánlunk. 50 dkg lapockát nagyobb koc­kákra vágunk. 5 dkg, apróra vá­gott hagymát bográcsban, zsí­ron megpirítunk. Beletesszük a húst, egy gerezd fokhagymával, egy dkg pirospaprikával, sóval, törött borssal, majoránnával fű­szerezzük. majd kevés vizet alá­öntve, lassú tűzön főzzük. Ha a hús puhulni kezd, 50 dkg tisztí­tott. kockákra vágott burgonyát, két deci fehérbort és 25 dkg kész lecsót vagy 4—4 db paprikát és paradicsomot hozzáadva, készre főzzük. Jó étvágyat kívánunk! — ÜZEMFEJLESZTÉS. Üj termelőcsarnokkal gyarapo­dott a Finomszerelvénygyár pétervásári telepe. A léte­sítmény üzembe helyezésére július 27-én kerül sor. NÉPÚJSÁG — a Magyar Szocialista Munkáspárt Heves Megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: KAPOSI LEVENTE. — Főszerkesztő-helyettes: KOÓS JÓZSEF. Kiadja: a * Heves Megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: HEKELI SÁNDOR. — Szerkesztőség: Eger, Beloiannisz u. 3. sz. 3301 (Pf. 23.) Telex: 063-350. Kiadóhivatal: Eger, Beloiannisz u 3. sz. 33Ö1 (Pf. 23.). Telex: 063-349. Telefonszám: 13-644. Gyöngyös, Rózsa út 1. 3200. Telefon: 11-697. Hatvan, Kossuth tér 8. sz. (városi tanács épülete). Telefon: 11-051. Heves, Fő út 10. 3360. Telefon: 11-843 Terjeszti a Magyar Posta, előfizethető bármely hírlapkézbesitő postahivatalnál, a hírlapkézbesltőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest, V., József nádor tér 1. — 1900—, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELÍR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Index: 20062. — Révai Nyomda Egri Gyáregység, Eger, Vincellériskola u. 3. sz. Igazgató: HORVÁTH JÓZSEFNÉ dr. — HU ISSN 0133—0705.

Next

/
Oldalképek
Tartalom